e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Αντιφώνηση Οικουμενικού Πατριάρχου στην Δοξολογία στον Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Σαπών Ροδόπης (8.9.2022)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κύριε Παντελεῆμον, Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,

Ἐντιμότατε κύριε Χαριτόπουλε, Δήμαρχε Μαρωνείας – Σαππῶν,

Τιμιώτατοι Πατέρες, εὐλογημένοι Σαππαῖοι,

Μέ χαράν πολλήν ἀνταπεκρίθημεν εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ κυρίου Δημάρχου, διαβιβασθεῖσαν διά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, καί ἰδού! Μετά παρέλευσιν ἐτῶν πολλῶν, ὁ Ἐπίτιμος Συνδημότης σας εὑρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, ἐντός τοῦ ὠραίου αὐτοῦ Ναοῦ τῶν πολιούχων καί προστατῶν σας, τῶν ἱδρυτῶν τῆς Βασιλευούσης Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τελευταῖον σταθμόν πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἡμῶν διά τήν ἀπό αἰώνων Καθέδραν μας. Δοξολογοῦμεν τό Ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ των Πατέρων ἡμῶν καί διά τήν ἀποδημίαν μας αὐτήν.

Καί θαυμάζομεν ὄντως τήν πρόνοιαν τῶν μακαρίων Κτητόρων καί ταύτης τῆς ἱερᾶς στέγης τῆς πίστεώς μας, διότι ἐπέλεξαν νά ἀφιερώσουν τόν Ναόν τῶν Σαππῶν εἰς τούς προστάτας καί ἐφόρους συμπάσης τῆς Ρωμηοσύνης, ὡς ἐν εἴδει μηνύματος τοῦ πνεύματός της, τό ὁποῖον κατέκλυσε τά νεώτερα χρόνια, μετά τόν ἀκούσιον ξερριζωμόν, ἀλλά καί ξενητείας λόγῳ ἐργασίας, τοῦτον τόν εὔφορον τόπον. Αὐτός ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐφιλοξένησεν ἀπ΄ἀρχῆς Ρωμηούς τόσον ἀπό τήν Ἀνατολικήν Θρᾴκην, ὡς ἐπί παραδείγματι ἀπό τό Ἡρωϊκόν τῆς Κεσσάνης καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν της, τήν Βίγαν τῶν Δαρδανελίων, τήν Πέτραν τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν, τήν Ραιδεστόν, τήν Βιζύην, τήν Ἀνατολικήν Ρωμυλίαν ἀλλά καί ἀπό τήν Πόλιν καί τήν Μικράν Ἀσίαν, καί ἀσφαλῶς ἀπό τόν Πόντον τῶν καρδιῶν μας. Ἐξ ἄλλου, αἱ Σάππαι ἐδέχθησαν τήν ξενητείαν ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἤπειρον, ὡς τήν Λάϊσταν καί τό Βρυσοχώριον τῶν Ζαγοροχωρίων. 

Χαρακτηριστικόν δεῖγμα καί ἀπόδειξιν τρανήν τῶν ὅσων προανεφέρομεν ἀποτελοῦν τό ἐξαιρετικῆς τέχνης ἱστορικόν τέμπλον καί αἱ ἱεραί Εἰκόνες αὐτοῦ, μέ προέλευσιν ἐκ τοῦ χωρίου Λίτσασα τῆς Νικοπόλεως τοῦ Πόντου, ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Συγκινούμεθα βλέποντες καί προσκυνοῦντες ταῦτα τά πανίερα σεβάσματα, καθώς διαπιστοῦμεν, καί ὄχι διά πρώτην φοράν, ὅτι οἱ πατέρες μας, ἀναγκαστικῶς ἐγκαταλείποντες μετά δακρύων καί πόνου, ἐν αἵμασι, κόποις καί νοσταλγίᾳ τάς αἰωνίας πατρογονικάς των ἑστίας, προετίμησαν νά πάρουν μαζί των τά ἱερά καί ὅσια τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους, τοῦ πυρῆνος τῆς ταυτότητός των, παρά τά προσωπικά καί περιουσιακά των ἀντικείμενα. 

Ἐξ ἄλλου, ὁ παλαιός Θρόνος, ἐπί τοῦ ὁποίου ἱστάμεθα τήν στιγμήν αὐτήν, ἀποτελεῖ εὐγενῆ δωρεάν τῆς οἰκογενείας Ποάλα ἐκ Λαΐστης, καί ἄρα, Πόντος καί Ἤπειρος, Ἀνατολική Θρᾴκη καί Μικρά Ἀσία, καθώς καί ἡ Πόλις τῶν Πόλεων, δεσπόζουν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ τούτου πανιέρου σκηνώματος καί γαλουχοῦν μέ τό νάμα τῆς Ρωμηοσύνης γενεάς γενεῶν Σαππαίων, οἱ ὁποῖοι βαπτίζεσθε, ἐκκλησιάζεσθε, συμμετέχετε εἰς τά Μυστήρια, καί προπέμπετε τά προσφιλῆ σας πρόσωπα ἀπό αὐτόν τόν τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων Ἱερόν Ναόν.

Ἡ φιλοθεΐα καί ἡ φιλογένεια τῶν μακαρίων ἐκείνων προπατόρων μας δέον νά εἶναι ὑπόδειγμα, ἠλεκτρίζον καί τάς συνειδήσεις μας εἰς τό νά μένωμεν πιστοί εἰς τήν πίστιν εἰς Χριστόν, εἰς μίαν πίστιν, ἡ ὁποία δέν εἶναι μία ἐπί πλέον θρησκεία ἀνάμεσα εἰς τάς πολλάς. Ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, τέκνα ἐν Κυρίῳ, εἶναι ἀποκάλυψις τῆς Ἀληθείας, εἶναι εὕρεσις καί οὐχί ἀναζήτησις. Ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων ἀγαπᾷ ἀνεξαιρέτως καί ἀδιακρίτως πάντα ἄνθρωπον, καθώς φρονεῖ ὅτι διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ λατρεύει τήν Δημιουργόν Τριαδικήν Μονάδα. Ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἄνευ ὅρων καί ὁρίων ἀγάπη, μία ἀγάπη ἡ ὁποία θεωρεῖ τήν διαφορετικότητα ὡς εὐκαιρίαν κοινωνίας τῆς ζωῆς καί ἀλληλεγγύης, μία ἀγάπη ἡ ὁποία γνωρίζει νά σταυρώνεται εἰς τό Ὄνομα Ἐκείνου, τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, μία ἀγάπη, ἡ ὁποία δέν σημαίνει, ἀσφαλῶς, παραίτησιν ἀπό τά ἡμέτερα πιστεύματα, ἀλλά φανέρωσιν τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἐν Ἀληθείᾳ ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν πρός τούς συνανθρώπους των ἐκφράζεται καί εἰς τόν εὐλογημένον τόπον σας, ἐδῶ, ὅπου Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι ζεῖτε ἁρμονικῶς καί συνυπάρχετε ὡς μία οἰκογένεια, σεβόμενοι οἱ μέν τά πιστεύματα τῶν ἀδελφῶν των, συλλυπούμενοι ἐν ταῖς λύπαις καί συγχαίροντες ἐν ταῖς χαραῖς. Τά παιδία σας φοιτοῦν ἀπό τοῦ Γυμνασίου εἰς τά ἴδια ἐκπαιδευτήρια, μεγαλώνουν μαζί. Ἐσεῖς ἐξ ἄλλου ἐμεγαλώσατε μαζί, ἔχετε γνησιότητα καί ἁπλότητα εἰς τήν συναναστρο-φήν, θεωρεῖτε ἑαυτούς καί ἀλλήλους, συντοπίτας, καί ὄντως εἶσθε συμπολῖται καί ἡγαπημένοι τοῦ Θεοῦ.

Συγχαίρομεν καί ἡμεῖς, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, καί ἀγαπητέ ἀρχιμανδρῖτα κύριε Χρύσανθε, Ἱερατικῶς Προϊστάμενε τῆς ἐνορίας ταύτης, διά τό Χριστώνυμον τοῦτο ποίμνιον τῶν Σαππαίων. Συγχαίρομεν, ὅτι ἀπολαμβάνετε ὑμεῖς τήν ἀγαθότητα τῶν αἰσθημάτων τοῦ λαοῦ σας, λαοῦ φιλησύχου, φιλοπροόδου καί ἐργατικοῦ. Ὁ λαός αὐτός, ὡς ἄλλως τε συμβαίνει καί εἰς πλείστας ὅσας τῶν περιπτώσεων τῆς ὑπαίθρου, ὑπομένει τά δεινά τῆς ἀστυφιλίας καί τήν ἀπομείωσιν τῶν εὐκαιριῶν διά τῆς καταργήσεως καιρίας σημασίας ὑπηρεσιῶν ἐκ τοιούτων κωμοπόλεων, αἱ ὁποῖαι ὅμως ὑπηρεσίαι συμβάλλουν μεγάλως εἰς τήν τόνωσιν τῆς ζωῆς καί τήν διατήρησιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, διευκολύνουν τά πέριξ χωρία καί τούς οἰκιστάς των καί συντελοῦν εἰς τήν ἐξεύρεσιν ἐργασίας τῶν νέων πού διαβιοῦν εἰς τούς μικρούς τούτους τόπους.

Διό καί ἡμεῖς συμπαριστάμενοι πατρικῶς εἰς πᾶν πρός ἀνάπτυξιν αἴτημα τῆς εὐλογημένης ὑπαίθρου, ὡς καλῶς γνωρίζοντες τά προβλήματα αὐτῆς, καί μή ἐξαντλοῦντες τήν πατρικήν ἡμῶν ἀγάπην εἰς εὐχάς ἀνεδαφικάς, στηρίζομεν πᾶσαν ἀγαθήν προσπάθειαν ὑπέρ ἐνισχύσεως τοῦ ἠθικοῦ καί τοῦ φρονήματος τῶν κατοίκων της, καί εὐχαριστοῦμεν διά τήν πρόσκλησιν νά ἔλθωμεν εἰς τίς Σάππες καί νά ἴδωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν τίμιον ἀγῶνα σας.

Ἐπιλαμβανόμενοι τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐδῶ προσκυνηματικῆς παρουσίας μας ὀλίγας μόνον ἡμέρας πρό τῆς ἐπισήμου ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἐτοῦς, δέν θά ἦτο δυνατόν νά μή ἀπευθύνωμεν λόγον ἐπιστηρικτικόν ὁμοῦ μέ τάς πλέον ἐγκαρδίους πατρικάς εὐχάς μας πρός τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, ἡ ὁποία ἐν μέσῳ προσδοκιῶν ἀλλά καί ἀβεβαιοτήτων πολλῶν ἐτοιμάζεται καί πάλιν νά καθίσῃ εἰς τά θρανία διά νά ἀρχίσῃ ἤ νά συνεχίσῃ τό ὡραῖον καί γοητευτικόν ταξείδιον εἰς τήν μάθησιν: Ἀγαπητά μας παιδιά, ὅπως ἔχουμε τονίσει, γιά ἐμᾶς δέν εἶστε μόνον τό ἐλπιδοφόρον μέλλον, ἀλλά καί τό δυναμικόν παρόν τῆς Ἐκκλησίας μας. Προσβλέπουμε σέ ἐσᾶς! Σᾶς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη! Γνωρίζουμε τά ἄγχη καί τίς φοβίες σας. Ὑπήρξαμε καί ἐμεῖς νέοι μαθητές, πρίν ἀπό πολλά χρόνια μέν καί ὑπό τελείως διαφορετικές συνθῆκες ἀπό τίς σημερινές, οἱ ἀγωνίες ὅμως καί οἱ προβληματισμοί τῶν νέων γιά κάθε νέα σχολική χρονιά παραμένουν κοινοί σέ κάθε ἐποχή. Εἶναι γεγονός ὅτι τά μαθητικά χρόνια ἀπαιτοῦν μεγάλη προσπάθεια καί ἐντατική μελέτη. Σᾶς διαβεβαιώνουμε, ὅμως, προσφιλέστατα τέκνα, ὅτι ἀφοῦ παρέλθουν τά ἔτη αὐτά τῆς ζωῆς μας, πού εἶναι ἔτη ἀθωότητος καί ξεγνοιασιᾶς, ὅλοι τά ἐπιζητοῦμε καί τά ἀναπολοῦμε μέ νοσταλγία. Ὁ Πατριάρχης σας δέν ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι σέ αὐτό. Καί ἐμεῖς διατηροῦμε ὁλοζώντανη καί ζωηρή τήν μνήμη τῶν ὡραίων ἐκείνων σχολικῶν μας ἐτῶν τόσο στήν πατρίδα μας τήν Ἴμβρο, ὅσο καί στήν Πόλι, ἀλλά καί ἀργότερα στήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Γι᾽ αὐτό καί σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς νά ζήσετε καί νά χαρῆτε τά μαθητικά σας χρόνια καί νά καταβάλετε κάθε ἀνθρώπινη προσπάθεια γιά νά τά ἀξιοποιήσετε ὅσο περισσότερο μπορεῖτε, πλουτίζοντας σέ γνώσεις. Νά ἔχετε δέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριός μας, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μητέρας του καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά εὐλογήσῃ τήν προσπάθειάν σας αὐτήν γιά νά καρποφορήσῃ καρπόν πολύν καί καλόν! Στό ὑπέροχο αὐτό ταξείδι σας στή γνώση, σᾶς συνοδεύουν οἱ ὁλόθερμες εὐχές τοῦ Πατριάρχου σας, ὁ ὁποῖος σᾶς καμαρώνει, ἀλλά καί ἡ διαρκής στήριξις τῶν γονιῶν, τῶν δασκάλων σας, καθώς καί τῆς Πολιτείας. Εὑρισκόμενοι δέ ἐν μέσῳ ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς καί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἐπιθυμοῦμε νά ἀπευθύνουμε ἀπό ἐδῶ, ἀπό τίς ἀκριτικές Σάππες ἐκκλησι πρός τήν Πολιτείαν νά ἐνισχυθῇ μέ κάθε τρόπο ἡ παιδεία καί ἡ πρόσβασι σέ περισσότερες σύγχρονες δυνατότητες ἀναπτύξεως τῶν δεξιοτήτων τῆς νεολαίας, μέσῳ καί τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

  Εὐλογοῦντες δέ πατρικῶς ἕνα ἕκαστον, ἐπικαλούμεθα ἐφ΄ὑμᾶς πάντας, ἐπί τόν τόπον τοῦτον καί τήν Ἐπαρχίαν ταύτην, τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας τό Γενέσιον ἑορτάζομεν, καί μέ τά ἱερά εἰκονίσματα τῆς ὁποίας, τῆς τε Παραμυθίας ἀπό τριάκοντα σχεδόν ἐτῶν, ἀντιγράφου ἐκ Ρόδου, καί τῆς Ἁγιοταφιτίσσης, ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπάρχει ἐμπλουτισμένος ὁ Ναός οὗτος.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ, τέκνα ἐν Κυρίῳ, καί νά σᾶς χαρίζῃ πάντα τά σωτηριώδη δωρήματά Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: