e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Αρχιερατικός Εσπερινός για την αποτομή της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στη Μονή Προδρόμου Ζακύνθου


Εσπέρας Δευτέρας, 28ης Αυγούστου 2017, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος μάλιστα ομίλησε επίκαιρα προς το εκκλησίασμα. Κατόπιν, ο Ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Βόγιας, προσέφερε σε όλους μοναστηριακό κέρασμα. 
[Φωτογραφίες: Σπύρος Νέγκας]
Η εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας στο Θεομητορικό Μνήμα "Γεθσημανή τω χωρίω" [φωτογραφίες + video]
Τήν Δευτέραν, 15ην / 28ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ ἑορτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἐνταῦθα καί ἐπί τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐπέχοντος θέσιν Ἁγίας Τραπέζης, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Βόστρων κ. Τιμοθέου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, καί τῶν παρεπιδημούντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Ἀναστασίου καί Ἀγαπίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί ρωσσιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Τζώρτζ Κάμαρ ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματας ἐξ ἐντοπίων, Ἀραβοφώνων ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

«Δῆμος μαθητῶν ἀθροίζεται κηδεῦσαι Μητέρα Θεοτόκον, ἐλθόντες ἐκ περάτων, παντοδυνάμῳ νεύματι», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ Χάρις τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, συνήθροισε ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς πάντας ἡμᾶς εἰς τήν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν μνήμην τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἀφ’ ἑνός καί τήν μετάστασιν αὐτῆς πρός τήν Ζωήν, δηλονότι τόν Υἱόν καί Θεόν αὐτῆς Κύριον δέ ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀφ’ ἑτέρου.

Ἡ σημερινή ἑορτή ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν οὐχί μόνον διά τήν Χριστιανικήν ἡμῶν πίστιν, ἀλλά καί διά τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ γενικώτερον καί τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων εἰδικώτερον. Καί τοῦτο, διότι, ὡς λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «αὕτη [ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων] ἡ μήτηρ τῶν ἀνά πᾶσαν τήν οἰκουμένην Ἐκκλησιῶν, τῆς τοῦ Θεοῦ Μητρός ἐνδιαίτημα πέφηνε, μετά γε τήν τοῦ Υἱοῦ καί ἐκ νεκρῶν ἀναφοίτησιν». «Τό δέ θεοδόχον αὐτῆς σῶμα μετ’ ἀγγελικῆς καί ἀποστολικῆς ὑμνῳδίας ἐκκομισθέν καί κηδευθέν, ἐν σορῷ τῇ ἐν Γεθσημανῇ κατετέθη, ἐν ᾧ τόπῳ ἐπί τρεῖς ἡμέρας ἡ τῶν ἀγγέλων χοροστασία καί ὑμνῳδία διέμενεν ἄπαυστος».῾

Τῆς ἀγγελικῆς καί ἀποστολικῆς ταύτης ἐμπειρίας συμμετέχει σήμερον ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καί τά πιστά μέλη αὐτῆς νοερῶς καί μυστικῶς διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, δηλονότι τῆς θείας λειτουργίας, τῆς τελεσθείσης ἐπ’ αὐτοῦ τούτου τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, τό ὁποῖον ἐφιλοξένησε τό θεοδόχον ὄντως σῶμα τῆς Παναγίας μητέρας τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τό Θεομητορικόν τοῦτο Μνῆμα, ἀποτελεῖ τεκμήριον καί ἀδιάψευστον μαρτυρίαν τοῦ παραδόξου θαύματος τῆς Κοιμήσεως καί τῆς μεταστάσεως εἰς οὐρανούς τοῦ παναχράντου σώματος τῆς κεχαριτωμένης Μαρίας τῆς Θεοτόκου, ὡς λέγει καί ὁ ὑμνῳδός: « Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγή τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλῖμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ τῆς Θεοτόκου τό ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί τόν Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον. Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετά σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά σοῦ τό μέγα ἔλεος».

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Θεοτόκου εἶναι ἀνελλιπής καί ἀέναος, ἡ δέ θεία δύναμις δέν περιορίζεται μόνον ἐντός τοῦ τάφου ἀλλ’ οὔτε καί αἱ εὐεργεσίαι τῆς Θεομήτορος, διά τοῦτο λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἄς ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ λέγοντος: «Τήν μνήμην τοίνυν τήν ἡμετέραν ταμεῖον τῆς Θεοτόκου κατασκευάσωμεν», [Ἄς κάνομε λοιπόν τήν μνήμην μας θησαυροφυλάκειο τῆς Θεοτόκου] Διά μέσου τῆς ὁποίας τό ἅγιον Πνεῦμα ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους τόν Θεόν καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Ὧι ἡ δόξα καί τό κράτος, σύν τῷ ἀνάρχῳ Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῷ καί Ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἔτη πολλά».

Μετά τήν ἀκολουθίαν ὁ καθηγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ἄλλους ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Λαμπρότατη η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο


Της Θείας Λειτουργίας την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 28 Αυγούστου 2017, προέστη ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος στον Ιερό Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κρεμλίνου.

Επίσης στις 28 Αυγούστου πριν από εκατό χρόνια πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, όπου αποφασίσθηκε η ανασύσταση του θεσμού Πατριαρχείου.

Επίσης συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες: Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, Κισινιόφ και Μολδαβίας Βλαδίμηρος, Αστανάς και Καζακστάν Αλέξανδρος, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας στη Δημοκρατία το Καζακστάν, Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας, Αγίας Πετρουπόλεως και Λάντογκας Βαρσανούφιος, Πρωτοσυγκελεύων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μινσκ και Ζασλάβλ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης Λεκορωσίας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Θεοδοσίας και Κερτς Πλάτων, πλειάδα Ιεραρχών και κληρικών του Πατριαρχείου Μόσχας.

Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρά τον Πατριαρχικό Θρόνο Μόσχας: ο Μητροπολίτης Κυρήνης Αθανάσιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλες Νήφων (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Επίσκοπος Μοράβιτσι Αντώνιος (Εκκλησία Σερβίας), ο Αρχιμανδρίτης Θεόκτιστος (Εκκλησίας Βουλγαρίας), ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ (Ορθόδοξος Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας).

Ακόμη παρέστησαν οι μετέχοντες του Γ’ Θερινού Θεολογικού Ινστιτούτου για τους Ρωμαιοκαθολικούς Ιερείς από την Ιταλία.

Στο «Εἴπωμεν πάντες» εντάχθησαν ειδικές ευχές που έχουν σχέση με την εκατονταετηρίδα της Ιεράς Κληρικολαϊκής Τοπικής Συνόδου.

Ο Αγώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ανέπεμψε ευχαριστήριο ευχή προς τον Κύριο, ο Οποίος «επέβλεψεν εἰς τοὺς κόπους πολλοὺς καὶ τὰς δεήσεις ἐνθέρμους τῶν πιστών δούλων τοῦ Θεοῦ, μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, τῶν Ἱεραρχῶν, των ποιμένων, τῶν μοναχῶν τε καὶ λαϊκῶν κατὰ τοὺς χρόνους τῶν διωγμῶν μαρτυρησάντων καὶ τὴν πάσαν ἐλπίδα αὐτῶν εἰς τὸν Θεὸν ἀναθέντων».

Αμέσως μετά ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος προσευχήθηκε υπέρ ειρήνης στην Ουκρανία.

Ακολούθησαν ευχές «ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων πιστῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱεραρχῶν, τῶν ποιμένων, τῶν μοναχῶν τε καὶ τῶν λαϊκῶν, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ κατὰ τοὺς χρόνους τῶν διωγμῶν ἐξαιτίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως βασανισθέντων ἀνελεήτως καὶ μαρτυρησάντων, ἐν φυλακαῖς, δεσμοῖς καὶ πικραῖς δουλείαις τελευτησάντων».

Προ της Θείας Κοινωνίας ο Αρχιεπίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος ανέγνωσε το Μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου με αφορμή την εκατονταετηρίδα της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας  1917-1918.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας κήρυξε το θείο λόγο και ἐν συνεχείᾳ απένειμε υψηλές τιμητικές διακρίσεις σε ευεργέτες της Ρωσικής Εκκλησίας.

Αφού ευχήθηκε στο εκκλησίασμα για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο κ. Κύριλλος εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στη μικτή χορωδία της επαρχίας Μόσχας, την  οποία αποτελούν 350 ψάλτες, οι οποίοι «σήμερα έτερπαν την ακοή μας. Ευχαριστώ τους οργανωτές και τους διευθυντές των χορωδιών και εύχομαι να μην χάσουμε τόσο όμορφη παράδοση προκειμένου κατά τα πανηγύρια να τελούμε ακολουθίες με συνοδεία αυτής της μικτής χορωδίας της επαρχίας Μόσχας».

Κατά το επίσημο γεύμα στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού εκ μέρος των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών τον κ. Κύριλλο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νήφων, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η επέτειος αυτή είναι γεγονός σημαντικό, το οποίο δεν επηρέασε μόνο την ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας και της Ρωσίας, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της Ορθοδοξίας.

Δεν είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Πατριαρχικός θεσμός, αλλά τούτο υποδεικνύει κάποια ιδιαίτερη ωριμότητα μιας Εκκλησίας. Η Ρωσική Εκκλησία μεγάλωσε με την αγιότητά της και δικαιολογημένως εντάσσεται στη σειρά των παλαιφάτων Αποστολικών Εκκλησιων, διότι ολόκληρη την Ορθοδοξία επικρότησε την ανασύσταση του Πατριαρχικού θεσμού.

Το διάστημα των σκληρών δοκιμασιών ιδιαίτερα η εκλογή του Πατριάρχη αποδείχθηκε τόσο σπουδαία και απέκτησε κάποια διαφορετική σημασία απ’ο,τι προηγομένως. Τον ΙΣΤ’ αι. με το αυτοκέφαλό της η Ρωσική Εκκλησία αναδείχθηκε ισότιμη αδελφή Εκκλησία, προβάλλοντας την ανεξαρτησία της, ενώ τον Κ’ αι. η εκλογή του Πατριάρχη, αντιθέτως, έφερε τη Ρωσική Εκκλησία πιο κοντά στις άλλες κατά τόπους Εκκλησίες, σφυρηλατώντας έτσι τις αδελφικές σχέσεις και στηρίζοντας το λαό κατά τις διώξεις σε βάρος της Εκκλησίας.

«Η κορυφή της Εκκλησίας είναι ο Πατριάρχης, η οποία η κορυφή υψώνεται πάνω από τον τοπικό περίφραγμο και βλέπει τις λοιπές κορυφές, ορώμενη από αυτές», έλεγε ο Πρωθιερέας Σέργιος Μπουλγκάκοφ.

Αγιώτατε,

Όλη η Ορθοδοξία ατενίζει την κορυφή αυτή της Αγίας Ρωσικής Εκκλησίας στο πρόσωπό Σας, βλέποντας Σας ως σπουδαίο χριστιανικό ηγέτη όχι μόνο για τα δεδομένα της Ρωσία, αλλά και παγκοσμίως. Το κύρος, το οποίο απολαμβάνει ένας Πατριάρχης, οφείλεται κυρίως στο αξίωμά του, αλλά πόσο ευχάριστο είναι αυτό το κύρος να αυξάνει χάρις στη λαμπρή και χαρισματική προσωπικότητα του Προκαθημένου».

Ο Μητροπολίτης Νήφων ευχήθηκε στη Ρωσική Εκκλησία για την εκατονταετηρίδα της ανασυστάσεως του Πατριαρχικού θεσμού και τόνισε ότι «όλοι οι Ορθόδοξοι χαιρόμεθα που η Ρωσική Εκκλησία έχει ένα τέτοιο ηγέτη και καθοδηγητή! Να χαίρεσαι η Ορθοδοξία και να αγάλλει ότι σήμερα το σκάφος της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία πέρασε τους φοβερούς διωγμούς, το καθοδειγούμενο από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο, αποτελεί στήριγμα πάντων ἡμῶν!»

[πηγή: mospat.ru]