e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ (CEOB-OBB)

Βρυξέλλες - 21.12.2016 Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ δωδεκάτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 21 Δεκεμβρίου 2016, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τήν συμμετοχὴν τοῦ Πανιερωτάτου ρχιεπισκόπου κ. Σίμωνος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), τοῦ Σεεβασμιώτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσήφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας).

Οἱ ἐπίσκοποι ἀντήλλαξαν ἀπόψεις καί σκέψεις ἐπὶ θεμάτων ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος ὡς εἷναι ἡ πραγματοποίησις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα εἰς Βρυξέλλας καθὼς καὶ ἡ ἐπίσκεψις ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἄλλα θέματα συζητήσεως καὶ ποιμαντικῆς φροντίδος τῶν ἐπισκόπων ἦσαν ἡ Ὀρθόδοξος νεολαία εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελοὺξ καὶ οἱ τρόποι καλυτέρας ἐντάξεώς της εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰ βελγικὰ σχολεῖα καὶ αἱ τελευταῖαι ἐξελίξεις ἐπὶ τοῦ θέματος, ἡ παρουσία Προχαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν, ἡ ζωὴ καὶ αἱ δραστηριότητες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τὰ ἀρχιερατικᾶ συλλείτουργα τῶν ἐπισκόπων-μελῶν τῆς Συνελεύσεως είς διαφόρους εὐκαιρίας.

Οἱ Ἀρχιερεῖς ἠσχολἠθησαν ἐπίσης μετὰ θεμάτων ἐσωτερικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὐξ.

Ἡ 12η αὕτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθ. Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔληξεν τὰς ἐργασίας της διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν των διαφόρων ἐπισκοπῶν καὶ εὐχῶν διὰ τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009. 

Διάφορα σημαντικά εκ Φαναρίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ στυγερᾷ δολοφονίᾳ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας μ. Ἀνδρέου Karlov τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξέδωκεν Ἀνακοινωθέν καταδικάζον τήν τρομοκρατικήν ἐνέργειαν, ἀπέστειλε δέ εἰς Ἄγκυραν, τήν Τρίτην, 20ήν τ.μ., τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὅστις ἐτέλεσε σλαυωνιστί Τρισάγιον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ πρό τῆς ἀναχωρήσεως εἰς Μόσχαν τοῦ ἀεροσκάφους δι᾿ οὗ μετεφέρθη ἐκεῖσε ἡ σορός διά τήν κηδείαν καί τόν ἐνταφιασμόν.


Ἡ Α. Πανοσιολογιότης ἐξ ἄλλου διεβίβασεν εἰς τήν χήραν καί τούς συνεργάτας τοῦ ἀειμνήστου ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἀγκύρας τήν συμπάθειαν καί τά θερμά συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί προσωπικῶς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις τήν μεσημβρίαν τῆς 21ης τ.μ. μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Πόλει Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας καί διά ζώσης τήν ὀδύνην Αὐτοῦ εἰς τόν Γενικόν Πρόξενον Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev.

* * *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί ηὐλόγησε πατρικῶς τά μέλη τῆς χορῳδίας αὐτοῦ, κατά τήν τακτικήν ἑβδομαδιαίαν των συνάντησιν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μουσικολ. Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, ἀπευθύνας αὐτοῖς πατρικάς νουθεσίας διά τήν διακονίαν αὐτῶν, ὡς καί εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα Χριστούγεννα 2016

Ἀριθμ. Πρωτ. 1297

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


"Χριστοῦ δ᾿ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις" .

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,

Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς καὶ ἐφέτος νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς ἐν "Βηθλεὲμ τῇ μικρᾷ" κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Ἑορτάζει ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἧς "σάρκα ἀνέλαβεν" ὁ Χριστὸς σαρκωθείς , καταστήσας αὐτὴν "κόσμον τοῦ κόσμου" . Σκιρτᾷ διὰ τὰς θείας εὐλογίας ὄχι μόνον σύνολον τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ "πᾶσα ἡ κτίσις". "Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται˙ Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου".

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ "πρῶτον ἀκίνητον" τῶν Ἀρχαίων, ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι καθ᾿ ἑαυτὸν κοινωνία ἀγάπης καὶ κινεῖται ἐν χρόνῳ ἀγαπητικῶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν κόσμον. "Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς".

Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ "εἶναι", χαρίζεται εἰς αὐτὸν διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του τὸ "εὖ εἶναι". "Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐκδημήσωμεν, ἢ ἐπανέλθωμεν..., ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι τὸν νέον ἐνδυσώμεθα, καὶ ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀπεθάνομεν οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, Χριστῷ καὶ συγγεννώμενοι καὶ συσταυρούμενοι καὶ συνθαπτόμενοι καὶ συνανιστάμενοι" . Εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον εἶναι πλέον ἀνοικτὴ ἡ ὁδὸς τῆς κατὰ χάριν Θεώσεως. Ὅλοι εἴμεθα "Θεοῦ χωρητικοί". "Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ˙ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ". 

Δυστυχῶς, τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων κηρύσσεται καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον, ὅπου ἠχεῖ ἡ κλαγγὴ τῶν ὅπλων, ὅπου ἀσκεῖται ἀπρόκλητος βία εἰς βάρος ἀτόμων καὶ λαῶν, ὅπου κυριαρχεῖ ἀνισότης καὶ κοινωνικὴ ἀδικία. Ἀφόρητος εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται τὰ ἀναρίθμητα παιδία, θύματα πολεμικῶν συγκρούσεων, ἐκρύθμων καταστάσεων, ποικιλωνύμων ἐκμεταλλεύσεων, διωγμῶν καὶ διακρίσεων, πείνης, πενίας καὶ ἐπωδύνων στερήσεων.

Κατὰ τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν, μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, νὰ διαπιστώσωμεν ἰδίοις ὄμμασιν ἐν Λέσβῳ τὰς περιπετείας τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν καὶ ἰδίως τὰ ὀξέα προβλήματα τῶν ταλαιπωρημένων παιδίων, τῶν ἀθώων καὶ ἀνυπερασπίστων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τῶν φυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν διακρίσεων καὶ τῆς ἀδικίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων αὐξάνει συνεχῶς.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ νηπιάσαντος δι᾿ ἡμᾶς Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ παιδίου Χριστοῦ, τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ὁποίου ζητεῖ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία συμφώνως πρὸς τὸν Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον , εἶναι ὑπόμνησις καὶ κλῆσις νὰ μεριμνήσωμεν διὰ τὰ παιδία, νὰ προστατεύσωμεν τὰ εὐάλωτα αὐτὰ θύματα καὶ νὰ σεβασθῶμεν τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

Τὰ παιδία καὶ αἱ εὐαίσθητοι ψυχαί των ἀπειλοῦνται βεβαίως καὶ εἰς τὰς χώρας τοῦ ἀνεπτυγμένου οἰκονομικῶς καὶ σταθερωτέρου πολιτικῶς κόσμου, ἀπὸ τὴν μεγάλην κρίσιν τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, ἀπὸ ποικιλομόρφους παρεμβάσεις καὶ τὴν ἄσκησιν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς βίας. Ἀλλοιώνεται ἡ παιδικὴ ψυχὴ ἐκ τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ ἰδίως τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ διαδικτύου εἰς τὴν ζωήν των καὶ ἀπὸ τὴν ριζικὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τὰ μετατρέπει ἐνωρὶς εἰς καταναλωτὰς καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς ἐξαφανίζει ταχύτατα τὴν παιδικὴν ἀθωότητα.

Ἐν ὄψει τῶν κινδύνων αὐτῶν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνθεῖσα "μετ᾿ ἰδιαιτέρας ἀγάπης καὶ στοργῆς" πρὸς τὰ παιδία καὶ τοὺς νέους, ἀναφέρει ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς  τὰ ἑξῆς: "Μέσα εἰς τὸν κυκεῶνα τῶν ἀλληλοαναιρουμένων ὁρισμῶν τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία προβάλλει τὰ Κυριακὰ λόγια, "ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν"  καὶ τὸ "ὅς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν" , ὡς καὶ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σωτὴρ ἡμῶν δι᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι "κωλύουν"  τὰ παιδία νὰ Τὸν πλησιάσουν καὶ δι᾿ ὅσους τὰ "σκανδαλίζουν".

Τὸ μυστήριον τῶν Χριστουγέννων συμπυκνοῦται εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κοντακίου τῆς ἑορτῆς "Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός". Ὁ Θεὸς Λόγος ὡς παιδίον καὶ τὸ παιδίον ὡς Θεὸς ἀποκαλύπτεται εἰς ἀνθρώπους μὲ "καθαρὰν καρδίαν" καὶ μὲ τὴν ἁπλότητα τοῦ παιδίου. Τὰ παιδία κατανοοῦν ἀληθείας, τὰς ὁποίας "οἱ σοφοὶ καὶ οἱ συνετοὶ" ἀδυνατοῦν νὰ προσεγγίσουν. "Ἀπὸ παιδιὰ καὶ μόνον φτιάχνεις Ἱεροσόλυμα", σημειώνει ὁ Ἐλύτης εἰς τὸ "Ἐκ τοῦ πλησίον".

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας, νὰ σέβωνται τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίου προσφυγικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θίγει κατ᾿ ἐξοχὴν τὰ δικαιώματα τῶν παιδίων, ἐνώπιον τῆς μάστιγος τῆς παιδικῆς θνησιμότητος, τῆς πείνης, τῆς παιδικῆς ἐργασίας, τῶν σωματικῶν κακώσεων καὶ τῆς ψυχολογικῆς βίας, ἀλλὰ καὶ τῶν κινδύνων ἀλλοιώσεως τῆς παιδικῆς ψυχῆς λόγῳ τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκθέσεώς των εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῶν συγχρόνων ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας καὶ τῆς καθυποτάξεως αὐτῶν εἰς τὸν καταναλωτισμόν, ἀνακηρύσσομεν τὸ 2017 Ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, καλοῦντες πάντας νὰ ἀναγνωρίζουν καὶ νὰ σέβωνται τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν παιδίων. 

Ὅπως τονίζεται εἰς ἕτερον σπουδαῖον κείμενον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν λόγον αὐτῆς, δὲν ἀποβλέπει πρωτίστως «εἰς τὸ νὰ κρίνῃ καὶ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον» , ἀλλὰ εἰς τὸ νὰ προσφέρῃ εἰς αὐτὸν ὡς ὁδηγὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα ὅτι τὸ κακόν, ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖον λόγον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀφεθῇ νὰ κατευθύνῃ τὴν πορείαν της». 

Προσκυνοῦντες ἐν ταπεινώσει καὶ κατανύξει τὸν Σωτῆρα ἡμῶν, ὅστις ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους, καὶ ἀνυμνοῦντες ᾄσμασιν ἐνθέοις τὸ μέγεθος τῆς περὶ ἡμᾶς θείας Οἰκονομίας, κλίνοντες τὸ γόνυ ἐνώπιον τῆς βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου τὸν ἑόρτιον χαιρετισμὸν «Χριστὸς γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν˙ ἀπαντήσατε» πρὸς τὰ μακρὰν καὶ τὰ ἐγγὺς τέκνα τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καὶ ἀποστέλλομεν πρὸς αὐτὰ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν.

«Ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» , ἂς ἀγωνισθῶμεν ἅπαντες ἐν ὁμοψυχίᾳ, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς καινῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, τηροῦντες ὅσα ἐνετείλατο ἡμῖν ὁ Κύριος, ὁ ὢν μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» .

Χριστούγεννα ‚βις΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ecumenical Patriarch's Bartholomew Christmas 2016 Message

Ecumenical Patriarch's Bartholomew Christmas Message to the Plenitude of the Church

Grace, Mercy and Peace from the Savior Christ Born in Bethlehem


“Christ’s incarnation is my own recreation”[1]

Beloved brothers and sisters, dear children in the Lord,

We praise and glorify the God in Trinity, who deemed us worthy once again this year to reach the great feast of the Nativity in the flesh of the Son and Word of God the Father in “little Bethlehem.”

The holy Church is celebrating with fullness of joy, for Christ “assumed flesh” through His incarnation[2] and rendered the Church “an adornment for the world.”[3] Indeed, the entire human race, and even “all of creation,” rejoices over this divine blessing. “All of creation is today filled with joy because Christ is born of a Virgin.”[4]

In contrast to the “unmoved mover” of the ancient Greeks, our God is the communion of love and lovingly moves in time toward humankind and the world. “In this is love, not that we loved God but that He loved us.” (1 John 4.10)

The pre-eternal Word of the Father, who granted “being” to humankind, now grants us “well being” through His incarnation. “This is the reason behind the feast; this is why we celebrate today: namely, God’s descent to us so that we might ascend—or return—to God . . . in order that, by laying aside the old man, we may assume the new man; and in order that, by dying to Adam, we might therefore live in Christ; in order that we might be with Christ, be crucified with Him, be buried with Him, and arise with Him.”[5] The way of deification through grace is henceforth open to everyone coming into the world. All of us are “capable of containing God.” “There is neither Jew nor Greek, neither slave nor free man, neither male nor female; for all of you are one in Christ Jesus.” (Gal. 3.28)

Unfortunately, the Gospel of Christmas is once again proclaimed to a world where the racket of weapons is heard, where unprovoked violence against individuals and peoples is enacted, and where inequality and social justice prevail. It is unbearable to witness the state of countless children, victims of military conflict, irregular situations, manifold exploitations, persecutions and discriminations, as well as hunger, poverty and painful dispossession.

Last April, we had the opportunity in Lesbos to witness with our own eyes—together with His Holiness Pope Francis of Rome and His Beatitude Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece—the tragic circumstances of refugees and immigrants, and especially the acute problems of the suffering children, innocents and defenseless victims of military violence, as well as the racial and religious discrimination and injustice, all of which are constantly increasing.

The feast of God’s Word, who became an infant—the child Jesus, whose disappearance is pursued by worldly authority, according to the Evangelist Matthew (Matt 2.13)—is a reminder and invitation for us to care for children, to protect these vulnerable victims and to respect the sacredness of childhood.
Of course, children and sensitive souls are also threatened in economically developed and politically stable countries of the world, whether by the immense crisis of marriage and family, or by diverse interventions as well as the use of physical or spiritual force. A child’s soul is altered by the influential consumption of electronic media, especially television and the internet, and by the radical transformation of communication. Unbridled economics transfigures them from a young age into consumers, while the pursuit of pleasure rapidly vanishes their innocence.

In light of these dangers, the Holy and Great Council of the Orthodox Church addressed children and young people “with particular love and affection” (Prov. 8) by including the following in its Encyclical:

Amid the medley of mutually contradictory definitions of childhood, our most holy Church presents the words of our Lord: “Unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven” (Matt 18.3) and “whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it (Luke 18.17), as well as what our Savior says about those who “prevent” (Luke 18.16) children from approaching Him and about those who “scandalize” them (Matt 18.6).

The mystery of Christmas is crystallized in the words of the festive Kontakion: “For us, a new child was born, God before all ages.” The divine Word as child and the child as God is revealed to the world with “the pure heart” and simplicity of a child. Children comprehend truths, which “wise and prudent” people are unable to approach. As Elytis observes in his poem From one’s neighbor: “You can build Jerusalem out of children alone!”

Beloved brothers and sisters in the Lord,

We appeal to all of you to respect the identity and sacredness of childhood. In light of the global refugee crisis that especially affects the rights of children; in light of the plague of child mortality, hunger and child labor, child abuse and psychological violence, as well as the dangers of altering children’s souls through their uncontrolled exposure to the influence of contemporary electronic means of communication and their subjection to consumerism, we declare 2017 as the Year of Protection of the Sacredness of Childhood, inviting everyone to recognize and respect the rights and integrity of children.

As underlined in another significant document of the Holy and Great Council, the Church of Christ does not look to “judging and condemning the world” with its word (John 3.17; 12.47), “but rather to offer to the world the guidance of the Gospel of the Kingdom of God, namely, the hope and assurance that evil, no matter its form, does not have the last word in history and must not be allowed to dictate its course.”[6]

Therefore, we venerate our Savior with humility and compunction, for He has visited us from on high; we praise with divine song the immensity of the sacred Incarnation; we kneel down before the All-Holy Theotokos, who holds the child Jesus; and we address from the sleepless Phanar the festive greeting to all children of the Church of Constantinople, both near and afar: “Christ is born; glorify Him. Christ has come from heaven; come out to meet Him,” together with our paternal wishes and patriarchal prayer.

“Be strong in the grace of Christ Jesus.” (2 Tim. 2.1) Let us all strive together with faith and sincere love in the good struggle of new life in the Church, adhering to all that the Lord has commanded. For He is with us “all the days of our life, to the end of the ages.” (Matt 28.20)

Christmas 2016

+BARTHOLOMEW of Constantinople
Fervent supplicant of all before God


[1] Gregory the Theologian, Moral Poems 34.
[2] John Chrysostom, Homily before Exile PG 52.429.
[3] Origen, Commentary on the Gospel of John 6.
[4] Christmas Matins.
[5] Gregory the Theologian, Homily 38 on Epiphany, namely the Nativity of the Savior.
[6] The Mission of the Orthodox Church in the Contemporary World, introduction.

Proclamación patriarcal para Navidad 2016

+ B A R T O L O M É 
POR LA MISERICORDIA DE DIOS
ARZOBISPO DE CONSTANTINOPLA-NUEVA ROMA
Y PATRIARCA ECUMÉNICO
A LA PLENITUD DE LA IGLESIA
GRACIA, MISERICORDIA Y PAZ DEL SALVADOR CRISTO NACIDO EN BELÉN

"La encarnación de Cristo es mi propia recreación" [1]

Queridos hermanos y hermanas, hijos en el Señor,

Alabamos y glorificamos al Dios en Trinidad, que nos consideró dignos una vez más este año de llegar a la gran fiesta de la Natividad en la carne del Hijo y Verbo de Dios Padre en "el pequeño Belén".

La santa Iglesia celebra con gozo, porque Cristo "asumió la carne" por medio de Su encarnación [2] y convirtió a la Iglesia en "un adorno para el mundo". [3] En efecto, toda la raza humana e incluso "toda la creación, "se regocija por esta bendición divina. "Toda la creación está llena de gozo porque hoy Cristo nace de una Virgen" [4].

En contraste con el "motor inmóvil" de los antiguos griegos, nuestro Dios es la comunión del amor y se mueve amorosamente en el tiempo hacia la humanidad y el mundo. "En esto está el amor, no que amamos a Dios, sino que Él nos ama." (1 Juan 4.10)

La Palabra pre-eterna del Padre, que concedió vida a la humanidad, ahora nos concede "bienestar" a través de Su encarnación. "Esta es la razón detrás de la fiesta; Es por eso que celebramos hoy: es decir, el descenso de Dios a nosotros para que podamos ascender o regresar a Dios... Para que, dejando de lado al viejo hombre, podamos asumir el nuevo, y, por tanto, vivir en Cristo; Para que podamos estar con Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él, y resucitados con Él. "[5] El camino de la deificación por la gracia está abierto a todos los que vienen al mundo. Todos somos "capaces de contener a Dios". "No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer; Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. "(Gálatas 3.28)

Desafortunadamente, el Evangelio de la Navidad es una vez más proclamado a un mundo donde se escucha el ruido de las armas, donde se promulga la violencia no provocada contra los individuos y los pueblos y donde prevalece la desigualdad y la justicia social. Es insoportable presenciar el estado de innumerables niños, víctimas de conflictos militares, situaciones irregulares, múltiples explotaciones, persecuciones y discriminaciones, así como hambre, pobreza y doloroso despojo.

En abril pasado tuvimos la oportunidad en Lesbos de presenciar con nuestros propios ojos, junto con Su Santidad el Papa Francisco de Roma y Su Beatitud el Arzobispo Jerónimos de Atenas y toda Grecia, las trágicas circunstancias de los refugiados y los inmigrantes, y especialmente los problemas agudos de los niños que sufren, los inocentes y las víctimas indefensas de la violencia militar, así como la discriminación racial y religiosa y la injusticia, todos los cuales están en constante aumento.

La fiesta del Verbo de Dios, que se convirtió en un niño -el niño Jesús, cuya desaparición es perseguida por la autoridad mundana, según el Evangelista Mateo (Mateo 2.13) - es un recordatorio e invitación para que cuidemos a los niños, para proteger a estas víctimas vulnerables y respetar la santidad de la infancia.

Por supuesto, los niños y las personas sensibles también están amenazados en los países económicamente desarrollados y políticamente estables del mundo, ya sea por la inmensa crisis del matrimonio y la familia, o por diversas intervenciones, así como el uso de la fuerza física o espiritual. El alma de un niño se ve alterada por el consumo influyente de los medios electrónicos, especialmente por la televisión e internet, y por la transformación radical de la comunicación. La economía desenfrenada los trasforman desde una edad temprana en consumidores, mientras con la búsqueda del placer desaparece rápidamente su inocencia.

A la luz de estos peligros, el Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa se dirigió a los niños y jóvenes "con particular amor y cariño" (Prov. 8), incluyendo en su encíclica lo siguiente:

En medio de la mezcla de definiciones mutuamente contradictorias de la infancia, nuestra santísima Iglesia presenta las palabras de nuestro Señor: "A menos que os volváis como niños, nunca entrareis en el reino de los cielos" (Mateo 18.3) y " quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él (Lucas 18.17), así como lo que nuestro Salvador dice acerca de aquellos que "impiden" que los niños se acerquen a Él y acerca de aquellos que los "escandalizan" (Mateo 18.6).

El misterio de la Navidad se cristaliza en las palabras del festivo Kontakion: "Para nosotros ha nacido un nuevo niño, Dios antes de todos los siglos." El Verbo divino como niño y el niño como Dios se revela al mundo con "el corazón puro "y la sencillez de un niño. Los niños comprenden las verdades, a las cuales las personas "sabias y prudentes" no pueden acercarse. Como Elytis observa en su poema: "¡Puedes construir Jerusalén de niños solamente!"

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Hacemos un llamamiento a todos vosotros para que respetéis la identidad y la santidad de la infancia. A la luz de la crisis mundial de los refugiados que afecta especialmente a los derechos de los niños; a la luz de la plaga de la mortalidad infantil, el hambre y la esclavitud infantil, el abuso y la violencia psicológica, así como los peligros de alterar las almas de los niños por su exposición incontrolada a la influencia de los medios electrónicos contemporáneos de comunicación y su sujeción al consumismo, declaramos 2017 como el Año de la Protección de la Santidad de la Infancia, invitando a todos a reconocer y respetar los derechos y la integridad de los niños.

Como se subraya en otro documento significativo del Santo y Gran Concilio, la Iglesia de Cristo no busca "juzgar y condenar al mundo" con su palabra (Juan 3,17; 12,47), sino más bien ofrecer al mundo la guía del Evangelio del Reino de Dios, es decir, la esperanza y la seguridad de que el mal, no importa su forma, no tiene la última palabra en la historia y no debe permitirse dictar su curso”. [6]

Por lo tanto, veneramos a nuestro Salvador con humildad y compunción, porque nos ha visitado desde lo alto; alabamos con cánticos divinos la inmensidad de la sagrada Encarnación; Nos arrodillamos ante la santísima Madre de Dios, que sostiene al niño Jesús; Y dirigimos desde el Fanar el saludo festivo a todos los niños de la Iglesia de Constantinopla, cerca y lejos: "Cristo ha nacido; Glorificadlo. Cristo ha venido del cielo; Salid a recibirlo ", junto con nuestros deseos paternos y la oración patriarcal.

"Sed fuertes en la gracia de Cristo Jesús" (2 Tim. 2.1). Luchemos todos juntos con fe y amor sincero en la buena lucha de una nueva vida en la Iglesia, sujetándonos a todo lo que el Señor ha ordenado. Porque Él está con nosotros "todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los siglos" (Mateo 28.20).

Navidad 2016

+ BARTOLOMÉ de Constantinopla
Ferviente suplicante de todos ante Dios

NOTAS

[1] Gregorio el Teólogo, Poemas Morales 34.
[2] Juan Crisóstomo, Homilía antes del Exilio PG 52.429.
[3] Origen, Comentario sobre el Evangelio de Juan 6.
[4] Maitines de Navidad.
[5], Gregorio el Teólogo Homilía 38 sobre la Epifanía, es decir, la Natividad del Salvador.
[6] La Misión de la Iglesia Ortodoxa en el Mundo Contemporáneo, introducción.