e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Βαρθολομαίος προς τον νεοχειροθετηθέντα Άρχοντα Μαΐστορα του Οικουμενικού Θρόνου Μιχαήλ Μαυρόπουλο

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου εἰς Ἄρχοντα Μαΐστορα 
(Φερίκιοϊ, 21 Ὀκτωβρίου 2018)


Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχον,

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διά τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, σᾶς ἀπονέμει σήμερον, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι τήν συμπλήρωσιν ἑκατόν καί πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ, Ἱερῷ Ναῷ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀνήκετε πλέον εἰς τόν κύκλον τῶν συνεργατῶν τοῦ Πατριάρχου σας. Εἶσθε μέλος τῆς «Παναγίας Παμμακαρίστου», τῆς ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί καλεῖσθε νά στηρίζετε, μετά τῶν ἄλλων Ἀρχόντων, τό θεάρεστον ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀναδειχθῆτε ἀντάξιος τῆς ἐμπιστοσύνης, τῆς τιμῆς καί τῆς κλήσεως εἰς προσφοράν.

Γέννημα θρέμμα τῆς Πόλεως τοῦ Κωνσταντίνου, μέ πατέρα ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί Ἰμβρίαν μητέρα, εἶσθε ψυχῇ τε καί σώματι ἐρριζωμένος εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τάς παραδόσεις τῆς Ρωμιοσύνης. Καθ᾿  ὅλην τήν ζωήν σας παρεμείνατε πιστός εἰς τά πάτρια, φορεύς τῶν τιμαλφῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους, ἀφωσιωμένος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον εἶναι ἡ μήτρα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἀμετακίνητος ἐκφραστής τῆς διπλῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τῆς «ὁμοίας τῇ πρώτῃ καί μεγάλῃ ἐντολῇ», τῆς ἀγάπης δηλονότι πρός τόν πλησίον. Συνηθίζομεν νά περιγράφωμεν τό ἦθος καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τῶν λέξεων «πιστότης καί ἀνοικτοσύνη». Πιστότης εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι δι᾿ ἡμᾶς ἀνεξάντλητος πηγή δυναμισμοῦ, ἐμπνεύσεως, δημιουργικῆς παρεμβάσεως καί δράσεως ἐν τῷ κόσμῳ, χριστο- πρεποῦς καί χριστοτερποῦς παρουσίας καί μαρτυρίας ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μετα- μορφώσῃ τόν πολιτισμόν, ὄχι νά τόν ἀπορρίψῃ, συμφώνως καί πρός τό εὐρύτερον νόημα τοῦ ἐνθέου λόγου τοῦ προκατόχου τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν τῷ ἀποστολικῷ Θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον».
      
Ὅ,τι προσεφέρατε μέ αὐταπάρνησιν καί ζῆλον, Ἐντιμολογιώτατε, εἴτε ὡς ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου σήμερον εἶσθε Ἐπίτιμος Πρόεδρος, εἴτε ὡς δραστήριον μέλος καί Α’ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), εἴτε ἀπό ἄλλας θέσεις εὐθύνης, εἶναι, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, προσφορά πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Συνεβάλατε μεγάλως εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, ἀγωνισθήκατε διά τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων. Παρόμοιον ζῆλον ἔχετε ἐπιδείξει καί ἐπιδεικνύετε καί σήμερον διά τήν ἐν τῇ Πόλει Ὁμογένειαν καί τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων της. Ἐκτιμῶμεν, ἐπαινοῦμεν καί ἐπευλογοῦμεν τήν φιλογενῆ δρᾶσιν σας. Δέν ἀπεκόπητε ἀπό τάς ρίζας σας. Ἡ σκέψις σας ἦτο καί παραμένει ἐστραμμένη πρός τήν εὐλογημένην γῆν τῶν προγόνων, εἰς τούς ὁποίους, μετά Θεόν, ὀφείλομεν τά πάντα.

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχoν Μαΐστορ κύριε Μιχαήλ Μαυρόπουλε,

Ἔχομεν κραταιάν τήν πεποίθησιν ὅτι θά συνεχίσετε, κεκοσμημένος πλέον μέ τό ὑψηλόν ἀρχοντικόν ὀφφίκιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τό θεοστήρικτον ἔργον διακονίας τοῦ Γένους καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Σᾶς συνοδεύουν αἱ εὐχαί τῶν ἐν Φαναρίῳ ἀνυστάκτων φρουρῶν τῶν Ὁσίων καί τῶν Ἱερῶν τῆς Ρωμιοσύνης, καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερον ἐν τῷ παμφώτῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.

Περαίνοντες τόν λόγον, συγχαίρομεν ἅπαξ ἔτι τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα καί καταστέφομεν ὑμᾶς, τήν ἐρίτιμον σύζυγον καί τόν υἱόν σας διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί πάντας τούς παρισταμένους ἐν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ συνάξει, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί φωτιστῶν τῆς Οἰκουμένης, τήν ζωοπάροχον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: