e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην Αθήνα (22-24.5.2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν 22αν τ.μ. Μαΐου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, διά νά προστῇ, κατόπιν ἀδελ­φικῆς προσκλήσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέν­τρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύ­ριος» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τόν Πατριάρχην συνώδευον οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ.  Παναγιώτης Γραφιαδέλης, ἐκ τῶν Γραμμα­τέων τῶν Πατριαρχείων. 
     Ἐν τῷ ἀερολιμένι τῶν Ἀθηνῶν τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιος Λιανός Λιαντῆς, Εἰδικός Γραμματεύς Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, καί λοιποί ὑπηρεσιακοί παράγοντες. 
     Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Ἵδρυμα «ΙΑΣΩ» τήν ἀδελφήν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαρώ Ἀναστασιάδου καί ἀκολούθως κατέλυσε, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μεγάλη Βρεταννία».
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν περί θεμάτων διορθοδόξου καί διεκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος. Εἰς τό τέλος αὐτῆς, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε πρός τούς ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ ἐπιτελεῖς τῆς Α. Μακαριότητος καί προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὑπογραμμίσας τό ἄριστον κλῖμα τῆς γενομένης συναντήσεως καί ἐκφράσας τήν αἰσιοδοξίαν Του διά τό μέλλον τῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν σχέσεων καί τήν ἀλλαγήν σελίδος εἰς αὐτάς.    
                Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Ἀλεξάνδρου Φίλω­νος, πρό τινων μέν ἐτῶν διατελέσαντος Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, παλαιότερον δέ καί Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ. 
     Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο ἀλληλοδιαδόχως:
      Α) Τό Ἵδρυμα Εἰκαστικῶν Τεχνῶν καί Μουσικῆς Θεοχα­ράκη, ξαναγηθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Τάκη Μαυρωτᾶ εἰς τήν ἔκθεσιν ζωγρα­φικῆς ὑπό τόν τίτλον "Ἀλέκος Φασιανός - Βαγγέλης Χρόνης, 30 χρόνια φιλίας. Ζωγραφική καί ποίηση". 
     Β) Τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφη­με­ρίδων Ἀθηνῶν (ΕΣΗΕΑ), ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς ὑπό τῆς Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀντωνιάδου, παρουσίᾳ πλήθους ἐκπροσώπων ἐκ τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημε­ρώσεως, ἅτινα καί ἐκάλυψαν εἰς ἀπ’ εὐθείας μετάδοσιν τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὡς καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου, ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτήν, ὁ Πανα­γιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τόν χαιρετισμόν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Βασιλικοῦ, Δημοσιογράφου, Συγγραφέως καί Μέλους τοῦ Μορφω­τικοῦ Ἱδρύματος τῆς ΕΣΗΕΑ, ἀνέδειξε τήν εὐθύνην τοῦ δημο­σιογραφικοῦ κόσμου διά τήν προαγωγήν τοῦ λειτουργήματος τῆς δια­τηρήσεως καί δημοσιεύσεως τῆς ἀληθείας μέσῳ τῶν διαύλων τῆς γενικῆς ἐνημερώσεως, καθώς, κατά κοινήν ὁμολογίαν, τά μέσα ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, ἔχουν ἐνίοτε μίαν τάσιν ὄχι παρουσιάσεως τῆς ἀληθείας ἀλλά δημιουργίας τῆς ἰδίας αὐτῶν ἀληθείας, μεταβαλλόμενα εἰς φορεῖς διαστρεβλώσεως τῶν γεγονότων καί ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ σώματος τῶν πολιτῶν δι᾽ αὐτῆς καί ὑπηρετοῦντα συγκεκριμένας ἐπιδιώξεις καί συμφέροντα, ἐλαυνόμενα ἀπό τούς νόμους καί τάς ἀρχάς τῆς ἀγορᾶς, τάς τεχνηέντως διο­λισθαινούσας πρός τήν ἐπιδερμικήν παρουσίασιν τῶν γεγονότων. Ὡς μάλιστα ἐπεσήμανεν ὁ Παναγιώτατος, ἀκόμη καί εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς δημοσιογραφίας διαχέονται καί προωθοῦ­νται κατά καιρούς τοιαύτης μορφῆς εἰδήσεις, προερχόμεναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἰδιοτελῆ κίνητρα, ὡς τοῦτο, ἐξ ἄλλου, ἀποδεικνύεται καί ἀπό μίαν πρόχειρον ἔρευναν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό πρόσφατον Οὐκρανικόν ἐκκλησιαστικόν ζήτημα, καθώς ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν προ­κειμένῳ κινήσεων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διωχετεύθησαν ἀφειδῶς εἰς τόν χῶρον τῶν μέσων ἐνημερώσεως πολλαί ψευδεῖς πληροφορίαι, διαστρεβλωμένα τά ἱστορικά γεγονότα καί παραπεποιημένη ἡ ἀλήθεια, ἐνῶ τά πραγματικά δεδομένα ἀπεκρύβησαν ἐπιμελῶς ἤ καί σκοπίμως.
     Ἀκολούθως, εἰς τόν Παναγιώτατον ἐπεδόθη, κατόπιν προσφωνήσεως, ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Φάνης Πετραλιᾶ, Δημοσιογράφου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος, ἡ ἐξαιρετική διάκρισις τῆς ΕΣΗΕΑ ὁ "Χρυσοῦς Ξενοφῶν", δι' ἧς ἐτιμήθησαν κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν διακεκριμέναι προσωπικότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
      Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐξεναγήθη εἰς τήν ἀξιολογωτάτην Βιβλιοθήκην τῆς Ἑνώσεως ''Δημήτρης Ἰ. Πουρνάρας'', ἔνθα διασῴζονται σπάνια κειμήλια τοῦ πολιτικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί δημοσίου βίου τῆς ἑλληνικῆς δια­χρονίας, συγχαρείς ὁλοκαρδίως τά τέκνα τοῦ Δημητρίου Πουρνάρα, πρῴην Προέδρου τῆς Ἑνώσεως, διά τήν ἐπιχορήγησιν τῆς ἀνα­πλάσεως τῶν χώρων στεγάσεως τῆς ἐν λόγῳ διακεκριμένης Βιβλιο­θήκης, καί ἀπονείμας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τήν Εὐγεν. κ. Ἀντωνιάδου, πρός τούς συνεργάτας αὐτῆς, ἀλλά καί πρός πάντα τά μέλη τῆς ΕΣΗΕΑ καί τοῦ Μορφωτικοῦ αὐτῆς Ἱδρύματος διά τήν ἀξιέπαινον συμβολήν των εἰς τήν διαφώτισιν τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ.
     Γ) Τόν διαπρεπῆ Ἐκδοτικόν Οἶκον "Ἑστία", ξεναγηθείς εἰς τούς χώρους ἐκθέσεως τῶν πολυσημάντων ἐκδόσεων ὑπό τῶν ὑπευθύνων αὐτοῦ, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. 
     Μετά ταῦτα, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, Ἀρχιγραμμα­τέως τῆς Ἱ. Συνόδου, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ παρεπιδημῶν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος. 
     

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν κ. Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς τό Δή­λεσι Ἀτ­τι­κῆς, πρός ἐπί­σκε­ψιν καί ἐγκαι­νι­σμόν τοῦ προρ­ρηθέντος Κέντρου Γε­ρον­το­λο­γίας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πλειάδος Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουρ­γοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἐρεύνης, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί ἐκπροσώπων τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων τῆς Χώρας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Θη­βῶν καί Λε­βα­δείας κ. Γε­ωρ­γίου, τοῦ Θεοφιλ. πισκό­που Θε­σπιῶν κ. Συ­μεών, Πρω­το­συγ­κέλ­λου τῆς Ἱ­. Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, τοῦ Πε­ρι­φε­ρει­άρ­χου Στε­ρεᾶς Ἑλ­λά­δος Ἐξοχ. κ. Κων­σταν­τί­νου Μπα­κο­γι­άννη καί τοῦ Δη­μάρ­χου Τα­νά­γρας Ἐντιμ. κ. Βα­σι­λείου Περ­γά­λια.
     Κατόπιν τῆς εἰ­σα­γω­γι­κῆς ὁ­μι­λίας τοῦ Μακ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν κ. Ἱερωνύμου περί τῆς ἱδρύ­σεως καί τοῦ σκο­ποῦ τοῦ ἐγκαινια­σθέντος Κέν­τρου, ὡς καί τῶν εὐγνωμόνων εὐχαριστίων αὐτοῦ πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τήν τέλεσιν τῶν ἐγκαινίων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμιλήσας καταλλήλως, ἐξέφρασε τόν θαυμασμόν Του διά τό ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος ἐπιτελούμενον κοινωνικόν ἔργον, συγχαρείς ἀδελφικῶς αὐτήν, καί τονίσας ὅτι ἀφ' ἑνός μέν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό κοινωνικόν ἔργον δέν εἶναι ἁπλῶς κοινωνι­κή προσφορά, ἀλλά «λειτουργική διακονία», «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», διακονία τοῦ ἐπιγείου βίου καί τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ' ἑτέρου δέ ἡ κοινωνία ὀφείλει νά ἐξασφαλίζῃ διά τούς ἡλικιωμένους τάς προϋποθέσεις διά μίαν ζωήν μέ ἀξιοπρέπειαν καί σεβασμόν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου διανύοντος τήν λεγομένην «τρίτην ἡλικίαν», ὅπερ ἀδύνατον νά συμβῇ, ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀντι­μετωπίζωνται ἐπί τῇ βάσει κριτηρίων ξένων πρός τά ἰδιαίτερα χαρα­κτηριστικά των.
     Μετά τούς ἐπακολουθήσαντας χαι­ρε­τι­σμούς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προ­έ­δρου τῆς Δη­μο­κρα­τίας, τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Παιδείας, τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πολίτου Θηβῶν, τοῦ Ἐξοχ. Πε­ρι­φε­ρειάρχου Στε­ρεᾶς Ἑλ­λά­δος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δη­μάρ­χου Τα­νά­γρας καί τοῦ νεοεκλεγέντος Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐλλογ. κ. Μελετίου-Ἀθανασίου Δημο­πούλου, Προέδρου τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐγκαινιασθέ­ντος Ἱδρύματος, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν λοιπῶν ἐπισήμων, ἐν οἷς καί οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καί Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐξενα­γήθησαν εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου.  
            Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 24ην ἰδίου, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῶν αἰτημά­των, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν:
- Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἐρεύνης τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Καλπαδάκη, Διπλωματικοῦ Συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ. 
- Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος κ. Εὐσταθίου Γιαννῆ.
- Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Πρέσβεως ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ. 
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μαΐστορος κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Σπιρτούνια, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐπιμελητηρίου.
- Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θωμᾶ, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.  
     Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος γεῦμα ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, καθ' ὅ ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, εὐχαριστήσαντος καί αὔ­θις τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν Του ἐν τῷ Κλεινῷ Ἄστει, καί τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπισημάναντος τοῦτο μέν ὅτι τό Φανάριον ἦτο, εἶναι καί θά εἶναι τό κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, καθώς δέν δύναται νά ὑπάρξῃ Ρωμηοσύνη ἄνευ Φαναρίου, τοῦτο δέ ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετά τῆς πολυτίμου Θυγατρός αὐτῆς καί ἀδελ­φῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν κοινόν βηματισμόν καί βεβαίαν συμπόρευσιν.
     Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ὁμοῦ μετά τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου ἐπεσκέφθησαν ἀλληλοδιαδόχως τήν Α. Μεγαλειότητα, τόν Βα­σι­­λέα Κωνσταντῖνον καί τήν τραυματισθεῖσαν ὑπό ἀδεσπότου σφαί­ρας ἐν τῇ περιοχῇ Θεσπιές Βοιωτίας, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 8χρονον μαθήτριαν Ἀλεξίαν Σαμαρτζῆ, νοσηλευομένους εἰς Νοσοκο­μεῖα τῶν Ἀθηνῶν, εὐχηθέντες αὐτοῖς τά εἰκότα.
     Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Κλεινοῦ Ἄστεως, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐπεσκέφθη καί τό ἐν Ἀθήναις Γραφεῖον Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπαντηθείς εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ ἁγίου Ἀδριανουπόλεως.  
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τά ἴδια, ὑπαντηθεῖσα ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτῆς Σεβ. Μητρο­πολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. 
   

Το Μικρό και το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Ολβίας κ. Επιφανίου [video]


Κατά την αποψινή Αγρυπνία (Εσπερινό και Όρθρο) της αυριανής Κυριακής, στον Ναό της Μονής του Αγίου Μιχαήλ Κιέβου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Τελετή του Μικρού και Μεγάλου Μηνύματος για τον Εψηφισμένο Επίσκοπο Ολβίας κ. Επιφάνιο, τον εξ Ελλάδος, του οποίου η Χειροτονία σε Επίσκοπο θα πραγματοποιηθεί αύριο!
     Σημειωτέον ότι ο Εψηφισμένος Ολβίας θα είναι βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτου Κιέβου, υπεύθυνος για την ποιμαντική των Ελληνοφώνων εν Κιέβω και εν Ουκρανία.


    

Відбулося наречення архімандрита Епіфанія (Дімітріу) на єпископа Ольвійського

25 травня 2019 року Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Всенічне бдіння в кафедральному храмі Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Його Блаженству співслужив численний єпископат та духовенство, представники Вселенської Патріархії та монастирів Афону.

Наприкінці богослужіння відбулося наречення архімандрита Епіфанія (Дімітріу) на єпископа Ольвійського для грецьких православних парафій в Україні, якого було призначено рішенням Священного Синоду від 24 травня 2019 року (Журнал №26).

Обраний на архієрейське служіння архімандрит Епіфаній (Дімітріу) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та архієреїв, які співслужили Його Блаженству, зі ставленицьким словом, яке було виголошене грецькою мовою:

“У цей день я звертаюся до вас в дусі мудрості Господньої, що сходить від Отця. Ваше Блаженство, святі архієреї, поважні отці і браття з сестрами, Христос Воскрес!

Сьогоднішнє моє єпископське обрання святої Православної Церкви України відкриває переді мною шлях, на якому потрібно потрудитися у винограднику Христовому, але я також буду покликаний пастирським служінням опікати народ Божий.

У цей особливий день я відчуваю потребу подякувати перш за все Його Всесвятості Вселенському Патріарху кир киру Варфоломію і його жертовній любові, завдяки якій сьогодні радіє весь всесвіт, а також весь вірний український народ.

Я щиро вдячний Вам, ваша Святосте, а також архієрейському собору, на засіданні якого мене було обрано єископом Ольвійським Української Православної Церкви. З цим обранням я відчуваю у собі неймовірну відповідальність, але я докладу всіх зусиль, щоб зберегти єдність Української Церкви, а також всього православного світу разом з грекомовним населенням Церкви української та визнання поміж святих Православних помісних Церков.

Я також з вдячністю звертаюся до Першоієрарха нашої Церкви Владики Філарета, а також з глибини свого серця дякую Його Святійшеству митрополиту Гальському Епммануїлу, а також митрополиту Адріанупольському Амфілохію, завдяки праці яких здійснилося моє служіння пастирське.

На завершеня я не можу оминути увагою та повагою святому наміснику святого монастиря Нового Есфігмену на святій горі Афон архімандриту Варфоломію, а також наміснику ігумена монастиря ставропігійного архімандриту Серафиму.

Я також дякую всім іншим отцям, разом із ними і моїм духовним чадам з Греції, які приїхали розділити зі мною радість.

Помоліться брати у своїх серцях за мене, щоб Господь удостоїв мене служіння архієрейського на духовне благо. Поминайте мене, прошу, непрестанно у своїх молитвах”.

Завершився чин наречення уставним многоліттям.

Архієрейська хіротонія нового єпископа Ольвійського відбудеться у неділю, 26 травня 2019 року, під час Божественної літургії у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі міста Києва.

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

Η φωτεινή περίπτωση της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος

ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
της Κυριακής της Σαμαρείτιδος 
26 Μαΐου 2019 
(Ιωαν. δ΄ 5-42)

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης


Αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη!
Ως αμαρτωλή γυναίκα η Σαμαρείτιδα απέφευγε ακόμα και τις συντοπίτισσές της για να γλιτώσει από τις λοιδορίες και τα καυστικά σχόλιά τους. Γι’ αυτό πήγε ν’ αντλήσει νερό από το πηγάδι σε ώρα μη πολυσύχναστη και ασυνήθιστη. Εκεί την συναντά ο Κύριος, ο οποίος τα πάντα γνωρίζει και «τα πάντα κατευθύνει προς το αγαθό». Ζήτησε νερό από την γυναίκα και αυτή εξεπλάγη, διότι ανήκε σε μια φυλή εχθρική και περιφρονημένη από τους Ιουδαίους. Έχοντας ως αφορμή την απορία της στο αίτημά Του, ο Ιησούς τής προσφέρει το πνευματικά αιώνιο ύδωρ της Σωτηρίας, το οποίο είναι πολύ ανώτερο από κάθε υλικό νερό, αλλά και από κάθε γήινο αγαθό όσο πολύτιμο κι αν είναι.
Η Σαμαρείτιδα φυσικά δεν κατανόησε τα βαθύτερα νοήματα του λόγου του Ιησού. Όμως πείσθηκε πως ο Ιησούς δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, όταν της αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την ιδιωτική ζωή της.
Προχωρώντας, τής αποκαλύπτει επίσης ότι ο Θεός είναι Πνεύμα, χωρίς υλικές ανάγκες και σώμα. Είναι πανταχού παρών, πατέρας πανάγαθος για όλους, παντοδύναμος, πάνσοφος, δίκαιος, άγιος και αναλλοίωτος. Επομένως, η λατρεία Του δεν είναι δεμένη με λαούς και τόπους, όπως ο φανατισμός των ανθρώπων πολλές φορές υποστηρίζει. Κάθε μέρος της γης, της θάλασσας, του αέρα είναι τόπος λατρείας Του. Και η λατρεία προς Αυτόν είναι «λογική» και «πνευματική», πάντοτε δε σε κάθε ευκαιρία μπορούμε -ως λογικά όντα και θεία δημιουργήματα- να την προσφέρουμε σ’ Αυτόν.
Αυτό γίνεται με την προσευχή, με τα καλά έργα, τον ενάρετο βίο, τη φιλανθρωπία, την ταπεινοφροσύνη και την διάδοση του λόγου Του. Και πρωτίστως αυτό επιτυγχάνεται δια της μετοχής μας στην θεία λατρεία και τα ψυχοσωτήρια ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, με κορυφαίο το ύψιστο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι «εν πνεύματι και αληθεία» λατρεύουμε τον Θεό και απολαμβάνουμε τον άφθονο καρπό του πνευματικού θερισμού.
Το ίδιο έκανε και η Σαμαρείτιδα, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή, η οποία από αμαρτωλή γυναίκα κατέστη μεγίστη Αγία και Μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού, αποτελώντας φάρο φωτεινό για την ζωή όλων μας. Γένοιτο!

Επιστροφή Οικουμενικού Πατριάρχου εξ Αθηνών + άλλες φαναριώτικες ειδήσεις, 25.5.2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τῆς 24ης τ.μ. Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἀθήνας ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ Ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Ἀπ. Ντινίδου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Demircift, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῆς νύμφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Semiran καί τῶν τέκνων αὐτῆς Betül καί Cem, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ὀφθαλμίατρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Jesslyn Chia, Δικηγόρου, ἐκ Λονδίνου. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, κατά:
     α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Χαρικλείας Καμήλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 25ην Μαΐου, καί
     β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «SAT-7 TÜRK» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 4ετίας ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «POINT TAKSİM», αὐθημερόν. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἠλία Βολονάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου Κρήτης, αὐθημερόν. 
  
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀντωνίου Πατροῦ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Πίτση, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Πόλεως Κώου, αὐθημερόν. 

1η επίσκεψη του Μητροπολίτου Αξώμης στην Δημοκρατία του Τζιμπουτί


Την 23η Μαΐου 2019, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Δανιήλ, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο Πανοσιολ. Μέγα Αρχιμ. κ. Χρυσόστομο Μπαρμπέρη, πραγματοποίησε την πρώτη ποιμαντική του επίσκεψη στη Δημοκρατία του Τζιμπουτί, που ανήκει στην πνευματική δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης.

Τον Μητροπολίτη και τη συνοδεία του υποδέχθηκε στον κρατικό αερολιμένα της χώρας η Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί κ. Αικατερίνη Στουραΐτη-Μεντζεντίμη.

Την Παρασκευή 24η Μαΐου το πρωί, ο Σεβασμ. ιερούργησε στον ιστορικό πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Παρευρέθησαν η Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος κα. Αικατερίνη Στουραΐτη-Μεντζεντίμη, η Επίτιμη Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Ελλάδα κ. Αικατερίνη Αρμενάκη-Καλογεροπούλου, ο Επίτιμος Πρόξενος του Καναδά, ιατρός κ. Νικόλαος Γεωργαλής, ο Υπεύθυνος του Κοινοτικού Ναού της Ελληνικής Κοινότητος Τζιμπουτί κ. Ελευθέριος Γεωργαλής, ο Εντιμ. κ. Yosef Cazano, Σύμβουλος του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ομογενείς Έλληνες εκ Τζιμπουτί και Αιθιοπίας και Ορθόδοξοι πιστοί.

Ο Μητροπολίτης μετέφερε προς τους παρευρισκομένους τις ευχές του Αλεξανδρινού Προκαθημένου, Μακ. Πάπα και Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Β, εξέφρασε δε τις ευχαριστίες του προς άπαντας, καθώς και τη χαρά του για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ναό, μετά από πολλά χρόνια.

Οι πιστοί με πνευματική χαρά μετείχαν άπαντες της Θείας Κοινωνίας.

Το απόγευμα, ο Σεβ. κ. Δανιήλ, επισκέφθηκε την έδρα του Ελληνικού Προξενείου στο Τζιμπουτί, όπου είχε συνάντηση και ενημερώθηκε από την Επιτ. Πρόξενο κ. Αικατερίνη Στουραΐτη-Μεντζεντίμη, σχετικά με θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό στη χώρα.

Το Σάββατο 25η Μαΐου το πρωί, ο Mητροπολίτης επισκέφθηκε επιχειρήσεις Ελλήνων που ζουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, εκφράζοντας την αγάπη της Εκκλησίας προς αυτούς. 

Το απόγευμα ο Μητροπολίτης επέστρεψε αεροπορικώς στην Αδδίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.

Δόξη και τιμή τα Ονομαστήρια του Κιέβου Επιφανίου, με Εκπρόσωπο εκ Φαναρίου και Αγιορείτες [video + photos]


Με εξαιρετική λαμπρότητα έγινε σήμερα, 12/25 Μαΐου 2019, στην χρυσότρουλη εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ Κιέβου, επίσημο πολυΑρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη ονομαστική εορτή (με το ιουλιανό ημερολόγιο) του Προκαθημένου της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας κ. Επιφανίου, Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας. 
     Στην Ευχαριστιακή Σύναξη έλαβαν μέρος ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εκ προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, ο οποίος μάλιστα εν τέλει προσέφερε στον Μακ. κ. Επιφάνιο μια ασημένια εικόνα της Παναγίας Παμμακαρίστου, δώρο της του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ο εορταζόμενος ευχαρίστησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη για το δώρο του, ως ένδειξη αγάπης προς την Εκκλησία της Ουκρανίας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στη Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, η οποία έπραξε τα δέοντα για την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας. 

Ακολουθεί η σχετική ομιλία του Πατριαρχικού Εκπροσώπου: 
     "Μακαριώτατε Μητροπολίτα Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριε Επιφάνιε, Σεβασμιώτατοι άγιοι αρχιερείς, Άρχοντες του Λαού, Αδελφοί εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη!
     Μέσα εις την ευωδίαν της Ανοίξεως και εις την χαράν της Αναστάσεως, προγευόμεθα σήμερον την δύναμιν της Αγίας Πεντηκοστής δια των Υμετέρων Τιμίων ονομαστηρίων, Μακαριώτατε, οπότε και εορτάζει ένας επιφανής καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ο ουράνιος προστάτης Υμών.
     Διό και εκ προσώπου του Παναγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου ευρίσκομαι σήμερον εν τω μέσω όλων υμών, εν ευχαριστιακή κοινωνία, ώστε να συγχαρώμεν και συναπολαύσωμεν ομού τα αγαθά της αμωμήτου και Ορθοδόξου ημών πίστεως. Η χαρά ημών δια την επίλυσιν του χρονίσαντος και πολύ ταλαιπωρήσαντος τον ευσεβή και φιλόθεον Ουκρανικόν λαόν, σχίσματος, κορυφούται σήμερον καθώς ο Προκαθήμενος και πρώτος αυτής της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, η Υμετέρα παμφιλτάτη Μακαριότης, εορτάζει δια πρώτην φοράν εκ της θέσεως του Αρχηγού αυτής της Εκκλησίας. Εις αυτήν την πολλαπλώς χαρμόσυνον ημέραν της Εκκλησίας Ουκρανίας είναι πολύ φυσικόν να συμμετέχει και η γεννήσασα και αναγεννήσασα υμάς πάντας Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η Μήτηρ Εκκλησία και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης ο Οποίος γνωρίζετε πόσα πολλά αγαθά και δυναμικά έπραξε υπέρ της αυτοκεφαλίας υμών.
     Δια του τρόπου αυτού ενισχύονται οι πνευματικοί δεσμοί των Εκκλησιών και των λαών. Δια του τρόπου αυτού δοξάζεται και μεγαλύνεται το Όνομα της Αγίας Τριάδος! Δια του τρόπου αυτού διακονείται ο Χριστός εις τους αιώνας.
     Από μέρους λοιπόν του Παναγιωτάτου μαζί με τας πατριαρχικάς ευχάς και τον αδελφικόν Του ασπασμόν, προσφέρω εις Υμάς μιαν εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου η οποία ευρίσκεται εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν και η οποία έχει μια συγκινητική ιστορία και μια απαράμιλλη τέχνη. Πολλά να είναι τα έτη Υμών Μακαριώτατε! Πολλά και ευλογημένα. Να ζήσετε πολλές δεκαετίες στο πηδάλιο της Εκκλησίας Ουκρανίας και να σας αξιώσει ο Κύριος μέχρι βαθέος γήρατος να διακονήτε το όραμα της εν Χριστώ ενότητος του λαού του Θεού και να κάνετε πολλές ακόμη χειροτονίες και των τριών βαθμών.
     Εις πολλά έτη, Δέσποτα!"

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες ήταν Αγιορείτες και κληρικοί εξ Ελλάδος, οι οποίοι συνδύασαν την εορτή του Προκαθημένου της Ουκρανίας με την επικείμενη Χειροτονία του Εφηφισμένου Επισκόπου Ολβίας κ. Επιφανίου, του προερχομένου εξ Ελλάδος και δη εκ της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

Στην επίσημη εόρτια τράπεζα που ακολούθησε, ο παριστάμενος Μητροπολίτης Φιλάρετος, προσφωνώντας τον νέο Προκαθήμενο είπε χαρακτηριστικά: "Σήμερα έχουμε ένα καθήκον, όχι μόνο να διατηρήσουμε την ενότητα που ασκούμε, παρά την αντίθεση όλων των δυνάμεων που προσπαθούν να μας χωρίσουν και να τις καταστρέψουν. Κύριο καθήκον μας είναι να ενώσουμε όλη την Ορθοδοξία της Ουκρανίας σε μια ενιαία τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν επιτύχουμε, αυτό θα σήμαινε ότι η Ουκρανία είναι ανίκητη, επειδή έχει μια σταθερή βάση".