e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Το Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ιταλία και το Βατικανό (15-20.9.2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης εἰς Ἰταλίαν - Βατικανόν


Προερχόμενος ἐξ Ἀθηνῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀφίχθη εἰς τήν Ρώμην τήν 15ην Σεπτεμβρίου (2019) καί κατέλυσεν εἰς τόν ἐν τῷ Βατικανῷ «Οἶκον τῆς Ἁγίας Μάρθας», ἔνθεν τό ἑσπέρας μετέβη εἰς τήν κατοικίαν τοῦ νέου παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Νικολάου Πατακιᾶ, ὅπου ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του παρατεθεῖσαν τράπεζαν.
Τήν ἑπομένην, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Βατικανῷ, μετέβη εἰς τό Ποντιφικόν Ἰνστιτοῦτον Ἀνατολικῶν Σπουδῶν, ἐν ᾧ εἶχε φοιτήσει κατά τήν τριετίαν 1963-1966 ἀνακηρυχθείς διδάκτωρ αὐτοῦ, καί ἐκήρυξε διά τῆς κεντρικῆς Αὐτοῦ ὁμιλίας εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν τήν ἔναρξιν τοῦ 24ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Κανονικοῦ Δικαίου, ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἰδίου, τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν».
Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρώμης, κατά τόν Ἑσπερινόν, παρουσίᾳ ἁπάντων τῶν ὡς ἄνω συνέδρων καί πολλῶν Πρέσβεων διαπεπιστευμένων παρά τῷ Βατικανῷ, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησεν ἐκτενῶς ἑλληνιστί καί ἰταλιστί πρός τό ἐκκλησίασμα.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, 17ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης εἶχεν ἰδιαιτέραν ἐγκάρδιον ἀδελφικήν συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἐν τῷ λεγομένῳ Ἀποστολικῷ Ἀνακτόρῳ τοῦ Βατικανοῦ, μεθ’ ἥν οἱ δύο Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ἐν τῷ Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας.
Τό ἀπόγευμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν παρά τῷ Κυρηναλίῳ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Murat Salim Esenli, ἐνῷ τήν πρωΐαν εἶχε δεχθῆ ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς τόν Σύμβουλον τῆς παρά τῷ Βατικανῷ Πρεσβείας τῆς Τουρκίας, τοῦ κ. Πρέσβεως ἀπουσιάζοντος εἰς Ἱσπανίαν.
Τό ἑσπέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν οἰκουροῦντα Ἐπίτιμον Πάπαν Βενέδικτον ΙΣΤ΄ ἐν τῷ ἐν τῷ Βατικανῷ μοναστηριακῷ καταλύματι αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Του ὑπό τοῦ νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Κυρηναλίῳ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Πασσᾶ.
Τήν ἑπομένην ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κατῆλθεν εἰς Καλαβρίαν, συνοδευόμενος, πλήν τῶν ἐκ τῆς Πόλεως συνοδῶν Αὐτοῦ, καί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ν. Πατακιᾶ καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Ἐκεῖ ὁ σεπτός Προκαθήμενος ἔτυχεν ἐνθουσιώδους καί συγκινητικῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῶν βυζαντινορρύθμων τῆς Μεγάλης Καλαβρίας, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν πλέον τῶν πεντακοσίων ἐτῶν μέ τούς Βυζαντινούς καί τόν πολιτισμόν αὐτῶν. Οὗτοι μέχρι σήμερον ἔχουν βαθεῖαν συνείδησιν τῆς πολιτισμικῆς δράσεως καί τῆς μητρικῆς προσφορᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τούς Καλαβρούς καί τούς Σικελιανούς, ἐθεώρησαν δέ τήν πρός αὐτούς πατρικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν καί ὡς ἱστορικόν δι’ αὐτούς γεγονός.
Σημειωτέον, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας ἔχει ἕτοιμον πρός ἔκδοσιν βιβλίον αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Νότιον Ἰταλίαν», ἐν τῷ ὁποίῳ περιγράφονται ἅπαντα τά σχετικά ἱστορικά γεγονότα τῆς περιοχῆς.
Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διήμερον ἐκεῖ παραμονήν Του ἐπεσκέφθη τάς πόλεις Lungro (ὅπου ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς τόν ἑσπερινόν τήν 18ην τ.μ.), Rossano, πόλιν τοῦ Ἁγίου Νείλου καί τοῦ Codex Purpureus Rossanensis, καί Ἅγιον Δημήτριον Κορώνης, ὅπου ἐνεκαινίασεν Ἔκθεσιν Βυζαντινῆς Εἰκόνος Κρητικῆς Τέχνης. 
Παρευρέθησαν κατά τήν Πατριαρχικήν ταύτην ἐπίσκεψιν, πλήν τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Καλαβρίας, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι  Leonardo Sandri, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς διά τάς Ἀνατολικάς Ἐκκλησίας, καί Gualtiero Bassetti, Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἰταλίας, μέλη τῆς «Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας», ὁ Καθηγητής Christiaan Alting von Geusau, Πρόεδρος τῆς «International Catholic Legislators Network», καί πλήθη ἀγαλλομένων πιστῶν.
Οὕτως ἔληξεν ἡ ὄντως ἱστορική αὕτη Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τά ἔνδοξα Βυζαντινά χώματα τῆς Καλαβρίας καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν μεσημβρίαν τῆς 20ῆς τ.μ. Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: