e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, κατά τα Πατριαρχικά Ονομαστήρια, με αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Ὁμιλία 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κυρίου Κωνσταντίνου 
κατά τά Σεπτά Ὀνομαστήρια 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
(Φανάριον, 11 Ἰουνίου 2016) 

Παναγιώτατε Δέσποτα! 
Ἡ σημερινή Γιορτή Σας εἶναι πολύ διαφορετική ἀπ᾿ αὐτές πού ζήσαμε μέχρι σήμερα. Εἶναι διαφορετική σάν νόημα, σάν συμβολισμός ἀλλά καί σάν βαθύτερο αἴσθημα. 

Ὅταν λέμε γιορτάζει καί πάλι ὁ Πατριάρχης μας ἡ γιορτή αὐτή ἡ σημερινή προετοιμάζει τόν ἑορτασμό μιᾶς ὁλόκληρης εἰκοσιπενταετοῦς Πατριαρχίας στόν Πανίερο Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τά πεπραγμένα καί τά ἐπιτεύγματα αὐτῆς τῆς μεγάλης καί πολυετοῦς θητείας σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της δέν εἶναι εὔκολο νά καταμετρηθοῦν, νά στοιχειοθετηθοῦν καί νά γίνουν ἡ ἔκφρασις μιᾶς ἐποχῆς, ἡ ὁποία εἶχε πολύ καιρό νά βιωθεῖ ὄχι μονάχα στό συγκεκριμένο τοῦτο χῶρο ἀλλά καί ἐπέκεινα τόπου καί χρόνου, σέ παγκόσμια διάσταση.  

Θά ἐπιμείνω μόνο σέ ὀλίγα σημεῖα ἐν σχέσει μέ τά γεγονότα καί τά ἐπιτεύγματα. 
Ἡ σύσφιγξις τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα τήν στενότερη ἐπαφή μεταξύ τῶν προκαθημένων αὐτῶν καί κατ᾿ ἐπέκτασιν μεταξύ τοῦ ποιμνίου των συντελοῦσα εἰς τήν ἀπό κοινοῦ θεώρησιν καί ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων συνθηκῶν καί περιστάσεων μέ σκοπόν τήν τοποθέτησιν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Ὀρθοδοξίας εἰς τό κέντρον καί οὐδέποτε εἰς τό περιθώριον τῆς Οἰκουμένης. 

Ἡ βελτίωσις κατά τρόπον ἐντυπωσιακόν τῶν ἐπαφῶν καί τῶν σχέσεων μετά τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν προσωπικῶν ἐπισκέψεων τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν μέ ἀποτέλεσμα τήν στενοτέραν συνάντησιν μετά πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν προσωπικοτήτων, λαμβανομένης ἰδιαιτέρως ὑπ᾿ ὄψιν τῆς ἐπανειλημμένης συναντήσεως μετά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. 

Ἡ ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων καί τῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας, ἡ ὁποία συρρικνουμένη διαδοχικῶς ἔχει ἀποδυθῆ σέ ἕνα τιτάνιο ἀγῶνα ὑπάρξεως καί διαβιώσεως, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὑπό ἔλεγχον χάρις εἰς τήν ἄγρυπνον παρακολούθησιν καί πηδαλιουχίαν τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου. 

Ἡ ἐνίσχυσις καί ὁ συντονισμός ἑνός Διαλόγου μετά τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας ταύτης μέ σκοπόν τήν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας, ἡ ὁποία δικαιοῦται τῆς προσοχῆς καί τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν κυβερνόντων. 

Ὁ διάλογος μετά τοῦ λοιπῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν Ἰουδαϊσμοῦ καί Ἰσλάμ, ἐπί τοῦ παρόντος ἐπί ἀκαδημαϊκοῦ ἐπιπέδου ἀλλά διατηρών καί τήν ἐλπίδα συντονισμοῦ τῶν προσπαθειῶν πρός ἐπίτευξιν καλυτέρων σχέσεων. 

Τό οἰκολογικόν πρόβλημα, τό ὁποῖον εὐθύς ἐξ ἀρχῆς προσήλκυσε τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μέ ἐπίκεντρον τά οἰκολογικά συνέδρια καί τάς ἄλλας δραστηριότητας μέ πρόκλησιν τοῦ ἐνδιαφέροντος εἰς παγκόσμιον κλίμακα, ὥστε αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δραστηριότητές Του νά τοῦ ἀποδώσουν τόν τίτλον τοῦ «Πράσινου Πατριάρχη». 

Θά ἦτο δυνατόν νά γίνῃ λόγος γιά πολλά καί ποικίλα θέματα εἰς τά ὁποῖα ἡ πρωτοβουλία καί ἡ συμμετοχή τοῦ Πατριάρχου θά ἦτο δυνατόν ὄχι μόνον νά ἀναφερθεῖ ἀλλά καί νά ἀναλυθεῖ λεπτομερῶς, ὅμως ὁ ὁμιλών προτιμᾶ νά ἐπιμείνει εἰς τό μεγάλο γεγονός τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία πραγματοποιουμένη θά ἐπαναφέρει εἰς τό προσκήνιον τό πνεῦμα τῆς συγκλήσεως τῶν μεγάλων συνόδων, ὅπως συνέβη κατά τήν πρώτην χιλιετίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὑπάρχουν πολλά θέματα, τά ὁποῖα ὄχι μόνον γνωρίζει καί στοχάζεται ὁ Πατριάρχης, ἀλλά ἀρχίζουν νά προκαλοῦν καί τό ἐνδιαφέρον μιᾶς τάξεως ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι στοχάζονται καί προοιωνίζονται ὄχι μόνον τό παρόν ἀλλά καί τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἄγρυπνος πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχου, ἡ ἐπίμονος προσπάθειά Του νά πραγματοποιηθεῖ ἐπί τέλους ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πιστεύουμε ὅτι θά δώσει τούς ἀναμενόμενους καρπούς σέ μιά διαρκῆ φωτεινή περίοδο καί ὄχι ἁπλῶς σέ ἀναλαμπές κατά καιρούς. 

Εὐρισκόμεθα εἰς τά πρόθυρα αὐτοῦ τοῦ μεγάλου γεγονότος πού καλεῖται Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἐπιτυχία της πού ἐκφράζεται ὡς μία πρόσθετος εὐχή στή σημερινή Γιορτή τοῦ Πατριάρχου μας θά παρουσιάσει, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφρασις, ἀσπροπρόσωπη τήν Ὀρθοδοξία μας σέ ὅλο τόν κόσμο. 

Παναγιώτατε Δέσποτα! 
Κατακλείω, ὅπως πάντοτε, μέ τήν ὁλόθερμη εὐχή τῆς Ἱεραρχίας πού Σᾶς περιβάλλει, γιά ὑγεία, μακροημέρευση καί ἐπιτυχία τῶν ἱερῶν σκοπῶν καί στοχασμῶν Σας διά τό καλόν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: