e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Χαιρετισμός Πατριάρχου Αλεξανδρείας στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας περί Πανδημίας


Ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄ από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ζάμπιας κ. Ιωάννη, για τη συζήτηση του θέματος «Τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, τὸ μέλλον τῆς Ευρώπης μετὰ τὴν πανδημία», στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (17.9.2020).

Αριθμ. Πρωτ.: 108/2020

Ἐντιμότατοι κ.κ. Βουλευταί, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Διακοινοβουλευτικὴν Ἐπιτροπὴν Ὀρθοδοξίας, χάρις καί ἔλεος καί εἰρήνη παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Ἀναμφιλέκτως, ἡ σοβοῦσα ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον λοιμικὴ νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπέφερε δραματικὰς ἀλλαγὰς εἰς τὴν οἰκονομικήν, κοινωνικὴν καὶ πνευματικὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων, ἥτινες εὑρέθησαν ἀντιμέτωποι μὲ μίαν τεραστίων διαστάσεων ἀνατροπὴν εἰς τὴν καθημερινότητά των. Τὸ ἀνεκτίμητον ἀγαθὸν τῆς ὑγείας ἠπειλήθη σοβαρότατα, αἱ ἐργασιακαὶ σχέσεις ἀνετράπησαν, τὸ βιοτικὸν ἐπίπεδον πλείστων ὅσων ἀνθρώπων κατεποντίσθη, ἡ ἐλευθέρα καὶ ἀκώλυτος λατρεία τοῦ Θεοῦ ἐτέθη ὑπὸ ἀσφυκτικοὺς περιορισμούς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπ’ ἀρχῆς στοιχοῦσα ἀπαρεγκλίτως ταῖς ὑποδείξεσι τῶν εἰδημόνων υἱιοθέτησε τὰ μέτρα προστασίας τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς προσευχομένη καὶ δεομένη, νυχθημερόν, ὑπὲρ τῆς ταχείας ἐκβάσεως τῆς πειρασμικῆς ταύτης ἐπιβουλῆς. Χάριτι Θεοῦ ἡ πανδημία θὰ παρέλθη θᾶττον ἢ βράδιον, ἀλλ’ ὅμως τὰ ἀπότοκα καὶ αἱ ἐπισυμβᾶσαι, ἐν τῷ μεταξύ, ἀνατροπαὶ θὰ ἔχουν διὰ παντὸς μεταλλάξη τὸ εὐρωπαϊκόν, εἰ μὴ καὶ τὸ παγκόσμιον γίγνεσθαι εἰς κατεύθυνσιν ἄγνωστον καὶ ὕδατα, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον, ἀχαρτογράφητα.

Ἔντονος προβληματισμὸς καὶ ἔμπονος ἀγωνία διακατέχουν τὸ καθ’ ἡμᾶς Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, ὡς καὶ τὴν Ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς, διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ μέλλοντος καὶ τὴν τύχην τοῦ ἐμπιστευθέντος ἡμῖν ποιμνίου ἐν τῇ Ἀφρικανικῇ Ἠπείρῳ, ὡς καὶ συμπάσης τῆς ἀνθρωπότητος. Στερρὰν ὅμως καὶ βεβαίαν ἔχοντες τὴν πεποίθησιν ὅτι «ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. 5, 3-5), κατὰ τὸν παύλειον λόγον, καὶ ἀφορῶντες μετ’ ἀδιακρίτου πίστεως εἰς τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν δὲν ἀπελπιζόμεθα.

Ἐκ παραλλήλου, ἐν αἰσθήματι εὐθύνης καὶ ἐν πνεύματι ταπεινώσεως, προτρέπομεθα πάντα ἄνθρωπον καὶ δὴ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἡγήτορας εἰς προσευχητικὴν ἐγρήγορσιν καὶ ἐπαναπροδιορισμὸν στάσεως ζωῆς καὶ πολιτείας. Ἀτυχῶς, ἡ καταστροφὴ τῆς ἰσορροπίας τοῦ οἰκοσυστήματος, ἡ ἀλόγιστος ἐκμετάλλευσις τοῦ Πλανήτου καὶ ἡ, ἐν γένει καὶ δίκην δυνάστου, συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲν δύνανται, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, νὰ θεωρηθοῦν παράγοντες ἄσχετοι καὶ πάντῃ ἀλλότριοι τῶν νῦν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς Ὑμετέρας Συνελεύσεως διὰ τὴν συζήτησιν τοῦ θέματος «Τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, τὸ μέλλον τῆς Ευρώπης μετὰ τὴν πανδημία» εἰς ὑψηλότατον διακρατικὸν ἐπίπεδον δέον νὰ ἀποτελέσῃ θαυμασίαν εὐκαιρίαν πρὸς ἐπεξεργασίαν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἀνωτέρω καὶ οὐχὶ μόνον προβληματισμῶν καὶ τὴν ἀνάληψιν συγκεκριμένων δράσεων διαπνεομένων ὑπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν προοπτικὴν τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Διὸ καὶ πατρικῶς ἐπευλογοῦμεν τὴν συγκληθησομένην Συνεύλευσιν καὶ ἀπονέμομεν πᾶσιν ὑμῖν ὁλόθυμον τὴν πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐχήν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλει Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια: