e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Χαιρετισμός Μεγάλου Αρχιδιακόνου στα 70χρονα του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν
Χαιρετισμός Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Μ.τ.Χ.Ε.,
Πανοσιολογιωτάτου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, κατά τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῶν 70 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Σεβασμία τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἐντιμολογιώτατοι καί Μουσικολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, 
           Φιλόμουσον ἀκροατήριον. 

            Θείᾳ βουλήσει συμπληροῦνται ἐφέτος ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ ἐν Πέρᾳ Συνδέσμου Μουσικοφίλων. Τό γεραρόν τοῦτο Σωματεῖον τῆς Πόλεως ἡμῶν ἀνεγνωρίσθη μέν ὑπό τῶν ἐντοπίων Ἀρχῶν τό 1953, ἱδρύθη ὅμως κατ' οὐσίαν τό 1948 ὡς Σύνδεσμος Φίλων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐνῷ τήν ἄμεσον καταγωγήν του ἕλκει ἐκ τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἱδρυθέντος κατά τό 1919 ὑπό Ἰακώβου Ναυπλιώτου καί Εὐσταθίου Βιγγοπούλου.
            Παρά τάς κατά καιρούς προκλήσεις, τάς ὁποίας τόσον ὁ Σύνδεσμος Μουσικοφίλων ὅσον καί ἡ ἐνταῦθα Ὁμογένεια ἀντιμετώπισαν, εὑρισκόμεθα σήμερον αἰσίως εἰς τήν λίαν εὐχάριστον θέσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, δι’ εὐχῶν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, μιᾶς ἀκόμη ἐπετείου τοῦ Συνδέσμου, ἀναλογιζόμενοι τούς μουσικο-λογιωτάτους ἄνδρας, οἵτινες ἐκόσμησαν τήν διοίκησιν τοῦ Συνδέσμου, τήν διεύθυνσιν τῆς χορῳδίας του καί αὐτήν ταύτην τήν χορῳδίαν ὡς μέλη. Κατά τό παριππεῦσαν χρονικόν διάστημα τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν, δεκαεπτά συμπολῖται μας ὑπηρέτησαν ὡς Πρόεδροι τόν Σύνδεσμον, ἐν οἷς καί οἱ Ἄρχοντες τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντῖνος Κενάνογλου, Νικόλαος Ἰστεκλῆς καί Ἀντώνιος Παριζιάνος. Ἑπτά κορυφαῖοι ἱεροψάλται, Ἄρχοντες τῶν ἀναλογίων τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, διηύθυναν τήν χορῳδίαν του, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Κωνσταντῖνος Πρίγγος, ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, ὁ Βασίλειος Νικολαΐδης καί ὁ Λεωνίδας Ἀστέρης. Δεκάδες ὑπῆρξαν ἀκόμη οἱ δόκιμοι ἱεροψάλται τῶν Ναῶν τῆς Πόλεως, οἵτινες ὡς μέλη ἐπλαισίωσαν τήν χορῳδίαν τοῦ Συνδεσμου, ἐνῷ πολυάριθμοι νέοι, φοιτῶντες εἰς τήν ἄτυπον σχολήν τοῦ Συνδέσμου - ὅπου ὡσαύτως ἐδίδαξαν διακεκριμένοι μουσικοί - κατηρτίσθησαν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ἐπήνδρωσαν ἐπί δεκαετίας τά ἱερά τῆς Πόλεώς μας ἀναλόγια.
            Τὴν πολυσχιδῆ καί πολυεπίπεδον αὐτήν δρᾶσιν τοῦ Συνδέσμου μετ' ἀγάπης καί στοργῆς πολλῆς ἐπέβλεψαν, κατηύθηναν καί ποικιλοτρόπως ὑποβοήθησαν, οἱ δεκατέσσαρες ἀπό ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου ἕως σήμερον πρός τοῦτο ταχθέντες κληρικοί, Μεγάλοι Ἀρχιδιάκονοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέ πρῶτον ἀσφαλῶς τόν Ἱδρυτικόν Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Μέγαν Ἀρχιδιάκονον Γεώργιον Ὀρφανίδην, τόν μετέπειτα Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου, ἀλλά καί τόν πρό ὀλίγων μηνῶν κοιμηθέντα Μουσικολογιώτατον καί λογιώτατον Μητροπολίτην Πέργης κυρόν Εὐάγγελον τόν Γαλάνην, ὅστις ἐπί σχεδόν μίαν πεντηκονταετίαν ὑπῆρξεν ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτοῦ.
            Ἐφ' ᾧ καί μετά μεγάλης συγκινήσεως χαιρετίζω, ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου, τήν σημερινήν ἐκδήλωσιν καί ἰδιαιτέρως τήν μετά χείρας ἐπετειακήν ἔκδοσιν, ὑπό τόν τίτλον «Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν, 1948-2018: Ἑβδομήντα ἔτη ζωῆς καί δράσεως», διά τῆς ὁποίας ἐπιχειρεῖται ποιά τις σύντομος, πλήν ὅμως σφαιρική σκιαγράφησις τῶν τόσων πολλῶν καί σπουδαίων κατά τά ἑβδομήκοντα αὐτά ἔτη ἐντός τῶν ὁρίων τῆς δράσεως τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ σωματείου διαδραματισθέντων, καί ἐκ μέσης καρδίας συγχαίρω τό ὑπό τόν Ἄρχοντα β' Δομέστιχον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου διά τήν εὔστοχον πρωτοβουλίαν ταύτην, εὐχόμενος ἅμα ὅπως ἀξιωθῶμεν ἅπαντες ἀπό κοινοῦ, ὑπό τήν σκέπην πάντοτε τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, ἵνα ἑορτάσωμεν πολλάς ἀκόμη ἐπετείους τοῦ αἰσίως ἐφέτος συμπληροῦντος ἑβδομηκονταετίαν Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τά 70χρονα τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, χοροστατήσας ἐν πρώτοις ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί ἡ Χορῳδία τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
     Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου, Ἱδρυτικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐυαγγέλου, Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέσαντος ἐπί πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προαπελθόντων Χοραρχῶν, Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ. 
     Ἀκολούθως, ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ἐπραγματοποιήθη, παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπετειακή ἐκδήλωσις, ἀφιερωμένη εἰς τήν μνήμην τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος Μητροπολίτου Πέργης Εὐγαγγέλου, τῇ συμμετοχῇ Σεβ. ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,  καί πλήθους μουσικοφίλων ἔκ τε τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καί ἐξ Ἑλλάδος,  καθ’ ἥν χαιρετισμούς ἀπηύθηνον ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Β΄Δομέστιχος κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
     Ἐμπεριστατωμένην καί βαθυστόχαστον ἐπετειακήν ὁμιλίαν ἐξεφώνησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ διαχρονική παρακαταθήκη τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν: τό ὀρθῶς καί σεμνῶς ψάλλειν».
     Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου, ἐπευλογηθείσης ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ἐπέδωκε τιμητικήν πλακέταν μετά περγαμηνῆς εἰς τόν νέον ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἀόκνου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά τήν προαγωγήν τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἱεροψαλτικῶν πραγμάτων. 
     Ἀνάλογον τιμητικήν πλακέταν ἐδέξατο, ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου, διά τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν χειρῶν καί ὁ Μουσικολ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, διατελέσας Δομέστιχος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρότριτα ἑορτάσας τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτοῦ.
     Ἐνθύμιον πρός τιμήν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ἐπέδωκεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς τῷ Μουσικολ. κ. Γεωργίῳ Μπακοπούλῳ. 
     Τήν εκδήλωσιν κατέκλεισε δι’ ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τούς ἑορτασμούς καί ἀπευθύνας παραινέσεις πρός τούς διακονοῦντας τά ἀναλόγια τῆς Πόλεως. 
     Ἐπηκολούθησε ξενάγησις εἰς τήν ἐπετειακήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν, ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καί δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν μουσικόν πρόγραμμα ἐξετέλεσε τό Ὀργανικόν Σύνολον τοῦ Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: