e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

2003. Προσκύνημα Οικουμενικού Πατριάρχη στους Αγ. Τιμόθεο και Μαύρα Μαχαιράδου Ζακύνθου, δυο χρόνια πριν το Ολοκαύτωμα του Ναού τους

   Πρωί 23ης Αυγούστου 2003   


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΣ
(23 Αὐγούστου 2003)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ζακύνθου καί ἀγαπητε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κύριε Χρυσόστομε,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,
Τέκνα ἐν Κυρί ἀγαπητά καί εὐλογημένα,

         Με αἰσθήματα βαθείας εὐλαβείας ἤλθομεν σήμερον προσκυνηταί τοῦ περίπυστου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου καί Μαύρας, ἰδιαιτέρως τιμωμένων ἐν Ἑπτανήσῳ, μάλιστα δέ ἐνταῦθα.
          Μνημεῖον ἱστορικόν ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, στεγάζει τό παλλάδιον τοῦ Μαχαιράδου, τήν θαυματουργόν ἱεράν εικόνα τῆς Ἁγίας Μαύρας, τῆς ὁποίας, ὡς καί τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου, τάς πρός Θεόν εὐπροσδέκτους πρεσβείας ἐπικαλούμεθα, διά τε τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ζακύνθου καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί δι' ἡμᾶς τούς ἐν τῇ Πόλει φρυκτωροῦντας ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας καί τῆς προγονικῆς μας κληρονομίας.
          Φιλάγιος καί φιλομάρτυς ὁ λαός τοῦ Μαχαιράδου εὐλαβεῖται τοῦς προστάτας του Ἁγίους καί δύναται νά λέγῃ τό γραφικόν: «ἐμοί δέ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι Σου, ὁ Θεός». Ἐτιμήθησαν διά τῆς ἀνεγέρσεως τούτου τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ καί διά τῆς ἱστορήσεως τῶν εἰκόνων των. Ἐτιμήθησαν διά τῆς προσλήψεως ὡς βαπτιστικῶν τῶν ὀνομάτων Τιμόθεος καί Μαύρα. Τιμῶνται διά τῆς συνεχοῦς ἐπικλήσεως τῆς χάριτός των καί διά λαμπρᾶς ἐτησίας πανηγύρεως. Τιμῶνται, ὅμως, ἔτι περισσότερον οἱ Ἅγιοι, ἐάν ἀγωνιζώμεθα νά μιμώμεθα τάς ἀρετάς των: Τήν πίστιν καί ἀφοσίωσιν εἰς τόν Χριστόν˙ τήν ἀγάπην καί τήν συγγνώμην πρός τόν συνάνθρωπον˙ τήν ὑπομονήν εἰς τόν πόνον καί τά λυπηρά γεγονότα˙ τήν ὑπακοήν καί τόν σεβασμόν πρός τήν Ἐκκλησίαν˙ τήν μακροθυμίαν καί ταπείνωσιν˙ τήν ἐμμονήν εἰς ὅσα ἐμάθομεν παρά τῶν Πατέρων μας καί ἐπιστώθημεν παρά τῆς στοργικῆς Μητρός μας, τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας˙ τήν ἐλπίδα εἰς τόν Κύριον τῆς ζωωῆς, τόν ἀνιστῶντα τούς νεκρούς˙ καί τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνίου βασιλείας Του. «Τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος», κατά τόν θεῖον Χρυσόστομον. Καί ἡ μίμησις αὐτή δέν εἶναι τό μαρτύριο τοῦ αἵματος πάντοτε, διότι ὑπάρχουν καί ἐποχαί, κατά τάς ὁποίας δέν μᾶς ζητεῖται. Ὑπάρχει ὅμως ἡ μίμησις ὅλων τῶν προαναφερθεισῶν ἁγίων ἀρετῶν – ἡ μίμησις τοῦ φρονήματος τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, εἰς τήν ὁποίαν οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καί Μαύρα μᾶς καλοῦν ὅλους καί εἴθε νά ἀνταποκρινώμεθα φιλοτίμως καθ΄ ἡμέραν.
          Ἐκφράζομεν τήν εὐχαριστίαν καί εὐαρέσκειαν ἡμῶν πρός ὑμᾶς, Ἐντιμότατε Δήμαρχε Ἀρτεμισίων κύριε Σκοπιώτη Ἀγαλιώτη διά τούς εὐγενεῖς λόγους σας καί διά τήν φιλόφρονα ὑποδοχήν. Σᾶς εὐχόμεθα, κύριε Δήμαρχε, ἡ Παναγία ἡ Σκοπιώτισσα, τῆς ὁποίας τό ὄνομα φέρετε νά εἶναι πάντοτε βοηθός καί προστάτις σας καί τῆς οἰκογενείας καί τῶν συνεργατῶν σας, ὁμοῦ μετά τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας.
          Τόν εὐαγῆ Κλῆρον καί τόν λαόν ἅπαντα τοῦ Δήμου Ἀρτεμισίων ἀπό κέντρου ψυχῆς εὐλογοῦμεν πατρικῶς καί εὐχόμεθα πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν καί πᾶν δώρημα τέλειον παρά τοῦ Πατρός τῶν Φώτων «ἵνα ἐν παντί πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν» (Β’ Κορ. 9, 8). Ὁ δέ πνευματικός σας πατήρ καί ποιμενάρχης καί ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Ἱερώτατος Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος νά ἔχῃ πάντοτε λόγους ἱκανούς νά σεμνύνεται διά τά ἐνταῦθα πνευματικά του τέκνα καί νά καυχᾶται ἐπί τῇ πίστει καί ἀρετῇ καί προόδῳ αὐτῶν ἐν Κυρίῳ.
          Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙ πάλιν ἐρῶ χαίρετε!
          Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό πλούσιον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴη μετά πάντων. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: