e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Το Ρέθυμνο τίμησε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γεωργίου, Αγγελή, Μανουήλ και Νικολάου


Μέ λαμ­πρό­τη­τα ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα ἡ πό­λη τῆς Ρε­θύ­μνης, ἑ­όρ­τα­σαν καί ἐ­φέ­τος τήν Μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, Γε­ωρ­γί­ου, Ἀγ­γε­λῆ, Μα­νου­ήλ καί Νι­κο­λά­ου, στόν πε­ρι­καλ­λῆ Ἱ­ε­ρό Να­ό τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος βρί­σκε­ται στό χῶ­ρο τῆς μαρ­τυ­ρι­κῆς τους τε­λει­ώ­σε­ως, ὅ­που καί φυ­λάσ­σον­ται ὡς πε­ρί­πυ­στο θη­σαύ­ρι­σμα καί καύ­χη­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων οἱ Τί­μι­ες Κά­ρες τους. Τήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων μας λάμ­πρυ­ναν μέ τήν πα­ρου­σί­α τους, ἀν­τα­πο­κρι­νό­με­νοι στήν πρό­σκλη­ση τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μων, ὁ νέ­ος Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κύ­ριλ­λος, κα­θώς καί οἱ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πί­σκο­ποι Θερ­μῶν κ. Δη­μή­τρι­ος καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρος, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς τῶν Βλα­τά­δων.

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πέμ­πτης 27ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2016 τε­λέ­σθη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κυ­ρίλ­λου, ὁ ὁ­ποῖ­ος κή­ρυ­ξε καί τόν Θεῖ­ο λό­γο στούς πι­στούς, καί συγ­χο­ρο­στα­τούν­των τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος καί Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου καί τῶν Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­πων Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρου, τούς ὁ­ποί­ους πλαι­σί­ω­σαν οἱ Ἡ­γού­με­νοι τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί πολ­λοί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἐ­παρ­χι­ῶν, με­τα­ξύ τῶν ὁ­ποί­ων καί ὁ νέ­ος Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Πρό­δρο­μο Ξε­νά­κη. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος κα­λω­σό­ρι­σε καί εὐ­χα­ρί­στη­σε τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους καί Θε­ο­φι­λε­στά­τους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς καί τούς Κλη­ρι­κούς πού ἦλ­θαν γι­ά νά τι­μή­σουν τήν μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων καί τήν Το­πι­κή Ἐκ­κλη­σί­α. Μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη συγ­κί­νη­ση ἀ­να­φέρ­θη­κε στόν χο­ρο­στα­τοῦν­τα Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κύ­ριλ­λο, μέ τόν ὁ­ποῖ­ο εἶ­χαν συν­δι­α­κο­νή­σει ἐ­πί σει­ρά ἐ­τῶν στό Συ­νο­δι­κό Γρα­φεῖ­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου καί σή­με­ρα εἶ­ναι καί οἱ δύ­ο πλέ­ον μέ­λη τοῦ Ἱ­ε­ροῦ αὐ­τοῦ Βου­λευ­τη­ρί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της. Μέ ἐ­ξί­σου θερ­μούς λό­γους πα­ρου­σί­α­σε στό πυ­κνό ἐκ­κλη­σί­α­σμα καί τούς λοι­πούς σε­πτούς Ἱ­ε­ράρ­χες πού τί­μη­σαν τήν Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων.

   Τό πρω­ΐ τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2016, κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς Ἑ­ορ­τῆς, τε­λέ­σθη­καν ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος, καί συ­νι­ε­ρουρ­γούν­των τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου καί Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κυ­ρίλ­λου, κα­θώς καί τῶν Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­πων Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρου, Ἱ­ε­ραρ­χῶν τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου, καί τοῦ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­που Χρυ­σου­πό­λε­ως κ. Κων­σταν­τί­νου ἀ­πό τό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο Ἀν­τι­ο­χεί­ας. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν οἱ Ἡ­γού­με­νοι τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί πολ­λοί Κλη­ρι­κοί. Τόν Θεῖ­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μων, ὁ ὁ­ποῖ­ος μέ ἀ­φορ­μή τό μαρ­τύ­ρι­ο τῶν Ἁ­γί­ων μί­λη­σε γι­ά τήν δύ­να­μη πού ἀν­τλοῦν οἱ Χρι­στι­α­νοί ἀ­πό τήν ἕ­νω­σή τους μέ τόν Παν­το­δύ­να­μο Χρι­στό, ἡ ὁ­ποί­α τούς κα­θι­στᾶ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρους ἀ­πό τά φό­βη­τρα καί τά θέλ­γη­τρα πού στρέ­φον­ται ἐ­ναν­τί­ον τους.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δο­ξο­λο­γί­α γι­ά τήν Ἐ­θνι­κή Ἐ­πέ­τει­ο, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως ὁ Ὑ­πουρ­γός Ὑ­γεί­ας καί Βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­δρέ­ας Ξαν­θός καί οἱ λοι­πές το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές. Με­τά τό πέ­ρας τῆς Δο­ξο­λο­γί­ας ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά τούς Ἱ­ε­ράρ­χες πού πα­ρα­βρέ­θη­καν στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων καί ἀ­πηύ­θυ­νε πρός ὅ­λους ἔκ­κλη­ση γι­ά δι­α­φύ­λα­ξη τῆς ἑ­νό­τη­τας τοῦ λα­οῦ μας, ὅ­πως μᾶς δι­δά­σκει τό πα­ρά­δειγ­μα τῶν Ἁ­γί­ων, πού ἐ­νῶ ἦ­ταν Τέσ­σε­ρεις ἀν­τι­με­τώ­πι­σαν τίς ἀ­πει­λές καί τίς προ­κλή­σεις τῶν τυ­ράν­νων ἑ­νω­μέ­νοι στό Ὄ­νο­μα τοῦ Χρι­στοῦ καί μέ­σα στήν Ἁ­γί­α Του Ἐκ­κλη­σί­α.

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­που Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν, ἐ­κτός ἀ­πό τούς προ­α­να­φερ­θέν­τες Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός, συ­νο­δευ­ό­με­νος ἀ­πό τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λό του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Δα­μα­σκη­νό Λι­ο­νά­κη, καί ὁ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πί­σκο­πος Χρι­στου­πό­λε­ως κ. Μα­κά­ρι­ος, ἐ­νῶ ἐκ προ­σώ­που τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναί­ου πα­ρέ­στη ὁ Πρω­το­σύγ­κελ­λός του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σι­ος Κα­ρα­χά­λι­ος. Στήν Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α.Τ. Πε­ζι­κοῦ, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, οἱ Πρό­σκο­ποι, καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων, ὁ Ὅ­μι­λος Βρα­κο­φό­ρων, οἱ Σύλ­λο­γοι «Τό Ἀρ­κά­δι» καί «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΕΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ» καί οἱ Σχο­λές Κρη­τι­κῶν Χο­ρῶν Τζα­νι­δά­κη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: