e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Τα Εγκώμια της Παναγίας στο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθσημανή [φωτογραφίες + πλήρες video]
Τήν Κυριακήν, 14ην / 27ην Αὐγούστου 2017, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Γεθσημανῇ, ἐν ᾧ καί τό Θεομητορικόν Μνῆμα. Ἡ ἀκολουθία αὕτη περιέχεται εἰς τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ἀκολουθεῖται δέ κατά τούς τελευταίους χρόνους καί ὑπό τινων ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Αὕτη περιλαμβάνει ὕμνους εἰς τήν Θεοτόκον, κυρίως διά τήν Κοίμησιν καί τήν εἰς οὐρανούς μετάστασιν αὐτῆς ψυχῇ καί σώματι ὑπό τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτῆς Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ παράστασιν αὐτῆς, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένης καί πεποικιλμένης, προσαγούσης ἱκεσίας ὑπέρ ἡμῶν, προφθανούσης ἐν ἀνάγκαις, θλίψεσι καί περιστάσεσι.

Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην ἐξῆλθεν ἡ Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί διέβη τήν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, διερχομένη πρό τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Πραιτωρίου, Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Ἡ ἀκολουθία ἤρχισε μετά τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί τήν εἴσοδον ἐν αὐτῷ καί ἐψάλη εἰς τό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τόν ὁποῖον ἐκ τοῦ χώρου τῆς Πλατυτέρας μετηνέχθη ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Θεοτόκου, εἰς τρεῖς Στάσεις:

Α΄ «Ἡ Ἁγνή ἐν τάφῳ κατετέθης βαβαί…»

Β΄ «Ἄξιόν ἐστιν μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον…»

Γ΄ «Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσάγουσι Παρθένε»,

προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν παρεπιδημούντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου, κηρύξαντος τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐρυθρῶν  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Κυρίλλου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί, ἀραβιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐλαβοῦς Ὀρθοδόξου λαοῦ ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ἰσραήλ καί Κύπρου ψαλλόντων καί παρακολουθοῦντων ἐν κατανύξει, καί ἐυλαβείᾳ πολλῇ.

Ἅμα τῇ λήξει τῶν τριῶν Στάσεων ἐψάλησαν τά Εὐλογητάρια, οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία καί ἐγένετο ἡ ἄνοδος τοῦ Ἐπιταφίου μετά τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπ’ αὐτοῦ ἕως τῆς θύρας τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀνεπέμφθη Δέησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Μετά τοῦτο ἐτοποθετήθη ὁ Ἐπιτάφιος εἰς τόν χῶρον τῆς Πλατυτέρας διά συνέχισιν τῆς προσκυνήσεως ὑπό τῶν πιστῶν.

Μετά τήν ἀκολουθίαν ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος παρέθεσεν εἰς τό ἡγουμενεῖον κέρασμα ψυχροῦ ὕδατος, ὀπωρῶν καί γλυκισμάτων πρός ἀναψυχήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η Κυριακή, 27η Αυγούστου 2017, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Ἐν τῷ τέλει διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον καί τό πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, δι᾿οὗ ἐκφράζει τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἀλλεπαλλήλους καταστροφικάς πυρκαϊάς τάς πλήξασας τήν νῆσον Ζάκυνθον κατά τάς τελευταίας ἡμέρας. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου Ξενοφωντινοῦ, ὡς καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀρχαγγέλης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Μαριάνθην Βαφειάδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, αὐτάδελφον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τῶν τέκνων των Φωτίου καί Τατιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν Κρήτῃ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «Adalar Kent Konseyi» διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ τοῦ Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τήν 21ην Αὐγούστου, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, εἰς Ἀξόν Μυλοποτάμου Κρήτης. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ἀχιλλέως καί Εὐαγγελίας Χανίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Κυριακήν 27ην ἰδίου.

Η Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου, με Φανουρόπιτες, στον Ναό της Φανερωμένης εν Βανάτω Ζακύνθου


Πρωί Κυριακής, 27ης Αυγούστου 2017, στον Ναό της Φανερωμένης μας, όπου έγινε η αναστάσιμη Ευχαριστιακή Σύναξη. Τιμώντας μάλιστα την σημερινή εορτή του αγίου νεοφανούς Μάρτυρος Φανουρίου, διάφοροι Ενορίτες μας προσκόμισαν τις Φανουρόπιτες της ευλαβείας τους, τις οποίες ευλόγησε ο λειτουργός Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας. Παρέστη συμπροσευχόμενος ο συνταξιούχος Ιερέας π. Ιωάννης Ζαρκάδης. 
[Φωτογραφίες: Διονύσης Ν. Κοντονής] 
Η εόρτια θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου πόλεως Ζακύνθου


Πρωί Κυριακής, 27ης Αυγούστου 2017, στον ναΐσκο του Αγίου Φανουρίου της οδού Φωσκόλου πόλεως Ζακύνθου. Λειτούργησε ο Εφημέριος Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Κυπριώτης και παρέστη συμπροσευχόμενος ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαχατζής, από τη Μητρόπολη Κηφισίας, ο οποίος -σημειωτέον- προ 20ετίας (όταν υπηρετούσε στη Ζάκυνθο) πρωτοστάτησε στην ανέγερση του εν λόγω Παρεκκλησίου. 
[Φωτορεπορτάζ: Ευρυδίκη Κοντογιάννη]