e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Πατριαρχική και Συνοδική θ. Λειτουργία στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή





























[Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan]

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Μαΐου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχι-ερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Θείας Μεταμορφώσεως Ν. Κορδελιοῦ καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ὡς καί μέλη τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Ἀμερικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, καλωσορίσας πάντας ἐγκαρδίως εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐνημέρωσε δέ αὐτούς περί τῶν ἄρτι περατωθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνάδειξιν νέων, δραστηρίων καί λίαν κατηρτισμένων Ποιμεναρχῶν, διαπνεομένων ὑπό τοῦ ἤθους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τάς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἄσβεστον προσδοκίαν διά τήν, σύν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ ὁποία θά τροφοδοτῇ καί πάλιν μέ ἄξια καί ἱκανά στελέχη τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. 

* * *

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 12ην Μαΐου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος τελουμένης ἐν αὐτῇ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Ἀνέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος, Σύμης κ. Χρυσόστομος καί Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας, ἐκ Βραζιλίας.
Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
     Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀμερικῆς, ἐκ Πορτογαλίας, ἐκ Βραζιλίας, ἐξ Αὐστραλίας καί ἐξ Οὐκρανίας.
     Μετά τήν ἀπόλυσιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βλιαγκόφτην, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς διορθοδόξους καί διαχριστιανικάς ἐπιτροπάς ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 
     Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί διαβεβαιώσας ὅτι θά συνεχίσῃ τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τήν γερμανικήν κοινωνίαν καί εἰς τόν οἰκουμενικόν στῖβον.
     Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.  
     Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. 
     Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ἥν ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Πατριάρχης.

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Γερμανοῦ Δ’ καί Γερμανοῦ Ε’ (ἀναπαυομένου ἐν Χαλκηδόνι) καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αἴνου Γερμανοῦ, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ. 

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν περίπυστον Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου, εἰς διαδοχήν τοῦ οἰκειοθελῶς παραιτηθέντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ὁ δέ Πατριάρχης συνεχάρη αὐτόν πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Γιαχνίτζ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «AHEPA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπάτου Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. George E. Lucas, ἐξ Η.Π.Α..

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, Δημάρχου τοῦ Πέραν, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ Πλα-τείᾳ Ταξείμ, τήν Κυριακήν, 12ην Μαΐου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: