e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Το Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023, περί το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσάτικα, όπου προήδρευσε διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

Κατά την αντιφώνησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε εμπνευσμένα στα μέλη του Δ.Σ., τονίζοντας μεταξύ άλλων στην ομιλία του ότι «η Εκκλησία ζει και δρα εν τω κόσμω και είναι αδιανόητο να αγνοεί τα σημεία των καιρών και να μη αξιοποιεί τας θετικάς προοπτικάς κάθε εποχής. Δεν είναι ούτε «αντίπαλος της ιστορίας», ούτε «αντικόσμος». Μεταμορφώνει την ιστορία και αποκαλύπτει την αλήθεια των πραγμάτων, εντάσσουσα τα πάντα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και στην προοπτική της αιωνιότητος».

*     *     *

Ἀντιφώνησις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Διευρυμένου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου 

(Σάββατον, 24 Ἰουνίου 2023)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε, Πρόεδρε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν,

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐλλογιμώτατε Διευθυντά τῆς Ἀκαδημίας κύριε Παντελεῆμον Καλαϊτζίδη, μετά τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,

Ἐλλογιμώτατοι καθηγηταί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἔμπλεοι χαρᾶς εὑρισκόμεθα σήμερον ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, εἰς τούς χώρους τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, εἰς τό θεολογικόν σέμνωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Καί πρῶτον, εὐχαριστοῦμεν διά τήν πρόσκλησιν καί τήν θερμήν ὑποδοχήν, καθώς καί διά τάς προσφωνήσεις ἐκ μέρους τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ ἁγίου Δημητριάδος καί τοῦ Ἐλλογιμωτάτου καί ἀγαπητοῦ Διευθυντοῦ Δρος Παντελεήμονος Καλαϊτζίδη. Θά μελετήσωμεν τάς διατυπωθείσας, ἐξ ὀνόματος τῶν συνεργατῶν τῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τοῦ κυρίου Καλαϊτζίδη προτάσεις δράσεων τῆς Ἀκαδημίας. 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπιθυμοῦμεν νά δηλώσωμεν ὅτι ὁ χῶρος αὐτός, κέντρον συναντήσεως καί συμπνευματισμοῦ, φόρουμ θεολογικοῦ διαλόγου μέ τόν σύγχρονον κόσμον, εἶναι οἰκεῖος εἰς ἡμᾶς. Ἀφιερώσαμεν τήν ζωήν μας εἰς τόν διορθόδοξον, διαχριστιανικόν καί διαθρησκειακόν διάλογον, εἰς τόν διάλογον μέ τόν σύγχρονον κόσμον, τόν πολιτισμόν καί τούς πολιτισμούς, ἐπιζητοῦντες πάντοτε τήν σύγκλισιν καί τήν συνεργασίαν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς προστασίας τῆς σκληρῶς δοκιμαζομένης φύσεως. Ἡ ἐμπιστοσύνη ἡμῶν εἰς τήν δύναμιν τοῦ διαλόγου ἐδικαιώθη. Αἱ προσπάθειαι καρποφοροῦν. Δοξάζομεν καθ᾿ ἡμέραν τόν φιλάνθρωπον Θεόν, ἐξ οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθή. 

Ἐτοιμάζοντες τήν παροῦσαν ἀντιφώνησιν, ἀνέγνωμεν ὅσα εἶπεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ὁ μέγας θεολόγος, ἀκαδημαϊκός καί ἑταῖρος τῆς Ἀκαδημίας σας, κατά τήν ἐπίσκεψιν Ἀντιπροσωπείας της εἰς τό Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν 5ην Ἰουνίου 2011. Ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός ἐξῆρε τήν ἀνάγκην τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν σύγχρονον κόσμον καί ἐθεώρησεν ἐξαιρετικῶς σημαντικόν τό γεγονός ὅτι τοιοῦτος διάλογος ἤρχισεν ἤδη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ διά μέσου τῶν δράσεων τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν. Ὑπεγράμμισεν, ἐπίσης, ὅτι ἡ φύσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι «νά ζεῖ μέ τόν διάλογο», καί ὅτι, μέ τήν ἔννοια αὐτή, Πατριαρχεῖο καί Ἀκαδημία μοιράζονται τό «κοινό ἔδαφος» τῆς διαλεγομένης Ὀρθοδοξίας. Ὁ μακαριστός ἀδελφός μᾶς ἐκάλεσε νά εὐλογήσωμεν καί νά στηρίξωμεν τήν προσπάθειαν πού καταβάλλει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δημητριάδος καί ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, «γιά νά ζωντανέψει ὁ ὀρθόδοξος λόγος καί νά πάψει νά γίνεται ἕνας λόγος τοῦ παρελθόντος». Τήν δέ Ἀκαδημίαν προέτρεψε «νά θεωρεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς τή μητέρα της, τήν τροφό της», κατακλείοντας μέ τή φράση καί τήν εὐχή, ὅτι «ἑνώνοντας τίς δυνάμεις μας θά μπορέσουμε νά κάνουμε πραγματικότητα αὐτό πού προφήτευσε ὁ Ράνσιμαν γιά τήν Ὀρθοδοξία ὡς τήν θρησκεία, τήν θεολογία τοῦ 21ου αἰῶνος». 

Συμφωνοῦμεν μέ τήν θέσιν αὐτήν, καί ἐπικροτοῦμεν καί ἐπευλογοῦμεν κάθε πρωτοβουλίαν, ἡ ὁποία προάγει τήν «διαλεγομένην θεολογίαν» ὡς τήν μόνην ἀνταποκρινομένην εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν παράδοσιν τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων. Εἴμεθα πεπεισμένοι, ὅτι ἡ μαρτυρία περί τῆς ἐλθούσης χάριτος καί τῆς ἐρχομένης πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ ἐσχατολογικῇ Βασιλείᾳ δέν εἶναι δυνατόν νά δοθῇ ἀπό μίαν κλειστήν καί σκυθρωπήν Ὀρθοδοξίαν. Ποτέ εἰς τήν ἱστορικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἡ κλειστότης δέν τήν ὠφέλησεν, ἀφοῦ ὁ τοποθετημένος «ὑπό τόν μόδιον» λύχνος δέν φωτίζει. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν κόσμον δέν εἶναι ἡ ὀρθή κατανόησις τοῦ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ζῇ καί δρᾷ ἐν τῷ κόσμῳ καί εἶναι ἀδιανόητον νά ἀγνοῇ τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί νά μή ἀξιοποιῇ τάς θετικάς προοπτικάς κάθε ἐποχῆς. Δέν εἶναι οὔτε «ἀντίπαλος τῆς ἱστορίας», οὔτε «ἀντικόσμος». Μεταμορφώνει τήν ἱστορίαν και ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων, ἐντάσσουσα τά πάντα εἰς τό σχέδιον τῆς Θείας Οἰκονομίας καί εἰς τήν προοπτικήν τῆς αἰωνιότητος.

Ἐκλεκτοί παρόντες, 

Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, εἰς τά 23 περίπου ἔτη λειτουργίας, της ἔχει προσφέρει πάμπολλα καί ἀνεκτίμητα εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν θεολογίαν. Μέ τόν διαλογικόν προσανατολισμόν της, τήν συνεργασίαν μέ θεσμούς παγκοσμίου κύρους εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν καί θεολογικόν χῶρον, μέ τήν ποιότητα τῶν συνεδρίων, τήν ἐπιλογήν ἐπικαίρων θεμάτων, τήν παρουσίαν εἰς αὐτά ὀνομαστῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐπιστημιῶν καί τῆς διανοήσεως, ἀπέκτησεν ὑψηλόν κῦρος καί ἀναγνώρισιν παγκοσμίως. Ἐκφράζομεν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας, τόν δίκαιον ἔπαινον πρός τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ της Συμβουλίου καί πρός πάντας τούς συντελεστάς τῆς ὑποδειγματικῆς λειτουργίας της. Ἅγιε Δημητριάδος, δικαιοῦσθε νά αἰσθάνεσθε ὑπερήφανος διά τήν Ἀκαδημίαν Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς θεοτηρήτου Μητροπόλεώς σας! 

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι, καί ἐξ ὀνόματος τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας, διά τήν ὑποδοχήν ἐκ μέρους τοῦ Διευρυμένου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀκαδημίας καί εὐχόμεθα πᾶσαν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τό ἔργον σας, βέβαιοι διά τήν περαιτέρω καρποτόκον πορείαν τοῦ θεσμοῦ. Ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ διά πάντας ἡμᾶς, ἀδελφοί καί τέκνα!     


Δεν υπάρχουν σχόλια: