e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Το Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Πολωνία


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Πολωνίᾳ Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Μακαριωτάτου Μητροπολίτου κ. Σάββα ὅπως καθαγιάσῃ τόν θεμέλιον λίθον τοῦ ἀνεγειρομένου ἐν τῇ πόλει τῆς Βαρσοβίας Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κατά τό πρότυπον τοῦ ἐν τῇ KΠόλει ἱστορικοῦ Ὀρθοδόξου ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησίαν ταύτην μεταξύ 4-6 Δεκεμβρίου 2015, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων. 

Εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τῆς Βαρσοβίας τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου καί ὁ ἐν Βαρσοβίᾳ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Τσαούσης. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς δεῖπνον ἐν τῇ ἰδιωτικῇ κατοικίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 5ης ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τόν Ἐξοχ. κ. Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος, εἴτα δέ μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τό οἰκόπεδον διά νά προστῇ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁμοῦ μετά τοῦ οἰκείου Προκαθημένου, τῆς τελετῆς τοῦ καθαγιασμοῦ καί τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἐντός ἰδιαιτέρως συγκινησιακοῦ κλίματος. Προηγήθη ἡ τελεσθεῖσα ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, τῇ παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τοῦ Προέδρου καί τῆς Πρωθυπουργοῦ τῆς Πολωνίας, τῶν δημοτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Βαρσοβίας καί πλείστων μελῶν τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας ἐκ τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ. 

Περατωθείσης τῆς τελετῆς, διά τῆς τοποθετήσεως εἰς τά θεμέλια ἱερῶν λειψάνων ἁγίων μαρτύρων καί τοῦ Πολωνοῦ ἱερομάρτυρος Γαβριήλ Zabludowski, ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης προσεφώνησε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἀπευθύνας εἰς Αὐτόν ἐγκαρδίους εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνην διά τήν προσγενομένην εἰς τήν Ἐκκλησίαν αὐτῆς διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν, τονίσας μέ ἔμφασιν ὅτι ἡ χαρά των πολλαπλασιάζεται, καθώς ἡ ἀνέγερσις τοῦ ἱεροῦ τούτου οἰκοδομήματος σφραγίζει καί τήν 90ήν ἐπέτειον ἀπό τῆς ἀποδόσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ αὐτοκεφάλου εἰς τήν τοπικήν ταύτην Ἐκκλησίαν, ἀποτελοῦντος ὁρόσημον εἰς τήν ἱστορίαν καί τήν ζωήν αὐτῆς. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του ηὐχαρίστησε διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν, ἐξέφρασε δέ τήν χαράν καί τήν ἱκανοποίησιν Αὐτοῦ ὅτι ἠξιώθη παρά Κυρίου ὅπως θεμελιώσῃ τόν δεύτερον ἐν Πολωνίᾳ Ναόν ἀφιερωμένον εἰς τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ, μετά τόν ὁμώνυμον τοιοῦτον ἐν Μπιαλυστόκ, τόν ὁποῖον ἐθεμελίωσε τό ἔτος 1987 ὁ προκάτοχος Αὐτοῦ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος καί ἐνεκαινίασεν ἀργότερον ὁ ἴδιος (Πατριάρχης Βαρθολομαῖος). Ἐτονίσθη ὁμοφώνως ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων ὅτι, οἱ ἀπό μακροῦ ἐπικρατοῦντες ἄρρηκτοι πνευματικοί δεσμοί πού ἑνώνουν τάς δύο ἀδελφάς Ἐκκλησίας ἐπαυξάνονται καί ἐνισχύονται διά τῆς προσθήκης ἑνός ἐπί πλέον στοιχείου εἰς αὐτά τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, πού λειτουργοῦν ἑνωτικῶς, τοῦθ᾿ ὅπερ ἱκανῶς θά συμβάλῃ εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς κοινῆς συνειδήσεως καί οὗτω, τήν ἀπό κοινοῦ προαγωγήν ἔργων ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς συνόλου Ὀρθοδοξίας. 

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Zajazd Stratopolski, εἰς τό ὁποῖον μετέσχον οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ὑψηλοί προσκεκλημένοι ἁρμόδιοι τῶν Ἀρχῶν καί πλεῖστοι ἄλλοι συνδαιτυμόνες. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ἀντηλλάγησαν ὁμιλίαι καί ἀναμνηστικά δῶρα. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καί περί ὥραν 17.00, οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῆς Χώρας ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως διά τήν πραγματοποίησιν τῆς προγραμματισθείσης ἐπισήμου ἐπισκέψεως εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Andrzej Duda, ὅστις καί ἐπεφύλαξε θερμήν ὑποδοχήν εἰς τόν Παναγιώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν Πρόεδρον διά τήν πρόσφατον ἐκλογήν του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας του καί τῷ ηὐχήθη μίαν θητείαν πλήρη ἐπιτυχιῶν. Ὁ Πρόεδρος, ἀπό πλευρᾶς του, ἐκφράζων τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην του πρός τό σεπτόν Πρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεδήλωσε τήν χαράν καί ἱκανοποίησιν αὐτοῦ διά τήν δοθεῖσαν εὐκαιρίαν τῆς διά ζώσης ἐπικοινωνίας μετ᾿ Αὐτοῦ καί ἐξῇρε τάς ἀόκνους προσπαθείας καί τούς διαλόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν γεφύρωσιν τῶν διαφορῶν πού διχάζουν τήν ἀνθρωπότητα. 

Κατά τήν συνάντησιν συνεζητήθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος κυρίως τήν σημασίαν τῆς ὑπάρξεως δυναμικῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν Πολωνίᾳ καί τῶν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν ἐν αὐτῇ διά τήν κοινωνικήν συνοχήν. 

Ἀργότερον, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἑστιατόριον τῆς πόλεως “El Greco”, ὅπου καί παρέθεσε δεῖπνον ὁ δραστηριοποιούμενος ἐν Πολωνίᾳ Ἕλλην ἐπιχειρηματίας κ. Νικόλαος Παπανικολάου, τοῦ Πατριάρχου εὐλογήσαντος καί εὐχηθέντος αὐτῷ τά δέοντα ἐπί τοῖς ὁνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Ἐπηκολούθησεν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Πρέσβεως τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας ἐν Βαρσοβίᾳ Ἐξοχ. κ. Yusuf Ziya Özcan, ὅστις ὁμοῦ μετά τῆς Εὐγεν. ὁμοζύγου του ἐδεξιώθησαν τιμητικῶς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην αὐτῶν. 

Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου καί Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, τῆς πρώτης μάρτυρος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τό ἐν πάσῃ λαμπρότητι καί μεγαλοπρεπείᾳ τελεσθέν πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα. Ὁ Πατριάρχης, ἱστάμενος εἰς τόν Ἐπισκοπικόν Θρόνον, ηὐλόγησε καί ἡγίασε τόν ἐκκλησιασθέντα περιούσιον λαόν τοῦ Θεοῦ, ὁλοκληρωθείσης δέ τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημένων Προκαθημένων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Πολωνίας. 

Οἱ δύο Προκαθήμενοι, ἀκολούθως, ἀντήλλαξαν προσφωνήσεις καί προσεφέρθησαν τῷ Πατριάρχη καί τοῖς μέλεσι τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀναμνηστικά δῶρα ὑπό τοῦ Μακ. Μητροπολίτου κ. Σάββα. Ἐν συνεχεία, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τό παρατεθέν ἐν τῷ παρακειμένῳ Κέντρῳ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ γεῦμα, μεθ᾿ ὅ μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον ἐκ τοῦ ὁποίου ἀνεχώρησε δι᾿ ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν μέ προορισμόν τήν Πόλιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: