e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

Στιγμές από τα εόρτια Εσπέρια των Ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Μονή Μπαλουκλή

Σήμερα το απόγευμα (10η Ιουνίου 2018), φωτοστιγμές από τον επίσημο Πατριαρχικό Εσπερινό των Ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή. Μετά το λειτουργικό μέρος, ο εορταζόμενος δεξιώθηκε τον εκ περάτων Κλήρο και Λαό, στον ολοάνθιστο προαύλιο χώρο της περιώνυμης Μονής.
Φωτογραφίες: Dominique Justinien, Yani kayakoparan και άλλοι εκ του facebook
Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου 
(Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 10 Ἰουνίου 2018)

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι, 
Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀντώνιε, Ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας, 
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, 
Ἐξοχώτατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, 
Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί, 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, συνήχθημεν καί πάλιν ἐπί τό αὐτό, εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς ἁγιοπρώτου Παναγίας, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἐδῶ εἰς τό Βαλουκλῆ, διά νά τιμήσωμεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τήν πάνσεπτον μνήμην τῶν Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, καί διά νά συνεορτάσωμεν, ἐν κοινωνίᾳ χαρᾶς καί ἀγάπης, τά ὀνομαστήρια τῆς ἡμῶν Μετριότητος. Ὑποδεχόμεθα, καλωσορίζομεν καί εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως πάντας ὑμᾶς, τούς ἐκ τοῦ μακρόθεν καί τούς ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. 

Τό ἑόρτιον ἦμαρ εἶναι πάντοτε καιρός εὐχαριστίας πρός τόν Θεόν, τόν δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, διά τάς ἀπείρους Αὐτοῦ εὐεργεσίας. Δοξολογοῦμεν τόν μεγαλόδωρον Κύριον δι᾿ ὅσα ἐπεδαψίλευσεν εἰς ἡμᾶς κατά τό διαρρεῦσαν ἀπό τῆς περυσινῆς ἑορτίου συνάξεώς μας εἰς τόν πανίερον τοῦτον οἶκον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔτος, ἀναπληρῶν τά ἐλλείποντα καί κρατύνων τό ταπεινόν ἡμῶν πρόσωπον εἰς ὅσα Αὐτός ἔταξεν ἡμᾶς διάκονον ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ. Δι' ἡμᾶς τούς Χριστιανούς, τίποτε δέν εἶναι ἰδικόν μας ἔργον, δέν ἀποτελεῖ ἀτομικόν μας κατόρθωμα. Τά πάντα εἶναι χάρις καί δωρεά τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τοῦ διά φιλανθρωπίαν ἐπί γῆς ὀφθέντος, τοῖς ἀνθρώποις συναναστρέφοντος καί σώσαντος παγγενῆ τόν Ἀδάμ διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, καί μέλλοντος τελειῶσαι τήν θείαν Οἰκονομίαν ἐν τῇ αἰωνίῳ Αὐτοῦ Βασιλείᾳ. 

Ἡ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία συνεχίζει νά δίδῃ, ἐν ἀκλονήτῳ πιστότητι εἰς τήν παράδοσιν τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, τήν καλήν μαρτυρίαν ἐν τῷ κόσμῳ, ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν καί ἐν ἀναφορᾷ πρός τάς ὑπαρξιακάς ἀναζητήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, προσφέρουσα πάντοτε βοήθειαν καί ἀλήθειαν, μεριμνῶσα διά τάς ζωτικάς ἀνάγκας αὐτοῦ, ἀποκαλύπτουσα τήν «διάστασιν τοῦ βάθους» τῆς ζωῆς, καί προσανατολίζουσα τόν ἄνθρωπον πρός τήν αἰωνιότητα. 

Συμφώνως πρός τάς διαπιστώσεις σπουδαίων συγχρόνων στοχαστῶν, χαρακτηριστικόν τῆς ἐποχῆς μας εἶναι τό λεγόμενον «ὑπαρξιακόν κενόν» καί ἡ ἀπώλεια τῆς «διαστάσεως τοῦ βάθους», δηλαδή ἡ ἀπουσία νοήματος ζωῆς ἤ ἡ συνειδητή πλήρης ἀδιαφορία διά νόημα, τό ὁποῖον ὑπερβαίνει τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου ὡς βιολογικοῦ ὄντος. Αὐτήν τήν συρρικνωτικήν θεώρησιν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως ὑπηρετεῖ σήμερον τό τρίπτυχον «τεχνολογικός πολιτισμός», «ἰδιονομία τῆς οἰκονομίας» καί «εὐδαιμονισμός», εἴτε ὡς ἀτομικός εἴτε ὡς κοινωνικός. Κυριαρχεῖ ἡ λεγομένη «ὁριζοντία διάστασις», εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ἀπόλυτον κῦρος καί προτεραιότητα αἱ ἀρχαί: «Ὅσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ἀποτελεσματικώτερον», «Ὅσον τό δυνατόν περισσότερον», «Ὅσον τό δυνατόν ἐντονώτερον». Ἡ ἐπικρατοῦσα σήμερον ἐκκοσμικευμένη λογική ἐμπιστεύεται πρωτίστως τούς ἀριθμούς, ἐνδιαφέρεται διά τήν «τιμήν» τῶν πάντων ἀλλά ὄχι διά τήν «ἀξίαν» τῶν πραγμάτων. Εἰς τόν σύγχρονον ὀρθολογιστήν τίποτε δέν προκαλεῖ ἔκπληξιν, τίποτε δέν δίδει ἀληθῆ χαράν, ἀφοῦ πηγή αὐτῶν δέν εἶναι ἡ τετράγωνος λογική, ἀλλά ἡ καρδία, τό εὐαίσθητον αἰσθητήριον τῆς «διαστάσεως τοῦ βάθους». «Εἰ ἔχῃς καρδίαν, δύνασαι σωθῆναι», ἀποφαίνεται ἡ σοφία τῆς ἐρήμου. Ἡ «καθαρά καρδία» γνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατόν νά εὕρῃ ὁλοκλήρωσιν καί πληρότητα, ὅπου καί ὅπως ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ, ἔξω ἀπό τήν ἀλήθειαν ἤ χωρίς τήν ἀλήθειαν. Ὁποιαδήποτε ἐξέλιξις, ἐφ᾿ ὅσον θίγει τήν «τάξιν τῆς καρδίας», ἡ ὁποία, κατά τόν φιλόσοφον, «ἔχει τούς λόγους της, τούς ὁποίους τό λογικόν ἀγνοεῖ», γεννᾷ ἀνθρωπολογικήν καί ἠθικήν σύγχυσιν καί δέν ὑπηρετεῖ τήν πραγματικήν πρόοδον. Δέν ὑπάρχει πρόοδος, ὅταν φαλκιδεύεται τό ἀνθρώπινον πρόσωπον. 

Ἐν ἐπιγνώσει ὅτι τό ὑπαρξιακόν κενόν τοῦ ἀνθρώπου δέν γεμίζει μέ τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, μέ ἐξωτερικά ἀγαθά ἤ μέ τήν αὐτοπραγμάτωσιν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς ἀπεφάνθη καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος αὐτῆς, προβάλλει ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ» τόν «Θεάνθρωπον» ὡς «ἔσχατον μέτρον» τῶν πάντων. «Ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δύναται καί ὀφείλει νά ἐκφράσῃ ἐν τῷ κόσμῳ τήν προφητικήν αὐτῆς συνείδησιν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει προσέλαβεν ὅλον τόν ἄνθρωπον καί εἶναι τό ἀπόλυτον πρότυπον τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους... «Ἡ Ἐκκλησία, ὡς θεανθρωπίνη κοινωνία, εἰς τήν ὁποίαν ἕκαστος ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μοναδικήν ὀντότητα, προωρισμένην εἰς προσωπικήν κοινωνίαν μετά τοῦ Θεοῦ, ἀντιστέκεται εἰς πᾶσαν προσπάθειαν ἀντικειμενοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, μετατροπῆς του εἰς μετρήσιμον μέγεθος» (Ἐγκύκλιος, § 12). 

Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
     Ἔχομεν μίαν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά φυλάσσωμεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Μίαν παράδοσιν, τήν ὁποίαν συγκροτοῦν καί κοσμοῦν ἡ μαρτυρία τῶν ἁγίων καί ἡ θυσία τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως, ὁ σταυροαναστάσιμος βίος τῶν πιστῶν, οἱ ναοί, τά μνημεῖα καί τά ἁγιάσματά μας, ἡ λειτουργική καί ἡ ποιμαντική διακονία, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ προσδοκία τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας. Ζῶμεν διά τοῦ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καί διά τόν Χριστόν. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία – οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ΄, 12). Ὁ Κύριος εἶναι «τό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» (Ἀποκ. κβ’, 13). Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν, ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. 

Ὀνομάζοντες καί δοξάζοντες τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, περαίνομεν τόν λόγον. Εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι πάντας ὑμᾶς, καί ἕκαστον ἐξ ὑμῶν προσωπικῶς, διά τήν παρουσίαν σας, διά τήν χαράν τῆς συναντήσεως καί τοῦ συνεορτασμοῦ, διά τάς εὐχάς καί τήν ἀγάπην σας, ἡ ὁποία μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς στηρίζει. Εὔχεσθε, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, διά τήν Πόλιν τῶν Πόλεων, διά τό Γένος τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ δέ Θεός ἡμῶν, ὁ Θεός τῶν θαυμασίων, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῶν «γεωργῶν τῆς οἰκουμένης», νά κατευθύνῃ τά διαβήματά σας εἰς ὁδόν εἰρήνης καί νά σᾶς εὐλογῇ. Γένοιτο!

Κυριακή 10.6.2018 εν Βανάτω Ζακύνθου, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού


Πρωί της Κυριακής Β΄ Ματθαίου, 10ης Ιουνίου 2018, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου, όπου σήμερα τιμήθηκε, με σχετική αρτοκλασία και ομιλία, η πανεύφημη μνήμη του κοσμαγάπητου και μαρτυρικού ομολογητή, νέου Αγίου της Ορθοδοξίας, Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας. 
     Πολλοί Ενορίτες και πιστοί αλλαχόθεν προσήλθαν να προσκυνήσουν το ιερό Εικόνισμα της μορφής Του, τιμώντας τον Άγιο, ο οποίος κλίνει παρηγορητικά πάντοτε "ευήκοον ούς" προς κάθε αναγκεμένο της ζωής. 
     Έψαλε -κατά το ζακύνθιο μουσικό ύφος- Χορός Ιεροψαλτών, υπό τους ημέτερους ιεροψάλτες κ.κ. Δημήτριο Κάνδηλα και Ιωάννη Κλάδη. 
[Φωτογραφίες: Ευρυδίκη Κοντογιάννη, Κώστας Μπουργάνης και Σπύρος Χρ. Δρογγίτης]


Φαναριώτικα 9ης και 10ης Ιουνίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

9.6.2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἑβδομαδιαίας ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Χαλκίδος καί Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ὡς καί εἰς τάς Ἀθήνας, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. 

* * *

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ἀντιπροσωπείας (Lutheran World Federation), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου ἐν Νιγηρίᾳ κ. Musa Filibus, νέου Προέδρου αὐτῆς, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Urmas Viilma, ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Martin Junge, Γεν. Γραμματέως τῆς Ὁμοσπονδίας, τῆς Εὐγεν. κ. Anne Burghardt, Γραμματέως ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων, καί τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Arni Danielsson, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνίας αὐτῆς, ἐπεσκέφθη τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων Του. Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, καί ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Οἱ παρεπιδημοῦντες ἀξιωματοῦχοι, σχόντες μακράν συνεργασίαν μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, παρόντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ὀρθοδόξου Συμπροέδρου τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, νέου Ὀρθοδόξου Γραμματέως αὐτῆς, εἶτα δέ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.    

* * *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ παρά τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου καταλύματί του τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Πνευματικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα. 

* * *
           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Σύμης κ. Χρυσόστομον.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Νικολίτση, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ζωγραφιᾶς, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μαξίμου Rutka.    
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης - Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Κύριλλον, ἐκ Ρόδου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σουβλάκη, τέως Ἀντινομάρχου Κερκύρας καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνίας, Προϊσταμένης τοῦ ΣΔΟΕ Κερκύρας, τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Ταβλάκη, Στελέχους τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Νεφέλης καί Ναυσικᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῶν Ἐλλογ. Δρων Ἠλιού Τριανταφύλλου, Ἐμμανουήλ Λαζανάκη, Nicholas Brejt, Ἰατρῶν, ἐκ Brighton, καί Νικολάου Σουβλάκη, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Middlesex University – Ποινικοῦ Ψυχολόγου, ἐκ Λονδίνου.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Κωτούλαν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. 
- Τούς Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμους κ.κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην καί Γεώργιον Παπαδόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Συμεών Πασχαλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), διά δέκατον τέταρτον ἔτος, δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν, 8ην Ἰουνίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Λεσχῶν Σοροπτιμιστριῶν Τουρκίας ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 8 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας αὐτῆς, ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ αὐτῆς «Balat Kültür Evi», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Ruben Tierrablanca παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου:
     α) κατά τήν τελετήν λήξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί ἀποφοιτήσεως τῆς Δ΄ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Ἴμβρου ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου.
     β) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ Ἀναστασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κώμης Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου, τό Σάββατον, 9ην τ.μ.. καί 
     γ) κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ Λυκείου Ἴμβρου, ἐν τῇ ἐν Ἀγριδίοις Ἴμβρου ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Conrad İstanbul Bosphorus», τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου,
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπιτρόπου τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Kumkapı ἕδρᾳ αὐτοῦ δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν. 

10.6.2018

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος καί Μωκησσοῦ κ. Δήμητριος, Ἐντιμολ. Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
     Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος  ἀναφερθείς καί εἰς τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς διαφόρους Μητροπόλεις τοῦ Θρόνου ἐν τῇ Χώρᾳ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν. 
- Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἑλλήνων καί Γερμανῶν προσκυνητῶν.  
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐξ Ἀμερικῆς.  
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σιταρόπουλον, Φοροτεχνικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος μεγαλοεπιχειρηματίου Erdoğan Demirören, ἐκ τοῦ τεμένους Fatih, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου.