e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Το Γενέσιο της Θεοτόκου και οι εκδηλώσεις για την προστασία της θείας Δημιουργίας στο Mestre της Ιταλίας

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Ἡ παρουσία τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας σημαίνει τήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ. Τό ὄνομα τῆς Μαρίας περιλαμβάνει ὅλο τό Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ὡς μητέρα εἶναι ἐκλεκτή νύμφη, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τά τέκνα της, τά τρέφει μέ ἅγιον γάλα. Εἶναι, κατ’ αὐτόν τόν τρόπον «Ὁδηγός διά τόν ἄνθρωπον», εἶναι ἡ «Ὁδηγήτρια», εἶναι Μodello τέλειον, δεικνύων εἰς τόν ἄνθρωπον ὅτι αὐτός πρέπει νά φθάσῃ ἐκεῖ ὅπου αὐτή ἤδη ἔφθασεν: εἰς τήν θέωσιν, δηλαδή εἰς τήν τελείαν ἕνωσιν μέ τόν Θεόν. Ὅποιος δέν θεωρεῖ τήν Μαρίαν Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας».


Μέ πατερικούς λόγους, καί μέ τελετουργικήν κατάνυξιν καί μεγαλοπρέπειαν, ἤνοιξε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, μέσα εἰς μίαν ἑορταστικήν καί πανηγυρικήν ἀτμόσφαιραν, τάς ἐκκλησιαστικάς καί πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ μεγάλῃ καί χαρμοσύνῳ ἡμέρᾳ τῆς Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τόν Ὀρθόδοξον καλλιεπῆ ἱερόν Ναόν τῆς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Μέστρε Βενετίας, εἰς τόν ὁποῖον διακονεῖ ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος, Πρωτοπρεσβύτερος Ανατόλιος Μπίτκας. Ἡ ἐκκλησία τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, πλήρης εἰρήνης καί κόσμου, ἐνηγκαλίσθη ἑκατοντάδας Ὀρθοδόξων, κατηχουμένων καί φιλορθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἐθαύμασαν τήν τάξιν, τήν εὐπρέπειαν καί τήν τέλεσιν τῶν Ἀκολουθιῶν.
Εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας ἔλαβον μέρος ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, καί οἱ πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, καί Ἀθηναγόρας Φασίολο, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τοῦ Βένετο, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς περιελάμβανε καί τό σπουδαιότατον θέμα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ἄξιαι μνείας αἱ δύο διαλέξεις, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου, καθώς καί τῆς ἀντιπροσώπου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας Ἄννης Ουρμπάνη, ἡ ὁποία ὡμίλησε γενικά διά τήν τροφήν καί τήν σημασίαν της. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὡμίλησε διά τήν λαμπροτάτην προσφοράν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παγκόσμιον θέμα τοῦ περιβάλλοντος καί ἐσημείωσεν ὅλως ἰδιαιτέρως τάς ὑπερανθρώπους προσπαθείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου νά πείσῃ ξένους καί ἡμετέρους νά ἐνδιαφερθοῦν καί νά ἀγωνισθοῦν (Συνέδρια, Συναντήσεις κλπ.) διά νά λύσουν τό πρόβλημα, τό ὁποῖον εἶναι ἐπικίνδυνον διά τόν ἄνθρωπον, τήν οἰκογένειαν, τήν οἰκουμένην ὁλόκληρον.
Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη μέ Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καί κατάνυξιν, σύμπαν δέ τό ἐκκλησίασμα, μέ ἀγαλλίασιν καί συγκίνησιν βαθυτάτην, ζόν τήν ἱερωτάτην, καί διά πρώτην φοράν ἑορτάζον τήν πανήγυριν τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ προστασία, ἡ σκέπη καί ἡ καταφυγή τῶν Ὀρθοδόξων ένοριτῶν τοῦ Μέστρε Βενετίας, ἐδόξασε καί ηὐχαρίστησε τήν Μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου.
Τούς μαρτυρικούς καί ποιμαντικούς λόγους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γενναδίου διά τήν «πιστήν, ταπεινήν, ὑπάκοον Διάκονον τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τήν σωτηρίαν τοῦ πρώτου ἀγαπητοῦ αὐτοῦ πλάσματος, δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου», ὅπως μετ’ ἀκριβείας καί σαφηνείας διακρίνει καί διακηρύττει ὁ μέγας αὐτῆς ὑμνῳδός καί ὑμνολόγος Ἰωάννης Δαμασκηνός, ἤκουσαν μετά προσοχῆς καί εὐλαβείας, ἐνεδυναμώθησαν καί εὐφράνθησαν ἐν Κυρίῳ.
Αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐτελείωσαν μέ πλουσίαν Τράπεζαν Ἀγάπης, εἰς τήν ὁποίαν προσῆλθον οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἑώρτασαν τήν πολιοῦχον καί προστάτιν των, τήν πρώτην μεγάλην ἑορτήν τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους.
Θερμά συγχαρητήρια ἀνήκουν εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον, ὁ ὁποῖος ἐντός ὁλίγου χρονικοῦ διαστήματος ἐπαρουσίασεν εἰς τό προσκήνιον τῆς ἱστορίας τῶν ἐνοριῶν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως ἕνα ναόν ἀριστούργημα, ἄξιον διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: