e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Μήνυμα του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου για την εορτή των Χριστουγέννων 2017

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Θεοτίμητον καί θεοφρουρούμενον Ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης,

Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά ἑορτάσῃ σύμπας ὁ χριστιανικός κόσμος, καί, μάλιστα, ἡ ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, τήν ἱερωτάτην, χαρμόσυνον καί ὑπέρλαμπρον Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, «τήν Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν», κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, καί τό «Παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός ἡμῶν», τό ὁποῖον θά γεννηθῇ, ζητεῖ κατοικίαν, ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερον, διά νά ἐγκατασταθῇ καί ζήσῃ μαζί μας. Ἀς συμμετάσχωμεν εἰς τήν ἀνεκλάλητον αὐτήν χαράν, καί οὐράνιον εὐλογίαν, τήν ὁποίαν παρέχει εἰς ἡμᾶς ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή, ὁ Σωτήρ μας Χριστός, καί ἄς προσφέρωμεν εἰς Αὐτόν τήν καρδίαν μας διά κατοικίαν, διά νά ζήσωμεν μαζί Του αἰώνια καί κεχαριτωμένα, θεοτίμητοι καί θεοφρουρούμενοι, ἀγκαλιάζοντας τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί ἀκούοντες τήν ἀγγελικήν φωνήν νά διακηρύττῃ καί νά δοξολογῇ τόν «Ήλιον τῆς Δικαιοσύνης»:  «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί τοῦ ἐλέους, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Ὁποῖος διδάσκει τήν ταπείνωσιν καί τήν θυσίαν, Αὐτός εἶναι ἡ μοναδική δύναμις καί ἐλπίδα, ἡ ὁποία δύναται νά σταματήσῃ τά μικρά καί μεγάλα βάσανα τῆς ταλαιπωρημένης κοινωνίας, καί, γενικά, τῆς ἀνθρωπότητος, ἐάν, βεβαίως, ἡ καρδία μας γίνῃ φάτνη· ἐάν ἡ πίστις μας ἀγγίξῃ τό κράσπεδόν του καί δώσωμεν εἰς Αὐτόν τό χέρι τῆς συμφιλιώσεως καί τόν σεβάσμιον ἀσπασμόν τῆς μετανοίας· ἐάν ἡμεῖς γίνωμεν φίλοι του, ἀδελφοί του καί ἀκόλουθοί του εἰς τήν πορείαν τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό ἡμᾶς, διότι τό «Παιδίον νέον» ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά σωθῇ ὁ ἄνθρωπος καί ποτέ δέν ἐγκαταλείπει αὐτόν.

Διά τόν ἄνθρωπον τό «Παιδίον νέον» εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή. Εἶναι ἑπομένως ἡ λύτρωσις καί ἡ σωτηρία του. Προσκυνοῦμεν Σε, Χριστέ, Θεέ ἀληθινέ, ἦλθες ἐπί τῆς γῆς καί λαβών σάρκα καί βάπτισμα αἰτῶν, συνανεστράφεις τοῖς ἀνθρώποις, εὐδοκίαν, εἰρήνην καί σωτηρίαν αὐτοῖς παρεχόμενος.

Χαιρετίζω τό τετιμημένον καί ἀφωσιωμένον τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ Ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καθώς καί πάντας τούς Ὀρθοδόξους ἡμῶν ἀδελφούς, ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ εὑρισκομένους, ἀσπάζομαι τόν σεμνόν καί δημιουργικόν Κλῆρον μας, καθώς καί τούς Ποιμένας Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί Ἐπισκόπους, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἰταλίας καί Μελίτης.

Ἐπί δέ τούτοις, μεταφέρων πρός τόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς διαπύρους καί θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εὔχομαι εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν: «Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί αἴσιος κατά πάντα ὁ Νέος χρόνος 2018»!

Ἐν Βενετίᾳ τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2017

 † Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: