e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2019 του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου


ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἠγαπημένα καί θεοτίμητα τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, 

Ἡ «Μητρόπολις πασῶν τῶν Ἑορτῶν», δηλαδή ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, κατά τόν Εὐαγγελικόν Πατέρα, τό σοφόν Διδάσκαλον καί ἀθάνατον Ποδηγέτην τῆς καρδίας καί τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, εἶναι ἡ ἡμέρα καί ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ἀνθρωπότητος.

Μέσα εἰς τήν ἀναστατωμένην, καί μέ κρίσιν, ἀνεκδιήγητον, ἠθικήν, πνευματικήν καί κοινωνικήν κατάπτωσιν τῆς ἀνθρωπότητος, μέσα εἰς τήν ἀδιαφορίαν καί μακράν τῆς Θεϊκῆς προστασίας καί τῆς ποδηγεσίας Του, ἔνθα πόλεμοι, συγκρούσεις, ἀπειλαί καί φανατισμοί καί μίση βασανίζουν καί τρομοκρατοῦν τόν κόσμον, ἀκούεται καί πάλιν ὡς φάρμακον θεραπείας καί ἀθανασίας τό τοῦ Χρυσορρήμονος ἐλπιδοφόρον καί σωτήριον μήνυμα: «Χριστός Γεννᾶται»! Ἡ ἀμαρτία, ἡ ὁποία «ἠγέρθη ὡς μεσότοιχον ἔχθρας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων», ὅπως γράφῃ εἰς τήν Ἱεράν Κατήχησίν του ὁ ἅγιος Νεκτάριος, Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, καί ὅπως λέγῃ ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, «πρό τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ», ἡ φύσις ἡμῶν «ἐβασιλεύετο ὑπό τοῦ διαβόλου», «ὑπό τῆς ἀμαρτίας» καί «ὑπό τοῦ θανάτου», νῦν δέ τό «Χριστός Γεννᾶται» εἶναι τό μοναδικόν καί ἀδιαμφισβήτητον Θεϊκόν δῶρον, τό ὁποῖον ἐλύτρωσε τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν τυραννίαν τῆς ψυχοφθόρου διαβολικῆς καταστάσεως τῶν τριῶν ψυχοκτόνων στοιχείων, τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἡ ἐλπίδα εἰς τό «Χριστός Γεννᾶται», δηλαδή ἡ ἄφατη Θεία φιλανθρωπία, καί σήμερον, εἰς τούς καιρούς ἡμῶν τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἐλλείψεως σεβασμοῦ, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης, εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία δύναται νά λυτρώσῃ καί νά ἐλευθερώσῃ τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν δουλείαν τοῦ διαβόλου, τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ θανάτου.

Δι’ αὐτό ἡ Οἰκουμένη χαίρει, ἀγάλλεται καί πανηγυρίζει τό «Χριστός Γεννᾶται», διότι εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἐλευθερία του, εἶναι ἡ μακαριότης του. Δι’ αὐτό ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σκιρτοῦν τώρα μέ τήν ἐλπίδα «ὅτι Θεός ἐν σαρκί ἐφάνη, σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

«Χριστός γεννᾶται», ἡ ἐλπίδα, ἡ ἄφατος φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τέρπει, πείθει, ἐνθουσιάζει καί συναρπάζει, εἰς τό τέλος δέ σώζει τόν πιστεύοντα καί ἀγαπῶντα τόν συνάνθρωπόν του, καθόσον, κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον, Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας, «ὁ Πανάγιος τοῦ Πατρός Υἱός, εἰκών ὤν τοῦ Πατρός, παρεγένετο ἐπί τούς ἡμετέρους τόπους, ἵνα τόν κατ’ αὐτόν πεποιημένον ἄνθρωπον ἀνακαινίσῃ».

Μέ ἀλάθητον συνοδοιπόρον τόν ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, ἄς πορευθοῦμεν μέχρι τό «θεοδέγμον σπήλαιον», καί ἄς ψάλωμεν τό «Χριστός Γεννᾶται», μέ ἄπειρην εὐγνωμοσύνην καί ἀγάπην πρός τόν μέγαν Εὐεργέτην ἡμῶν. 

Ἄς προσκυνήσωμεν «τόν ἐν σπαργάνοις εἰλημένον» Σωτῆρα ἡμῶν Χριστόν, ἐν εὐλαβείᾳ, εἰρήνῃ καί χαρᾷ, διά νά φθάσωμεν καί νά χαιρετίσωμεν τό Νέον Ἔτος 2020, τό Νέον Δῶρον, τήν ἀνεξάντλητον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρός ὅλα τά πνευματικά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετά στοργῆς καί ἀγαλλιάσεως ἀπευθύνω εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας, τάς Μονάς, τάς Κοινότητας, τούς πιστούς, ἐνορίτας καί ἐφημερίους, εἰς τό θεοχαρίτατον ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, τό: «Χριστός Γεννᾶται, δοξάσατε»!

Ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί εὐχάς ἀπευθύνω πρός ὅλους τούς ἐν Ἰταλίᾳ ἔχοντας τήν πνευματικήν φροντίδα τῶν πιστῶν αὐτῶν Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους.

«Εὐλογημένος παρά Κυρίου, εἰρηνικός καί ὄλβιος κατά πάντα ὁ Νέος Χρόνος 2020»!

Ἐν Βενετίᾳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2019

† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: