e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Η Περιτομή του Κυρίου και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου 2016 στον Πανάγιο Τάφο [+ πλήρη videos]


Τήν 1ην/14ην Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ὡς Δεσποτική ἑορτή καί ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλίεου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Οὐρανοφάντορος εἰς τελετήν – Παρρησίαν λαβοῦσαν χώραν ἐν τῷ Ὄρθρῳ αὐτῆς εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ αὐτῆς εἰς τό Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου τήν νύκτα τῆς Παραμονῆς ὡς καί τῆς αὐγῆς τῆς ὡς ἄνω ἡμερας.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἤρχισε διά τῆς ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπισήμου Καθόδου τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας τῇ 12.00 μεσονύκτιον ὥραν τῆς Παραμονῆς τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Ἅγιον Τάφον ἠκολούθησε εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν.

Εἰς τό Καθολικόν ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν, ἐνεδύθη μανδύαν καί ἤρξατο τῶν διπλῶν Καταβασιῶν «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα…», «Στίβει θαλάσσης κυματούμενον σάλον…». Προσελθόντες τότε οἱ Ἱερεῖς «ἔλαβον καιρόν» καί ἐνεδύθησαν.

Τελειωθεισῶν τῶν Καταβασιῶν καί τῶν Μεγαλυναρίων, «ἔλαβε καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα , ἔνθα μετά τόν Ἀρχιερατικόν Ἀσπασμόν, Ἐκεῖνος καί οἱ Ἀρχιερεῖς ἐνεδύθησαν.

Ἀπό τοῦ Καθολικοῦ μετά τήν Δοξολογίαν εἰς τό «Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν…» ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐξῆλθε καί ἐστάθη πρό τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Τότε ἤρξατο διά τῆς «Εὐλογημένης» ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Μάρκου καί π. Ἀναστασίου, ψαλλόντων ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ προσκυνητοῦ κ. Δημητρίου ἀριστερά καί παρακολουθοῦντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί ἄλλων χωρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί μελῶν τοῦ Γενικοῦ Προξενείου.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θ. Λειτουργίας  ἔλαβε χώραν ἡ θεία Μετάληψις, μεθ’ ἥν ἠκολούθησεν ἡ Ἀπόλυσις.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία μέ τό λείψανον τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί πέριξ τῶν προσκυνημάτων ἀπό τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἕως καί τοῦ «Μή μου ἅπτου».

Ὅταν ἡ λιτανεία ὡλοκληρώθη, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ καί ὅσοι μετεῖχον εἰς τήν Ἀκολουθίαν προσεχώρησαν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ἔνθα ἐκόπη ἡ βασιλόπιττα, ἐψάλησαν τά Κάλανδα ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος καί ἔκοψε καί διένειμε τήν βασιλόπιτταν. Τούτων τελειωθέντων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος, μετα τήν ἐν τῷ μοναστηριακῷ Ναῷ τῶν Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης θείαν Λειτουργίαν τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἔκοψεν εἰς τό παρακείμενον Ἐπιτροπικόν τήν βασιλόπιτταν διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας. Τήν μεσημβρίαν δέ τῆς ἡμέρας ταύτης παρετέθη ἡ παραδοσιακή μοναστηριακή τράπεζα, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθισαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλοι προσκεκλημένοι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας Δεν υπάρχουν σχόλια: