e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Το Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην εν Κυζίκω Μονή Παναγίας Φανερωμένης [22-23.8.2016]
Διά δευτέραν φοράν, χάριτι Θεοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Κυζικηνήν Χερσόνησον διά νά προστῇ τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 

Ὁ Παναγιώτατος ἀνεχώρησεν ἀτμοπλοϊκῶς τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου 2016, ἐκ τῆς Πόλεως διά τόν λιμένα τῆς Πανόρμου (Bandırma). Τόν Σεπτόν Προκαθήμενον συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, καί οἱ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, Τριτεύων κ. Νήφων καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐκ τῆς Πανόρμου ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς Ἀρτάκην (Erdek) ἔνθεν περιηγήθη τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Δυτικῆς πλευρᾶς τῆς Χερσονήσου, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου εἰς ἐρείπια - κατάλοιπα παλαιῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν καί Μονῶν (Παναγίας Χαρακίου, Ἁγίου Δημητρίου Κάτω Δρακούντας, Ἁγίου Βασιλείου Κατατόπου, Παναγίας Λεβεντιανῆς καί Ἁγίας Τριάδος Ἀτζιπότου). Τό ἑσπέρας ἐδείπνησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «GRAND ASYA», ἔνθα καί κατέλυσε.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 23ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν προμνημονευθέντων συνοδῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν χῶρον τοῦ ποτε περικαλλοῦς Καθολικοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ τούτου Σταυροπηγίου. Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν μοναδικότητα καί τήν ἱερότητα τοῦ παντίμου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προσέτι δέ διά λίαν συγκινητικῶν λόγων ἐξῇρε τήν εὐσέβειαν τῶν Κυζικηνῶν, τῶν Ἀρτακηνῶν καί τῶν Περαμηνῶν προγόνων, ἀναφερθείς ἐν συντομίᾳ, μεταξύ ἄλλων, καί  εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ θεομητορικοῦ τούτου παλλαδίου καί ἐπισημάνας τήν ἱεράν ὑποχρέωσιν πάντων τῶν ἐπιγενομένων ὅπως διασώζουν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τάς παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν προαπελθόντων πατέρων των. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ ὀλίγων καί εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν διά τήν ἀνάγκην ἀφ’ ἑνός μέν σφυρηλατήσεως τῆς ἑνότητος καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἐντός τῆς σημερινῆς παγκοσμίου ἀναταραχῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπερβάσεως τῆς τρομοκρατίας. Ἐπί πλέον, ηὐχαρίστησε τάς τοπικάς ἀρχάς τοῦτο μέν διά τήν παροχήν, καί ἐφέτος, τῆς νενομισμένης πρός τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας ἀδείας, τοῦτο δέ διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν πρός τόν ἴδιον καί τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσκυνητάς, ὡς καί διά τά γενόμενα ἐν  τῇ Ἱ. Μονῇ καί περί αὐτήν τεχνικά ἔργα, διά νά δυνηθοῦν οὗτοι νά ἐκκλησιασθοῦν καί προσευχηθοῦν ἐν αὐτῇ. Τέλος, ηὐχήθη ὅπως καί τοῦ χρόνου δοθῇ καί πάλιν ἡ δυνατότης συναντήσεως πάντων τῶν παρευρεθέντων ἐν τῷ αὐτῷ χώρῳ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς θεομητορικῆς ταύτης πανηγύρεως.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικάνωρ Παπανικολάου, Ἡγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, ἄλλοι κληρικοί, ἡ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἡ Προϊσταμένη τῆς ἐν Ἀσπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία ἡ Φιλιππησία» ἀδ. Μαρία Κράλη μετ’ ἄλλων ἀδελφῶν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4Ε,  καθώς καί προσκυνηταί ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας καί λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὅπου κατέφυγον οἱ ἐκ τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν ἐκριζωθέντες. Παρέστησαν, ὡσαύτως, ὁ Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχος Ἀρτάκης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί ἀξιοσημείωτος ἀριθμός ἐντοπίων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς διακρίσεως τά γενόμενα. Τήν μεσημβρίαν ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν συνοδῶν Του γεῦμα εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τοῦ Δήμου.

Οὕτως ἐπραγματοποιήθη ἕν ἀκόμη εὐλαβικόν προσκύνημα διά τοῦ ὁποίου κατεκλείσθησαν οἱ ἐφετεινοί ἑορτασμοί τοῦ Αὐγούστου πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: