e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

ΕΙΚΟΝΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ CONCHITA WURST

Ὑπό

Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Οὐχί σπανίως, ὡς γνωστόν, παρουσιάζονται ἀπίθανοι συνθέσεις ζωγραφικαί καί ἄλλαι ἀπό ἀπόψεως ἐκτελέσεως κ.λπ., διαφόρων καλλιτεχνικῶν ρευμάτων ἐντυπωσιάζουσαι ὡς πρός τήν σύλληψιν πρωτίστως, τήν κατασκευήν, τά χρησιμοποιηθέντα ὑλικά, τούς τίτλους καί  ἄλλα πολλά ὡς π.χ. εἰς τόν ἀφηρημένον καί ἀντικειμενικόν σουρεαλισμόν, τήν ψυχεδελικήν τέχνην κ.τ.λ.

            Οὕτως, εἰς μίαν σχετικῶς πρόσφατον ἔκθεσιν, “Τό θεϊκόν φύλον”, ἐνεφανίσθη μία μόνη μορφή, πρωτότυπος κυρίως ἰδεολογικῶς, γοτθικίζουσα, τοῦ γλύπτου G. Gober ὡς καλλιτεχνική ἔκφρασις τοῦ τραβεστί δημιουργοῦ T. Neuwirth, γνωστοῦ ὡς Conchita, ὁ ὁποῖος τό 2014 ἀνεδείχθη νικητής ἐν Στοκχόλμῃ εἰς τήν “Eurovision Song Contest”, ὑπό τόν τίτλον “Ἀφιέρωμα εἰς τόν ‘Conchita Wurst’”, βεβαίως Wurst, διότι εἶναι “λουκάνικον” (ἀδιάφορον) τό πόθεν ἔρχεται τις καί φαίνεται: “Das ist mir Wurst”!

            Ὡσαύτως τυγχάνει γνωστόν, ὅτι ἡ ἑρμηνεία ἀφηρημένων ἀλλά καί ἐνίων παραστατικῶν δημιουργημάτων εἶναι δυσχερεστέρα ἀπό τήν τῶν κλασικῶν τοιούτων, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς εἰκονολογίας τῆς συνθέσεως, ἡ ὁποία στηρίζεται εἰς τήν σύλληψιν τοῦ καλλιτέχνου, οὖσα καί πολυερμήνευτος.

            Προσέτι συχνάκις χρησιμοποιοῦνται ἔργα ποικίλης μορφῆς ὡς “εἰκόνες” διαπρεπῶν προσωπικοτήτων προβάλλοντα αὐτάς εἰς διαφημίσεις π.χ. τόν Ἰησοῦν Χριστόν ἐπί T-Shirt, τήν Mona Lisa, τάς Ἀρχιερατικάς Μίτρας ἐπί προσοψίων κ.λπ.

            Διό καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἔγραψε πρός τούς Γαλάτας: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. γ´, 28-29).

            Τό ἔργο, λοιπόν, τοῦτο εἰκονίζει μίαν ὀρθίαν, εὐθυτενῆ ὡς κίονα, ἀνδρογύνην μορφήν, ἱσταμένην “περιχωρητικῶς” πως ἐντός μεγάλης ἡμισελήνου ἐπί βάσεως, ἡ ὁποία δίδει καί τήν ἐντύπωσιν φυτοῦ μετά κυματοειδοῦς χιτῶνος ἐνδεδυμένην, φέρουσαν μίτραν μετά τοξοειδῶν ἀπολήξεων, γένειον καί πλουσίαν βοστρυχοειδῆ καί μακράν κόμην. Τήν ἀριστέραν ἐφάπτει ἐπί τοῦ μηροῦ καί διά τῆς δεξιᾶς κρατεῖ μακράν λεπτήν ράβδον, τύπου χαζρανίου, ἐνῶ τό βλέμμα της ἐκφράζει ἔκπληξιν. Διατί ἄραγε;

            Τό προκλητικόν γλυπτόν συνιστᾷ τμῆμα τῆς ἐκθέσεως “Ὁ Θεός πατήρ ἐν πολυφυλικῇ μορφῇ ἀπό τῶν βιβλικῶν χρόνων: Τό βασικόν πρόβλημα δέν εἶναι νέον ἀπό ἀπόψεως γενετικῆς (Dinkelaker)”. Εἰς τό ἐν Φρανκφούρτῃ Βιβλικόν Μουσεῖον ὑπάρχουν εὑρήματα ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καί διακοσμήσεις μεσαιωνικαί, δεικνύουσαι τό ὁμοίωμα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀδάμ ὡς ἀνδρογύνου ὄντος, πολυάριθμα θεϊκά καί ἀνθρώπινα πρόσωπα.

            Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει, παρά τήν online ἔκθεσιν, τήν Γερμανικήν vernissage τοῦ θεατρικοῦ ἔργου: “Τό Εὐαγγέλιον συμφώνως πρός τόν Ἰησοῦν, Βασίλισσαν  τοῦ Παραδείσου”.1

            Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι τό ἔργο ἀντικατοπτρίζει τάς σεξουαλικάς προτιμήσεις τῆς προβληθείσης ἀνδρογύναιος Conshita Wurst, ἐμφανίζον συγχρόνως τόν συγκερασμόν μεταμφιεστικῶς τῶν διαφόρων τεχνῶν μεταξύ τῶν ρυθμολογικῶς καί εἰκονογραφικῶς ὅπως τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς, τῆς μικροτεχνίας, τῆς σεξουαλικότητος, τῆς ψυχολογίας, τῆς θρησκευτικότητος, ὅπερ ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερον π.χ. καί εἰς τά ἐπιστημονικά συνέδρια διά τῆς συμμετοχῆς εἰδικῶν διαφόρων κλάδων, πρᾶγμα τό ὁποῖον δηλοῖ καί τήν τεραστίαν ἔκτασιν τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως, ὥστε ουδείς νά δύναται νά ἀποφαίνεται μόνος ἐπί τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων.

***

1. www.gott – wmd.de, Das göttliche Geschlecht, Publik Forum, ἀρ. 20 (2021) 9 

Δεν υπάρχουν σχόλια: