e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Τραβάμε κουπί στο Βιετνάμ [vlog, 26.4.2018]Προσκυνώντας νοερά την Παναγία τη Βουλκανιώτισσα


Από το απόγευμα της 25ης Απριλίου 2018, η περίπυστη και θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, προερχόμενη από την περιώνυμη Μονή της στο όρος Ιθώμη ή Βουλκάνος (κοντά στην κωμόπολη του Μελιγαλά, ανάμεσα στα χωριά Αρχαία Μεσσήνη και Βαλύρα της Μεσσηνίας), βρίσκεται για ολίγες ημέρες στον Ναό της Αγίας Αικατερίνης πόλεως Καλαμάτας για αγιασμό των πιστών.

Εμείς, εδώ στο Νυχθημερόν, λάβαμε τις ανωτέρω φωτογραφίες από το προσκύνημα της τακτικής αναγνώστριάς μας Ελπίδας Παπαντώνη και τις δημοσιεύουμε στην ενότητα Εικονοστάσιο του πολυπεριοδικού μας για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι, έστω και μέσω της διαδικτυακής αυτής ευκαιρίας, θα δυνηθούν να κλίνουν γόνυ ευλαβείας στη χάρη της Κυράς Θεομήτορος! 

*     *     *

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Μεσσηνίας ἁπάσης προσκυνοῦμεν τὸ καύχημα, τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα, Βουλκανιώτισσα Δέσποινα, βλυστάνουσαν ἀφθόνως δωρεάς, χαρίτων οὐρανίων τοῖς πιστοῖς, καὶ φρουροῦσαν πανταχόθεν τὴν Σὴν Μονήν, τῷ πόθῳ καυχωμένην Σοι. Δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ σκέπῃ Σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου ἀγαθῇ, προνοία Ἄχραντε.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Τὴν παναλκῆ Σου, χεῖρα Κόρη Βουλκανιώτισσα, μὴ ἀντανέλῃς ἀφ’ ἡμῶν ἐκδυσωποῦμέν Σε, τὰς πολλάς Σου ἀνυμνοῦντες θαυματουργίας, ἀλλ’ ὡς πάλαι τὸν λαὸν Μεσσήνης ἔσωσας, οὕτω δίδου καθ’ ἑκάστην τὰ συμφέροντα, τοῖς βοῶσί Σοι· Χαῖρε πάντων βοήθεια.

Κάθισμα
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ.
Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν
Βουλκάνου ἀληθῶς, τὴν Μονὴν ἀγλαΐζεις, Παρθένε Μαριάμ, Σῆς Μορφῆς τῇ εἰκόνι, πρὸς Ἣν καταφεύγομεν, τῶν πιστῶν πλήθη κράζοντα· Βουλκανιώτισσα, ἡμῶν ἐλπίδων τὸ σκάφος, καθοδήγησον, εἰς γαληνούς Σου λιμένας, ἡμᾶς θαλαττεύοντας.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν
Κατεπλάγησαν Ἁγνή, τῶν Μεσσηνίων οι χοροί, καθορῶντες θαυμαστήν, θαυματουργίας σου σπουδήν, ὅτε λοιμοῦ τε ἐῤῥύσω θανατηφόρου, πόλιν τὴν αὐτῶν, κινδυνεύουσαν, ὅθεν νῦν σεπτῶς, τὴν ἀνάμνησιν, ποιοῦμεν Κόρη, θείαν Σου εἰκόνα, ἐν τῇ νυκτὶ λιτανεύοντες, καὶ μαρτυροῦμεν Σὴν προστασίαν, παναλκῆ τοῖς καλοῦσί Σε.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Μετὰ τὸν Πολυέλεον
πεφάνη χάριτος, πλήρης γλυκείας, ἡ εἰκών Σου Δέσποινα, χαροποιοῦσα τὰς ψυχάς, τῶν Μεσσηνίων βοώντων Σοι· Χαίροις Παρθένε, Βουλκάνου τὸ καύχημα.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
σμῇ μύρων ἔδραμε τῆς εὐδοκίας τῆς Σῆς, Μονὴ ἡ τιμῶσά Σε τῆς τοῦ Βουλκάνου ἁγνή, ἣ κόλποις κατέχουσα, θείαν Σου τὴν εἰκόνα, Βουλκανιώτισσα Κόρη, ὅλη ἀγαλλομένη θέα ταύτης κραυγάζει· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.

Ὁ Οἶκος
γγελοι ἀοράτως, τὴν σεπτήν Σου εἰκόνα, ὀψὲ ἐν χαρᾷ περικυκλοῦσιν, ἡμεῖς δὲ ἐν νυκτὶ εὐλαβῶς μετὰ δέους λιτανεύοντες Βουλκανιώτισσα, ὑμνοῦμέν σου τὰς χάριτας, καὶ πόθῳ βοῶμέν Σοι ταῦτα·

Χαῖρε, τὸ κλέος τῆς Μεσσηνίας· χαῖρε, ἡ πύλη τῆς εὐσπλαγχνίας.
Χαῖρε, νοσημάτων παντοίων ἐλάτειρα· χαῖρε, Ἐκκλησίας ἁπάσης ἡ πρέσβειρα.
Χαῖρε, ὅτι κατεκόσμησας, τοῦ Βουλκάνου τὴν Μονήν· χαῖρε, ὅτι κατεφαίδρυνας, τῆς Μεσσήνης τὸν λαόν.
Χαῖρε, οὐρανίων ἐρώτων φίλτρον τὸ θεῖον· χαῖρε, εὐχῆς νοερᾶς οὐράνιον ταμεῖον.
Χαῖρε, καλῶς βρῦσις ἡ ἀείῤῥυτος· χαῖρε, ἐλπὶς ἡμῶν ἀνενδοίαστος.
Χαῖρε, ἐν ᾗ Ἀδὰμ ἐνεδύθη· χαῖρε, δι’ ἧς Σατὰν ἐγυμνώθη.

Χαῖρε πάντων βοήθεια.

Φαναριώτικες ειδήσεις της 26ης Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς Τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐξ Ἀγκύρας, εἰς ἥν μετέβη περί τήν μεσημβρίαν πρός συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, καθ’ ἥν συνεζητήθησαν ζητήματα ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό Ὁμογένειαν. 

* * *[Φωτ. π. Πανάρετος Ψαραύτης]

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 26ην τ.μ., μετέβη μετά τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς εἰς Σηλυβρίαν, ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Κατά τήν ὀλιγόωρον παραμονήν Του ἐκεῖσε ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας, τόν χῶρον τῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως, ἔνθα εὑρίσκετο πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τό Ρωμαίηκον Κοιμητήριον.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγ. Σηλυβρίας γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας ἐν τῷ ἀνεγερθέντι Ἐπισκοπείῳ, μερίμνῃ τοῦ Ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς. Πρό τοῦ γεύματος ἅπαντες προσηυχήθησαν ἐν τῷ ἐντός αὐτοῦ Παρεκκλησίῳ, τῷ τιμωμένῳ ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγίας Σηλυβριανῆς καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν προεβλήθη ἡ ταινία «Istanbul Story» τῆς Καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Σισκοπούλου, ἀποτελοῦσα τήν πρώτην ἑλληνοτουρκικήν συμπαραγωγήν, τά γυρίσματα τῆς ὁποίας ἐπραγματοποιήθησαν ἐξ ὁλοκλήρου ἐν Τουρκίᾳ. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς  καί  πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Ἀφθονίδου, ἐντεῦθεν, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Γιαμούρη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθε-ρίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Λιβάνη, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθη-νῶν «Ὁ Ἱπποκράτης» καί τῆς Ὁμοσπονδίας Δωδεκανησιακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό βιβλίον τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταματίου Ἀλαχιώτου, ὑπό τόν τίτλον «Μέ λένε Κωνσταντῆ - Ἀγᾶ», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τοῦ Ἱδρύματος Εἰκαστικῶν Τεχνῶν & Μουσικῆς Β. & Μ. Θεοχαράκη, τήν Τετάρτην, 25ην Ἀπριλίου. 

Κυριακή των Μυροφόρων 2018, η Μητρόπολη Σουηδίας παρουσίασε τη θ. Λειτουργία στα σουηδικά [φωτογραφίες + πλήρες video]
Την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης η βιβλιοπαρουσίαση της Θείας Λειτουργίας στη σουηδική γλώσσα, από την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, αμέσως μετά την τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, με συλλειτουργούς τον Πανιερώτατο Επίσκοπο Dositej του Πατριαρχείου Σερβίας και τον Θεοφ. Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στην Ευχαριστιακή σύναξη, η οποία ετελέσθη σε 8 γλώσσες – ελληνική, αγγλική, σουηδική, γαλλική, σλαβονική, ρουμανική, γεωργιανή και σερβική – συμμετείχαν οι εξής κληρικοί: ο Παν. Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Δαμιανάκης, Διευθυντής του Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Ρουμάνος Ιερεύς Αιδ. Πρεσβύτερος κ. Dan Virgil Pacurar, οι Κληρικοί της Ρωσικής Ενορίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Στοκχόλμης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Angel Velichkov και ο Διάκονος Ιερολ. κ. Alexander Djukic, ο Γεωργιανός Ιερεύς Αιδ. Πρεσβύτερος κ. Shio Bitskinashvili, ο Σέρβος Ιερεύς Αιδ. Πρεσβύτερος κ. Velisa Vasic και οι κληρικοί της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας Παν. Αρχιμανδρίτες κ.κ. Αλέξανδρος Λουκάτος και Σωσίπατρος Στεφανούδης, ο Αιδ. Οικονόμος κ. Χρήστος Λέτσιος και ο Αιδ. Πρεσβύτερος κ. Πέτρος Μώραλης. Τους ύψους έψαλε η βυζαντινή χορωδία του Καθεδρικού Ναού, υπό την καθοδήγηση του Μουσικ. Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Καλπακίδη.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος της Συρο-Αραμαϊκής Κοινότητος στη Διασπορά κ. Benyamin Atas με τη συνοδεία των κ.κ. Slejman Kurt και Yilmaz Bisse, καθώς και οι εκπρόσωποι της Λουθηρανικής Εκκλησίας της Σουηδίας Αιδ. Diocesan Dean Niclas Blåder, κ. Karin Wiborn και κ. Cajsa Sandgren.

Την ιστορική αυτή πρωτοβουλία τίμησαν με την παρουσία τους οι Εξοχ. Πρέσβεις της Ελλάδος κ.κ. Δημήτριος Τουλούπας και Μαρία Διαμάντη στη Στοκχόλμη και στο Όσλο αντίστοιχα, της Κύπρου στη Στοκχόλμη κ. Σώτος Λιασίδης, της Τουρκίας στη Στοκχόλμη κ. Emre Yunt, ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Στοκχόλμη κ. Per Hägglund, ο εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Αρμενίας στη Στοκχόλμη κ. Arshak Manoukian, οι Επιτ. Πρόξενοι της Ελλάδος στο Γκέτεμποργκ κ. Χρήστος Κακαζούκης και στην Ισλανδία κ. Rafn Alexander Sigurdsson, οι Εντιμ. Σουηδοί πολιτικοί κ.κ. Βασιλική Τσουπλάκη, Dag Larsson και Γεώργιος Κοντορίνης, οι διοικητές του Σουηδικού κρατικού φορέα SST κ.κ. Åke Göransson και Åsa E. Hole, οι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι Νικόλαος Βενιζέλος, Απόστολος Παπακώστας και Εμμανουέλα Γρυπαίου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Σχολείου Στοκχόλμης κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, οι ιατροί Δρ. Αλέξανδρος και Βασιλική Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Στοκχόλμης κ. Κωνσταντίνος Φραγγίδης, οι επιχειρηματίες κ.κ. Γεώργιος και Δημήτριος Βασιλείου, τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου κ.κ. Φωτεινή Μπατσέλα, Νικόλαος Βενιζέλος, Rafail Poumeyrau, Μαρία Κεχαγιά και Νικόλαος Κίτσιος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι επιτροπές του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης.

Η βιβλιοπαρουσίαση άρχισε με την ανάγνωση της συγχαρητήριας Πατριαρχικής Επιστολής της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στην οποία η Παναγιότης Του χαρακτήριζε την έκδοση της μεταφράσεως της Θείας Λειτουργίας στη Σουηδική “έργον μεγάλης σημασίας” και, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: “Η καθ᾽ ημάς μαρτυρική Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η κοινή πνευματική και πολυπαθής Μήτηρ, καυχάται δια την προσπάθειαν ταύτην, διότι τοιουτοτρόπως το κείμενον της Θείας Λειτουργίας θα είναι ευρέως προσιτόν εις τους ομιλούντας την σουηδικήν γλώσσαν αδελφούς ημών, ώστε να δύνανται απροσκόπτως όσοι βούλονται να παρακολουθήσουν τα της ιεράς μυσταγωγίας και να μετέχουν περισσότερον βιωματικώς εις αυτά. Η δ᾽ ημετέρα Μετριότης, συγχαίρουσα υμίν και τω εκλεκτώ μεταφραστή θεολόγω κυρίω Δαβίδ Heith Stade, εύχεται από καρδίας έτι πλουσιωτέραν την θείαν ευλογίαν εις την ποιμαντορικήν εκδαπάνησιν υμών, πεποιθυία ότι ο Επίσκοπος των ψυχών ημών θέλει αποδώσει εις την υμετέρα Ιερότητα και εις πάντας τους συντελεστάς του παρόντος πολυωφελούς μεταφραστικού έργου εκατονταπλασίονα τον μισθόν της αγάπης και της φιλοθεΐας υμών.”  

Αμέσως μετά, η μαθήτρια του Κατηχητικού Σχολείου Δδα Χαρούλα Σ. μίλησε για τη σπουδαιότητα της παρουσίας της νεολαίας στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και ευχαρίστησε τον Επίσκοπο Φαναρίου για την έκδοση της Θείας Λειτουργίας. Συγκεκριμένα, είπε τα εξής: “Εμείς τα παιδιά ερχόμαστε στο ναό, γιατί τον θεωρούμε σπίτι μας, γιατί θέλουμε να προσευχηθούμε και να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Κάποια παιδιά ζωγραφίζουν το Δεσπότη στο θρόνο, άλλα τρέχουν γύρω από το χαλί με τον αετό, άλλα ακολουθούν το ψάλσιμο, με ένα αλλιώτικο ισοκράτημα. Όλα τα παιδιά χαιρόμαστε που είμαστε εδώ με τους γονείς μας και τους φίλους μας. Ευχαριστούμε τον Επίσκοπο Αγαθάγγελο για την έκδοση της Θείας Λειτουργίας σε τρεις γλώσσες, για μας που μιλάμε Ελληνικά, για τους φίλους μας που μιλάνε μόνο Σουηδικά και τους επισκέπτες μας που μιλούν αγγλικά. Θα σας έχουμε στην προσευχή μας.” Ο μικρός Σάββας Κ. προσέφερε στον Επίσκοπο Αγαθάγγελο μία ανθοδέσμη εις έκφρασιν ευγνωμοσύνης.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Κλεόπας ευχαρίστησε τους υψηλούς προσκεκλημένους, κληρικούς και λαϊκούς, ονομαστικά και είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Mε τις ευλογίες της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, η Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας προέβη στην πρώτη επίσημη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου στη Σουηδική γλώσσα, για πρώτη φορά στην 50ετή διακονία της, σεβόμενη τη χώρα που μας φιλοξενεί και μας ενισχύει παντοιοτρόπως, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να επικοινωνήσει με τη νεολαία στη γλώσσα της και να μοιραστεί μαζί της τον πλούτο της λειτουργικής μας παράδοσης και για να ενισχύσει τον ιεραποστολικό της αγώνα, δεχόμενη στους κόλπους της νέα μέλη. Η Ορθοδοξία και η λειτουργική μας ζωή δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα των Ελληνόφωνων αδελφών μας, αλλά κληρονομιά που την δικαιούνται όλοι αδιακρίτως γλώσσας, φυλής και καταγωγής. Ήδη 77 νέοι έγιναν Ορθόδοξοι την τελευταία τετραετία, προερχόμενοι από άλλα Χριστιανικά δόγματα και άλλες θρησκείες.”

Ο Ποιμενάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, για την συγκατάθεσή του να εκδοθεί το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από τον Εκδοτικό Οίκο της Εκκλησίας της Ελλάδος Αποστολική Διακονία, την Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής που παραχώρησε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας στην Αγγλική και την Ελληνική και τον Δρ. David Heith Stade, για την αφιλοκερδή προσφορά της μεταφράσεως της Θείας Λειτουργίας στη Σουηδική.

Ακολούθως, καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο της Συρο-Αραμαϊκής Κοινότητος στη Διασπορά, Σεβ. κ. Benyamin Atas, χαρακτηρίζοντας “ένα αληθινό θαύμα” τα επιτεύγματα της 20ετούς αρχιερατικής του θητείας του. Στον λόγο του, εκ μέρους όλων των Χριστιανικών Ομολογιών στη Σουηδία, ο κ. Benyamin αναφέρθηκε στη φιλία του με τον κ. Κλεόπα, στη υποδειγματική συνεργασία του δευτέρου με όλες τις Χριστιανικές Ομολογίες και τον συνεχάρη για τις ποιμαντορικές του πρωτοβουλίες.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Πανιερ. Επίσκοπος κ. Dositej του Πατριαρχείου Σερβίας, ο οποίος ήταν ένας από τους λειτουργούς, και στην προσφώνησή του, εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων παρουσιών στη Σουηδία, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κλεόπα και τους συνεργάτες του για την επιτυχή διοργάνωση της εκδηλώσεως.

Ο λόγος στη συνέχεια εδόθη στον Εξοχ. Πρέσβυ της Ελλάδος κ. Δημήτριο Τουλούπα, ο οποίος αποκάλεσε την τρίγλωση έκδοση “καλαίσθητη και χρηστική” και συνεχάρη τον Ποιμενάρχη για τις άοκνες προσπάθειές του.

Αμέσως μετά, ο επίσκοπος καλωσόρισε τη διακεκριμένη Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπο από το Σικάγο κ. Ελένη Μπούση, στην οποία αφιερώθηκε η παρούσα έκδοση, την οποία χαρακτήρισε “πρότυπο Χριστιανής” και την ευχαρίστησε για το πάθος της, για τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ορθόδοξης Παραδόσεως παντού. Στην ομιλία της, η κ. Μπούση αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ενότητος στους κόλπους της Εκκλησίας, στην τόνωση της πίστης των Χριστιανών “ώστε όρη μεθιστάνειν”, στην ιερατική και ακαδημαϊκή διακονία του Μητροπολίτη Κλεόπα στις ΗΠΑ και στο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στη Σκανδιναυΐα από την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας. Την κ. Μπούση συνόδευαν ο ανηψιός της από το Λονδίνο κ. Evangelos Palyvos, οικονομολόγος, και η συνεργάτης της κ. Pat Gerbanas.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής του Εκδοτικού Οίκου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αποστολική Διακονία, ο οποίος επεμελήθη και εξέδωσε την πολυτελή τρίγλωσση έκδοση της Θείας Λειτουργίας, αποκλειστικά για την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας. Ο Μητροπολίτης Κλεόπας αναφέρθηκε σε δύο χαρίσματα του σεμνού ιεράρχου, “την αρχοντιά και το ανιδιοτελές φιλάδελφον”, ευχαρίστησε τον ίδιο και τον συνοδό του, Παν. Αρχιμανδρίτη κ. Δαμασκηνό Δαμιανάκη, που ήλθαν ειδικά για την βιβλιοπαρουσίαση από την Αθήνα, καθώς και τους αφοσιωμένους συνεργάτες τους στην Αποστολική Διακονία, για την ολόθερμη συμπαράστασή τους, προς την ιεραποστολική επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Επίσκοπος Φαναρίου αναφέρθηκε στην 80ετή προσφορά της  Αποστολικής Διακονίας, για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του κατηχητικού, ιεραποστολικού, πολιτιστικού και εκδοτικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς όφελος 60 και πλέον τοπικών Εκκλησιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου (ιδιαίτερα στην Ασία, την Ευρώπη και τον Ελληνισμό της Διασποράς), του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και των Εκκλησιών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και προσέθεσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Για μας η παράκληση αυτή του Σεβασμιωτάτου ήταν πρόσκληση, μαθητεία και διδαχή. Πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη ζωή της τοπικής Εκκλησίας, μαθητεία και διδαχή για να γευθούμε το ευχαριστιακό βίωμα άλλων αδελφών μας Χριστιανών, να ζήσουμε την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, να μοιρασθούμε τις αγωνίες του Σεβασμιωτάτου, να επιτελέσουμε με φιλοτιμία αυτό που μας ανέθεσε η Εκκλησία. Η έκδοση αυτή αντανακλά τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού, την πίστη μας στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι μοναδική έκδοση, διότι η Θεία Λειτουργία αποτελεί το μυστήριο της καρδιάς της Εκκλησίας. Είναι άγιο έργο, διότι ο Θεός μας είναι τρισάγιος και μας καλεί να ζήσουμε την Χριστοζωή. Είναι προσπάθεια να ζήσουμε την καθολικότητα της Εκκλησίας και να μαρτυρήσουμε εν ειρήνη στην οικουμένη τα δωρήματα του Κυρίου. Είναι, τέλος αποστολικό έργο, διότι μέσα στο μυστήριο της Συνάξεως διαφυλάσσεται η αποστολική πίστη και καλλιεργείται το ευχαριστιακό και λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας και κάθε πιστού.”  

Εν κατακλείδι, ο Μητροπολίτης Σουηδίας προσέφερε στον Επίσκοπο Φαναρίου, τον π. Δαμιανάκη και την κ. Μπούση αναμνηστικά δώρα, ευχαρίστησε τους επίσημους προσκεκλημένους για την τιμητική παρουσία τους, τους προσέφερε από ένα αντίτυπο της Θείας Λειτουργίας, και τους προσκάλεσε στο γεύμα που ακολούθησε στην αίθουσα δεξιώσεων του Καθεδρικού Ναού, το οποίο ήταν προσφορά ανωνύμου ευεργέτου και της συζύγου του.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Ποιμενάρχης ευχαρίστησε ονομαστικά τη συντονιστική επιτροπή για την άψογη διοργάνωση του γεύματος, αποτελουμένη από τους κ.κ. Γεώργιο Τζανή, Άγγελο Εξαδάκτυλο, Φωτεινή Μπατσέλα, Αθηνά Καραπαναγιωτίδου, Σοφία Jansson, Σοφία Δεμερτζίδου, Παρασκευή Δεμερτζίδου, Ρεβέκκα Χαρτοματσίδου, Πελαγία Αδαμίδου, Μαρίνα Γρίβα, καθώς και την επιτροπή υποδοχής επισήμων, αποτελουμένη από τους κ.κ. Χρήστο Σαβλάκη, Ηλία Αγαθαγγελίδη και Γεώργιο Κοντορίνη.

Οι φωτογραφίες είναι προσφορά του κ. Γεωργίου Βασιλείου και το βίντεο του κ. Νικολάου Κίτσιου.


Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Συναντήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας

Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου


H A. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ καλή ατμόσφαιρα, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών κ.Τσαβούσογλου, πραγματοποιήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένη, στις 16:30 στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα, και διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Ερντογάν για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα για την επίλυση των ζητημάτων της Ομογένειας και του Πατριαρχείου, έθεσε, προφορικώς και γραπτώς, τα ζητήματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του Πατριαρχείου και της Ομογένειας. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τον Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Βακουφίων κ. Adnan Ertem, στον οποίο έδωσε οδηγίες για τον χειρισμό των θεμάτων της αρμοδιότητός του.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε στην Αίθουσα την συνοδεία του και συγκεκριμένα τον Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, τον Αρχιμ. Ιωακείμ Μπίλλη, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τον κ. Παντελεήμονα Βίγκα, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και τον κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, τους οποίους και παρουσίασε στον κ. Πρόεδρο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν


Aνακοινωθέν της Μ. Πρωτοσυγκελλίας (25.04.2018)

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, κατόπιν αἰτήσεως Αὐτοῦ, θά συναντηθῇ μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, σήμερον, Τετάρτην, 25ην Ἀπριλίου 2018, καί ὥραν 16.30.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν κατά τήν ἐπίσημον ταύτην ἐπίσκεψιν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.


Ἐκ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας, τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2018.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Εν Φαναρίω τη 24η Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

        
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 24ης Ἀπριλίου, παρέθεσε γεῦμα πρός τά μέλη τῆς «Europa Nostra» Τουρκίας, εὐχαριστήσας αὐτοῖς διά τήν συμβολήν των εἰς τήν συμπερίληψιν τοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου ὑπό τῆς κεντρικῆς ὀργανώσεως «Europa Nostra» μεταξύ τῶν κινδυνευόντων διά κατάρρευσιν ξυλίνων κτηρίων. 

  * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεῖπνον, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κατσώνη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλιέττας, τῶν τέκνων αὐτῶν Ὑβόννης, Βασιλείου καί Μαρίου – Νικολάου, καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Μαίρης Φούξ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἐλματζόγλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.  

Ταινία ντοκιμαντέρ «Στα βήματα του Αγίου Παϊσίου» – Πρώτη επίσημη προβολή


Η «Πεμπτουσία» την Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018, ώρα 7:30 μ.μ., θα παρουσιάσει στο θέατρο Παλλάς Αθηνών, σε πρώτη επίσημη προβολή την ταινία/ντοκιμαντέρ «Στα βήματα του Αγίου Παϊσίου»Μία παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και της Πεμπτουσίας, με την ευγενική χορηγία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

O Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική Καταστροφή μεταφέρθηκε η οικογένειά του αρχικά στην Κέρκυρα και τελικά στην Κόνιτσα, όπου εκεί έζησε ως το 1949. Είχε από νεαρός τον πόθο να γίνει μοναχός, ειδικά μετά την εμπειρία της εμφάνισης του Χριστού που είχε σε ηλικία 15 ετών. Το 1953 αναχωρεί για το προσφιλές του Άγιον Όρος για να γίνει εκεί μοναχός. Κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μολονότι ο ίδιος φιλάσθενος, επέδειξε έναν άμετρο ζήλο για τη μοναστική ζωή. Έζησε για περισσότερο από 40 χρόνια την αυστηρή ασκητική ζωή, με αυταπάρνηση, φιλοπονία, μεγάλες νηστείες και καθημερινή αγρυπνία. Γινόταν ο ίδιος θυσία για τον κάθε αδελφό του. Έγινε ένα σκεύος εκλογής, με εμφανή τα χαρίσματα των ιαμάτων, της διακρίσεως, της προοράσεως, της προφητείας. Πλήθος προσκυνητών έβρισκαν ανάπαυση κοντά του, όταν τον επισκέπτονταν στο κελί του στο Άγιον Όρος ή στο Μοναστήρι στην Σουρωτή. Έχουν γραφεί εκατοντάδες βιβλία για το βίο του, τη διδασκαλία του, τα θαύματά του. Κατετάγη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 13 Ιανουαρίου 2015. Είναι ένας από τους τελευταίους Αγιορείτες Αγίους με τον οποίο μεγαλύνεται το Άγιον Όρος, δοξάζεται η Εκκλησία του Χριστού. Έχει γίνει γνωστός σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνο. Ο βίος του περιγράφεται στην εν λόγω ταινία/ντοκιμαντέρ, μαζί με μαρτυρίες επωνύμων.

Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης θα γίνει από τον Γέροντα Εφραίμ, Καθηγούμενο της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου. Στην εκδήλωση η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον Γεώργιο Ν. Κωνσταντίνου θα αποδώσει ύμνους από την Ακολουθία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ενώ ο Γρηγόριος Νταραβάνογλου, άρχων μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. θα ερμηνεύσει τραγούδια από την Καππαδοκία, την γενέτειρα του Αγίου Παϊσίου.

Στο χώρο του «Παλλάς» θα λειτουργήσει Έκθεση βιβλίου από τις εκδόσεις «Εν Πλω».


Είσοδος ελεύθερη – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.Δελτία εισόδου θα μοιράζονται από το ταμείο του Θεάτρου Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, από 2 ως 6 Μαΐου, ώρες 10:00-18:00.

Λίγο πριν την Ανάσταση (Εφημεριακοί στοχασμοί)

Δημητρίῳ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γέροντι Πριγκηποννήσων, τῷ ἀπὸ Σεβαστείας,  συγχαρητήριος υἱϊκὴ πρόσρησις  

Γράφει ο π. Κων. Ν. Καλλιανός 


Μπορεῖ ἡ ἡμέρα τοῦ Μ. Σαββάτου νὰ ἔχει ἕναν χαρακτήρα ἀναμονῆς καὶ προετοιμασίας γιὰ τὸ Πασχαλιάτικο Πανηγύρι, μπορεῖ νὰ ἁπλώνεται παντοῦ τὸ φῶς τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς χαρᾶς ποὺ κομίζει ἡ γιορτή, ὅμως γιὰ τὸν κάθε συνειδητὸ ἐφημέριο αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ δὲν τὰ λαμβάνει  τόσο πολὺ ὑπόψιν του. Γιατὶ ναί, ὅλα τὰ ὅσα γίνονται καὶ συντελοῦνται καλὰ εἶναι. Κι ὁ κόσμος καλὰ νὰ εἶναι νὰ ἑορτάζει, ὅμως ἐκεῖνον ἄλλο τὸν νοιάζει καὶ τὸν καθιστᾶ προσεχτικό καὶ σκεφτικὸ τὶς μέρες αὐτὲς τὶς χαρμόσυνες, τὶς φαιδρές καὶ  πολύτιμες. Κι αὐτὸ ποὺ τὸν νοιάζει εἶναι τὸ «μέγιστον μάθημα» ποὺ δέχεται καθὼς πηγαίνει νὰ κοινωνήσει τοὺς ἀνήμπορους ἐνορίτες καὶ καθηλωμένους, ἀπὸ τὰ γερατειὰ ἤ κάποια ἀσθένεια, στὸ δωμάτιο/κελλὶ τῆς δοκιμασίας τους. Τοὺς θυμᾶται ὅλους αὐτοὺς στὸν ναό, τότε ποὺ οἱ δυνάμεις τους ἦταν ἀκόμα ἀκμαῖες, ἔρχεται στὸ νοῦ του ἀκόμα καὶ τὸ στασίδι ποὺ κάθονταν, ὅμως σήμερα, ὅλους αὐτοὺς τοὺς βλέπει νὰ ἔχουν ἀποχαιρετίσει ἐκεῖνες τὶς παλιές τους συνήθειες, γιατὶ οἱ δυνάμεις τους τοὺς ἐγκατέλειψαν. Κι ἀκοῦνε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο ἤ τὴν τηλεόραση τώρα πιὰ τὸν καλὸ τὸν λόγο, τὸ “Χριστὸς Ἀνέστη”. Κι ἴσως νὰ νομίζουν ὅτι εἶναι μαζὶ μὲ τὸν κόσμο ποὺ κυκλώνει τοὺς Ἐπισκόπους ἤ τοὺς ἱερεῖς καὶ διακόνους, οἱ ὁποῖοι ἀκούγονται ἤ προβάλλονται στὸ γυαλί. 

Μὲ πόνο ψυχῆς, λοιπόν, προσέρχεται ὁ παπᾶς καὶ κοινωνεῖ αὐτὰ τὰ πρόσωπα, εὐχόμενος συνάμα «Καλὴν Ἀνάσταση». Καὶ τὸ ἐννοεῖ αὐτό, νὰ ἔχουν δηλαδή, καλὴ Ἀνάσταση, νὰ χαροῦν κι αὐτοί, νὰ μποροῦν νὰ λένε ὅτι εἶναι Πάσχα κι ὅτι καὶ αὐτοὶ γιορτάζουν, πανηγυρίζουν. Ἔστω κι ἄν εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν λαμπρὴ καὶ κορυφαία Εὐχαριστιακὴ Σύναξη, ὅπου ὅλα ἑορτάζουν, ὅλα χαίρονται τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ. 

Ὅμως ποιὸ στ’ ἀλήθεια εἶναι τὸ «μέγιστον μάθημα» ποὺ δέχεται ὁ ἐφημέριος; Ποῦ καὶ πῶς προσδιορίζεται στὸν ψυχισμό του καὶ ποιὰ μηνύματα τοῦ προσφέρει; 

Εἶναι ἀλήθεια πὼς κάθε φορὰ ποὺ θὰ πεῖ τὰ λεγόμενα «πληρωτικὰ», εἴτε στὴ Θ. Λειτουργία, εἴτε σὲ ὁπιαδήποτε ἱ. ἀκολουθία, πάντα στέκεται μὲ φανερὴ συγκίνηση σὲ ἐκείνη τὴ «αἴτηση» ποὺ ἀναφέρει: «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν,  τὴν ἐπι τοῦ φοβεροῦ βήματαος τοῦ Χριστοῦ,  αἰτησώμεθα». Στ’ ἀλήθεια, ἄν κάποιος ἐπιχειρήσει μὲ περισσὴ εὐλάβεια νὰ σηκώσει μία μία τὶς λέξεις αὐτές, θὰ δεῖ πίσω τους νὰ βρίσκεται ὅλη ἐκείνη ἡ ἀναγκη ποὺ ἔχει ὁ κάθε πιστός, ὥστε τὰ τέλη του νὰ εἶναι ὅπως ἀκριβῶς περιγράφονται. Κι ὁ παπάς ἄνθρωπος εἶναι κι αὐτός καὶ διαπιστώνει κάθε φορὰ ὅτι ἔχει ἀνάγκη αὐτῆς τῆς στοργῆς τοῦ Θεοῦ, γιατὶ δὲν θὰ ἔχει τὶς ἴδιες τὶς δυνάμεις μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια. Ἴσως δὲ κάποτε νὰ ἔλθει καὶ στὴ θέση αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν καὶ μὴ ξαναμπορέσει, ὄχι μονάχα Ἀνάσταση νὰ κάμει, ἀλλὰ καὶ νὰ βρεθεῖ μέσα στὸ χῶρο ποὺ τόσο πονᾶ, ἀγαπᾶ καὶ νοιώθει ὡσὰν τὸ σπίτι του. Μάλιστα, δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ ὅτι θὰ χρειαστεῖ ν᾿ ἀκούσει τὴν Ἀνάσταση κι ὄχι νὰ μετέχει σ᾿ αὐτήν! Κι ὅμως μπορεῖ κάποτε νὰ βρεθεῖ σὲ αὐτὴ τὴ θέση, γιὰ νὰ δοκιμαστεῖ ἀκόμα κι ἄλλο ἡ ἀντοχή του κι ἡ ὑπομονή, γι᾿ αὐτὸ καὶ τοῦτα τὰ μαθήματα ποὺ παίρνει, αὐτὴ τὴ χαρισματικὴ ἡμέρα τοῦ Μ. Σαββάτου,  θὰ πρέπει νὰ τὸν προετοιμάζουν... Ὅπως τὸν προετοιμάζουν οἱ παραπάνω αἰτήσεις, ὅπως τὸν προετοιμάζει ἡ ἐκρηκτικὴ σὲ περιεχόμενο φράση τοῦ «Πάτερ ἡμῶν...»: «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», ὅπως προετοιμάζει ἡ Ἐκκλησία τὸν πιστό της λαὸ μὲ τὴν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴν προσμονὴ τῆς Χαρᾶς. Κι ἔτσι εἶναι. Ἤ,  μᾶλλον,  κι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. Ἀμήν. 

π. κ. ν. κ.  Σκόπελος, Πάσχα 2018.    

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμώντας τον Άγιο Γεώργιο και άλλες ειδήσεις εκ Φαναρίου (22 και 23.4.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις[Φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης]

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου 2018, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ Λέσβου καί ἀλλαχόθεν.

Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθείς εἰς τήν διαχρονικήν σημασίαν αὐτοῦ διά τήν Ρωμαίηκην Κοινότητα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, εὐχαριστήσας τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν καί ἐπ’ ἐσχάτων μέριμναν ὑπέρ τῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κοινότητος διά τοῦ διορισμοῦ πεπειραμένου καί φιλοπόνου Ἱεράρχου ὡς ὑπευθύνου αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ηὐχήθη εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πρόξενον τά εἰκότα, ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον καί ἐν τῇ Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως, ὡς καί ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ κατά τό παρελθόν, ἀνακαινιστικόν ἔργον, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήν ἐπιπρόσθετον καί λίαν ὑπεύθυνον διακονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ὡς Πνευματικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων,  καί ἐπεδαψίλευσε πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ παρακειμένου ἄλλοτε σχολείου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.   

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.   

*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Κεντρωτῆν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σταυρούλας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας, ἐκ Μελβούρνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β΄ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Δρίτσαν, Διεθνολόγον, Πρόεδρον τοῦ Πολιστιστικοῦ Ὁμίλου «Νέοι Ὁρίζοντες», ἐξ Ἀθηνῶν, Γεώργιον Καλαμπαλίκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐξ Ἴμβρου, καί Γεώργιον Γιαβρῆν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δ. Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐκ Χαλκίδος, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ζαρμποζάνην, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κλεονίκην Ζαχαράκη, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Παπακωνσταντίνου, ἐξ Γερμανίας. 
  

Σκέψεις περί του αιτήματος για Αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία

Κείμενο του ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΓΟΥΡΤΣΗ 


Μια πολύ σημαντική εκκλησιαστική είδηση με μεγάλη πολιτική βαρύτητα σε διεθνές επίπεδο, που μάλλον πέρασε στα ψιλά στα μάλλον ομφαλοσκοπούντα ελληνικά ΜΜΕ, στα περισσότερα από τα οποία δεν βλέπω καν να αναφέρεται.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε να εξετάσει το αίτημα για παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Πρόκειται για ένα αίτημα δεκαετιών της Ουκρανικής εκκλησίας και κοινωνίας, το οποίο υποστηρίζει σθεναρά η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρόεδρος της χώρας έχει ο ίδιος επισκεφθεί τον Πατριάρχη και έχει ζητήσει την παραχώρηση της αυτοκεφαλίας, αλλά το Πατριαρχείο ως τώρα καθυστερούσε το θέμα μέχρι οι συνθήκες να γίνουν κατάλληλες και το θέμα να ωριμάσει. Ένας βασικός λόγος αναμονής ήταν και η δυσαρέσκεια της Μόσχας, καθώς η Ουκρανία ανήκει αυτή τη στιγμή εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο Μόσχας, το οποίο είναι βέβαιον πως θα αντιδράσει και δεν θέλει την απόσχιση ενός τμήματος της δικαιοδοσίας του, και μάλιστα τόσο μεγάλου. 

Οι πολύ κακές ωστόσο σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο καθιστούν την κίνηση αυτή αναγκαία. Άλλωστε, στην Ουκρανία υπάρχει ήδη η οργανωτική δομή μιας αυτοκέφαλης εκκλησίας και οι σχέσεις με την Μόσχα έχουν ουσιαστικά διακοπεί. Ωστόσο η εκκλησία αυτή δεν μπορεί να συσταθεί κανονικά (σύμφωνα με το εκκλησιαστικό δίκαιο) αν δεν την αναγνωρίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το μόνο αρμόδιο για να της παραχωρήσει την αυτοκεφαλία. 

Στη συνέχεια οι υπόλοιπες (14 μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο) Ορθόδοξες εκκλησίες αναγνωρίζουν την νέα εκκλησία και την εγγράφουν στα Δίπτυχα, γεγονός που γίνεται δημόσιο με την μνημόνευση του πρώτου των υπολοίπων εκκλησιών από τον Πρώτο κάθε εκκλησίας (Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο) , όταν ο ίδιος λειτουργεί.

Πρέπει να θεωρηθεί βεβαία η σφοδρή αντίδραση της Μόσχας στην προοπτική της αυτοκεφαλίας και η προσπάθειά της να επηρεάσει άλλες εκκλησίες να μην την αναγνωρίσουν. 

Ωστόσο και η ίδια η Μόσχα ξέρει πως η παραχώρηση της αυτοκεφαλίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι το μεγάλο βήμα που δεν έχει επιστροφή και, αργά ή γρήγορα, θα συμβιβαστεί.. Σίγουρο είναι επίσης πως ένα μέρος των κατοίκων της Ουκρανίας, στην ανατολική Ουκρανία κυρίως, που δηλώνουν Ρώσοι δεν θα θελήσουν να ενταχθούν στην νέα εκκλησία. Η Μόσχα θα προσπαθήσει επίσης να επηρεάσει και άλλες εκκλησίες ώστε να μην αναγνωρίσουν την νέα αυτοκέφαλη εκκλησία, γεγονός που θα οδηγήσει, για μία ακόμα φορά, σε ένα εκκλησιαστικό μπρα ντε φερ, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Το Πατριαρχείο της Μόσχας δυσανασχετεί με την πρωτοκαθεδρία και τον συντονιστικό ρόλο που έχει το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εντός του Ορθόδοξου κόσμου και προσπαθεί πολλές φορές, να τον υποβαθμίσει και να τον υπονομεύσει με τρόπους πολλούς και ποικίλους. 

Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, μετά την πτώση του κομμουνισμού, η εκκλησία έχει γίνει όργανο της ρωσικής πολιτικής και ο Πατριάρχης Μόσχας στενός εταίρος του Προέδρου Πούτιν. 

Οι σχέσεις Μόσχας και Κωνσταντινούπολης έχουν ενταθεί και μετά από την προσπάθεια της Μόσχας να υπονομεύσει την Άγια και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης που έγινε σε Ηράκλειο και Κολυμπάρι το 2016. Συστηματικές είναι οι προσπάθειές της επίσης να διεισδύσει σε περιοχές δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ακόμα και στην ίδια την Τουρκία, με το πρόσχημα των Ρώσων ή ρωσόφωνων χριστιανών. 

Για να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο το Πατριαρχείο έχει συστήσει ενορίες και κάνει λειτουργίες, τακτικά ή περιοδικά, στα σλαβονικά (αρχαία ρωσικά, η εκκλησιαστική γλώσσα των περισσότερων σλαβικών εκκλησιών) όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχει ρωσική παροικία και ρωσόφωνες εκκλησίες εδώ και 100 και πλέον χρόνια, αλλά και στην Αττάλεια, την Αλάνια, την Σμύρνη, την Προύσα κ.α. Πέρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο ρωσικός εκκλησιαστικός ιμπεριαλισμός εκδηλώνεται και στον χώρο δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στους Αγίους Τόπους, ενώ εκκλησίες όπως αυτή τη Αντιόχειας -λόγω και των πολιτικών συνθηκών στην Συρία- είναι λίγο πολύ υπό την άμεση επιρροή της.

Η Ρωσία διεκδικεί τον ρόλο της τρίτης (και τελευταίας) Ρώμης, μέσα από θρύλους και μυθεύματα, ήδη από τον 16ο αιώνα και μαζί τόσο την αυτοκρατορική όσο και την εκκλησιαστική κληρονομία της Κωνσταντινούπολης. Πάρα τις ιστορικές αλλαγές που μεσολάβησαν, τα πάνω και τα κάτω, η Μόσχα ουδέποτε έπαψε να διεκδικεί τον ρόλο αυτό, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο έντονα και αποτελεσματικά.

Σημειώνεται πως ο Μητροπολίτης Μόσχας διεκδίκησε και πήρε -περίπου εκβιαστικά- την αξία του Πατριάρχη, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Β΄τον Τρανό το 1589 σε μια επίσκεψη του τελευταίου στην Ρωσία, όπου είχε πάει να να ενισχύσει οικονομικά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Η πατριαρχική αξία της Μόσχας αναγνωρίστηκε λίγο αργότερα από την σύνοδο του Πατριαρχείου. Έκτοτε η Μόσχα βρίσκεται στην 5η κατά σειρά ιεραρχίας θέση μεταξύ των ορθοδόξων εκκλησιών , γεγονός πού πάντως δεν φαίνεται να αρέσει ιδιαιτέρως ούτε να αρκεί στον επικεφαλής της, και μάλιστα στον σημερινό Πατριάρχη Κύριλλο.

Σημειώνεται πως η αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία δεν παραχωρήθηκε ακόμα, αλλά θα παραχωρηθεί μετά από διαπραγματεύσεις και ενημέρωση των άλλων εκκλησιών, πλην το πρώτο και αποφασιστικό βήμα έγινε με τη απόφαση της τελευταίας συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σημείωση: Το όσα προαναφέρονται, υπογραμμίζουν, νομίζω, τον εξέχοντα και όλως ιδιαίτερο ρόλο που έχει σε διεθνές εκκλησιαστικό (και εν μέρει πολιτικό) επίπεδο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αυτό αν το δούμε σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες και γνωστές συνθήκες της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη, καθιστούν τον ρόλο του εξαιρετικά σημαντικό μεν, την θέση του εξαιρετικά ευαίσθητη και ιδιαίτερη δε. 

Αυτό για όσους με ευκολία, επιπολαιότητα, αλλά κάποτε με μη αποκρυπτόμενη σκοπιμότητα, κριτικάρουν, κατηγορούν ή διαβάλουν το Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις ενέργειες και τις αποφάσεις του. Τίποτα από όσα κάνει το Φανάρι δεν είναι τυχαίο, ασχέτως αν κάποιοι δεν μπορούν να διακρίνουν ή να καταλάβουν τους λόγους κάποιων ενεργειών. Όλα όσα πράττει το Φανάρι έχουν σε τελική ανάλυση έναν σκοπό. Την διαφύλαξη και το συμφέρον της Ορθοδοξίας καθώς και την συνέχιση ενός αρχαίο θεσμού που μετρά 17, σχεδόν πλήρεις, αιώνες ζωής.

(Για πείτε μου κάποιον θεσμό διεθνή και με τέτοιο κύρος που μπορεί να σταθεί δίπλα ισότιμα σε μια τέτοια ιστορία και ζωντανή παράδοση).
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Κυριακή των Μυροφόρων 2018 στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου


Ηλιόλουστο πρωί της Κυριακής των Μυροφόρων, 22ας Απριλίου 2018, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου, λειτουργούντος του οικείου Εφημερίου π. Παναγιώτου Καποδίστρια και ψαλλόντων των Ιεροψαλτών κ.κ. Δημητρίου Κάνδηλα, Χρυσοβαλάντη Δρογγίτη και Διονυσίου Μούσουρα. Τον θείο λόγο κήρυξε ο θεολόγος κ. Διονύσιος Πομόνης. 
[Φωτογραφίες: Ευρυδίκη Κοντογιάννη και Σπύρος Χρ. Δρογγίτης]