e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Ανακοινωθέν Φαναρίου για Αγιοκατατάξεις, Μητροπολίτες εξ Αυστραλίας και ανύψωση Φιλομηλίου Ηλία

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνῆλθε σήμερον, 3ην τ.μ. Ὀκτωβρίου 2019, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου καί τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. Ἐν ἀρχῇ ἀντηλλάγησαν αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ πρώτου τῇ τάξει τῶν νέων Συνοδικῶν Παρέδρων, Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) Ἀπεφασίσθη, τῇ εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, κατόπιν θεωρήσεως τοῦ ἁρμοδίως διαβιβασθέντος τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἡ ἀναγραφή εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως: α) Μάρκου Πέτρου Μαρκούλη ἐκ Κλεισούρας, β) Νούλτζου ἐκ Καστορίας, καί τῶν σύν αὐτῷ ἀθλησάντων, γ) Γεωργίου τοῦ ἐκ Καστορίας, δ) ἱερέως Βασιλείου Καλαπαλίκη, ἐφημερίου Χιλιοδεντρίου Καστορίας καί ε) Ἀρχιμανδρίτου Πλάτωνος Ἀϊβαζίδη.

β) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέγησαν ὁμοφώνως εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Σεβαστείας ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καί εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Εἰρηνουπόλεως ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀνυψωθέντες ἀμφότεροι, αὐθημερόν, διά διοικητικῶν πράξεων, εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου.

γ) Εἰς ἀνταπόκρισιν πρός σχετικήν παράκλησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνυψώθη, ὁμοίως παμψηφεί, εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην ὁ μέχρι τοῦδε, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, ἀρχιερατικῶς προϊστάμενος τῶν ἐν Η.Π.Α. Ἀλβανοφώνων Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου της 3ης Οκτωβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ καί παρέστη εἰς τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου τοῦ ἀθλήματος ἐπιτραπεζίας ἀντισφαιρίσεως, εὐλογήσας τά μέλη τοῦ Συλλόγου καί τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῶν χώρων αὐτοῦ. 
  
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν τιμίων συνοδῶν Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καί γλυπτικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου, διαπρεποῦς καλλιτέχνου, ἐπί τοῦ θέματος «ENIGMA», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σεβαστείας κ. Σεραφείμ καί Εἰρηνουπόλεως κ. Νίκανδρον, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἀνύψωσίν των εἰς τάς τάξεις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.  
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Aşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 3ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Michael Reiffenstuel, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Προξενικῷ αὐτῆς Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Κωστίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, αὐθημερόν. 

Εκλογή νέων Μητροπολιτών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο [χρονικό - φωτογραφίες]
Στην εκλογή νέων Μητροπολιτών Σεβαστείας και Ειρηνουπόλεως προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει από το πρωί, στο Φανάρι, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Οκτώβριο, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, για την Μητρόπολη Σεβαστείας, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Επίσκοπος Απολλωνιάδος Σεραφείμ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκλογή για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως. Από το τριπρόσωπο που προτάθηκε, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος.

Αμφότεροι οι νεοεκλεγέντες Μητροπολίτες υπηρετούσαν μέχρι σήμερα ως βοηθοί Επίσκοποι στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο
Αντίδωρο μνήμης

Έξι χρόνια πέρασαν από την προς Κύριον εκδημία σου, Γέροντα, αλλά η παρουσία σου παραμένει έντονη στην ζωή μας. Έκανες τόσα,για όλους, εμάς, τα οποία είναι αδύνατον ο χρόνος να τα σβήσει. Αν και πολλές φορές, ανθρωπίνως, δεν σε καταλαβαίναμε, εσύ συνέχιζες να μας αγκαλιάζεις με την αγάπη σου.

Είναι δύσκολο για ένα παιδί να κατανοήσει ακριβώς τον πατέρα του. Δείχνει μόνο εμπιστοσύνη, γιατί είναι πατέρας και ό,τι κάνει είναι από αγάπη.

Η αγάπη σου, η μεγάλη, η πατρική στοργή σου, μας σκέπαζε, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε. Αυτή, όμως, μας σκέπαζε!

Αντιδρούσαμε συχνά στα λόγια σου. Η αντίδραση, όμως, αυτή πήγαζε από την δική μας, εσωτερική σιγουριά της αγάπης σου για όλους εμάς. Αν δεν μας αγαπούσες, θα νιώθαμε σαν το έρημο πουλί, το τρομαγμένο, το οποίο αναζητά λίγο στοργή.

Η σιωπή σου μας δίδασκε, παρά την αντίδρασή μας... «γιατί δεν μιλάς», σου φωνάζαμε. Η αγάπη σου, όμως, μας σκέπαζε, χωρίς, συχνά, να το καταλαβαίνουμε. Αυτή, όμως, μας σκέπαζε.

Η φωνή σου σαν χάδι διαπερνούσε, μέσω της ακοής, την καρδιά μας, εμπνέοντάς μας σιγουριά και βεβαιότητα, η οποία θα μας στήριζε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας. Εμείς μπορεί να μην  το καταλαβαίναμε, αυτή όμως μας στήριζε.

Η πίστη σου στον Θεό και η αγάπη σου για την Παναγιά σε είχαν μετατρέψει σε δοχείο που ξεχείλιζε η χάρη. Αγκάλιαζες τους πάντες και μας γέμιζες χάρη, η οποία ήταν σκέπη στην ζωή μας. Εμείς αν και δεν το καταλαβαίναμε, αυτή όμως μας σκέπαζε.

Πατέρα μας πνευματικέ, Γέροντά μας, έξι χρόνια πέρασαν από την στιγμή που ο καλός Θεός αποφάσισε να σε πάρει κοντά Του. Έκλεισες τα μάτια του σώματος για να μας βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου.

Έξι χρόνια σωματικής απουσίας, αλλά η αγάπη σου καλύπτει το κενό. Η απουσία σου είναι παρουσία συνεχής στην ζωή μας μέσα από την αγάπη σου. Αυτό μας δίδαξες μέσα από την ζωή σου.

Ίσως δεν σε καταλαβαίναμε κάποιες φορές, εξαιτίας του εγωισμού μας, τώρα όμως αποκαλύφθηκες μέσα στην καρδιά μας.

Η αγάπη σου, η στοργή σου, η έννοια σου, η αγωνία σου, ο πόνος σου, η ανάσα σου, το χαμόγελό σου, όλα μας μιλούσαν. Μιλούσαν καρδιακά. Μας δίδασκες την πνευματική ζωή, γνωρίζοντας ότι συχνά δεν σε καταλαβαίναμε, εσύ όμως χάραζες τα λόγια σου μέσα στην καρδιά μας. Μας άφησες παρακαταθήκη την αγάπη σου.

Μεγάλη η ευθύνη, μεγαλύτερη η ευλογία.

Μας χάραξες την πορεία, μας έδειξες τον μονόδρομο της αγάπης που οδηγεί με ακρίβεια στην σωτηρία.
Γέροντα, δέξου αυτά τα λόγια ως μικρό αντίδωρο υιικής αγάπης των παιδιών σου στην μνήμη του Πατέρα τους.

Αιωνία σου η μνήμη!

+αρχιμ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος της Ι. Μονής του Εσφιγμένου

Το Μεγάλο Μήνυμα του Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως κ. Νικάνδρου [live]


Συμβαίνει ΤΩΡΑ 
στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Φαναρίω!


Το Μεγάλο Μήνυμα του Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Σεραφείμ [live]


Συμβαίνει ΤΩΡΑ 
στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Φαναρίω!Προήχθησαν σε Μητροπολίτες Σεβαστείας και Ειρηνουπόλεως, Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας


Συνεδριάζουσα στο Φανάρι σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2019, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου, εξέλεξε πριν λίγα λεπτά, παμψηφεί, δύο εν ενεργεία Μητροπολίτες, εκ των Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ως εξής: 


Μητροπολίτη Σεβαστείας τον από Επίσκοπο Απολλωνιάδος Σεραφείμ 


και Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως τον από Επίσκοπο Δορυλαίου Νίκανδρο."Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκφραστής του ορθόδοξου θεολογικού λόγου για το φυσικό περιβάλλον"


Βιβλιοπαρουσίαση: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ 
Περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ, 151 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019) 104 εξ.

Πρωτοπρ. Παναγιώτης Καποδίστριας 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μορφωτικό Κέντρο Λόγου "Αληθώς", Ζάκυνθος 2014, σσ. 136.

Στο βιβλίο του αυτό (διπλωματική εργασία στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σποδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου) ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας, Πρωτοπρεσβύτερος του Πατριαρχικού Θρόνου, πραγματεύεται με συστηματικό τρόπο και επιστημονική έρευνα τις δράσεις και τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να αναδείξει το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ως μείζον θεολογικό καθήκον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ξεκινώντας με μια εισαγωγή για την κληρονομιά που παρέλαβε ο Πατριάρχης από τον προκαθήμενό του, Δημήτριο Α΄, παρουσιάζει στην αρχή συνοπτικά τις σημαντικότερες πατριαρχικές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον καταγράφοντάς τις χρονολογικά και κατατάσσοντάς τις σε κατηγορίες, μαζί με τη θεολογική θεώρηση του θέματος.

Χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια, αναφέρεται σε αντίστοιχες οπτικές του ζητήματος, βασισμένες σε ομιλίες, λόγους και ανακοινώσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, παραθέτοντας αυτούσια αποσπάσματα και κάνοντας γόνιμη κριτική, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά πλούσια παραθέματα. Οι θεματικές που αναπτύσσονται είναι "Το θέμα της οικολογίας ως οικουμενική ευθύνη", "Το ευχαριστιακό και ασκητικό ήθος της Δημιουργίας", "Της θεολογίας, της οικολογίας και της επιστήμης", "Η πορεία από την Ορθοδοξία στην ορθοπραξία ως εφαρμοσμένη θεολογία του περιβάλλοντος". 

Τόσο η επιλογή των θεματικών αυτών, όσο και ο τρόπος παρουσίασης, ανάλυσης και σχολιασμού τους, εξασφαλίζουν στην εν λόγω διπλωματική εργασία τα εχέγγυα μιας αξιόλογης επιστημονικής μελέτης, καθώς είναι από τις πρώτες κιόλας γραμμές έκδηλη η πρόθεση του συγγραφέα η εργασία του αυτή να μην αποτελέσει απλή καταγραφή, αλλά να προσεγγίσει ακριβώς το ύφος και την ουσία των λόγων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που διατυπώθηκαν γραπτώς ή εκφωνήθηκαν κατά την διάρκεια της 25ετούς και πλέον θητείας του στον πατριαρχικό θρόνο.

Με συνεχείς αναφορές και υποσημειώσεις τεκμηριώνεται η επιστημονικότητα της έρευνας αυτής, ενώ παράλληλα ο ζωντανός τρόπος γραφής κάνει την ανάγνωση ευχάριστη και ενδιαφέρουσα , ακόμα και για τους μη μυημένους σε επιστημονικές μελέτες αναγνώστες. Εξάλλου, όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, στόχος του είναι να καταδειχθεί μέσα από την έρευνά του αυτή ότι "από την πλευρά της κορυφής της Ορθοδοξίας υπάρχει ανήσυχη ευαισθησία για τα πολυτραύματα του φυσικού περιβάλλοντος" και ότι "υψώνεται λόγος προφητικός από το ιερό κέντρο των Ορθοδόξων, ο οποίος απευθύνεται όχι αποκλειστικά προς τους θεσμικούς οικονομικούς ή κοινωνικούς ηγήτορες του σύγχρονου κόσμου, αλλά και προς τον κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως..."

Στον επίλογό του ο συγγραφέας ερευνητής καταθέτει την προσωπική του αγωνία για τι μέλλει γενέσθαι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος μια αισιόδοξη προοπτική, εάν και εφόσον επικρατήσει το πνεύμα της ενσυναίσθησης και της ευθύνης μας απέναντι στη θεία δημιουργία- κάτι που προκύπτει τόσο από τη δική του οπτική, όσο και από αυτήν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σύμφωνα με τα προσεκτικά επιλεγμένα αποσπάσματα που παρατίθενται αυτούσια στο βιβλίο.

Στο Παράρτημα, τέλος, της εργασίας παρατίθεται ο λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τους καθηγητές και τους μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου (1-3-2013) με θέμα "Διαλεκτική σχέση αξιών - Περιβαλλοντική κρίση", καθώς και η ακολουθία που "ποιήθηκε εκ του ιδίου του συγγραφέα με ανάθεση του μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσοστόμου (νυν Δωδώνης) προκειμένου να ψάλλεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου".

Η Γενική Πρόξενος της Κροατίας στην Πόλη επισκέφτηκε το Φανάρι
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου, η Γενική Πρόξενος της Κροατίας στην Πόλη, κυρία Ivana Zerec.

H κ.Zerec, η οποία συνοδευόταν από την Πρόξενο κ.Vesna Fabris, έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κροατία την 1η Ιανουαρίου 2020.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ομάδα Νέων εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κραϊόβα | «We are all one chalice» in Craiova of RomaniaA group of youth of the Ecumenical Patriarchate, upon invitation by the local Hierarch, His Eminence Metropolitan Irineu of Oltenia, participated in the 6th International Meeting of Orthodox Youth (Romanian acronym: ITO), which was organized by the Patriarchate of Romania, this year in the city of Craiova. The Meeting took place between September 5 and 8, 2019, with the motto “We are all one chalice! Faith, Hope and Love.” Head of the group was the Very Rev. Tertiary Patriarchal Deacon Alexandros, Director of the Patriarchal Library, together with the Rev. Archdeacon of the Holy Metropolis of Belgium Philadelphos Kafalis and the Rev. Patriarchal Deacon Aetios Nikiforos. In the Meeting participated more than 2500 youth, coming from the dioceses of the Patriarchate of Romania, as well as delegations from the Ancient Patriarchates of Alexandria and Antioch, and from the Autocephalous Churches of Cyprus and Greece.

The inaugural session of the Meeting took place in the evening of September 5 by His Beatitude Patriarch Daniel of Romania, who, in his address to the youth, underlined that through faith, hope and love we become apostles of the Gospel, when we cultivate sincere love in family, in friendship, in parish, in society.

During the days of the Meeting, the youth had the chance to listen to the parenetic words of Metropolitan Irineu and to have a discussion with him, to participate in various workshops, to attend concerts, to get to know the city of Craiova and its residents, and to go on pilgrimages to Holy Monasteries of the Holy Metropolis. The closing session of the Meeting took part in the Holy Monastery of Maglavit, where, after the end of the Divine Liturgy, the torch was passed to the delegation of the Holy Diocese of Timisoara, which undertook the organization of the next Meeting.