e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Πατριαρχικός Εσπερινός για τους Τρεις Ιεράρχες και Χειροθεσία Άρχοντος Νοταρίου στο Φανάρι [video]


Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῇ καί Ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, ετελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Τρίτην, 29ην Ἰανουαρίου, καί ὥραν 4.30 μ. μ., ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Νοτάριον Ὀφφικιάλιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην.


Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη εἰς Ἄρχοντα Νοτάριον 
(Φανάριον, 29 Ἰανουαρίου 2019)

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων κ. Ἰωάννη Καλαμάρη,

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἀεί σεμνυνομένη ἐπί τῇ κατά Χριστόν ἀναστροφῇ τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐπιβραβεύει σήμερον τήν ἰδικήν σας καλήν μαρτυρίαν, ἀπονέμουσα ὑμῖν, διά τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, τό ὀφφίκιον αὐτῆς τοῦ Ἄρχοντος Νοταρίου.
Εἰς τήν Ἀνατολικήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν καί εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οἱ Νοτάριοι ἦσαν ὑψηλόβαθμοι προσοντοῦχοι ἀξιωματοῦχοι, μέ γλωσσικήν κατάρτισιν καί νομικάς γνώσεις. Τό Βυζαντινόν Κράτος ἐτοποθέτει εἰς τάς διαφόρους διοικητικάς, δικαστικάς καί οἰκονομικάς ὑπηρεσίας του, Νοταρίους. Ὅταν ὑπῆρχον εἰς ἕνα θεσμόν πολλοί Νοτάριοι, τότε ὁ ἀρχαιότερος ἤ ὁ ἱκανώτερος ἐξ αὐτῶν ἐλάμβανε τόν τίτλον τοῦ «Πρωτονοταρίου». Εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Ἀὐτοκρατορίας ἐλειτούργει εἰδική Σχολή Νοταρίων, τῆς ὁποίας προΐστατο Πρωτονοτάριος.
Εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἐπίσκοποι προσελάμβανον Νοταρίους διά τήν διεκπεραίωσιν τῆς γραμματειακῆς καί γραφικῆς ἐργασίας. Αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, ἀλλά καί αἱ ἐπαρχιακαί καί αἱ τοπικαί, εἶχον Νοταρίους – ταχυγράφους διά τήν καταγραφήν τῶν Πρακτικῶν. Νοτάριοι ὑπῆρχον ἐπίσης εἰς τάς Ἱεράς Μονάς, ὅπου εἶχον τήν εὐθύνην διά τήν ἀλληλογραφίαν καί διά τήν βιβλιοθήκην. Καί εἰς τήν διαχείρισιν τῶν κτημάτων τῆς Ἐκκλησίας συμμετεῖχον ἐπίσης Νοτάριοι.

Σᾶς συγχαίρομεν, ἀγαπητέ Ἄρχων, διά τήν ἀνύψωσίν σας εἰς ὀφφικιάλιον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἶσθε ἐκπαιδευτικός, μέ «ἦθος δασκάλου», μέ παιδαγωγικόν τάλαντον καί ἀγάπην διά τούς μαθητάς. Ὑπηρετήσατε ἐπί μακρόν εἰς ἐκπαιδευτήρια τῆς Ὁμογενείας, φορεύς καί ἐκφραστής τῶν ἀξιῶν καί τοῦ ἡμετέρου πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος καί σήμερον ἀποτελεῖ τήν ἐγγύησιν διά τήν διάσωσιν τῆς ἰδιοπροσωπίας μας καί ἀνάχωμα κατά τῶν συγχρόνων ἀνατροπῶν καί τῆς ἀξιολογικῆς συγχύσεως.
Τὀ ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπην σας διά τήν νέαν γενεάν τῆς Ὁμογενείας ἀπεδείξατε καί κατά τήν μακράν θητείαν σας ὡς Διευθυντής τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης. Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐκτιμᾷ ἀνθρώπους προσφορᾶς καί ἀφοσιώσεως, ὅπως εἶσθε ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε. Ἐμείνατε ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν τῶν Πόλεων, φυλάσσων τόν τόπον καί τόν τρόπον τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης, πιστός εἰς τάς παραδόσεις τοῦ Γένους, δραστήριος καί πάντοτε πρόθυμος πρός διακονίαν, ἕτοιμος νά ἐργασθῆτε διά τάς ὑποθέσεις τῆς Ὁμογενείας, μέ πολύν σεβασμόν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν. Ὅλα αὐτά τά ἐπεβεβαίωσε καί ὁ ἐκτιμῶν ὑμᾶς ἀδελφός Ἱερώτατος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος.

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, 

Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τήν χορείαν τῶν ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι προσέφερον πολλά καί ἀνεκτίμητα εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος, καί συνεχίζουν καί σήμερον τό θεοστήρικτον ἔργον διακονίας, ὠργανωμένοι εἰς δύο Ἀδελφότητας, αὐτήν τῆς «Παναγίας Παμμακαρίστου», εἰς τήν ὁποίαν θά ἀνήκετε καί ὑμεῖς, καί εἰς τό «Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου», τῶν ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς Ἀρχόντων.

Θεωροῦμεν μεγάλην εὐλογίαν δι᾿ ὑμᾶς, Ἐντιμολογιώτατε, τό γεγονός ὅτι χειροθετεῖσθε κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Προστατῶν τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, τῶν οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, τῶν χαρισματικῶν θεολόγων καί ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν φίλων τῆς νεότητος καί ἐνθέρμων διακόνων τῆς κατά Χριστόν οἰκοδομῆς, καταρτίσεως καί ἀνατροφῆς της. Τήν ἡμέραν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι καί οἱ μαθηταί. Πανηγυρίζετε καί ὑμεῖς, ἀγαπητέ Ἄρχων, διπλῆν ἑορτήν: Ὡς γνήσιος παιδαγωγός καί διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος ἦτο πρόσωπον ἐμπιστοσύνης διά τούς μαθητάς, ἐδίδασκε διά τοῦ παραδείγματός του καί ἔβλεπε τό λειτούργημά του ὡς ἱεράν ἀποστολήν. Ἑορτάζετε καί ὡς νέος Ἄρχων Νοτάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τιμηθείς διά τήν προσφοράν σας εἰς τήν παιδείαν καί τήν νεότητα, καί διά τήν ἀφοσίωσίν σας εἰς τά ἰδανικά τοῦ Γένους. 

Περαίνοντες τόν λόγον, ἐκφράζομεν ὑμῖν, Ἐντιμολογιώτατε, ἅπαξ ἔτι τάς θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί ἀπονέμομεν εἰς ὅλους τούς παρόντας καί συνευχομένους τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ἄφθονον χάριν καί τά σωτηριώδη ἐλέη τοῦ Θεοῦ τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: