e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου στον πανίερο Ναό της Αναστάσεως Ιεροσολύμων [video]


Το Σάββατο, 6η / 19η Μαΐου 2018, έλαβε χώρα στο Καθολικό του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως η εις Αρχιερέα χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, κατόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε πρόσφατη Συνεδρία Αυτής.


Τό Σάββατον, 6ην / 19ην Μαΐου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς πρόσφατον Συνεδρίαν Αὐτῆς.

Τό μυστήριον τῆς χειροτονίας ἐτελέσθη εἰς τό πλαίσιον τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Λειτουργίας, συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ τάξις αὕτη προβλέπει τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ὁμολογιῶν πίστεως καί τῶν Λιβέλλων κατά τῶν αἱρετικῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.

Μετά ταῦτα ἤρξατο ἡ θεία Λετουργία πρό τῶν Βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων.

Τότε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε,

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ Πατρός ἀξιοῖ ὅλους ἡμᾶς σήμερον νά ἐπιτελῶμεν τό Μυστήριον τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς εὐχαριστηρίου ἀναιμάκτου θυσίας, εἰς τό μέσον τῆς γῆς, εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ ἐτελεσιουργήθη ἡ σωτηρία ἡμῶν διά τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐν τῷ Μυστηρίῳ τούτῳ τελεῖται Μυστήριον ἕτερον, τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας σου, κατόπιν ἀποφάσεως ἐκλογῆς τῆς ὑμετέρας Θεοφιλίας, ψήφοις κανονικαῖς καί ὁμοφώνοις τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς Ἀρχιερέως τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Κυριακουπόλεως, ἀναλαμβανούσης ἐν ταὐτῷ καί τήν Ἐπιτροπείαν τοῦ ἐν Ἀμμάν τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῶν περιχώρων διαβιοῦντος εὐσεβεστάτου Ὀρθοδόξου πληρώματος. 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην, ἐκτιμῶσα τήν ἐκ τῆς νεανικῆς σου ἡλικίας φοίτησιν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί τήν μετά τήν ἀποφοίτησιν ἔνταξιν καί μαθητείαν σου εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, εἰς τήν ὁποίαν ἐγαλουχήθης καί ἐδιδάχθης τήν ἀγάπην πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τόν σεβασμόν εἰς τάς ἐκκλησιαστικάς ἀρχάς καί τάς Πατερικάς ὑποθήκας. Ἐκ τῶν ἀρχῶν τούτων ἐμπνεόμενος εἰργάσθης ἐπί ἔτη συναπτά εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Πατριαρχείου καί κυρίως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν, εἰς ἔργον ἱδρυτικόν, κτιριακόν καί ἀνακαινιστικόν, προπάντων ὅμως εἰς ἔργον ἐπιστηριγμοῦ ψυχῶν τῆς τε νεανικῆς ἡλικίας καί τῆς ὡρίμου, ἀλλά καί τῶν πασχόντων.

Τά παρά τοῦ Θεοῦ ἐμπιστευθέντα σοι τάλαντα ἐκαλλιέργησας τῇ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐπηύξησας εἰς διπλοῦν. Ταῦτα καλεῖσαι ἀπό τῆς σήμερον ἔτι νά καλλιεργήσῃς ἐνισχυόμενος διά τῆς Χάριτος, τοῦ κύρους καί τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος καί νά θέσῃς εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἐν Ἀμμάν Ὀρθοδόξου ποιμνίου, ὥστε τοῦτο νά παραμένῃ πιστόν εἰς τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί ἀφωσιωμένον καί ἡνωμένον ἀρρήκτως μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Ἐκκλησίας, Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ὁποίας ἕδρα Ἱερουσαλήμ, ἡ Πόλις τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου, ἐνθυμούμενος ὅτι ἀείποτε ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεοκελεύστως ἐνεργοῦσα περιέβαλε πάντα ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα Θεοῦ, εὐαγγελιζομένη τόν λόγον κατά τήν ὑποθήκην τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ἡμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 27-28).

Πρόσελθε, οὖν, Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε τῷ Ἁγίῳ Θυσιαστηρίῳ καί προσευχήσου διακαῶς, ἵνα διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῆς Μετριότητος Ἡμῶν καί τῶν συλλειτουργούντων Ἡμῖν Ἱερωτάτων Ἀρχιερέων κατέλθῃ ἐπί σέ ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας ἀναδεικνύῃ σε σκεῦος ἐκλογῆς, ὑπομένων τήν Ἰώβιον ὑπομονήν κατά τό πρότυπον τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Ἰώβ τοῦ Πολυάθλου καί κατά τό πρότυπον τοῦ πάτρωνός σου Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου ἀναδεικνυόμενος Χριστοφόρος, φέρων ἐν τῇ ψυχῇ σου τόν Χριστόν καί μεταδίδων Τούτον εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, πρός παραμυθίαν, οἰκοδομήν καί σωτηρίαν αὐτῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Μετά τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησαν οἱ κατά τήν περιφοράν τρίς πέριξ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὕμνοι «Ἅγιοι μάρτυρες»,«Δόξα σοι Χριστέ»,«Ἡσαΐα χόρευε»  καί ἡ ἐπίθεσις τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Βόστρων κ. Τιμοθέου, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Καττάρων κ. Μακαρίου, Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου καί ἡ ἐπίκλησις τῆς θείας Χάριτος καί τό «ἄξιος», τό ὁποῖον μετά χαρᾶς ἐπευφήμησε τό ἐκκλησίασμα, εἰς τό ὁποῖον ἦσαν Ἁγιοταφῖται πατέρες, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι καί πνευματικά τέκνα τοῦ χειροτονηθέντος ἐξ Ἰορδανίας.

Τῆς λειτουργίας ἀχθείσης πρός τό τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν χειροτονηθέντα τήν Ἀρχιερατικήν ράβδον λέγων: «λάβε τήν ράβδον ταύτην…».

Ἅμα τῇ ἀπολύσει, ὁ χειροτονηθείς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως ἐμοίρασε τό ἀντίδωρον καί ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν ἀσπαζομένων τήν χεῖρα αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν χειροτονηθέντα, συγχαίρων τοῦτον διά τήν προαγωγήν καί εὐχόμενος αὐτῷ τήν χάριν τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος,   ὁ δέ χειροτονηθείς προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον εὐχαριστῶν καί διαβεβαιῶν Αὐτόν ὅτι θά διακονήσῃ τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον ἐν συνεργασίᾳ μετ’ Αὐτοῦ καί ἐν ἑνότητι μετά τῆς μητρός Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: