e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Πατριαρχικό Μήνυμα κατά την αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε Επίτιμο Διδάκτορα ΑΠΘ (10.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν τελετήν Ἀναγορεύσεως
τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου
εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(10 Νοεμβρίου 2016)


Τῷ Ἐντιμολογιωτάτῳ κυρίῳ Μιλτιάδῃ Κωνσταντίνου, Ἄρχοντι Διδασκάλῳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Κοσμήτορι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Ἐκομισάμεθα τὸ ἀπὸ λα΄ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐντιμολογιότητος, ἐξ οὗ ἀσμένως ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπόφασιν τῆς Θεολογικῆς ὑμῶν Σχολῆς ὅπως ἀναγορεύσῃ εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα αὐτῆς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριον Ἱερώνυμον, εἰς ἀναγνώρισιν «τῆς πολυετοῦς προσφορᾶς του στὴν Ἐκκλησία, στὴ Θεολογία καὶ στὴν κοινωνία», ὡς καὶ τὴν προγραμματιζομένην διὰ τὴν ι’ τρέχοντος μηνὸς τελετὴν ἀπονομῆς αὐτῷ τοῦ τίτλου τούτου, δι᾿ οὗ ὑμετέρου γράμματος ἐξαιτεῖσθε καὶ τὴν ἐκπροσώπησιν ἡμῶν κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην.

Περιχαρείᾳ πολλῇ ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν παράκλησιν ταύτην τῆς ὑμετέρας Ἐντιμολογιότητος, διὰ τῶνδε τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων πρωτίστως συγχαίρομεν τὸν τιμώμενον προσφιλέστατον Ἀδελφὸν ἐπὶ τῇ προσγιγνομένῃ αὐτῷ ἀκαδημαϊκῇ τιμῇ ταύτῃ, τῇ ἀποτελούσῃ δικαίαν ἐπιβράβευσιν τῆς μακρᾶς, εὐόρκου καὶ παγκοίνως ἀναγνωριζομένης προσφορᾶς αὐτοῦ πέριξ τῶν τριῶν ἀξόνων τοὺς ὁποίους ἐπισημαίνει ἡ ἀπόφασις τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Κοινωνίας. Ἄλλωστε, ἡ ἀποστολὴ παντὸς κληρικοῦ, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἑνὸς Ἱεράρχου καὶ δὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἀποτελεῖ ἀπάρνησιν ἑαυτοῦ καὶ παράδοσιν εἰς τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν πραγμάτωσιν αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Τοῦτο ἔπραξεν ἐπαξίως ἀπὸ ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης καὶ συνεχίζει νὰ ἐκπληροῖ ὁ ἀδελφὸς ἅγιος Ἀθηνῶν κύριος Ἱερώνυμος, καταξιῶν τὸν τίτλον τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος ὡς ἐργάτης τίμιος, καὶ δὴ κατὰ τοὺς συγχρόνους καιροὺς ποικίλων κρίσεων καὶ ἀποκαλυπτικῶν καθ᾿ ἡμέραν πειρασμῶν καὶ θλίψεως μεγάλης τοῦ ποιμνίου. Ὁ Μακαριώτατος ἅγιος ἀδελφὸς κύριος Ἱερώνυμος διακονῶν ἀπὸ τῆς ὑψηλῆς Λυχνίας τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης προσφέρει πίστιν καὶ ἐλπίδα σωτηρίας εἰς τὸν λαόν, ἀνακουφίζων καὶ παραμυθῶν αὐτόν, διαπιστοῦντα ὅτι ὁ Θεὸς μεριμνᾷ δι᾿ αὐτόν, διὰ τῆς Κιβωτοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ διὰ τῶν ἀγρυπνούντων ποιμένων αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐξαγγέλλουν ἔργοις καὶ λόγοις, πολλάκις δὲ καὶ γραφίδι, «ἀναστάσεως ἐλπίδα, ἐπαγγελίας ἐκπλήρωσιν, μυστηρίων ἀποκάλυψιν».

Οὕτως ἀποτιμῶντες ἀπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ προσωπικῶς τὴν ἀπονεμομένην τῇ Αὐτοῦ Μακαριότητι τιμήν, συγχαίρομεν ἀδελφικῶς καὶ ἀπὸ καρδίας πρωτίστως μὲν Αὐτόν, εἶτα δὲ τὴν ὑμετέραν Θεολογικὴν Σχολήν, γνωρίζοντες ὅτι κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην τὸν καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιώτατον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ τὸν ἐλέῳ Θεοῦ Προκαθήμενον αὐτοῦ ὡρίσθη ἵνα ἐκπροσωπήσῃ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Ἄνθιμος, καὶ καταστέφοντες τὴν ὑμετέραν Ἐντιμολογιότητα καὶ τοὺς ἐλλογίμους Καθηγητὰς τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Σχολῆς διὰ τῶν ἡμετέρων πατρικῶν καὶ Πατριαρχικῶν εὐχῶν, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς πάντας τὴν Χάριν, τὸν Φωτισμὸν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Πατρὸς τῶν Φώτων Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

,βις΄ Νοεμβρίου ζ΄

Στιγμές από την αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε Επίτιμο Διδάκτορα Θεολογίας στο ΑΠΘ

10.11.2016 | Αποστολή: Μάκης Αδαμόπουλος | Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης


Επίτιμος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναγορεύθηκε το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. 

Ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε στην Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη και τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη. 

Το απόγευμα στο Α.Π.Θ. τον υποδέχθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές και ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Ζουράρις, όπου σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου αναγορεύθηκε επίτιμος Διδάκτορας, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των δύο Τμημάτων, της Θεολογίας και της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας.

Στην τελετή παρέστησαν οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Διαυλείας κ. Αλέξιος, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητος, Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, οι Επίσκοποι Θερμών κ. Δημήτριος και Αμορίου κ. Νικηφόρος. Εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, οι Τοπικοί Άρχοντες της Πόλεως της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, Ακαδημαϊκοί, φοιτητές και φοιτήτριες, κληρικοί και λαϊκοί. 

Κατά την έναρξη της ειδικής τελετής, ακούσθηκαν Ύμνοι από τον Βυζαντινό Χορό της Θεολογικής Σχολής «Οι Τρεις Ιεράρχες», ενώ στην συνεχεία απηύθυναν χαιρετισμούς ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Περικλής Α. Μήτκας, καθώς επίσης και οι Πρόεδροι των δύο Τμημάτων της Σχολής, κ. Κωνσταντίνος Χρήστου και κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, οι οποίοι και αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα του Μακαριωτάτου, καθώς και στο πλούσιο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο του, τόσο ως Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, όσο και ως Αρχιεπισκόπου. Ο κ. Μήτκας χαρακτήρισε τον Αρχιεπίσκοπο παράδειγμα ενότητας, ενώ έκανε λόγο για ευεργετικά αποτελέσματα της δράσης του, τα οποία, όπως είπε, «αναγνωρίζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία».

Οι δύο έπαινοι του τιμωμένου ανεγνώσθησαν από τον Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας.

Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες και την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του, για την τιμητική αυτή διάκριση χαρακτηρίζοντας την σημερινή ημέρα κομβικό σημείο στη ζωή του. Μίλησε για τα προβλήματα της εποχής, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, υπογραμμίζοντας πως «η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής κρίσης» και αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας και του εθελοντισμού. Αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας λέγοντας πως στηρίζεται στους ανθρώπους που προσφέρουν και αυτούς χρειάζεται να τιμήσουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Κυρίου ότι δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και επεσήμανε ότι μας κατηγορούν ότι ανακατευόμαστε στα αλλότρια επειδή ζητάμε εξουσία «δεν ζητάμε εξουσία. Υπάρχει μια διαφορά, άλλο να ζητάς εξουσία, αυτή που δεν επιτρέπεται, και άλλο να είσαι παιδαγωγός, που οδηγείς τους ανθρώπους και να μην έχεις λόγο για τις καταχρήσεις, την αλαζονεία την υπερφλύαρη. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Άλλο η διακονία, άλλο η αγάπη και άλλο η εξουσία ή η ειλικρινής παρατήρηση». 

Στη συνέχεια ανέπτυξε την άκρως τεκμηριωμένη επιστημονική εισήγησή του με τίτλο «Η Θήβα της Βοιωτίας στον 16ο μ.Χ. αιώνα». Άλλωστε, το αντικείμενο σπουδών του Αρχιεπισκόπου είναι η Αρχαιολογία, και είναι γνωστές οι γνώσεις και η αγάπη του για αυτήν την επιστήμη, καθώς και για την Βυζαντινολογία και την αγιογραφία. 

Στην επιστημονική του έρευνα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορία της Βοιωτίας, της Τοπικής Εκκλησίας, αλλά και στο εμπόριο της περιοχής, αφού «η Βοιωτία ήταν από τις σημαντικές περιοχές παραγωγής δημητριακών καρπών, λόγω των σημαντικών της πεδινών περιοχών καλλιεργουμένων εκτάσεων και επομένως ετύγχανε ιδιαιτέρας προσοχής.

Έπειτα η συγκριτικά μικρότερη απόσταση που υπήρχε μεταξύ Ραγούζας και Βοιωτίας σε σχέση με άλλες πιο απομακρυσμένες σιτοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδος και ακόμη, ότι τα λιμάνια της Βοιωτίας βρίσκονταν πολύ κοντά στα δρομολόγια των ραγουζαίικων πλοίων προς και από την Ανατολή, αποτελούσαν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ραγούζας και Βοιωτίας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στα μοναστήρια της περιοχής που κτίσθηκαν στο διάστημα 1540-1570. «Κατά τις πληροφορίες ένα ήταν του Παπαγιώργη, το άλλο του Παπανικόδημου, που βρίσκονταν στο χωριό Παναγία, το τρίτο του Αγίου Νικολάου βρισκόταν στο Μουρίκι, του οποίου μάλιστα η ίδρυση συνδέεται με τον Μητροπολίτη Θηβών Ιωάσαφ τον Α΄». Μίλησε για την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά, για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, αλλά και για την σημαντική συμβολή της. «Τα βάσανα και οι συμφορές της Μονής του Οσίου Λουκά και των πατέρων αυτής στα χρόνια της σκλαβιάς δεν είχαν τελειωμό. Το έτος 1568 αναγκάσθηκε για δεύτερη φορά το Μοναστήρι να αγοράσει τα κτήματά του για να έχει δήθεν «ιδιοκτησία» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος και ανέγωσε ένα ιστορικό κέιμενο που αποδεικνύει την πολύτιμη εισφορά της Μονής. Το κείμενο αυτό είναι μια μαρτυρία και απάντηση σε όσους αβασάνιστα φλυαρούν: πού βρήκαν τα μοναστήρια την περιουσία τους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου, όπου σύμφωνα με μαρτυρία «στο κέντρο των Θηβών λειτουργεί ως Μητροπολιτικός Ναός εκείνος του Αγίου Στεφάνου. Φαίνεται ότι και η ανάγλυφη εικόνα του αγίου Στεφάνου που διασώζεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Θηβών προέρχεται από τον ναόν αυτόν».

Μιλώντας για την αγιογραφική σχολή των Θηβών ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε πως «τρεις αγιογράφοι από την Θήβα, ο Φράγγος Κατελάνος, οι αδελφοί Γεώργιος ιερεύς και εκκλησιάρχης Θηβών και Φράγγος Κονταρής με την αγιογραφική τους αριστοτεχνική τέχνη ανέδειξαν το εργαστήρι τους ως «Σχολήν αγιογραφίας» των Θηβών», ενώ σε αλλο σημείο συμπλήρωσε πως «έχει τεθεί πιστεύω μια απορία. Ποια είναι τα έργα της «Σχολής των Θηβών» στην πόλη των Θηβών και την ευρύτερη περιοχή της. Απάντηση στο ερώτημα αυτό μας δίδει η αρχαιολόγος Χαρίκλεια Κοιλάκου. «Πρέπει να επισημάνουμε ότι η Θήβα είναι δυστυχώς από τις ελάχιστες πόλεις του Ελλαδικού χώρου που οι ιστορικές της περιπέτειες και οι φοβεροί σεισμοί, κυρίως του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αι., είχαν ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του μνημειακού της πλούτου, όπως τον γνωρίζουμε από τις πηγές και όπως αποκαλύπτεται από τα ευρήματα των ανασκαφών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως τα ερείπια δεκαπέντε ναών μερικοί από τους οποίους τοιχογραφημένοι». Ωστόσο με βεβαιότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι έργα της σχολής αυτής είναι οι τοιχογραφίες της Παλαιοπαναγιάς Στενής Ευβοίας, της Μονής Γαλατάκη Ευβοίας, της Μονής Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, του αγίου Γεωργίου Ακραιφνίου, του αγίου Νικολάου και Αγίου Αθανασίου Κόκκινου Βοιωτίας, της Αγίας Μαρίνης Μουρικίου».

Η Τελετή έκλεισε με τον μουσικό επίλογο, από το Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Κυρίου Θεσσαλονίκης.

Πατριαρχικό Μήνυμα κατά την Ημερίδα "Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" (Μονή Βλατάδων, 10.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῶν Βλατάδων
ὀργανωθεῖσαν Ἡμερίδα
μέ θέμα «μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον»

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ἀμορίου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καὶ συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Νικηφόρε, Ἡγούμενε τῆς Ἱερᾶς καθ᾽ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Θεοφιλίᾳ καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Μετ᾿ ἐπιπόνων προσπαθειῶν, μετ᾿ ἀγάπης καὶ ὑπομονῆς, μὲ κριτήριον καὶ γνώμονα πάντοτε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία προσλαμβάνει ποικίλας ἐθνικὰς μορφὰς καὶ σέβεται τὰ τοπικὰ στοιχεῖα, διασώζουσα τὴν ἑνότητα ἐντὸς τῆς «ἐν μέτρῳ» ποικιλίας καὶ μὴ ἀπομακρυνομένη τοῦ ἱστοῦ τῆς κοινῆς παραδόσεως, καὶ ὑπερβαίνει ἐν Χριστῷ τὰς ἐπὶ μέρους ἐκφράσεις τῶν λαῶν ὑπὸ τὸ ἄπλετον φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, διωργανώθη κατὰ τὸ τρέχον ἔτος, τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου καὶ τῷ ἀμετρήτῳ ἐλέει Αὐτοῦ, καὶ συνεκλήθη ἐν εὐλογίαις ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐν τῇ μεγαλονήσῳ Κρήτῃ.

Ἡ Σύνοδος αὕτη, παρὰ τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα προεκλήθησαν πειρασμικῶς ἀμέσως πρὸ αὐτῆς καὶ παρὰ τὴν μὴ ἀναμενομένην ἀπουσίαν, παρὰ τὰ συμπεφωνημένα πανορθοδόξως, ὡρισμένων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὰς ἀνθρωπίνας ἀτελείας τῶν συμμετασχόντων, ἀποτελεῖ ἁπτὸν σημεῖον συμπορείας πάντων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ κέντρον ἀναφορᾶς ὅσων ἀσπάζονται τὴν ὀρθόδοξον πίστιν «ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ». 

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, πέραν τῶν ληφθεισῶν ὁμοφώνως ἀποφάσεων ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἀποδεικνύει ἐμπράκτως τὴν διαρκῆ μέριμναν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἵνα διασώζηται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης καὶ ἡ πνευματικὴ ὁμοήθεια διὰ τῆς κοινῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀπασχολούντων τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν ποιμαντικῶν καὶ συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων.

Ἐξ ἄλλου, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πατερικὴν Παράδοσιν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀποτελοῦμεν, διὰ τοῦ ἑνὸς κοινοῦ Βαπτίσματος, ζῶντα καὶ ἰσότιμα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἡ μοναδικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἡμῶν εἶναι ἡ χάρις τῆς ἱερωσύνης, ἡ μεταδιδομένη εἰς τοὺς κληρικοὺς διὰ τῆς χειροτονίας, καθὼς «τὸ πᾶν ὁ Θεὸς ἐργάζεται» (Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, P.G. 60, 116). Διὰ τοῦτο καὶ πάντα τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κοινὰ καὶ ἐπιλύονται ἐν Συνόδῳ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν», ὡμολόγησαν οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος κατὰ τὴν πρώτην ἐκείνην ἀποστολικὴν σύνοδον ἐν Ἱεροσολύμοις. 

Αἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ταύτης, πεποίθαμεν, ὅτι ἀποτελοῦν ἐφόδια διὰ τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους, ὥστε, βιοῦντες τὴν συνοδικὴν πραγματικότητα καὶ τὰ οὕτω δόξαντα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν τοῖς μετασχοῦσιν αὐτῆς Πρωθιεράρχαις καὶ λοιποῖς Ἱεράρχαις, νὰ αὐξάνουν ἐν Χριστῷ καὶ νὰ καθίστανται τέκνα Ἰησοῦ, σκεύη τίμια οὐχὶ εἰς ἀπώλειαν, ἀλλ᾿ εἰς σωτηρίαν, τέκνα «ἄξια τῆς ἐπουρανίου κλήσεως φρονεῖν, καὶ ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι», ἑλκόμενα ἀπὸ τῶν τοῦ Θεοῦ θελημάτων καὶ κριμάτων (πρβλ. Μ. Βασιλείου, Περί τελειότητος βίου μοναχῶν, P.G, 32, 288). Ἡ ἀναζήτησις τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς τὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς ἑκάστου χριστιανοῦ, ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἡ Σύνοδος αὕτη ἀποτελεῖ πρᾶξιν Ὀρθοδόξου μαρτυρίας καὶ Ὀρθοδόξου φρονήματος, φανεροῦσα τὴν ὑπακοὴν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὀφείλομεν, λοιπόν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ βιοῦντες ἐν ἐκστάσει τὸ γεγονὸς τοῦτο καὶ ἰδόντες νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τὸν Ἀστέρα τὸν φαεινὸν ἱστάμενον ἀοράτως ἐπάνω τοῦ Συνοδικοῦ ὑπερώου καὶ διά τοῦ Ἀγγέλου Κυρίου ἀνοίξαντα τὰς φυλακὰς τῶν καρδιῶν ἡμῶν καὶ προτρεψάμενον ἡμᾶς πάντας καὶ δι᾿ ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους «πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης» (πρβλ. Πράξ. ε΄, 20), νὰ πορευώμεθα τὴν ἀένναον Ὀρθόδοξον βιοτὴν καὶ πολιτείαν, ἵνα χαρὰ ᾖ παντὶ τῷ λαῷ καὶ πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι. Ὀφείλομεν, δηλαδή, νὰ ἐργαζώμεθα διὰ πασῶν τῶν δυνάμεων ἡμῶν διὰ τὸ συνοδικὸν τοῦτο γενονός, ἀπορρίπτοντες πᾶσαν φυλετικὴν διάκρισιν καὶ ἀνταγωνισμὸν ὡς ξένα πρὸς τὸ οἰκουμενικὸν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἀεὶ νὰ ἐπικρατῇ ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ τὸ ἑνωτικὸν συνοδικὸν πνεῦμα διακονίας καὶ αὐταπαρνήσεως, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς κοινῆς ἀδελφικῆς πορείας, διὰ νὰ κατοικῇ ὁ Χριστὸς ἐν ἡμῖν καὶ νὰ ὦμεν σκεύη τίμια εἰς ὑπακοήν. 

Τὸ συνοδικὸν τοῦτο γεγονὸς ἐν Κρήτῃ καὶ ἀπὸ τῆς Κρήτης ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερον θησαυρὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν πολυτιμοτέραν συνεισφορὰν αὐτῆς εἰς τὸν σύγχρονον ἀλληλοσπαρασσόμενον κόσμον, ὅτι δηλαδὴ διασώζεται τὸ ἐσχατολογικὸν βίωμα εἰς πᾶσαν ἐποχήν, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναβάσεως τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τὴν δύναμιν ταύτην τῆς παραδόσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων καὶ τῆς ἀδιακόπου Ὀρθοδόξου συνοδικῆς πορείας διὰ τῶν αἰώνων ἀπεκάλυψε, μαρτυρήσασα ὅτι ὁ Ἀγαθὸς Κύριος εἶναι τὸ Φῶς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή, ὁ μόνος γινώσκων τὸ ἀσθενὲς τῆς ἡμετέρας ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸν Ὁποῖον καὶ ἐν Συνόδῳ παρεκαλέσαμεν καὶ μετὰ τὴν Σύνοδον ταύτην ἱκετεύομεν, οἷς Ἐκεῖνος μόνος ἐπίσταται κρίμασι, νὰ σώζῃ πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τὸν λίαν καλὸν κόσμον Αὐτοῦ.

Ἐν τῷ συνοδικῷ τούτῳ γεγονότι τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνος καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτοῦ χαιρετίζομεν τὴν ἡμερίδα ταύτην, τὴν ὀργανουμένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ τὴν ὑμετέραν ἀγαπητὴν Θεοφιλίαν, ἀδελφὲ ἅγιε Ἀμορίου κύριε Νικηφόρε, καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Βλατάδων ἐπὶ τοῦ ἐπικαὶρου θέματος: «Μετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον», εὐχόμενοι πᾶσαν ἐπιτυχίαν, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης (πρβλ. Ματθ. γ΄,15).

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴησαν μετὰ πάντων τῶν ἐκλεκτῶν καὶ ἀγαπητῶν ὁμιλητῶν καὶ συνέδρων. Ἀμήν.

,βις’ Νοεμβρίου ι΄

Πατριαρχική Χοροστασία στον Ναό του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων

Κωνσταντινούπολη, απόγευμα 10ης Νοεμβρίου 2016, στον περιώνυμο Ναό του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων και εν όψει της αυριανής εορτής του Αγίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε εκεί, όπου χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Παρέστη, σε τιμητική θέση, ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Τέρενς Κουίκ, ενώ τον θείο λόγο κήρυξε απ' άμβωνος ο Διάκονος Ιωακείμ Μπίλλης. Συμμετείχαν πολλοί επίσημοι και Ρωμιοί της Πόλης. Ακολούθησαν τα ειθισμένα κεράσματα.
Ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Τ. Κουίκ επισκέφθηκε τους Ρωμιούς της Πόλης


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

ἐπίσκεψις τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
κ. Τέρενς Κουΐκ, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου, Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἁρμόδιος διά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη αὐτόν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του καί ἔσχε μετ᾿ αὐτοῦ ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Σύμβουλος αὐτοῦ, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν δ᾿ αὐτῷ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.


Ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Τέρενς Κουίκ επισκέφθηκε σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Το μεσημέρι παρακάθησε στην πατριαρχική τράπεζα όπου τον προσκάλεσε σε γεύμα ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.

Στην συνάντησή τους στο πατριαρχικό γραφείο, όπου ήταν παρών ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ευάγγελος Σέκερης, μητροπολίτες του οικουμενικού θρόνου και οι συνεργάτες τού υφυπουργού που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα ο Οικ. Πατριάρχης καλωσόρισε τον κ. Κουίκ και συνέχισε:

«Χαιρόμαστε γιατί ένας παλιός φίλος, πολύ παλιός φίλος από την αρχή της πατριαρχίας μου έφτασε σε αυτό το ζηλευτό επίπεδο. Μοιραζόμαστε τη χαρά σας και την υπερηφάνεια σας. Δεν ήταν μικρότερο το πόστο που είχατε παρά τω πρωθυπουργώ μέχρι πρόσφατα, αλλά ως υφυπουργός Εξωτερικών με αυτήν την αρμοδιότητα είναι κάτι διαφορετικό. Θα βοηθήσετε όλο το ποίμνιο, γιατί όλος ο απόδημος ελληνισμός, αν εξαιρέσουμε την Αφρική, είναι όλοι υπό τον Οικουμενικόν Θρόνον. Έτσι θα έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, στον οποίο θα μπορούμε να πούμε τα προβλήματα των ποιμνίου μας και να τα επιλύουμε».

Ο κ. Κουίκ ευχαρίστησε για την υποδοχή και τόνισε: «Ήτανε για μένα πολύ σημαντικό και επιλογή μου, αν και είθισται οι αναλαμβάνοντες θέση στην πολιτικά ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, υπουργοί, υφυπουργοί, πρώτα να επισκέπτονται την Κύπρο, επέλεξα να κάνω το πρώτο μου ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.

Και το γεγονός, τολμώ να πω η φιλιά και ο αμέριστος σεβασμός μου στο πρόσωπο σας, δίνει μια ιδιαίτερη σημασία για τον εσωτερικό μου κόσμο. Εξάλλου εσείς έχετε δώσει το όνομα της κόρης μου».

Σε δηλώσεις που έκαναν από κοινού στο ΑΠΕ οι δύο άντρες μετά τη συνάντηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλώντας για τον νέο υφυπουργό Εξωτερικών, ανέφερε ότι ο κ. Κουίκ όταν ακόμη ήταν νέος δημοσιογράφος είχε ζητήσει από τον Πατριάρχη να τού παραχωρήσει συνέντευξη με θέμα την Ίμβρο.

«Έχουμε αμοιβαία επικοινωνία, εκτίμηση και αγάπη. Τώρα που αναλαμβάνει τον απόδημο ελληνισμό εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως θα είναι χρήσιμος για το ποίμνιον μας σε όλο τον κόσμο, εκτός από την ήπειρο της Αφρικής, η οποία ανήκει δικαιοδοσιακά στο πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεργάζεται με τους απανταχού αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τους αρχιεπισκόπους μας και τους μητροπολίτες μας για το καλό του αποδήμου ελληνισμού. Με αυτή την βεβαιότητα χαιρετίζω και τον διορισμό του σε αυτό το πόστο», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του προσέθεσε τα εξής:

«Παναγιότατε ήρθα να δω από κοντά τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και να πάρω και την ευλογία τη δική σας. Τα εκκλησιαστικά θέματα τα κρατά ένας καλός φίλος, ο Γιάννης Αμανατίδης μαζί με τα πολιτιστικά. Αλλά η αγάπη μου για την ομογένεια, την οποία θα την αποδείξω στη συνέχεια με τις πράξεις μου, η αγάπη μου αυτή ανάγεται στην εποχή της δημοσιογραφίας μου, έχοντας επισκεφτεί την ομογένεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από κει και πέρα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει επιτέλους να δώσει τη σημασία και την αξία που πρέπει να έχουν οι ομογενείς, αλλά με μια προϋπόθεση, και είναι κάτι που θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά: ότι με τους εκπροσώπους της ομογένειας θέλω να μιλάω για την πατρίδα, να ακούω τα προβλήματα τους και σε σχέση με την πατρίδα, αλλά δεν μπορώ εκείνους που έχουν μέσα στο μυαλό τους κομματικές σκέψεις. Γιατί το κόμμα είναι ένα και λέγεται Ελλάδα».

Ο κ. Κουίκ το πρωί ξεκίνησε τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη με επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο, όπου τον υποδέχθηκαν ο λυκειάρχης, οι καθηγητές και οι μαθητές της σχολής, ακολούθως επισκέφθηκε την Μεγάλη του Γένους Σχολή, το παλαιότερο εν ενεργεία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει ιδρυθεί το 1454, ενώ στις 3 μ.μ. επισκέφθηκε το Ζάππειο.

Στις 4.00 μ.μ. παρέστη στον εσπερινό που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Άγιο Μηνά Υψωμαθείων.

Το απόγευμα στις 6 στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του γενικού προξενείου της Ελλάδας θα είχε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων και ακολούθως θα μεταβεί στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών η Επιστημονική Ημερίδα «Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο»

Αποστολή: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης 
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα «Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο», στο Αμφιθέατρο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Μελετών στην Θεσσαλονίκη. 

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης. 

Παρέστησαν, επίσης, οι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος, οι Επίσκοποι Αμορίου κ. Νικηφόρος, ηγούμενος της ιεράς μονής Βλατάδων, Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, Θερμών κ. Δημήτριος, Αββύδου κ. Κύριλλος, ακαδημαϊκοί, φοιτητές θεολογικών και εκκλησιαστικών σχολών, κληρικοί και λαϊκοί. 

Ο Αρχιεπίσκοπος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λέγοντας πως ήταν ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα ιδίως σε μία εποχή με τεράστια προβλήματα και τον ευχαρίστησε και τον συνεχάρη για το σπουδαίο γεγονός της Συνάξεως.

Ο Αρχιεπίσκοπος, απαντώντας σε ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμη κάποια ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Συνόδου, ανέφερε ότι στις 22 του μηνός θα συνέλθει η Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να ασχοληθεί με τα αποτελέσματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σημειώνοντας πως «δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε διότι η βιασύνη κάνει ζημιά πολλές φορές». 

Επεσήμανε, επίσης, ότι «ο χρόνος που περνά εξωραΐζει τα πράγματα και δείχνει μόνο την ομορφιά. Κάθε μεγάλο γεγονός έχει πολλές εικόνες. Όταν περάσει ο καιρός, αυτοί που θα κάνουν την κρίση της συνόδου της Κρήτης θα βρουν κάποια καλά λόγια να πούνε, που δεν βρίσκουν οι σημερινοί». 

Κατά την πρώτη συνεδρία της Ημερίδας Πρόεδρος ήταν ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και μίλησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, με θέμα «Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» και ο Γεώργιος Μαρτζέλος, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής ΠΙΠΜ, με θέμα «Το κείμενο της Ε” Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως για τις Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος».

Στην δεύτερη συνεδρία Πρόεδρος ήταν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος και μίλησαν ο Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, με θέμα «Ο θεολογικός λόγος πριν και μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Όραμα και πραγματικότητα» και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ, με θέμα «Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και το πρόβλημα της πρόσληψης (reception) αυτών». 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων.

Σήμερα η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σε επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογικής του ΑΠΘ


Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄. Η εν λόγω επίσημη Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. 


Το πρόγραμμα της Τελετής είναι το εξής: 

Ύμνοι από τον Βυζαντινό Χορό της Θεολογικής Σχολής 

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου 

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα 

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Χρήστου 

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή 

Έπαινος από τον Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο Λαμπρυνιάδη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ 

Έπαινος από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα Νανάκη, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ 

Τελετή Αναγόρευσης Αντιφώνηση και Ομιλία από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β´, με τίτλο «Η Θήβα της Βοιωτίας στον 16ο μ.Χ. αιώνα» 

Μουσικός Επίλογος Λήξη Τελετής

Για τα επικείμενα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Δωδώνης


Την προσεχή Κυριακή, 13η Νοεμβρίου 2016, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εορτάζει τα ονομαστήριά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος δεν θα εορτάσει επίσημα.  

Την ίδια ημέρα θα προεξάρχει της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας στο Καθολικό της Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου πόλεως Ζακύνθου (όπου υπάρχει παρεκκλήσιο του τιμωμένου Αγίου Χρυσοστόμου) και θα δεχθεί τις ευχές του εκκλησιάσματος στο Αρχονταρίκι της εν λόγω Μονής από  ώρα 11 έως 12.15.