e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 2018 στον Ναό της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων [φωτογραφίες + video]


26 Φεβρουαρίου /  11 Μαρτίου 2018 στον πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως της Αγίας Πόλεως, προεστώτος της Μεγάλης Παρρησίας του Προκαθημένου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.


Τήν τρίτην Κυριακήν τῶν νηστειῶν, Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 26ην Φεβρουαρίου/ 11ην Μαρτίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἵνα διά τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ δυνηθῶμεν νά συνεχίσωμεν τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας διά τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τήν καθεστωτικήν τάξιν καί τήν τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου ἐν τελετῇ Παρρησίας διά μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τό Καθολικόν καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων τῷ Μακαριωτάτῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ιωακείμ, τοῦ  Παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Σιώνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καί Ἀρχιμανδριτῶν, ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί ἄλλων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Ἀναστασίου καί Σωφρονίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συμπροσευχομένων πολλῶν πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐγένετο λιτανεία τῇ περιφορᾷ τοῦ Τιμίου Ξύλου τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Τῇ τῆς νηστείας καθαρθέντες χάριτι, καθαρωτάτῳ νοΐ, τῷ καθαρῷ μόνῳ, δεῦτε ἐκβοήσωμεν, φωνήν εὐχαριστήριον· Σύ τό αἷμά Σου Λόγε, ὑπέρ ἡμῶν πάντων δέδωκας, σύ καί τῷ Σταυρῷ ἁγιάζεις ἡμᾶς», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ φωτοφόρος προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῖς πᾶσιν ἐπέφανεν σήμερον, τῇ τρίτῃ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, προπομπήν ποιοῦσα ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σήμερον ἡμεῖς, οἱ κατοικοῦντες καί παρεπιδημοῦντες ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ κατηξιώθημεν τῆς προσκυνήσεως τοῦ ξύλου τῆς σωτηρίας, δηλονότι τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ Θεός Λόγος δέδωκε τό αἷμα Αὐτοῦ ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Εἰς τόν τόπον, ἔνθα ἔστησαν οἱ πόδες Αὐτοῦ, ἐνεπάγη τό ξύλον τοῦ σταυρωθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, δηλαδή ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ μαρτυροῦντος τήν ἀληθινήν μαρτυρίαν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, καθ’ ἥν «εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ Αὐτοῦ [τοῦ Χριστοῦ] τήν πλευράν ἔνυξεν καί εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καί ὕδωρ», (Ἰωάν. 19, 34).

Μέ ἄλλα λόγια, τό Τίμιον Ξύλον τοῦ Σταυροῦ ἐγένετο τό ὄργανον διά τοῦ ὁποίου «ἡ κεντηθεῖσα πλευρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἀκαταπαύστως, ὡς λέγει ὁ μελῳδός, βρύει τῷ κόσμῳ ὕδωρ ἀφέσεως εἰς ἀνάπλασιν τοῦ βροτείου ἡμῶν φυράματος». Κατά δέ τόν θεῖον Παῦλον, «ὁ Χριστός ἐταπείνωσεν  ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ. Δι’ ὅ καί ὁ Θεός αὐτόν ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί τῶν καταχθονίων», (Φιλιπ. 2,8-10).

Ἰδού, λοιπόν, διά τί προσκυνοῦντες τόν Τίμιον Σταυρόν γενόμεθα μέτοχοι τῆς Θείας τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως, εὐλογίας καί ἁγιασμοῦ. «Σέ νῦν μετά φόβου, [Σταυρέ Τίμιε], λέγει ὁ ὑμνῳδός, Χριστιανοί ἀσπαζόμεθα, καί τόν ἐν σοί προσπαγέντα Θεόν δοξάζομεν λέγοντες, Κύριε ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγείς, ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς ἀγαθός, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε». Ἀξίωσον δέ ἡμᾶς φθάσαι καί προσκυνῆσαι καί τήν Ἁγίαν καί λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Σου. Ἀμήν. Ἔτη πολλά. Καλόν Πάσχα».

Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν ἑωρτάσθη εἰς Γάζαν καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης ἐγκαθιδρύσαντος τόν Χριστιανισμόν τόν 5ον αἰῶνα εἰς Γάζαν, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, εἰς τήν ἀρχαίαν καί ἱστορικήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου καί μετέχοντος πλήθους Χριστιανῶν τῆς πόλεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: