e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας

Μεσημέρι 11ης Δεκεμβρίου 2014 
Φωτο-ανταπόκριση: π. Δημήτριος Κοσκινάς

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ
εἰς τὴν Ἀναγνωστικὴν Ἑταιρείαν Κερκύρας
(11 Δεκεμβρίου 2014)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κερκύρας καὶ Παξῶν κύριε Νεκτάριε,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Ἰωάννη Πιέρρη, Πρόεδρε τῆς εὐφήμως γνωστῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἀποδεχόμεθα σήμερον τὴν τιμητικὴν διὰ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα ἀνακήρυξιν εἰς Ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας, τοῦ ἱστορικοῦ τούτου σωματείου τῆς ἀρχοντικῆς σας πόλεως, τὴν ἀντανακλῶσαν τὰ εὐγενῆ αἰσθήματα τῶν μελῶν καὶ τοῦ Προέδρου αὐτῆς, ὡς καὶ τὸν σεβασμόν πρὸς τὸν πανίερον θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου καὶ τῆς τροφοῦ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἡ σύστασις τῆς μοναδικῆς, ἐξ ὅσων γνωρίζομεν, ἐν Ἑλλάδι Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας καὶ μάλιστα εἰς ἐποχὰς κρισίμους διὰ τὴν νῆσον καὶ γενικώτερον διὰ τὰ Ἑπτάνησα οὐδόλως ξενίζει, καθότι τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστὸν ὅτι ἡ λιπαρά, ὡς χαρακτηρίζει ταύτην «διὰ τὸ πολύκαρπον καὶ εὔκαρπον αὐτῆς» Διονύσιος ὁ Περιηγητής, Κέρκυρα, διεκρίνετο παλαιόθεν καὶ διὰ τὴν λιπαρὰν μόρφωσιν τῶν τέκνων της καὶ τὴν κλίσιν αὐτῶν τόσον πρὸς τὴν μουσικὴν ὅσον καὶ πρὸς τὰ γράμματα, ἀναδείξασα πλειάδα διακεκριμένων συγγραφέων καὶ ἐπιστημόνων. Εἰς τοῦτο συνέβαλε τὰ μέγιστα καὶ ἡ Ἀναγνωστικὴ Ἑταιρεία Κερκύρας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε συγχρόνως καὶ πρωτοπόρος εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, συνεχίζει δὲ καὶ μέχρι τῆς σήμερον νὰ διακρίνηται διὰ τὴν πνευματικὴν αὐτῆς προσφοράν.

Ἡ μελέτη καὶ ἀνάγνωσις ὑπῆρξε δι᾽ ἡμᾶς ἀνέκαθεν προσφιλὲς ἐντρύφημα, ἰδίᾳ δὲ κατὰ τὴν σχολικὴν καὶ νεανικὴν ἡμῶν ἡλικίαν, ὅτε ὡς μαθητὴς ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης, εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ μελετῶμεν ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰ σχολικὰ ἡμῶν βιβλία καὶ πλεῖστα ὅσα λογοτεχνικὰ ἔργα, ἰδίᾳ δὲ ποιητικά, ἀνθολογοῦντες μάλιστα ἐξ αὐτῶν ὅσα συνεκίνουν τὴν νεανικὴν ἡμῶν ψυχὴν καὶ καταγράφοντες ταῦτα ἐν ἰδιαιτέρῳ τετραδίῳ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ προσγινομένη σήμερον εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα τιμὴ συγκινεῖ ἡμᾶς ὅλως ἰδιαιτέρως ὡς ἐπιστρέφουσα ἡμᾶς εἰς τὴν ὡραίαν ἐκείνην ἐποχὴν τῆς νεότητος, μᾶς χαροποιεῖ δὲ τὰ μέγιστα, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διότι προέρχεται ἀπὸ μίαν Ἑταιρείαν διαδραματίσασαν ἐξέχοντα ρόλον τόσον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς πόλεως ὅσον καὶ εἰς τὴν διαφύλαξιν τῆς πολιτιστικῆς αὐτῆς ἰδιοπροσωπίας καὶ διασώσεως τοῦ πολιτιστικοῦ αὐτῆς θησαυροῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διότι δι᾿ ἀναλόγου τιμῆς περιεκοσμήθη πρὸ ἐτῶν καὶ ὁ μέγας προκάτοχος τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μακαριστὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ θεοφιλῶς ποιμάνας καὶ τὴν νῆσον ταύτην πρὸ τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς.

Τὴν χαρὰν ἡμῶν διὰ τὴν ἀναγόρευσιν εἰς Ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας ἐπαυξάνει καὶ ἡ τιμητικὴ ἀπονομὴ τοῦ Μεταλλίου τοῦ Μουσείου Καποδίστρια, τοῦ τιμῶντος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Πατριάρχου τὸν θεσμὸν τὸν ὁποῖον οὗτος ἐκπροσωπεῖ. Διὰ τοῦτο καὶ ἐκφράζομεν τὰς ὁλοθύμους ἡμῶν εὐχαριστίας. Συγχρόνως ὅμως ἐκφράζομεν καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν διὰ τὸ ἔργον τὸν ὁποῖον ἐπιτελεῖ τὸ Μουσεῖον Καποδίστρια, ἀναδεικνῦον τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον μιᾶς εὐγενοῦς καὶ ἀνιδιοτελοῦς προσωπικότητος, ἡ ὁποία προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν προσφορὰν τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρείας Κερκύρας, καὶ εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας ὅπως συνεχίσητε τὸ λαμπρὸν ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε πρὸς ὄφελος τῶν συμπολιτῶν σας καὶ ἔπαινον τῆς Ἑλλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: