e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Πατριαρχικός Λόγος προς τους Ιεροψάλτες της Κωνσταντινουπόλεως


Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ἑόρτιον συνάντησιν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἱεροψαλτῶν
Φανάριον, 13 Ἰανουαρίου 2018


Μουσικολογιώτατε Ἄρχων Β΄ Δομέστιχε τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Γεώργιε Μπακόπουλε, Πρόεδρε τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν,

Μουσικολογιώτατοι Ἄρχοντες καί λοιποί Ἱεροψάλται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν ἐνταῦθα Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου,

Ἀπό ἐτῶν ἔχομεν καθιερώσει, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, τήν σύναξιν τῶν διακονούντων τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ναῶν τῆς Πόλεως, καί χαιρόμεθα χαράν μεγάλην πού ἔχομεν καί ἐφέτος τήν εὐκαιρίαν νά σᾶς καλωσορίσωμεν εἰς τόν πάνσεπτον Πατριαρχικόν Οἶκον, τήν πατρικήν οἰκίαν ὅλων σας, καί νά σᾶς ἀπευθύνωμεν τάς εὐχάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμῶν Μετριότητος προσωπικῶς.

Ὄχι μόνον κατά τάς μεγάλας ἑορτάς καί πανηγύρεις τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, ἀλλά καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ συνδρομή σας εἰς τήν ἔκφρασιν τῆς προσευχῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνεκτίμητος! Εἶσθε οἱ ἐκτός τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου συλλειτουργοί, οἱ ἐκφράζοντες εὐτάκτως καί ἐμμελῶς τήν φωνήν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ. Παραλλήλως, εἶσθε οἱ θεματοφύλακες τῆς μουσικῆς παραδόσεως τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἱ συνεχισταί τοῦ ἔργου τῶν μεγάλων βυζαντινῶν ἱεροφαντῶν τῆς παντίμου λειτουργικῆς τέχνης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς!

Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι πατέρες ἡμῶν ὥρισαν ἡ λογική λατρεία μας νά εἶναι ἐπενδεδυμένη μέ σεμνόν καί ἱεροπρεπές μέλος, ὥστε νά ἀνάγεται εὐκολώτερον ὁ προσευχόμενος πιστός λαός πρός τό Θεῖον. Ἠμπορεῖτε νά φαντασθῆτε πόσον μονότονος θά ἦτο μία Ἀκολουθία χωρίς τήν ἐπένδυσιν τῆς θεοπρεποῦς ψαλμωδίας! Εἶσθε, λοιπόν, τό «δεξί μας χέρι», κατά τό δή λεγόμενον, καί οἱ ἀπαραίτητοι συνεργοί εἰς τό λειτουργικόν καί ἁγιαστικόν μας ἔργον! Ἀντιλαμβάνεσθε ὁποία τιμή εἶναι αὐτό, ἀλλά καί ὁποία εὐθύνη, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων! Οἱ ἱεροί κανόνες καί ἡ ὅλη Παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχουν ηὐξημένας ἀπαιτήσεις ἀπό ἐσᾶς, εἰς τάς ὁποίας καλῶς γνωρίζομεν ὅτι ὅλοι φιλοτίμως προσπαθεῖτε νά ἀνταποκρίνεσθε κατά δύναμιν, ἐφ’ ᾧ καί ἔχετε ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν.

Ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς ἑορτίου ταύτης συναντήσεως, ἐπιθυμοῦμεν πατρικῶς νά προβῶμεν πρός ὑμᾶς εἴς τινας παραινέσεις, ἀγαπητοί Ἱεροψάλται:

Ἡ συμμετοχή πάντων ὑμῶν ἀνεξαιρέτως εἰς τά δρώμενα τοῦ ἱστορικοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν τυγχάνει ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, ἰδίως κατά τό τρέχον ἔτος, ὅτε καί συμπληροῦται ἑβδομηκονταετία ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. Ἀπό τοῦ χοράρχου ἕως καί τοῦ νεωτέρου ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου, πάντες ὀφείλετε καθ’ ἑκάστην Πέμπτην νά συμμετέχετε ἀνελλιπῶς εἰς τήν Χορῳδίαν, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἀρτίαν, κατά τό δυνατόν, προετοιμασίαν αὐτῆς διά τάς προβλεπομένας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις, ὡς καί διά τόν ἐμπλουτισμόν τῆς μουσικῆς σας παιδείας ἐν τῷ πνεύματι τῶν πολυτίμων παραδόσεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς. 

Βεβαίως, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ἔχει καθιερωμένας κατ’ ἔτος παρουσίας, ὡς ἑνιαῖον, ὑπογραμμί-ζομεν μετ’ ἐμφάσεως τοῦτο, σύνολον, ὑπό ἑνιαίαν διεύθυνσιν, τόσον κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅσον καί κατά τόν Ε΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τοῦτο, βεβαίως, δέν ἀποκλείει τήν αὔξησιν τῶν ἐμφανίσεων τῆς Χορῳδίας, ὁσάκις τοῦτο ζητηθῆ ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς ἄλλως τε συνέβη, ὑποδείξει τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, κατά τήν 28ην Νοεμβρίου παρελθόντος ἔτους  μέ τήν ἐμφάνισιν αὐτῆς εἰς τό Ἰταλικόν Πολιτιστικόν Κέντρον «Casa d’Italia», παρουσίᾳ καί τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 50ετίας ἀπό τῆς ἱστορικῆς συναντήσεως ἐνταῦθα τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Παύλου Στ΄. 

Ἡ ἀπόδοσις τιμῆς πρός τούς πρό ὑμῶν Ἱεροψάλτας, ἰδιαιτέρως ὅταν οὗτοι διηκόνησαν ἐπί μακρόν εἰς τά Πατριαρχικά ἀναλόγια, τυγχάνει ἡ ἁρμόζουσα στάσις ὅσων τούς διεδέχθησαν εἰς αὐτά, ὅσον καί πάντων τῶν ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν Ἱεροψαλτῶν. Δέν θά παύσωμεν νά ἐπαναλαμβάνωμεν ὅτι πάντες ἡμεῖς οἱ περιλειπόμενοι, ἔχομεν ἱερώτατον χρέος νά ἀκολουθῶμεν τά ἴχνη ὅσων διέσωσαν καί μετέδωσαν εἰς ἡμᾶς αὐθεντικῶς τό πατριαρχικόν καί πολίτικον ὕφος τοῦ ψάλλειν, σεβόμενοι πρωτίστως τήν μνήμην των, ἀναγνωρίζοντες τήν προσφοράν των καί διδασκόμενοι ἀπό τό παράδειγμά των. Δέν ἀνήκει εἰς ἡμᾶς νά ἐκφέρωμεν κρίσεις διά τούς πρό ἡμῶν, ἀλλ’ ὀφείλομεν νά κρίνωμεν, ἐπί τῇ βάσει τῆς συμβολῆς ἐκείνων, καί τό ἰδικόν μας ἔργον καί τάς προοπτικάς αὐτοῦ. 

Διό καί ἐκφράζωμεν ἀπό τῆς θέσεως ταύτης τήν λύπην μας διά τήν ἰσχνοτάτην συμμετοχήν τοῦ ἐνταῦθα ἱεροψαλτικοῦ κόσμου εἰς τό τελεσθέν, κατά τήν 9ην παρελθόντος Δεκεμβρίου ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, Τριακονταετές Πνευματικόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Θρασυβούλου Στανίστα, τοῦ ἐκλεκτοῦ καί καλλικελάδου γόνου τῆς Πόλεώς μας, ὅστις ἐτίμησε τά Πατριαρχικά ἀναλόγια διά τοῦ ἤθους του καί διά τοῦ ἀπαραμίλλου κάλλους τῆς ψαλτικῆς τέχνης του.

Ἡ διηνεκής καί ἀνύστακτος μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά ἱεροψαλτικά πράγματα σηματοδοτεῖται πλέον καί διά τῆς προσεγγίσεως καί προσελκύσεως νεαρῶν βλαστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας πρός μαθητείαν εἰς τά ἱερά ἀναλόγια. Ἤδη ἀπό τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, 7ης Ἰανουαρίου, προσέρχονται πρός μαθητείαν εἰς τά Πατριαρχικά Ἀναλόγια μαθηταί, ἐπιλεγέντες πρός τοῦτο ἐκ τῶν ὁμογενειακῶν σχολείων, ὑπό τήν συντονιστικήν μέριμναν τῆς καθ’ ἡμᾶς Μεγάλης Ἀρχιδιακονίας, τῆς θεσμικῶς καί καθ’ ὕλην ἁρμοδίας διά τά ἱεροψαλτικά δρώμενα. 

Τέλος, εὐελπιστοῦμεν ὅτι ἡ νέα Διοίκησις τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἥτις ἀνέλαβε πρό διμήνου, διά τῆς ἰδικῆς σας ψήφου, τά ἡνία αὐτοῦ, θά συμβάλῃ, διά τῆς καταθέσεως ἐμπεριστατωμένων καί ἐφαρμοσίμων ἐν τῇ πράξει προτάσεων, εἰς τήν ἀπό κοινοῦ μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀντιμετώπισιν τοῦ ζωτικοῦ ζητήματος τῆς καλύψεως τῶν ὁλονέν αὐξανομένων ἀναγκῶν εἰς τά ἀναλόγια τῆς Πόλεως, διά τῆς δημιουργίας τῶν καταλλήλων προϋποθέσεων, ὥστε νέοι μουσικοτραφεῖς ἐξ Ἑλλάδος καί ἀλλαχόθεν, φυσικά καί ἐντεῦθεν, γνῶσται τῆς ἡμετέρας μουσικῆς παραδόσεως, νά ἐπανδρώσουν ταῦτα.

Καλῶς ἤλθετε, λοιπόν, καί πάλιν, ἀγαπητοί Ἱεροψάλται! Αἴσιον καί κατά πάντα εὐλογημένον παρά Θεοῦ νά εἶναι τό νέον ἔτος δι' ὑμᾶς καί τούς οἰκείους σας, καί πάντοτε ἀξίως καί εὐμόλπως νά ψάλλετε τήν δόξαν καί τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, εὐφραίνοντες τούς πιστούς, λαμπρύνοντες τήν λογικήν ἡμῶν λατρείαν καί εὐαρεστοῦντες τῷ Κυρίῳ καί τῇ ἁγιωτάτῃ Μητρί Ἐκκλησίᾳ.

Χρόνια πολλά!

Συνέντευξη του Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ για τον ρόλο της Ορθοδοξίας στις σύγχρονες κοινωνίες [πλήρης εκπομπή ΚΡΗΤΗ TV]Οικουμενικός Πατριάρχης προς Ιεροψάλτες της Κ/Πόλεως: "Η συνδρομή σας είναι ανεκτίμητος"


Στη σημαντική συμβολή των Ιεροψαλτών στη λειτουργική ζωή της Μητρός Εκκλησίας και εν γένει στη διαφύλαξη της βυζαντινής μουσικής παιδείας και παραδόσεως της Ορθοδοξίας και του Γένους αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του υποδεχόμενος τους Ιεροψάλτες της Πόλεως, στην καθιερωμένη συνάντησή τους, στο πλαίσιο των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018, στον Πατριαρχικό Οίκο, στο Φανάρι.

Εκφράζοντας τις θερμές ευχές του προς όλους όσοι διακονούν τη Μητέρα Εκκλησία από τα ιερά αναλόγια της Πόλεως, επισήμανε πως, «όχι μόνον κατά τας μεγάλας εορτάς και πανηγύρεις της αμωμήτου ημών Πίστεως, αλλά καθ’ όλην την διάρκειαν του εκκλησιαστικού έτους, η συνδρομή σας εις την έκφρασιν της προσευχής της Εκκλησίας είναι ανεκτίμητος!»

«Είσθε οι εκτός του ιερού θυσιαστηρίου συλλειτουργοί μας, οι εκφράζοντες ευτάκτως και εμμελώς την φωνήν του χριστωνύμου λαού. Παραλλήλως, είσθε οι θεματοφύλακες της μουσικής παραδόσεως της Μητρός Εκκλησίας, οι συνεχισταί του έργου των μεγάλων βυζαντινών ιεροφαντών της παντίμου λειτουργικής τέχνης της εκκλησιαστικής ημών μουσικής!», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε: «Ημπορείτε να φαντασθήτε πόσον μονότονος θα ήτο μία Ακολουθία χωρίς την επένδυσιν της θεοπρεπούς ψαλμωδίας! Είσθε, λοιπόν, το «δεξί μας χέρι», κατά το δη λεγόμενον, και οι απαραίτητοι συνεργοί εις το λειτουργικόν και αγιαστικόν μας έργον! Αντιλαμβάνεσθε οποία τιμή είναι αυτό, αλλά και οποία ευθύνη, ενώπιον Θεού και ανθρώπων! Οι ιεροί κανόνες και η όλη Παράδοσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν ηυξημένας απαιτήσεις από εσάς, εις τας οποίας καλώς γνωρίζομεν ότι όλοι φιλοτίμως προσπαθείτε να ανταποκρίνεσθε κατά δύναμιν, εφ’ ώ και έχετε ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε πατρικές συμβουλές στους άμεσους συνεργάτες του Ιερού Κλήρου της Μητρός Εκκλησίας, προτρέποντας όλους να συμμετέχουν στις ποικίλες δραστηριότητες του ιστορικού Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, που εορτάζει εφέτος τα 70 χρόνια του, καθώς επίσης και να συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων προς μαθητεία, αλλά και άλλων, περισσότερο έμπειρων στην ψαλτική τέχνη, προκειμένου σταδιακά να επανδρώσουν τα Ιερά αναλόγια και να συνεχίσουν την εκκλησιαστική μουσική μας παράδοση.

Στη σύναξη παρέστησαν ο Άρχων Β΄ Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, Άρχοντες Οφφικιάλιοι και οι Ιεροψάλτες που διακονούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και στις όμορες σε αυτή Μητροπόλεις.

[Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο]

Κατάρα και δυστυχία για τον άνθρωπο το να ζει χωρίς το θείο φως

ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
της Κυριακής μετά τα Φώτα 
14 Ιανουαρίου 2018 
(Ματθ. δ΄ 12-17) 

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης 


Με μια φαινομενικά απλή φράση ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος, μάς πληροφορεί ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εγκατέλειψε την Ναζαρέτ και εγκαταστάθηκε στη Γαλιλαία. Όμως, από αυτά τα λίγα και λιτά λόγια του Ευαγγελίου δεν συνάγομε ότι την αναχώρηση αυτή θα ακολουθούσε κάποια –εν καιρώ- επιστροφή στην πατρώα γη. Και σε αυτό δεν έφταιγε η ωραία και ειδυλλιακή πόλη της Ναζαρέτ. Έφταιγαν οι ασεβείς, άκαμπτοι και αμετανόητοι κάτοικοί της και επί της γης συμπατριώτες του Ιησού.

Η συμπεριφορά των Ναζαρηνών απέναντί Του υπήρξε εξ αρχής εγκληματική και αχαρακτήριστη. Οι Ναζαρηνοί απεδείχθησαν ανίκανοι να εκτιμήσουν την μέγιστη τιμή και ανεκτίμητη δωρεά, την οποία τους έκανε ο Κύριος, αρχίζοντας το κηρυκτικό και θαυματουργικό έργο Του, από την πόλη τους. Η αρχική ευφροσύνη που, ίσως, αισθάνθηκαν ακούγοντας τα θεία λόγια του Κυρίου, που μίλησε στη Συναγωγή τους, εξουδετερώθηκε κι έδωσε την θέση της στον φθόνο, την απιστία και την αμετανόητη σκληρότητα της καρδιάς τους.

Χωρίζοντας τους ανθρώπους σε σημαντικούς και ασήμαντους, σε αριστοκράτες και σε πληβείους, αναρωτήθηκαν με απανθρωπιά και αναίδεια: «Πώς μπορεί ο ασήμαντος γιος ενός μαραγκού να μας κάνει τον σοφό και τον δάσκαλο;». Καθόλου δεν αναλογίστηκαν την προηγούμενη θεία ζωή Του, της οποίας επί τριάντα χρόνια υπήρξαν μάρτυρες. Η κακία τούς είχε σκληρύνει τόσο την ψυχή, ώστε κατάντησαν εχθροί του Θεού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θέλησαν από θεομάχοι να γίνουν και θεοκτόνοι. Θέλησαν να βιαιοπραγήσουν ενάντια στον Ιησού και να τον δολοφονήσουν, διότι δεν ήθελαν να ακούνε τα θεία και σωτήρια λόγια Του.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα και δυστυχία για τον άνθρωπο από το να ζει χωρίς το θείο φως. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει κλειστά τα μάτια της ψυχής, κατοικεί «εν χώρα και εν σκιά θανάτου», ζει τυλιγμένος στην πλάνη και την δεισιδαιμονία, το άγχος και η απελπισία τον συνθλίβουν, υποβιβάζει τον εαυτό του στο επίπεδο των κτηνών. Δεν διακρίνει το καλό από το κακό, αγνοεί την ορθή συμπεριφορά και τα καθήκοντά του, πράττει έργα αμαρτωλά και τον βασανίζουν φριχτές τύψεις. Εν ολίγοις, έχει απολέσει τον σκοπό της ζωής και περισσότερο όταν ο πιστός -κατά τον Απόστολο Παύλο- ξεπέσει στην αμαρτία, μετά είναι σχεδόν αδύνατη η μετάνοια και σωτηρία του.

Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, τον Κύριο. Ας μετανοήσουμε ειλικρινά για τις πλάνες και τις αμαρτίες μας, ώστε να μην μείνουμε βυθισμένοι στα σκοτάδια του Διαβόλου και χάσουμε την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Γένοιτο!