e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Χρονικό Επισκέψεως Οικουμενικού Πατριάρχου από την Νέα στην Πρεσβυτέρα Ρώμη (Οκτώβριος 2020)


Τήν 19ην Ὀκτωβρίου 2020 ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Ρώμην, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ.  Κασσιανοῦ καί Ἱερολ.  Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Κρότσακ. Εἰς τό ἀεροδρόμιον Ciampino ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ἐκπρόσωποι τῆς εὐφήμως γνωστῆς Κοινότητος Sant᾽ Egidio καί τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, οἵτινες καί συνώδευσαν Αὐτόν εἰς τόν ἐν τῷ Βατικανῷ «Οἶκον τῆς Ἁγίας Μάρθας», ὅπου καί κατέλυσε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. 

Τό ἑσπέρας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε τόν Ἑσπερινόν ἐν τῇ ἐν Trastevere περικαλλεῖ βασιλικῇ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ὡμίλησεν ἐπί τοῦ χωρίου «οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους … ὑμᾶς δέ εἴρηκα φίλους» (Ἰωάν. ιε΄, 15).

Μετά τήν προσευχήν ταύτην, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν πρός τιμήν Του ὑπό τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἰταλίᾳ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Πασᾶ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἐπομένης, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Lütfullah Göktaş, μετά τοῦ ὁποίου ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, παρουσίᾳ καί τῶν μελῶν τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τήν ἐν Rocca di Papa ἕδραν τῆς Κινήσεως  τῶν Focolari, ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς πρός τά συγκεντρωθέντα μέλη τῆς Κινήσεως, τῶν ὁποίων ἐδέχθη τήν εὐγνωμοσύνην διά στόματος τῆς Προέδρου  Maria Voce (Emmaus) καί συνέφαγε μετ᾿ αὐτῶν.

Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο ἡ ὑπό τῆς Κοινότητος Sant᾽Egidio ὀργανωθεῖσα 36η Διεθνής Συνάντησις διά τήν Εἰρήνην, μέ θέμα «Οὐδείς σώζεται μόνος – Εἰρήνη καί ἀδελφοσύνη». Κατ᾿ ἀρχάς, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν προσηυχήθησαν ἐν τῇ βασιλικῇ Aracoeli, ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, ἀκολούθως δέ ἐγένετο ἐν τῇ ἱστορικῇ Πλατείᾳ τοῦ Καπιτωλίου ἐντυπωσιακή τελετή, κατά τήν ὁποίαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν μειζόνων θρησκειῶν τοῦ κόσμου ὡμίλησαν καί διετύπωσαν τάς ἀπόψεις καί τάς ἐκκλήσεις των ὑπέρ τῆς εἰρήνης, καί ἀνεγνώσθη ἡ σχετική Ἔκκλησις ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ρώμη 2020». Τήν Ἔκκλησιν ταύτην ὑπέγραψαν οἱ θρησκευτικοί ἡγέται, καί διά χειρός μικρῶν παιδίων αὕτη παρεδόθη εἰς τούς παρισταμένους Πρέσβεις διαφόρων χωρῶν. Εἰς τήν τελετήν παρέστησαν, πλήν τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, ὁ ὁποῖος ἀντήλλαξε μετά τοῦ Παναγιωτάτου ἐγκάρδιον χαιρετισμόν, οἱ παρά τῷ Βατικανῷ διαπεπιστευμένοι Πρέσβεις καί ἄλλαι προσωπικότητες, τηρουμένων τῶν μέτρων ἐναντίον τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. 

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Κοινότητος Sant᾽Egidio, ὁμοῦ μετά τοῦ Προέδρου αὐτῆς Καθηγητοῦ Marco Impagliazzo, τοῦ Ἱδρυτοῦ της Καθηγητοῦ Andrea Riccardi, τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Pietro Parolin καί ἄλλων συνδαιτυμόνων.

Τήν ἑπομένην, 21ην Ὀκτωβρίου, ἐγένετο ἐν τῷ Ποντιφικῷ Πανεπιστημίῳ ANTONIANUM ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς πολυετοῦς δραστηριότητος Αὐτοῦ ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι Peter Turkson, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Iustitia et Pax, καί Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐνῶ τόν Ἔπαινον ἐξεφώνησεν ὁ ὡς ἄνω Καρδινάλιος Parolin, ἅπαντες ἀναφερθέντες δι’ εγκωμιαστικῶν λόγων εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ νέου παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, διατελέσαντος πρό ἐτῶν Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐνῶ τό ἑσπέρας τό δεῖπνον παρετέθη ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου παρά τῷ Βατικανῷ καί Πρυτάνεως τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Πουλίδου.

Τήν πρωΐαν τῆς τελευταίας ἡμέρας τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ρώμην, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη καί συνωμίλησεν ἐπί μίαν ὥραν σχεδόν μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἐν ἀτμοσφαίρα ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος, δοθέντων τῶν φιλικῶν δεσμῶν οἵτινες συνδέουν τούς δύο ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας ἤδη ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πάπα. 

Εἰς τό τέλος τῆς κατ᾿ ἰδίαν συναντήσεως ταύτης καί παρουσίᾳ καί τῶν ἑκατέρωθεν συνοδειῶν, ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγή δώρων καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι.

Ὀλίγον ἀργότερον, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Βατικανῷ καταλύματι αὐτοῦ, τόν προηγούμενον Πάπαν Βενέδικτον ΙΣΤ΄, εὑρισκόμενον εἰς βαθύ γῆρας ἀλλά μέ πλήρη διαύγειαν.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πάπας Φραγκίσκος προσεκάλεσεν εἰς γεῦμα ἐν τῷ Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας, ἐν τῷ ὁποίῳ καί διαμένει, τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ, οἵτινες, ἐν συνεχείᾳ, ὁλοκληρώσαντες τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ἐν Ρώμῃ, ἀνεχώρησαν, διά τῆς αὐτῆς ὁδοῦ, ἐπιστρέφοντες εἰς τά ἴδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: