e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Πατριαρχικό Μήνυμα κατά το Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" (Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 17.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τό ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης πραγματοποιηθέν Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον
μέ θέμα «Εἰσαγωγή εἰς τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
(17 Νοεμβρίου 2016) 


Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κισάμου καὶ Σελίνου κυρίῳ Ἀμφιλοχίῳ, ὑπερτίμῳ καὶ ἐξάρχῳ Ἑσπερίας Κρήτης, Προέδρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καὶ τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ Δρι Κωνσταντίνῳ Ζορμπᾷ, Γενικῷ Διευθυντῇ τοῦ Ἱδρύματος τούτου, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Διατηροῦντες ζωηρὰς τὰς ἀναμνήσεις ἐκ τῆς παρουσίας ἡμῶν ἐν Κρήτῃ καὶ ἐν τοῖς χώροις τῆς αὐτόθι Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, ἔνθα συνεκλήθη ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν περιχαρείᾳ πολλῇ ἐλάβομεν τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 226 καὶ ἀπὸ τῆς κζ’ Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἀδελφικὸν γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, συνυπογραφόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἐλλογιμωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, δι᾿ οὗ ὑποβάλλετε περὶ τῆς ὀργανώσεως, τῇ ιζ΄ τρέχοντος μηνός, τοῦ πρώτου Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου ἐπὶ τοῦ ἐπικαίρου θέματος «Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», αἰτεῖσθε δὲ τὴν ἐκπροσώπησιν κατὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου τούτου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐξαπόλυσιν Πατριαρχικοῦ ἡμῶν χαιρετισμοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς ἐπὶ τῇ διαπιστουμένῃ ὁλοθύμῳ διαθέσει καὶ πρωτοβουλίᾳ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καὶ τῶν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ συνεργατῶν αὐτῆς πρὸς εὐρυτέραν ἐνημέρωσιν, ἐγκόλπωσιν καὶ ἐμβάθυνσιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τὰ κείμενα τῆς ἐν λόγῳ Μεγάλης Συνόδου, κατὰ τὴν ὁποίαν, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἑνότητος καὶ τῆς ἀγάπης, ἅπαντες οἱ συμμετασχόντες εἰς αὐτήν, ἐν κοινῷ φρονήματι, διεκηρύξαμεν τὸν λόγον τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (πρβλ. Α’ Πέτρ. γ΄, 15) οὐ μόνον πρὸς τὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα ἄνθρωπον, «τὸν μακρὰν καὶ τὸν ἐγγύς» (Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κρήτη, 2016).

Τὸ ὑπὸ διαπραγμάτευσιν θέμα τοῦ ὀργανουμένου Σεμιναρίου κέκτηται ἰδιαιτέραν σημασίαν διὰ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διὰ τὰς ἀδελφὰς κατὰ τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, διὰ τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐν γένει, καθ᾿ ὅσον ὁ θεσμὸς τῆς Συνόδου ἀποτελεῖ θεμελιακὸν στοιχεῖον τῆς ζωῆς καὶ τῆς διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τόσον ἡ ἐν εὐλογίαις συγκληθεῖσα καὶ ὁλοκληρώσασα τὸ ἔργον αὐτῆς θεοπρεπῶς Μεγάλη αὕτη Σύνοδος, ὅσον καὶ αἱ ἐπακολουθοῦσαι αὐτὴν ἐκδηλώσεις, ὅπως τὸ ὀργανούμενον Σεμινάριον τοῦτο, ἀποτελοῦν πρόσφορον εὐκαιρίαν ἵνα πάντες οἱ διακονοῦντες τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀρχιερεῖς καὶ ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, ἀλλὰ καὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ἀναλογισθῶμεν τὰς εὐθύνας ἡμῶν ἔναντι τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ χρέος ἡμῶν νὰ ἐργασθῶμεν μὲ ὅλας ἡμῶν τὰς δυνάμεις διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ποθητῆς ἑνότητος ταύτης, «μηδεμίαν τοῖς διδασκομένοις ἀφορμὴν καταλιμπάνοντες πρὸς τὸ ἀδύνατον ἢ εὐκαταφρόνητον ἡγεῖσθαι τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου». 

Τοῦτο δὲ θὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν πάντες οἱ ὑπεύθυνοι ἐργασθῶμεν καὶ κοπιάσωμεν εἰς τὴν ἀρετὴν τῆς ταπεινοφροσύνης, «πρῶτοι ἡμεῖς κατορθοῦντες τὸ παραδοθὲν τῆς ταπεινοφροσύνης μέτρον παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπογραμμὸν ἀκριβῆ» διδόντες καὶ τοῖς λοιποῖς (πρβλ. Μ. Βασιλείου, «Ὅροι κατὰ πλάτος», P.G, 31, 1028).

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς ἀφῃρημένην θεωρητικὴν ἔννοιαν ἢ κοσμικόν τινα ὀργανισμόν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς μίαν ἀνθρωπίνην συστοιχίαν προσώπων, ἀλλὰ τὸ ζῶν καὶ μυστικὸν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, παρατεινόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας, οὗτινος κεφαλὴ εἶναι Αὐτὸς Οὗτος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς Σωτήρ. Ὡς τοιοῦτον δὲ θεῖον βίωμα, διασυνδέον τὴν σύνολον πορείαν ἑνὸς ἑκάστου βεβαπτισμένου μέλους μετὰ τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν μέσῳ τῆς ἐν ἐπιγνώσει προσωπικῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαλύπτει μυστικῶς τὴν θεανθρωπίνην ὑπόστασιν αὐτῆς καὶ συντελεῖ εἰς τὴν κτῆσιν τῆς θεώσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ οὐσία τῆς Συνοδικότητος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καθὼς ἡ πηγὴ τῆς ἀρχῆς ταύτης εὑρίσκεται εἰς τὴν σχέσιν τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Παναγίας Τριάδος, τὰ Ὁποῖα καὶ ἐνεργοῦν συνοδικῶς εἰς τὸ σχέδιον τῆς σωτηρίας ἑνὸς ἑκάστου μέλους ἀλλὰ καὶ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Μετὰ χαρᾶς, λοιπόν, πολλῆς χαιρετίζομεν καὶ εὐλογοῦμεν διὰ τῶν μετὰ χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν ἀδελφικῶν καὶ εὐχετικῶν Γραμμάτων τὰς ἀρχομένας ἐργασίας τοῦ ἐπικαίρου Σεμιναρίου καὶ εὐχόμεθα ἡ φιλότιμος αὕτη προσπάθεια, διὰ τῶν γενησομένων ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων καὶ τῶν σχετικῶν παρεμβάσεων τῶν πιστῶν λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, νὰ ἀποτελέσῃ ἐφ᾿ ἑξῆς θεσμὸν ἀξιέπαινον καὶ καλλίκαρπον, ἀποδιδόντα καρπὸν πολὺν διὰ τῆς διαφωτίσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, προσθέτουσα ἕνα ἐπὶ πλέον σημαντικὸν λίθον εἰς τὴν καλὴν καὶ ἐποικοδομητικὴν πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐπὶ τῷ εὐρυτέρῳ ἀγαθῷ . 

Προσεπιδηλοῦντες τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι ὅτι ὡρίσθη ὅπως τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ ἡμᾶς προσωπικῶς ἐκπροσωπήσῃ κατὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου τούτου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλως κύριος Μακάριος, Καθηγητής, ὅστις θέλει ἀναγνώσει κατὰ τὸν κατάλληλον χρόνον τὸ μετὰ χεῖρας Πατριαρχικὸν ἡμῶν Μήνυμα, καταστέφομεν πάντας τοὺς συμμετέχοντας εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου διὰ τῶν πατρικῶν καὶ Πατριαρχικῶν ἡμῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας πλουσίαν τὴν Χάριν καὶ τὸν Φωτισμὸν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Παναγίου Παρακλήτου Πνεύματος.

,βις’ Νοεμβρίου ιδ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: