e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα 150χρονα του Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ [video]

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Ὀκτωβρίου 2018, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
     Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, πραγματοποιοῦντες προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν καί Κοινότητα ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ.  
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἱερατεύσαντος ἐπί μακρόν ἐν τῇ Κοινότητι ταύτη, τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν αὐτῇ, τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου καί τῶν μακαρίων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Ἐφόρων, Διευθυντῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί Μαθητῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος ταύτης. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Α΄ Αντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν εἰς τούς κόλπους αὐτῆς, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐπί σειράν ἐτῶν ἔργον του εἰς τά δρώμενα τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, οὗτινος τυγχάνει σήμερον Ἐπίτιμος Πρόεδρος, πρός τήν κατεύθυνσιν, μάλιστα, τῆς συμβολῆς εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, διά τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ Ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων, ὡς καί διά τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας.  
  Ὁ νέος Ἄρχων, γόνος τῆς Πόλεως μέ καταγωγήν, ἐκ πατρός, ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί, ἐκ μητρός, ἐκ τῆς ἐρατεινῆς Ἴμβρου, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν, κατά τήν εὔσημον ἐπετειακήν ἡμέραν ταύτην, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον μέσῳ τῆς διεκδικήσεως τῶν ἀπαραγράπτων δικαίων τῆς Ρωμαίηκης Ὁμογενείας. 
     Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον καί εἰς τάς συγχρόνους δράσεις τῆς ὑπ’ αὐτούς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν τῷ ἁγίῳ Σασίμων, τῷ Ἐντιμολ. Προέδρῳ τῆς Κοινότητος καί τοῖς συνεργάταις αὐτῶν, ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται, διά νά διασώζηται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ἐθνικισμοῦ, τῆς ἐσωστρεφείας καί τῆς αὐταρκείας, τοῦ ἀγόνου συντηρητισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τῆς ὑποτιμήσεως τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρνήσεως τοῦ διαλόγου μέ τόν κόσμον, καθώς μεριμνᾷ διά τόν ἄνθρωπον καί τά ὀξέα ὑπαρξιακά προβλήματά του, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων τῆς συγχρόνου ἐποχῆς ἐπί τῇ βάσει τῶν θεοδωρήτων ἀξιῶν τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.
     Πρός τούτοις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ διευκρίνησεν ὅτι ἡ διακονία τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἑδράζεται ἐπί τῇ βάσει αὐθεντικῶς ἐκκλησιαστικῶν, γνησίως οἰκουμενικῶν καί ἀμιγῶς ὑπερεθνικῶν κριτηρίων, διά τήν Ἀλήθειαν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν προάσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπεσήμανεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὄχι μόνον ἐπιλύει διορθόδοξα προβλήματα, ἀλλά διασώζει καί προβάλλει τόν παγκόσμιον πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς ἀκαταλύτους ἀξίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τήν πίστιν εἰς τόν ἐν Χριστῷ αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ «οἴκου» του, ἤτοι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀλληλεγγύην καί τόν διάλογον, τήν ἑνότητα καί τήν συνεργασίαν, τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν. Διό καί τυγχάνει ἀδιανόητον, ὡς ἐτόνισε μετ’ ἐμφάσεως ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν εὐθύνην διά τήν ἑνότητα καί τήν εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀδρανῇ, ὅταν εἷς Ὀρθόδοξος λαός πάσχῃ καί ἀναζητῇ λύσιν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα τόν ταλανίζουν ἐπί αἰῶνας, προσβλέπῃ δέ καί προσφεύγῃ εἰς αὐτόν, αἰτούμενος στηριγμόν καί προστασίαν. 
     Τέλος, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν ἐγκαρδίως τούς μαθητάς καί ἀποφοίτους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, διαβεβαιώσας αὐτούς καί πάντας ὅτι «παραμένομεν καί θά παραμείνωμεν ἀκοίμητοι φύλακες τοῦ τόπου καί τοῦ τρόπου τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης, ἐν τῇ ἱστορικῇ καί ἀμετακινήτῳ κοιτίδι αὐτῆς». 
     Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσις.  
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος ταύτης παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton İstanbul Bosphorus» ἐπίσημον δεῖπνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν μέλη τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: