e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Έκκληση των Ορθοδόξων Επισκόπων της Μπενελούξ για εμβολιασμό των πιστών

Ἡ εἰκοστὴ τρίτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ (CEOB-OBB) ἐπραγματοποιήθη μὲ τηλεδιάσκεψιν, λόγῳ τῆς ὑγιειονομικῆς κρίσεως, τὴν Τρίτην 16 Νοεμβρίου 2021, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Λουκᾶ (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας), τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ (Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου - Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τήν ὑγιειονομικὴν κρίσιν μὲ τὴν ἐκ νέου ἐπιδείνωσιν τῆς πανδημίας εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελοὺξ καὶ τὰς συνεπείας ποὺ πιθανὸν θὰ ἔχει αὐτὴ εἰς τὰ περιοριστικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται κατὰ τὰς συναθροίσεις τῶν πιστῶν εἰς τοῦς ναούς.

Ἐνημερώθησαν ὑπὸ τοῦ προέδρου σχετικῶς μὲ τὰς συναντήσεις ποὺ εἶχεν οὗτος, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς χώρας αὐτάς, μὲ τοὺς Πρωθυπουργοὺς καὶ ἄλλους κυβερνητικοὺς παράγοντας τόσον τοῦ Βελγίου ὅσον καὶ τοῦ Λουξεμβούργου, καὶ τῶν ὁποίων συναντήσεων τὸ θέμα ἦτο κυρίως αὐτὸ τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως τῶν μέτρων ποὺ λαμβάνονται ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάγκη εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Διὰ τοῦτο, ἐνώπιον τῆς ἐκ νέου ἀνησυχητικῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων καὶ ἔχοντες ὑπόψιν τὰ τωρινὰ δεδομένα τῆς ἰατρικῆς ποὺ καταδεικνύουν ὅτι, μέχρις στιγμῆς, ὁ ἐμβολιασμὸς, παραλλήλως πρὸς τὰ ἄλλα μέτρα προστασίας, εἶναι τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸν μέσον διὰ τὴν μείωσιν τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου.

Οἱ ἀρχιερεῖς παροτρύνουν τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν τὰ μέτρα προστασίας καὶ νὰ ἀποδέχονται τὴν βοήθειαν τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Βεβαίως κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει τὴν ἐλευθερίαν νὰ ἐπιλέξῃ μετὰ πλήρους συνειδήσεως.

Κατόπιν ὅπως καὶ οἱ ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ἐπίσκοποι ἐδωσαν τὴν συγκατάθεσίν των διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν μίας ἐπιτροπῆς ἐμπιστευτικότητος διὰ τὸ σύνολον τῆς Μπενελοὺξ, τῆς ὁποίας σκοπὸς θὰ εἶναι ἡ διαχείρισις καὶ διαλεύκανσις θεμάτων ἠθικῶν καταχρήσεων εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ἐὰν ὑπάρξουν.

Ἐπίσης τὸ ζήτημα τῶν ὑπευθύνων ποιμαντικῆς μερίμνης εἰς τὰς φυλακὰς τοῦ Βελγίου κα τῆς Ὁλλανδίας καὶ τὸ νομικὸν καθεστὼς ποὺ διέπει τὴν διακονίαν των, ἀπετέλεσεν ἕνα ἄλλον θέμα συζητήσεως καὶ ποιμαντικοῦ προβληματισμοῦ τῶν ἀρχιερέων.

Οἱ ἱεράρχαι ἐξέτασαν ἐπίσης τὴν κατάστασιν καὶ τὴν πρόοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ κατόπιν ἀντήλλαξαν εἰδήσεις καὶ πληροφορίας γύρω ἀπὸ τὴν δρᾶσιν τῶν ἐπισκοπῶν των.

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως θὰ διεξαχθῇ τὴν 16ην Ἰουνίου 2022.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

17 Νοεμβρίου 2021

Ἀγαπητοί μας χριστιανοί,

Ἤδη εἰσερχόμεθα εἰς τὸ στάδιον τὸν πνευματικὸν ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει διὰ νὰ ὑποδεχθῶμεν τὸν ἑορτασμὸν τῆς κοσμοσωτηρίου Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἑορτάσωμεν δίχως τὰ περιοριστικὰ μέτρα ποὺ εἴχαμε κατὰ τὴν περυσινὴν περίοδον.

Διὰ τοῦτο, ἐνώπιον τῆς ἐκ νέου ἀνησυχητικῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων καὶ ἔχοντες ὑπόψιν τὰ τωρινὰ δεδομένα τῆς ἰατρικῆς ποὺ καταδεικνύουν ὅτι, μέχρις στιγμῆς, ὁ ἐμβολιασμὸς, παραλλήλως πρὸς τὰ ἄλλα μέτρα προστασίας, εἶναι τὸ πλέον ἀποτελεσματικὸν μέσον διὰ τὴν μείωσιν τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου, παροτρύνομεν τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν αὐτὰ τὰ μέτρα προστασίας καὶ νὰ ἀποδέχονται τὴν βοήθειαν τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.

Βεβαίως κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει τὴν ἐλευθερίαν νὰ ἐπιλέξῃ μετὰ πλήρους συνειδήσεως.

Διάπυροι εἶναι αἱ προσευχαί μας διὰ τὴν νάπαυσιν τῶν κεκοιμημένων ἐκ τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ἀλλὰ και διὰ τὴν ταχεῖαν ἀνάρρωσιν τῶν νοσούντων.

Ἀπευθύνομεν πολλὰς εὐχὰς καὶ εὐχαριστίας πρὸς ὅλους τοὺς ἰατροὺς, τοὺς νοσηλευτὰς, ἀνδρας καὶ γυναίκας ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ καὶ διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀσθενῶν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμεθα εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ ἑορτάσουν μὲ εὐφροσύνην πνευματικήν, μὲ ὑγιείαν ψυχῆς καὶ σώματος καὶ μὲ πλουσίαν τὴν θείαν χάριν τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς θείας Ἐπιφανείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: