e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Πατριαρχικά Εγκαίνια νεόδμητου Ναού στην Ντόχα του Qatar [video + φωτογραφίες]

Τήν Παρασκευήν, 9ην/ 22αν Φεβρουαρίου 2019, ἐτελέσθη ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ ἁγίου Μακαρίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὡς ἀναφέρεται κάτωθι.

Πρό τῶν λεπτομερειῶν, ἀναφερομένων εἰς τήν τελετήν, ἄξιον μνήμης τυγχάνει σύντομον ἱστορικόν σημείωμα περί τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου.

Περί τό ἔτος 1990 πρῶτος ἐπεσκέφθη τό Qatar, ἀκριτικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἀραβικήν χερσόνησον ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ὁ Α΄, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ τότε Ἐμίρη πρίγκιπος τοῦ Qatar Hamed Bin Κhalifa Al Thani.

Τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἠκολούθησεν ἀποστολή ὑπό τοῦ Πατριάρχου  Διοδώρου τοῦ νῦν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τότε Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου, τῇ αἰτήσει τοῦ τότε Πρέσβεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Πάτρικ Θέρου, ἵνα τελέσῃ τάς ἀκολουθίας τοῦ Πάσχα διά τήν ὀλιγαριθμοῦσαν Ἑλληνικήν Κοινότητα εἰς αἴθουσαν τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας, καθ’ ὅτι δέν ὑπῆρχε μέχρι τότε Ἱερός Ναός διά τούς Χριστιανούς εἰς Κατάρ.

Τῆς ἀρχῆς ταύτης γενομένης, ἠκολούθησαν ἐνέργειαι πρός τήν Κυβέρνησιν τοῦ Κατάρ, διά χορήγησιν ἀδείας ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τήν πρωτεύουσαν Ντόχαν τοῦ Qatar ὑπό τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τό αἴτημα τοῦτο ἀνταποκρινομένη ἡ Κυβέρνησις τοῦ Qatar, ἐχορήγησε εἰς τό Πατριαρχεῖον ἔκτασιν γῆς εἰς Ντόχαν, οὐχί ὡς ἰδιοκτησίαν, ἀλλά πρός χρῆσιν μόνον. Ἐπί τῆς γῆς ταύτης ἤρξατο ἡ ἀνέγερσις τοῦ ὑπό ἐγκαινιασμόν ἱεροῦ Ναοῦ. Τό διάβημα τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἔδωσε τό παράδειγμα καί εἰς ἄλλας χριστιανικάς ὁμολογίας καί ἐζήτησαν καί παρεχωρήθη εἰς αὐτάς ἔκτασις γῆς εἰς συγκεκριμένην περιοχήν, ἔνθα παρεχωρήθη εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἀνήγειραν καί αὗται ἱερόν Ναόν. Οὕτως τό Πατριαρχεῖον ἐγένετο ὁ αἴτιος τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς Qatar. Τό ἔτος 2010 ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τό Qatar, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἐμίρη πρίγκιπος τοῦ Qatar Hamed Bin Khalifa Al Thani καί ἔθεσε τόν θεμέλιον λίθον ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ ἀρξάμενος νά ἀνεγείρεται Ἱερός Ναός, ἐσυνέχισε ἀνοικοδομούμενος καί συμπληρούμενος μετά τοῦ ἔναντι αὐτοῦ ἡγουμενείου/Ἐπισκοπικῆς κατοικίας-φιλοτίμοις ἐνεργείαις καί προσπαθείαις καί πολλοῖς κόποις καί μόχθοις ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Qatar Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Ἁγιοταφίτου καί ἀπό τοῦ 2014 Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων Σεβασμιωτάτου κ. Μακαρίου, ἕως ὅτου συνδρομαῖς οἰκονομικαῖς τοῦ Πατριαρχείου καί εὐλαβῶν δωρητῶν, ἔφθασεν εἰς τήν ὁρωμένην νῦν αὐτοῦ κατάστασιν, ὑποδεικνύουσαν τήν ἀνάγκην καθαγιασμοῦ αὐτοῦ διά τελετῆς ἐγκαινίων-στερεώσεως αὐτοῦ εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα διά τήν λατρείαν καί τόν ἁγιασμόν τοῦ ἐκκλησιάσματος νῦν ἐν αὐτῷ δέκα χιλιάδων ἐνοριτῶν Ἑλληνορθόξων ἐκ διαφόρων χωρῶν.

Ἡ τελετή αὕτη ἐτελέσθη τήν ὡς ἄνω λεχθεῖσαν ἡμέραν συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἐγκαινίων διά περιφορᾶς τῶν ἱερῶν λειψάνων ὁσιομαρτύρων τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ ἡγιασμένου τρίς πέριξ τοῦ Ναοῦ, διά τῆς ἐμφυτεύσεως αὐτῶν εἰς τό φυτόν τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἐπαλείψεως αὐτῆς, τῶν ἀντιμηνσίων καί τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ δι’ Ἁγίου Μύρου καί διά θείας Λειτουργίας ἐν συνεχείᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Καττάρων κ. Μακαρίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί Ἰωάννου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου πνευματικοῦ τῆς ἱερᾶς Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, τοῦ ἱερέως τῆς Μαδηβᾶ π. Γεωργίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλούσης τῆς ἐκ Θεσσαλονίκης χορῳδίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰωάννου Χασανίδου ἑλληνιστί καί ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Κατάρ ἐξοχωτάτου κ. Κωνσταντίνου Ὀρφανίδου καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Κατάρ ἐξοχωτάτου κ. Μιχαήλ Ζαχαρίογλου, διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων ἄλλων κρατῶν, προσκεκλημένων κληρικῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς ἡγουμένης μοναχῆς Θεοξένης καί μοναζουσῶν τῆς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί συμμετοχῇ πανδήμου λαοῦ προσευχομένων καί δοξολογούντων τόν Θεόν ἐπί τῇ δωρεᾷ ταύτῃ τοῦ ἐγκαινιασμοῦ Nαοῦ εἰς τό κέντρον τῆς Ἀραβικῆς χερσονήσου διά τόν ἁγιασμόν αὐτοῦ ἐν τῇ τελέσει τῶν Mυστηρίων ἐν αὐτῷ.

Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὡς ἕπεται:

 «Τά πάντα ἐφώτισε τῇ παρουσίᾳ Χριστός· τόν κόσμον ἀνεκαίνισε Πνεύματι θείῳ Αὐτοῦ· ψυχαί ἐγκαινίζονται· οἶκος γάρ ἀνετέθη νῦν εἰς δόξαν Κυρίου, ἔνθα καί ἐγκαινίζει, τῶν πιστῶν τάς καρδίας, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν εἰς σωτηρίαν βροτῶν», ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς ἐκκλησίας.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἀγάλλου οὐρανέ καί γῆ εὐφραινέσθω, ὅτι Χάριτι Θεοῦ συνήχθημεν σήμερον ἱερός κλῆρος καί εὐσεβής λαός ἐν τῷ Ἐμιράτῳ τοῦ κράτους τοῦ Qatar, τοῦ τελοῦντος ὑπό τήν κανονικήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἵνα ἐν εὐχαριστίᾳ καί δοξολογίᾳ τελέσωμεν τά Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ τούτου περικαλλοῦς ναοῦ, τοῦ ἀνεγερθέντος πρός τιμήν τοῦ ἐγχωρίου ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ὡς καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

 Ἐν τῇ ἱερᾷ Ἱστορίᾳ, δηλονότι τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ, ἐπισημαίνεται τό γεγονός ὅτι Κύριος ὁ Θεός παρέδειξε τήν Σκηνήν τοῦ Μαρτυρίου, τήν ὁποίαν ἐπήξατο ἐν τῇ γῇ ὁ θεσπέσιος Μωϋσῆς. Εἶχεν ἡ Σκηνή αὐτή τοῦ μαρτυρίου δικαιώματα λατρείας, (Ἑβρ. 9,1), «Σολομών δέ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ [τῷ Θεῷ] οἶκον», (Πράξ. 7,47), δηλονότι  τόν Ναόν, ἔνθα προσεφέροντο θυσίαι ζῴων, «ὧν γάρ τό αἷμα περί ἁμαρτίας εἰς τά Ἅγια», (Ἑβρ. 13,7-16).

 Ἡμῖν δέ τοῦ Θεοῦ Λόγου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιδημήσαντος κατά σάρκα, ἐθεασάμεθα ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής φαιδράν τήν δόξαν ἣν εἶχεν ὁ ἴδιος παρά Πατρός, ἐν ἀληθείας χάριτι. «Ὅσοι δέ πίστει τοῦτον ἐλάβομεν, ἔδωκε τοῖς πᾶσιν ἐξουσίαν, τοῦ γενέσθαι τέκνα Θεοῦ· οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδέ ἐκ θελήματος σαρκός ἀναγεννηθέντες, ἀλλ’ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐπαυξηθέντες, οἶκον προσευχῆς ἐπήξαμεν, καί βοῶμεν· Τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε».

Ὁ μέν οἶκος τοῦ Θεοῦ, δηλονότι ὁ ἐγκαινιαζόμενος ναός, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ λατρείαν καί προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν», (Ἰωάν. 4, 23-24). Ἡ δέ προσευχή εἶναι ἀνάβασις νοῦ πρός τόν Θεόν ἤ παράκλησις νά δοθοῦν ἀπό τό Θεόν αὐτά πού πρέπουν: «Προσευχή ἐστιν ἀνάβασις νοῦ πρός Θεόν ἤ αἴτησις τῶν προσηκόντων παρά Θεοῦ», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Κατά δέ τόν ὅσιον Ἰωάννην τόν Σιναΐτην «προσευχή ἐστι κατά μέν τήν αὐτῆς ποιότητα, συνουσία καί ἕνωσις ἀνθρώπου καί Θεοῦ· κατά δέ τήν ἐνέργειαν τροφή ψυχῆς καί νοῦ φωτισμός».

 Διά τοῦτο καί μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί προκατόχου ἡμῶν Σωφρονίου ἀναφωνοῦμεν: «Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ· σήμερον ἡ ἱερά καί μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων πανήγυρις ἀγάλλεται· μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἔργα Σου καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν θαυμασίων Σου».

 Καί ἐν μέν τῷ Φρικτῷ τόπῳ τοῦ Γολγοθᾷ ἐν Ἱερουσαλήμ ὑψωθείς ἑκουσίως Κύριος ἐπί Σταυροῦ εἰργάσατο τήν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν, καινίσας πᾶσαν τήν κτίσιν, ἐν δέ τῷ καθιερωθέντι καί ἁγιασθέντι τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ταῖς Πρεσβείαις τῆς Ὑπερευλογημένης  Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Μαρίας σύν ταῖς ἱκεσίαις τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ, ὅπως καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἱερῷ τούτῳ ναῷ τῷ τελουμένῳ ἐν φυσικῇ καί πνευματικῇ ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μετά τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, δωρεῖται τόν φωτισμόν καί ἀνακαινισμόν τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως Αὐτοῦ πᾶσι τοῖς ἐν πίστει Πνεύματι καί ἀληθείᾳ λατρεύουσιν καί ἐν μετανοίᾳ προσευχομένοις ἐν αὐτῷ. 

 «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ Οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ», (Ψαλμ. 23) ψάλλει ὁ Δαυΐδ. Εἰς τό ἐγκαινιασθέν τοῦτο κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ φιλοξένῳ ὀάσει ταύτῃ τοῦ Ἀραβικοῦ καί φιλοπροοδευτικοῦ Ἐμιράτου τοῦ Qatar ἐπήρθησαν καί ἠνοίχθησαν σήμερον τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἱ πύλαι αὐτοῦ, ἵνα εἰσέλθωμεν ἐν αὐτῷ πάντες οἱ ζητοῦντες, κατοικοῦντες καί παρεπιδημοῦντες, ψυχικήν ἀνάπαυσιν, ἀκούοντες εἰς τό κάλεσμα τοῦ βασιλέως τῆς δόξης Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ λέγοντος: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ’  ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ, καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·»,  (Ματθ. 11, 28-29).

 Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς ἀνεζήτησε καί ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἰσαάκ ἐν τῷ αὐχμηρῷ τῆς ἐρήμου τόπῳ, ἔνθα ἀνεδείχθη ὡς τό δένδρον τῆς δικαιοσύνης, «ὃ τόν καρπόν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ». Αὐτήν ταύτην τήν θείαν δικαιοσύνην εὐαγγελίζεται ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων (Rum Orthodox) Ἑλληνορθόδοξος Ἐκκλησία, κηρύττουσα καί μαρτυροῦσα τήν ἀνυπόκριτον ἀγάπην καί φιλανθρωπίαν ἀλλά καί τήν εἰρήνην τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐν παντί καιρῷ καί εἰς πάντα τόπον. «Οἱ δίκαιοι πεφυτευμένοι  ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ δώσουσιν τόν καρπόν αὐτῶν», (Ψαλμ. 91, 14), λέγει ὁ ψαλμῳδός.

 Οἱ δέ δίκαιοι καί πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας οἵτινες γενόμενοι μιμηταί τῆς κενωτικῆς καί θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἀποδίδωσι τούς καρπούς αὐτῶν, τούς ὁποίους ἡμεῖς σήμερον ἀπολαμβάνομεν.

 Λέγομεν τοῦτο, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, διότι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐχαρίσατο τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι τήν εὐλογίαν ταύτην, δηλονότι τῆς τελέσεως τῶν Ἐγκαινίων τοῦ καλοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου οἴκου τούτου τοῦ ὑπό τοῦ ἀγαπητοῦ Ἁγιοταφίτου ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἱερωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου  Καττάρων κ. Μακαρίου ἐκ βάθρων ἀνεγερθέντος καί τά νῦν περατωθέντος καί εὐπρεπισθέντος. Διό μετά τοῦ ψαλμῳδοῦ λέγομεν: «Κύριε ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου καί τόπον σκηνώματος τῆς δόξης Σου», (Ψαλμ.  25,8). 

 Τέλος δέ θεωροῦμεν πρέπον καί καθῆκον, ὅπως οὐχί μόνον ἡ τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἀλλά πᾶσαι αἱ τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφαί Ἐκκλησίαι εὐχαριστήσωμεν ἐκ βάθους καρδίας τόν ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Πάτρικ Θέρον, ἰδιαιτέρως δέ τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Ἐμίρην τοῦ κράτους τοῦ Κατάρ Hamed Bin Halifa Al Thani καί τήν αὐτοῦ Mεγαλειότητα τόν κυβερνῶντα διάδοχον Αὐτοῦ Ἐμίρην Tamim Bin Hamed Al Thani, εἰς τούς ὁποίους εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός χαρίζηται αὐτοῖς ὑγιείαν, μακροημέρευσιν καί κυβερνητικήν δύναμιν ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ κράτους καί πάντων τῶν πολιτῶν αὐτοῦ, μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τούς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν, τοῦτον τόν Οἶκον, στερέωσον Κύριε». Ἀμήν».

Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς τόν κοπιάσαντα διά νά φθάσῃ ὁ Ἱερός Ναός οὗτος εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Καττάρων κ. Μακάριον σέτ ἀρχιερατικῶν ἐγκολπίων, εὐχόμενος εἰς αὐτόν νά συνεχίζῃ τό ἔργον τῆς μαρτυρίας τῆς ἀγάπης τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν διάδοσιν τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖον ἤρξατο ἀπό τῆς Βηθλεέμ, τῆς Ναζαρέτ, τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Ζωοδόχου Ἁγίου Τάφου.   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰκόνα τοῦ συγκροτήματος τοῦ Ναοῦ καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων, φιλοτεχνηθεῖσαν ὑπό τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς.

Τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησεν εὐφρόσυνος τράπεζα, παρατεθεῖσα εἰς τήν αἴθουσαν κάτωθι τοῦ ἐγκαινιασθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Δεν υπάρχουν σχόλια: