e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Μήνυμα Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου για τα Χριστούγεννα 2018


Καί πάλιν, ἠγαπημένε καί θεοτίμητε λαέ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, «ὁ ἑορτασμός τοῦ θεϊκοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ», εὑρίσκει τόν ἄνθρωπον, ἀναφέρει εἰς τό Χριστουγεννιάτικον Μήνυμά Του, ἡ Κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης καί Πατήρ τοῦ Γένους καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α’, «μέσα εἰς ἕνα κόσμον ταραγμένον ἀπό ποικίλας ἀπειλάς καί ἡ ἀγωνία καί ὁ ἀγών τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης», εἶναι θέματα καί προβλήματα, τά ὁποῖα βασανίζουν καί ταλαιπωροῦν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Καί τοῦτο, διότι αἱ ἀνήκουσται βιαιότητες, οἱ ἐπικίνδυνοι ἀνταγωνισμοί, αἱ διακριτικαί κοινωνικαί ἀνισότητες καί τό ποδοπάτημα τῶν ἀναγκαίων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργοῦν σύγχυσιν καί ἀταξίαν, χάος καί καταποντισμόν, δουλείαν καί ἀναξιοπρέπειαν.

Ὅλην αὐτήν τήν τραγικήν κατάστασιν, τήν ἀπάνθρωπον καί καταστρεπτικήν τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς, εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ ἡ Ἐκκλησία: «Οὐδέν γάρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός».

Εἶναι τρανή ἀλήθεια καί πίστις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τό ὑπερλόγον μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῆς κατά Χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τήν ὑψίστην ἀλήθειαν περί τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Τό «Χριστός γεννᾶται» ἀκούγεται εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, εἰς Βορρᾶν καί Νότον, εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν, εἰς ἕνα κόσμον χωρίς νά βιώνῃ τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τό «Χριστός γεννᾶται» ἠχεῖ καί ἀντηχεῖ καί διά τόν ἐκκοσμικευμένον κόσμον, δυστυχῶς, ὅμως, χωρίς ἐλπίδα καί γαλήνην, χωρίς πνοήν καί ζωήν.

Τό «Χριστός γεννᾶται» ὑποδέχονται καί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δέν ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωήν, ὅμως, τό μήνυμα τοῦτο, διαχρονικόν καί σωτήριον, εἰς τήν οὐσίαν καί τήν δύναμιν, θά γίνῃ ἱλασμός τῶν ἀμαρτιῶν καί γέφυρα σωτηρίας πρός τήν Ἐδέμ, πρός τόν δρόμον τῆς Αἰωνιότητος καί τοῦ Οὐρανοῦ.

Καί στηριζόμενοι ἐπί τοῦ ἐνθέου τούτου ἤθους, τό ὁποῖον χαρίζει τήν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσιν καί τόν φωτισμόν, τήν Χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Μεγαλοδυνάμου καί Φιλανθρώπου Θεοῦ, χαιρετίζομεν, μέ ἀγάπην ἀνυπόκριτον καί τιμήν βαθεῖαν, τό θεοχαρίτατον ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, τούς ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ Ὀρθοδόξους Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας, τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς ἡμῶν καί πάντας τους Χριστιανούς, καθώς καί κάθε ἄνθρωπον ἀγαθῆς προτάσεως καί καλῆς θελήσεως, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Ἄναρχος ἐν Χρόνῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς Θεός ἡμῶν χαρίζηται ὑμῖν ἔτη πολλά καί πανευφρόσυνα, ὑγιεινά καί εἰρηνικά, εὐλογημένα καί σωτήρια.

«Χριστός Γεννᾶται, δοξάσατε»!
«Εὐλογημένος παρά Κυρίου, εἰρηνικός καί ὄλβιος κατά πάντα ὁ Νέος Χρόνος 2019»!

Ἐν Βενετίᾳ, Xριστούγεννα 2018

† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: