e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Λόγος του Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου κατά την Θρονική Εορτή 2016 εν Φαναρίω


Πατριαρχικός Ναός, 30 Νοεμβρίου 2016

Ἐν πανηγυρικῇ καί λειτουργικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑορτάζει σήμερον ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῶν Πανορθοδόξων, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τόν ἱδρυτήν καί προστάτην αὐτῆς, τόν Πρωτόκλητον μαθητήν καί μιμητήν τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, τόν ἐπώνυμον τῆς ἀνδρείας καί οἰκουμενικόν διδάσκαλον, ὁ ὁποῖος διέτρεξεν ἀνά τά πέρατα τῆς τότε οἰκουμένης καί ἐκήρυξεν ἐν μέσῳ μεγάλων δυσκολιῶν, περιπετειῶν καί βασάνων, τελειωθείς μάλιστα μαρτυρικῶς εἰς Πάτρας, τόν Ἀναστάντα Κύριόν του καί τό Εὐαγγέλιoν Αὐτοῦ, τά χαρμόσυνα νέα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἕνα νέον τρόπον ὑπάρξεως καί ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐπραγματοποιεῖτο καί πραγματοποιεῖται εἰς τάς ἱδρυθείσας ὑπ' αὐτοῦ Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται καί ἡ πανηγυρίζουσα σήμερον Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία. 

Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Τιμιώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, 
Λαέ τοῦ Θεοῦ, 
Ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Ἀνδρέας ἐκήρυξε καί διέδωσε τό Εὐαγγέλιον, ἱδρύων Ἐκκλησίας-εὐχαριστιακάς κοινότητας καί χειροτονῶν Ἐπισκόπους, ὡς ἐπί παραδείγματι τόν Στάχυν εἰς Κωνσταντινούπολιν, διότι τό Εὐαγγέλιον εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον πραγματοποιεῖται εἰς ἑκάστην εὐχαριστιακήν σύναξιν καί εἰς τό ὁποῖον οἱ πάντες ἑνούμεθα εἰς Πνεύματος Ἁγίου ἀθάνατον κοινωνίαν. Καί ἡ εὐχαριστιακή αὕτη ἐκκλησιολογία τῆς κοινωνίας ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ μηνύματος καί ἤθους, τόν ἀδαπάνητον θησαυρόν τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τούς χαλεπούς τούτους καιρούς. Καί ἀπετέλει τό κοινόν καί καθολικόν ἦθος τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς καί Δύσεως ἐπί μίαν χιλιετίαν καί πλέον καί εἶναι ἡ ἐκκλησιολογική βάσις ἐπί τῆς ὁποίας διεξάγεται ὁ Διάλογος μεταξύ ΡΚαθολικῆς καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐπί χίλια καί πλεόν ἔτη Ἀνατολή καί Δύσις εἶχον γενικῶς εἰπεῖν τήν αὐτήν θεολογικήν διδασκαλίαν καί παράδοσιν καί ὁ ὡς ἄνω θεολογικός διάλογος συντελεῖ τά μέγιστα εἰς τήν ἐκ νέου ἀνακάλυψιν τῆς κοινῆς ταύτης θεολογικῆς παραδόσεως. Ὡς ἐλέχθη προσφάτως, οἱ Ἕλληνες Πατέρες ἦσαν ἐπί αἰῶνας τά θεμέλια τοῦ Δυτικοῦ χριστιανισμοῦ ὁμοῦ μετά τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, τοῦ Ἀμβροσίου καί ἄλλων Λατίνων Πατέρων. Καί διερωτώμεθα ἐν προκειμένῳ κατά πόσον εὐσταθεῖ ἡ ὑπεραπλουστευμένη ἄποψις ὅτι ὑφίσταται ὀντολογική διαφορά μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως; 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀπέστειλε τούς μαθητάς Του νά κηρύξουν εἰς τόν τότε εἰδωλολατρικόν κόσμον. Σήμερον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καλεῖται νά κηρύξῃ τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου εἰς ἕνα κόσμον, εἰς τόν ὁποῖον ἐπικρατεῖ ἡ θρησκευτική ἀδιαφορία. Πρό ὀλίγων ἐτῶν ὁ Ἰσπανός φιλόσοφος Χ.Λ. Ἀρανγκοῦρεν ἔγραφεν: "ὁ Θεός ἔπαψε νά εἶναι πρόβλημα γιά τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀνθρώπων. Δέν ὑπάρχουν πιά ἀνάμεσά μας ἄθεοι ἤ ἀντιθεϊστές: ἁπλά καί μόνο οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφοροῦν γιά τόν Θεό." 

Ἐντός τοῦ ἀρνητικοῦ τούτου κλίματος ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν πρέπει νά εἶναι περικεχαρακωμένη εἰς μίαν ἐσωστρέφειαν καί στεῖραν παραδοσιαρχίαν καί παρελθοντολογίαν, αἱ ὁποῖαι μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν θά ὁδηγήσουν ταύτην εἰς περιθωριοποίησιν καί ἀπομόνωσιν. Ἡ φύσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἡ εὐχαριστιακή σχέσις προσώπων κατά μίμησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί διά τοῦτο διαλογική, ἑτοίμη πρός συζήτησιν μετά τοῦ ἑκάστοτε πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, πρός τό ὁποῖον πρέπει νά ἀρθρώνῃ λόγον περί τῆς "ἐν ὑμῖν ἐλπίδος." Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διελέχθησαν μέ τόν πολιτισμόν τῆς ἐποχῆς των κατά δημιουργικόν τρόπον. Καί ἡ προσφάτως συγκληθεῖσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνεφέρθη εἰς τάς συγχρόνους προκλήσεις ὡς ἡ ἰδεολογία τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας καί ἐπισημαίνει παραλλήλως ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δυνατόν νά παραμείνῃ εἰς τό περιθώριον τῆς συζητήσεως τῶν σπουδαίων ἀνθρωπολογικῶν, ἠθικῶν καί ὑπαρξιακῶν ζητημάτων, ἀφορώντων εἰς τήν Βιολογίαν καί τήν Γενετικήν (Βλ. ἐγκύκλιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου).

Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία καί συγκεκριμένως ὁ ἐκκλησιαστικός, κοινοτικός καί εὐχαριστιακός αὐτῆς χαρακτήρ ἐνέχει μεγάλην κοινωνικήν σημασίαν καί θά ἦτο τεραστία ἡ συμβολή της εἰς τήν λύσιν τῶν ὑπαρξιακῶν ἀδιεξόδων τοῦ παγκοσμιοποιημένου πολιτιστικοῦ παραδείγματος τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως καί ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἀνθρώπων καί λαῶν καί τῆς ἀποδομήσεως τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν, δηλαδή τῶν ἀδιεξόδων τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ κτηνώδους ἀτομοκεντρισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ καί τήν κτίσιν ὁλόκληρον. Λόγῳ τούτων τῶν ἀδιεξόδων καί τῆς ἐκ τούτων προερχομένης κοινωνικῆς ἀναταραχῆς εἶναι πλέον βέβαιον ὅτι εἰς τό μέλλον ὁ πολιτισμός οὗτος θά καταρρεύσῃ. 

Ἡ ἀγαπητική φύσις τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία βιοῦται εἰς τό μυστήριον τῆς Εὐχαριστίας ἀποκλείει οἱανδήτινα ξενοφοβίαν, φόβον καί μίσος πρός τήν ἑτερότητα καί τόν ἄλλον. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς ἡ ὑπερτελεία ἐνσάρκωσις τῆς θείας ἀγάπης- ὁ αἴρων τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου-ἐστηλίτευσε τήν ξενοφοβίαν εἰς τήν παραβολήν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, διότι εἰς τήν παραβολήν ταύτην ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος "ἐσπλαχνίσθη τόν ἡμιθανῆ τυγχάνοντα" ἦτο ὁ ἀλλότριος καί ξένος! Ἡ συμβολή ἐν προκειμένῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι πολύτιμος καί ἀναγκαῖα μάλιστα εἰς μίαν ἐποχήν πολυπολιτισμικότητος καί μετα-εκοσμικεύσεως, εἰς τήν ὁποίαν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἐν γένει ἡ χριστιανική θρησκεία δέν ἀποκλείεται ἀπό τό δημόσιον χῶρον. Ἀντιθέτως, ἡ παρουσία αὐτῆς ὑπενθυμίζει πνευματικάς ἀξίας αἱ ὁποῖαι ἐτροφοδότησαν τόν πολιτισμόν τῆς Εὐρώπης καί τοῦ Δυτικοῦ κόσμου εὐρύτερον. Καί πόσον μεγίστη καί ἐπίκαιρος εἶναι ἡ συμβολή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου μέ τήν συμπερίληψιν εἰς Συνοδικόν κείμενον τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, παρά τάς ἐκφρασθείσας θεολογικάς ἀπόψεις περί μή ἀποδοχῆς τοῦ ὅρου, ἀπορρεούσας ἐκ θεολογικῶν ἰδεολογημάτων, μή ἐπιθυμούντων κατ' οὐσίαν διάλογον μέ τά σύγχρονα ρεύματα ἰδεῶν καί συντελούντων εἰς τήν ἀπομόνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας ἐκ τοῦ πολιτιστικοῦ της περιβάλλοντος! Καί συναφῶς δέον νά σημειωθῇ ὅτι ἡ ἀναγκαιότης καί τῶν διαχριστιανικῶν θεολογικῶν διαλόγων διεκηρύχθη ὑπό τῆς ἰδίας Συνόδου. 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ὡς πρωτόθρονος Ἐκκλησία, διακονεῖ τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς γεγονός κοινωνίας καί ὁμοφωνίας καί τοῦτο ἀπεδείχθη περιτράνως διά τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ὡς συνοδικόν γεγονός εἶναι ἔκφρασις καί ἀπαύγασμα τοῦ ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων παραδοθέντος εὐχαριστιακοῦ μυστηρίου τῆς ἑνότητος-τοῦ ἑνός Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καί δέον νά εἰπωθῇ ὅτι ἡ Πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολεως, μέ ἡγούμενον τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν καί παλινωδιῶν, ἐνήργησε μετά τόλμης καί ἀνδρείας, ἔχουσα ὡς παράδειγμα τόν "ἀποστολικῆς ἀνδρείας ἐπώνυμον" Ἀνδρέαν τόν Πρωτόκλητον, καί ἐπέτυχε τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί οὕτως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐκίνδευσε νά μετατραπῇ "εἰς ἓν εἶδος «ὁμοσπονδίας Ἐκκλησιῶν», ἑκάστη τῶν ὁποίων προωθεῖ ἴδια συμφέροντα καὶ ἐπιδιώξεις, οὐχὶ πάντοτε ἀκραιφνῶς ἐκκλησιαστικῆς φύσεως, ὡς ἐτονίσατε Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, κατά τήν ὁμιλίαν Ὑμῶν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Μεγάλης Συνόδου ταύτης. 

Καί διετρανώθη ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου καί ἡ ἐν ἑνί στόματι καί καρδία μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Διά τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ταύτης ἀπεφεύχθησαν ἐσωστρεφεῖς καί ἐγωϊστικαί τάσεις ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διεκηρύχθη ἡ ἐνεργείᾳ καί δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑνότης αὐτῆς εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ὁ ὁποῖος ἀλληλοσπαράσσεται ὑπό τῶν συγκρούσεων καί τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων καί εἰς τόν ὁποῖον αὐξάνονται τά κρούσματα τῆς ξενοφοβίας καί τοῦ παντός εἴδους ρατσισμοῦ. Ὄντως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί μόνον ἡ παρουσία κατά τήν Σύνοδον πληθώρας Ἱεραρχῶν καί λαϊκῶν, ἐκ διαφόρων ἐθνοτήτων καί προερχομένων ἐκ τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης, καί ἡ μεταξύ αὐτῶν συμπορεία καί σύμπνοια, ἦτο μία εὐλογημένη ἐμπειρία, ἱστορική ἀναγκαιότης καί προφητική μαρτυρία! 

Ἡ πραγματοποίησις τῆς Συνόδου ταύτης κατέρριψεν ἐπίσης τήν ἄποψιν ὅτι αἱ κατά τόπους Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι τελοῦσαι ὑπό τήν ἐπιρροήν ἐθνικῶν ἐπιδιώξεων καί συμφερόντων δέν θά ἠδύναντο νά ἐκφράσουν τήν ἑνότητά των συνοδικῶς. Δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ αἵρεσις τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἡ ὁποία κατεδικάσθη ὑπό τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ ἔτους 1878, καί μολύνει εἰσέτι τάς σκέψεις ὡρισμένων Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀποτελεῖ τροχοπέδην διά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν εἰς πεῖσμα αὐτῶν ἐξέφρασεν ἡ ἐν Κρήτῃ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. 

Ἡ παρουσία τῆς τιμίας Ἀντιπροσωπείας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Νέας Ρώμης ὑπενθυμίζει τήν κατά σάρκα καί κατά Χριστόν συγγένειαν τῶν Ἀποστόλων καί ἱδρυτῶν αὐτῶν, Πέτρον τόν Κορυφαῖον καί Ἀνδρέαν τόν Πρωτόκλητον, καί ὡς ἐκ τούτου τό χρέος πάντων ἡμῶν διά τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. 

Τοῦτο, λοιπόν, τό μυστήριον τῆς ἑνότητος διακονεῖ ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ὡς Πρωτόθρονος Ἐκκλησία καί τοῦτο τό μυστήριον τοῦ ἑνός καί αἰωνίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ τελεσιουργεῖ σήμερον αὕτη ἐπί τοῦ θυσιαστηρίου, τό ὁποῖον ἔπηξεν Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, οὗ τάς πρός Κύριον μεσιτείας θερμῶς ἐπικαλούμεθα πρός στηριγμόν τοῦ Πανιέρου Ἀποστολικοῦ καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί διά τό καλόν τῆς ὅλης Ἐκκλησίας καί συμπάσης τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀμήν.

Η Ευχαριστιακή Σύναξη της Θρονικής Εορτής 2016 εν Φαναρίω [πλήρες video, ΕΡΤ2]


Κωνσταντινούπολη, πρωί 30ής Νοεμβρίου 2016, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Φαναρίω. Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεστώτος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου επί τη μνήμη του ιδρυτού της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Ομίλησε απ' άμβωνος ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, περί της σημασίας της Ενότητος εν τη καθόλου Εκκλησία μέσω του Διαλόγου μεταξύ των ετεροτήτων, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της εν τη μεγαλονήσω Κρήτη. Εν τέλει ο Πατριάρχης προσεφώνησε την Αντιπροσωπεία του Βατικανού, ο δε Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ μετέφερε το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου. 
[Η Ευχαριστιακή Σύναξη μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση ΕΡΤ2, απ' όπου και μεταφέρεται εδώ. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το πλήρες βίντεο της πανηγύρεως είναι του π. Παναγιώτη Καποδίστρια]
Το ανακοινωθέν του Φαναρίου περί της Θρονικής Εορτής 2016 της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐκπροσωπῶν τήνἜντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ψιάχα, Διευθυντοῦ τοῦ Διπλωματικοῦ του Γραφείου, καί κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν ἕως σήμερον τοποτηρητήν τῆς Πρωτοψαλτίας Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν καί παρώτρυνεν αὐτόν ἵνα συνεχίσῃ τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς μουσικῆς κληρονομίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ὁ νέος Ἄρχων Πρωτοψάλτης ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας καί τήν προσήλωσίν του εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν παράδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα ἐγένοντο τά ἐγκαίνια τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου - Φωτογράφου, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας περιλαμβάνει φωτογραφικά στιγμιότυπα ἐκ τῆς 25ετοῦς Πατριαρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου ταύτης. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός, πλῆθος Ὁμογενῶν καί μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν. Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε διά ὁμιλίας τοῦ Παναγιωτάτου. 

Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεωςκ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Καρπενησίου κ. Γεωργίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης. 

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος και Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν και ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό την ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέου Ζομπανάκη, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, και κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη και ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενοι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Andrii Sybiha μετά στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας, ὡς και ὁ ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, ἐκπρόσωποι τῆς ἐν τῇ Πόλει Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος, συνεργάται τοῦ Δημάρχου Beşiktaş, ἐκ μέρους αὐτοῦ, Καθηγηταί και μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας και πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν και ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε την ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς κοινάς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπόψεις και δράσεις διά την παγκόσμιον κρίσιν και τά σύγχρονα προβλήματα τῶν λαῶν και ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς την Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἁγγλιστί.

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα 

Τήν μεσηβρίαν τῆς Τρίτης, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίουκ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά την προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, και Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ και τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Brian Russell, ἵνα παραστῇ κατά την Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ και Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ. 

Ἡ Ἀντιπροσωπεία το ἑσπέρας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι και ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 

-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Σεραφείμ Κονίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, τελέσαντος τό μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ. 
-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη και λαβόντα την ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν και εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 


- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Ξένον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐλευθέριον Κουτσαυτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εἰρήνης, τῆς θυγατρός των δίδος Εὐδοξίας μετά τοῦ μνηστήρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μποτίνη, καί τοῦ αὐταδέλφου του Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τούς Ὁσιολ. Ρωμαιοκαθολικούς ἱερεῖς κ. Anton Štrukelj, Καθηγητήν, καί κ. Janez Ferkolj, ἐκ Σλοβενίας. 
- Τον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α΄ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς και τους Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην καί Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην και Στυλιανόν Ζοβέν, καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ κ. Ἀποστόλου Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μπούμπουραν, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, καί Μόνικας Παπαδάτου, Δημοσιογράφων.

Δύο ενδεικτικά video από την Πατριαρχική Λειτουργία της Θρονικής Εορτής 2016

Πρωί 30ής Νοεμβρίου 2016, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου εν Φαναρίω, προεστώτος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
[Μαγνητοσκόπηση: π. Παναγιώτης Καποδίστριας]
45 λαμπρά στιγμιότυπα από την Θρονική Εορτή 2016 στο αείφωτο Φανάρι


Κωνσταντινούπολη, πρωί 30ής Νοεμβρίου 2016, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Φαναρίω. Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεστώτος του Οικουμενικού πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου επί τη μνήμη του ιδρυτού της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Ομίλησε από άμβωνος ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, περί της σημασίας της Ενότητος εν τη καθόλου Εκκλησία μέσω του Διαλόγου μεταξύ των ετεροτήτων, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της εν τη μεγαλονήσω Κρήτη. 
[Φωτο-αποτυπώσεις: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας]