e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Το Ρέθυμνο τίμησε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γεωργίου, Αγγελή, Μανουήλ και Νικολάου


Μέ λαμ­πρό­τη­τα ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα ἡ πό­λη τῆς Ρε­θύ­μνης, ἑ­όρ­τα­σαν καί ἐ­φέ­τος τήν Μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, Γε­ωρ­γί­ου, Ἀγ­γε­λῆ, Μα­νου­ήλ καί Νι­κο­λά­ου, στόν πε­ρι­καλ­λῆ Ἱ­ε­ρό Να­ό τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος βρί­σκε­ται στό χῶ­ρο τῆς μαρ­τυ­ρι­κῆς τους τε­λει­ώ­σε­ως, ὅ­που καί φυ­λάσ­σον­ται ὡς πε­ρί­πυ­στο θη­σαύ­ρι­σμα καί καύ­χη­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων οἱ Τί­μι­ες Κά­ρες τους. Τήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων μας λάμ­πρυ­ναν μέ τήν πα­ρου­σί­α τους, ἀν­τα­πο­κρι­νό­με­νοι στήν πρό­σκλη­ση τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μων, ὁ νέ­ος Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κύ­ριλ­λος, κα­θώς καί οἱ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πί­σκο­ποι Θερ­μῶν κ. Δη­μή­τρι­ος καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρος, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς τῶν Βλα­τά­δων.

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πέμ­πτης 27ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2016 τε­λέ­σθη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κυ­ρίλ­λου, ὁ ὁ­ποῖ­ος κή­ρυ­ξε καί τόν Θεῖ­ο λό­γο στούς πι­στούς, καί συγ­χο­ρο­στα­τούν­των τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος καί Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου καί τῶν Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­πων Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρου, τούς ὁ­ποί­ους πλαι­σί­ω­σαν οἱ Ἡ­γού­με­νοι τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί πολ­λοί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἐ­παρ­χι­ῶν, με­τα­ξύ τῶν ὁ­ποί­ων καί ὁ νέ­ος Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Πρό­δρο­μο Ξε­νά­κη. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος κα­λω­σό­ρι­σε καί εὐ­χα­ρί­στη­σε τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους καί Θε­ο­φι­λε­στά­τους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς καί τούς Κλη­ρι­κούς πού ἦλ­θαν γι­ά νά τι­μή­σουν τήν μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων καί τήν Το­πι­κή Ἐκ­κλη­σί­α. Μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη συγ­κί­νη­ση ἀ­να­φέρ­θη­κε στόν χο­ρο­στα­τοῦν­τα Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κύ­ριλ­λο, μέ τόν ὁ­ποῖ­ο εἶ­χαν συν­δι­α­κο­νή­σει ἐ­πί σει­ρά ἐ­τῶν στό Συ­νο­δι­κό Γρα­φεῖ­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου καί σή­με­ρα εἶ­ναι καί οἱ δύ­ο πλέ­ον μέ­λη τοῦ Ἱ­ε­ροῦ αὐ­τοῦ Βου­λευ­τη­ρί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της. Μέ ἐ­ξί­σου θερ­μούς λό­γους πα­ρου­σί­α­σε στό πυ­κνό ἐκ­κλη­σί­α­σμα καί τούς λοι­πούς σε­πτούς Ἱ­ε­ράρ­χες πού τί­μη­σαν τήν Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων.

   Τό πρω­ΐ τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2016, κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς Ἑ­ορ­τῆς, τε­λέ­σθη­καν ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος, καί συ­νι­ε­ρουρ­γούν­των τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου καί Ἱ­ε­ρα­πύτ­νης καί Ση­τεί­ας κ. Κυ­ρίλ­λου, κα­θώς καί τῶν Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­πων Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου καί Ἀ­μο­ρί­ου κ. Νι­κη­φό­ρου, Ἱ­ε­ραρ­χῶν τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου, καί τοῦ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­που Χρυ­σου­πό­λε­ως κ. Κων­σταν­τί­νου ἀ­πό τό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο Ἀν­τι­ο­χεί­ας. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν οἱ Ἡ­γού­με­νοι τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί πολ­λοί Κλη­ρι­κοί. Τόν Θεῖ­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρω­νεί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μων, ὁ ὁ­ποῖ­ος μέ ἀ­φορ­μή τό μαρ­τύ­ρι­ο τῶν Ἁ­γί­ων μί­λη­σε γι­ά τήν δύ­να­μη πού ἀν­τλοῦν οἱ Χρι­στι­α­νοί ἀ­πό τήν ἕ­νω­σή τους μέ τόν Παν­το­δύ­να­μο Χρι­στό, ἡ ὁ­ποί­α τούς κα­θι­στᾶ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρους ἀ­πό τά φό­βη­τρα καί τά θέλ­γη­τρα πού στρέ­φον­ται ἐ­ναν­τί­ον τους.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δο­ξο­λο­γί­α γι­ά τήν Ἐ­θνι­κή Ἐ­πέ­τει­ο, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως ὁ Ὑ­πουρ­γός Ὑ­γεί­ας καί Βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­δρέ­ας Ξαν­θός καί οἱ λοι­πές το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές. Με­τά τό πέ­ρας τῆς Δο­ξο­λο­γί­ας ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά τούς Ἱ­ε­ράρ­χες πού πα­ρα­βρέ­θη­καν στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων καί ἀ­πηύ­θυ­νε πρός ὅ­λους ἔκ­κλη­ση γι­ά δι­α­φύ­λα­ξη τῆς ἑ­νό­τη­τας τοῦ λα­οῦ μας, ὅ­πως μᾶς δι­δά­σκει τό πα­ρά­δειγ­μα τῶν Ἁ­γί­ων, πού ἐ­νῶ ἦ­ταν Τέσ­σε­ρεις ἀν­τι­με­τώ­πι­σαν τίς ἀ­πει­λές καί τίς προ­κλή­σεις τῶν τυ­ράν­νων ἑ­νω­μέ­νοι στό Ὄ­νο­μα τοῦ Χρι­στοῦ καί μέ­σα στήν Ἁ­γί­α Του Ἐκ­κλη­σί­α.

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πι­σκό­που Θερ­μῶν κ. Δη­μη­τρί­ου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν, ἐ­κτός ἀ­πό τούς προ­α­να­φερ­θέν­τες Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός, συ­νο­δευ­ό­με­νος ἀ­πό τόν Πρω­το­σύγ­κελ­λό του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Δα­μα­σκη­νό Λι­ο­νά­κη, καί ὁ Θε­ο­φιλ. Ἐ­πί­σκο­πος Χρι­στου­πό­λε­ως κ. Μα­κά­ρι­ος, ἐ­νῶ ἐκ προ­σώ­που τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναί­ου πα­ρέ­στη ὁ Πρω­το­σύγ­κελ­λός του Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σι­ος Κα­ρα­χά­λι­ος. Στήν Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α.Τ. Πε­ζι­κοῦ, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, οἱ Πρό­σκο­ποι, καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων, ὁ Ὅ­μι­λος Βρα­κο­φό­ρων, οἱ Σύλ­λο­γοι «Τό Ἀρ­κά­δι» καί «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΕΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ» καί οἱ Σχο­λές Κρη­τι­κῶν Χο­ρῶν Τζα­νι­δά­κη.

Βεβήλωση της Παναγίας της Χρυσοπηγής στην Μπόχαλη Ζακύνθου

Θλίψη και στεναχώρια.....
Κάποιοι αναίσχυντοι, τη νύχτα που μας πέρασε (πρός την 28η Οκτωβρίου 2016), θέλησαν να βεβηλώσουν τον Ενοριακό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο προάστιο του Μπόχαλη... Παραβίασαν τη σιδεριά ενός παραθύρου, στη συνέχεια το σεπτό και περίπυστο Εικόνισμα της γλυκυτάτης Χρυσοπηγής, πήραν ένα μόνο τάμα που υπήρχε εκεί, όπως και το στέμμα του Χριστού, δεν πείραξαν -περιέργως- το παγκάρι και χάθηκαν μέσα στη βαθιά νύχτα της απρέπειάς τους... Η Αστυνομία ασχολείται με την υπόθεση. Ελπίζουμε κάτι θετικό να προκύψει...
Η επέτειος του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Μπανάτο της Ζακύνθου


28η Οκτωβρίου 2016, στον Ναό της Παναγούλας Μπανάτου. Στην Δοξολογία παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Αρκαδίων κ. Ιωάννης Κόκλας, ο Πρόεδρος του Μπανάτου κ. Τιμόθεος Ελ. Στραβοπόδης, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της περιοχής, αντιπροσωπείες μαθητών των σχολείων. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός κ. Νίκος Αρβανιτάκης. Λόγω της βροχής, δάφνινα στέφανα κατατέθηκαν σε Κενοτάφιο εντός του Ναού και όχι στο Μνημείο των Πεσόντων.