e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Το Μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στα ρωσικά / ПОСЛАНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ (6 – 9 марта 2014 года, Фанар)Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Милостью Божией Предстоятели Святейших автокефальных Православных Церквей — православным верующим всего мира, всем нашим христианским братьям и сестрам и всякому человеку доброй воли: благословение от Бога и целование любви и мира.

«Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших» (1 Сол. 1, 2)

1. Собравшись благодатию Всеблагого Бога по приглашению Вселенского Константинопольского

Патриарха Варфоломея на Фанаре с 6 по 9 марта 2014 г., в братской любви обсудив вопросы, волнующие сегодня нашу Святейшую Церковь, и совершая совместное служение Господу в храме Святого Георгия, в знаменательный день Торжества Православия, мы обращаемся к вам со словом любви, мира и утешения.

Пребывая в мире сем, наша Единая, Святая, Соборная и Апостольская Православная Церковь подвержена испытаниям во всякую эпоху. Его Церковь, оставаясь верной Священному Преданию, ведет постоянный диалог c каждым историческим периодом, сострадая человеку и разделяя его тревоги. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

В наши дни обладают особой напряженностью исторические испытания и вызовы, перед лицом которых православные христиане не могут оставаться безучастными или безразличными. Поэтому мы собрались вместе (ср. Деян. 2, 1), чтобы размышлять о проблемах и испытаниях, с которыми сталкивается современное человечество. «Отвне – нападения, внутри – страхи» (2 Кор. 7, 5) — эти слова Апостола актуальны для Церкви и сегодня.

2. Видя страдания людей по всему миру, мы выражаем свою поддержку мученичеству и свое восхищение свидетельству христиан на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах планеты. Мы приводим на память их подвиг двойного мученичества: как за их веру, так и за сохранение их исторически сложившихся отношений с людьми других религиозных убеждений. Мы осуждаем отсутствие мира и стабильности, которое вынуждает христиан покидать землю, где родился Господь наш Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась по всему миру. Мы сострадаем всем жертвам трагедии в Сирии. Мы осуждаем все виды терроризма и дефамации религии. Похищение митрополитов Павла и Иоанна, других священнослужителей, а также монахинь обители св. Феклы в Маалюле, глубоко ранит нас, и мы требуем их немедленного освобождения.

Мы обращаемся ко всем участникам конфликта, требуя немедленного прекращения военных действий, освобождения пленных и восстановления мира посредством переговоров. Христиане Ближнего Востока — закваска мира. Мир для всех людей обеспечит мир и для христиан. Мы поддерживаем Антиохийский Патриархат в его духовном и гуманитарном служении, усилиях по восстановлению разрушенного и возвращению беженцев.

3. Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном примирении в продолжающемся на Украине кризисе. Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей и храмов и молимся о возвращении наших братьев, находящихся сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви.

4. Основная угроза справедливости и миру — и в местном, и в глобальном масштабах — исходит от мирового экономического кризиса. Его последствия очевидны на всех уровнях человеческого общества, в котором часто отсутствует такие ценности, как личностная целостность, братская солидарность и справедливость. Причины этого кризиса лежат не просто в финансовой области, они лежат в моральной и духовной плоскости. Не сообразуясь с мирскими идолами власти, алчности и гедонизма, мы подчеркиваем, что наше призвание состоит в преображении мира на началах справедливости, мира и любви.

Эгоцентричность и злоупотребление властью подрывают для многих представление о священном характере человеческой личности, и они не желают видеть образ Божий в малых сих братьях и сестрах (ср. Мф. 25, 40, 45). Многие остаются равнодушными к бедности, страданиям и насилию, которые являются бичом для человечества.

5. Церковь призвана нести в мир пророческое слово. Мы выражаем нашу озабоченность местными и глобальными тенденциями, которые подрывают и разъедают основы веры, достоинство каждой человеческой личности, священного института брака и семьи и творение как дар Божий.

Мы поддерживаем неоспоримый священный характер человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Мы признаем брак как союз мужчины и женщины, отражающий единство Христа и Его Церкви. Наше призвание — сохранять природную среду, будучи домоправителями, а не хозяевами творения. В этот период Великого Поста мы призываем наше духовенство и мирян жить в духе покаяния, подвизаясь в чистоте сердца, смирении и прощении и неся обществу свидетельство о вечном учении нашего Господа Иисуса Христа.

6. Собрание Предстоятелей предоставляет нам благословенный случай укрепить наше единство чрез общение и сотрудничество, и мы вновь подтверждаем нашу приверженность соборности как принципу первостепенной важности для единства Церкви. Мы исповедуем, как учил Святой Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинопольский, что «имя Церкви есть имя единства и согласия, а не разделения». Наши сердца исполнены упования на долгожданный Святой и Великий Собор, который будет свидетельством единства Церкви и ее заботы о современном мире.

На Собрании принято решение сделать более интенсивной подготовительную работу. Специальная Межправославная подготовительная комиссия с сентября 2014 года начнет свою работу, которая продлится до Святой Пасхи 2015 года, затем последует Всеправославное предсоборное совещание, которое соберется в первой половине 2015 года. Все решения на Соборе и на подготовительных этапах будут приниматься на основании консенсуса.

Святой и Великий Собор будет созван Вселенским Патриархом Варфоломеем в Константинополе в 2016 году, если не возникнет ничего неожиданного. Председателем Собора будет Вселенский Патриарх. Справа и слева от него будут восседать его собратья – Предстоятели других автокефальных Церквей.

7. Миссия неразрывно связана с единством. Церковь не живет для себя: ее долг — свидетельствовать и разделять Божии дары с ближними и дальними. Участвуя в Божественной литургии и молясь о всей вселенной, мы призваны продолжать эту литургию и после литургии, разделяя со всем человечеством дары истины и любви, согласно заключительной заповеди и обетованию Господа: «Идите, и научите все народы… и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19-20).

8. Мы живем в мире, где мультикультурализм и плюрализм —неизбежные и постоянно меняющиеся реальности. Мы осознаем, что ни один вопрос в наше время не может быть рассмотрен или решен вне глобального видения, ибо противопоставление местного и всемирного ведет лишь к искажению православного образа мыслей.

Потому пред лицом розни, сегрегации и разделений мы со всей решимостью возвещаем слово Православия. Мы признаем, что диалог всегда лучше конфликта. Бегство и изоляционизм не являются нашим выбором. Мы еще раз подтверждаем, что наш долг — быть открытыми для контакта с другими людьми и иными культурами, христианами других конфессий и последователями иных религий.

9. Несмотря на все трудности, мы возвещаем благую весть Бога, Который «так возлюбил мир», что «обитал посреде нас». Потому, мы, православные, смотрим в будущее с надеждой, и, несмотря на все нестроения, уповаем на «Вседержителя… Который есть и был и грядет» (Откр. 1, 8). Ибо мы помним, что последнее слово – слово радости, любви и жизни – остается за Ним. Ему же подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

9 марта 2014 года, Фанар

+ Патриарх Константинопольский Варфоломей

+ Патриарх Александрийский Феодор
+ Патриарх Иерусалимский Феофил
+ Патриарх Московский Кирилл
+ Патриарх Сербский Ириней
+ Патриарх Румынский Даниил
+ Патриарх Болгарский Неофит
+ Патриарх Грузинский Илия
+ Архиепископ Кипрский Хризостом
+ Архиепископ Афинский Иероним
+ Митрополит Варшавский Савва
+ Архиепископ Тиранский Анастасий

Δεν υπάρχουν σχόλια: