e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 8ης Αὐγούστου, ὁ Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διμερῶν διακρατικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Χωρῶν, προσῆλθεν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Serhii Trofimov, Vadym Prystaiko, Oleksiy Honcharuk καί Andrii Yermak, ἐκ τῶν Ὑπευθύνων Διοικήσεως τῆς Οὐκρανικῆς Προεδρείας, κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.
     Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθησαν, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετά τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ καί Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ἀρχιγραμματέως καί Ὑπογραμματέως, ἀντιστοίχως, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου Μιχαήλ Anishchenko, Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις ἐπί ζητημάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ διευθέτησις τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος.
     Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Παναγιώτατος καί ἡ Α. Ἐξοχότης, ἐνώπιον τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, προέβησαν εἰς δηλώσεις, ἐκφράσαντες τήν χαράν των διά τήν συνάντησιν ταύτην, ἥτις σηματοδοτεῖ τήν συνέχισιν τῶν ἀναβαθμισμένων διμερῶν σχέσεων ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ εὐσεβοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ ὁποίου εἰς τήν κανονικότητα πολλά ἐμόχθησε καί συνεχίζει, παρά τάς ἀναδέλφους ἀντιδράσεις, νά ἀγωνίζηται θυσιαστικῶς ἡ Μήτηρ αὐτοῦ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
     Ἀκολούθως, ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐγένετο ἡ ἀναμνηστική φωτογράφησις μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν καί τῶν συνοδειῶν αὐτῶν, τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐκφράσαντος τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην του διά τήν ἀνύστακτον προσευχήν καί ἔμπρακτον μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῆς ἑνότητος καί τῆς εὐημερίας τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, ἐκδηλουμένην ἐπ’ ἐσχάτων διά τῆς ἱστορικῆς πρωτοβουλίας πρός ὑπέρβασιν τῶν ἀπό μακροῦ ὑφισταμένων ἐκκλησιαστικῶν σχισμάτων ἐν τῇ Χώρᾳ του, μέσῳ τῆς ἀποδόσεως ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός καί διά τόν Οὐκρανικόν λαόν Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν.
     Ἀπαντητικῶς, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην διά τήν πρώτην ἐπίσκεψίν του εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μνησθείς τῆς κατά τό πρόσφατον παρελθόν παραχωρήσεως τοῦ ἐν Κιέβῳ περικαλλοῦς Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπεγράμμισε τό κανονικόν δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός διευθέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πανορθοδόξων πραγμάτων, κατά τό ὑπόδειγμα τῆς ἀπονομῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς πάσας τάς νεωτέρας ἐν τῇ Βαλκανικῇ Χερσονήσῳ καί ἀλλαχοῦ Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὡς καί τήν ἀνταπόκρισιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό κατά πάντα δίκαιον καί πάγιον αἴτημα τοῦ πολυπληθοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ καί τῆς ἡγεσίας αὐτοῦ νά ἀποκτήσῃ τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτοῦ ἀνεξαρτησίαν κατά τά κανονικῶς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ κρατοῦντα, ὅπερ καί ἀπεδέχθη πρό τινων μηνῶν καθηκόντως ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Τέλος, ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς πρός τόν κ. Πρόεδρον, ἐξέφρασε τήν εὐχήν ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐν τῷ ἐγγύς μέλλοντι καί πάλιν τήν εὐλογημένην ταύτην Χώραν διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν εὐσεβῆ Οὐκρανικόν λαόν. Τέλος, ἡ Α. Ἐξοχότης ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μιχαήλ Anishchenko, προεπέμφθη δέ μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: