e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Η ρωσική ενορία του Αγίου Νικολάου Άμστερνταμ διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Μόσχας


 Δήλωση των κληρικών της ρωσικής ενορίας του Αγίου Νικολάου στο Άμστερνταμ

Εμείς ως κληρικοί της ενορίας του Αγίου Νικολάου στο Άμστερνταμ έχουμε εκφράσει την έκπληξή μας για την εισβολή στην Ουκρανία από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βλέποντας την ακραία βία, τις καταστροφές και τα δεινά του πληθυσμού της Ουκρανίας, η κοινότητά μας έχει ξεκινήσει μια ανθρωπιστική εκστρατεία για τη βοήθεια των προσφύγων.

Εμείς ως κληρικοί υπογράψαμε έκκληση προς τον Πατριάρχη Κύριλλο να σπάσει τη σιωπή του για τη σύγκρουση και να συνηγορήσει με τις αρχές για ειρήνη.

Σήμερα ο Πατριάρχης Κύριλλος μίλησε για τον πόλεμο. Σε μια εγκύκλιο μας έδωσε μια προσευχή για ειρήνη που θέτει την αποκλειστική ευθύνη για τον πόλεμο στις ξένες δυνάμεις. Η προσευχή ζητά επίσης να «διδάξει όσους έχουν εξουσία σε όλα τα καλά πράγματα».

Αποστασιοποιούμαστε από την αφήγηση του Πατριάρχη Κυρίλλου. Με βάση τα παραπάνω δεν θα μνημονεύουμε πλέον το όνομα του Πατριάρχη Κυρίλλου στις ιερές ακολουθίες. Με αυτόν τον τρόπο, ευθυγραμμιζόμαστε με τον Ορθόδοξο κλήρο της Ουκρανίας, ο οποίος σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς παύει να μνημονεύει τον Πατριάρχη Κύριλλο.

Statement by the clergy of the Russian St Nicholas parish in Amsterdam

We as the clergy of St. Nicholas parish in Amsterdam have expressed our shock at the invasion of Ukraine by the armed forces of the Russian Federation. Seeing the extreme violence, destruction and suffering of the population of Ukraine, our community has launched a humanitarian campaign in assistance of the refugees.

We as clergy signed an appeal to Patriarch Kirill to break his silence about the conflict and to advocate with the authorities for peace.

Today Patriarch Kirill spoke out about the war. In a circular letter he offered a prayer for peace which places the sole responsibility for the war with foreign powers (“Rebuke the foreign nations that are longing for war and that are arming themselves against holy Rus, and overthrow their designs”). The prayer also asks to “instruct those in authority to all good things.”

We distance ourselves from Patriarch Kirill’s narrative. In the light of the above we will no longer mention the name of Patriarch Kirill in the divine services. In doing so, we align ourselves with the Orthodox clergy of Ukraine, who in ever greater numbers are ceasing to commemorate Patriarch Kirill”.

If you have any questions about this statement, please let us know at office@orthodox-amsterdam.nl

With love in Christ,

Meletios, archimandrite

*****************************

Дорогие прихожане и друзья прихода,

Делимся с вами заявлением духовенства нашего прихода, выпущенным сегодня, 4 марта 2022 г.:

Заявление духовенства Свято-Никольского прихода в Амстердаме

Мы, духовенство Свято-Никольского прихода уже выразили свое потрясение в связи с вторжением вооруженных сил Российской Федерации в Украину. Видя жестокое насилие, разрушения и страдания населения Украины, наша община начала гуманитарную кампанию в помощь беженцам.

Мы как духовенство подписали обращение к Патриарху Кириллу с призывом нарушить молчание по поводу конфликта и походатайствовать перед властями за мир.

Сегодня Патриарх Кирилл прервал молчание по поводу войны. В циркулярном письме он одобрил молитву о мире, которая возлагает полную ответственность за войну на иностранные державы («Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся – запрети и замыслы их ниспровергни»). В молитве также содержится прошение «власть предержащих ко всякому благу настави».

Мы дистанцируемся от описания событий, высказываемoго Патриархом Кириллом. В свете вышесказанного мы прекращаем поминовение патриарха Кирилла на богослужениях. Этим мы последуем примеру православного духовенства Украины, которое во все большем количестве перестало поминать Патриарха Кирилла.

Если  у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите нам по адресу: office@orthodox-amsterdam.nl

С любовью о Христе,

архимндрит Мелетий

****************************

Verklaring van de geestelijkheid van de parochie h. Nikolaas in Amsterdam

De volgende verklaring is uitgegeven door de geestelijkheid van onze parochie vandaag, vrijdag 4 maart 2022:

Als geestelijkheid van de parochie h. Nikolaas hebben wij onze geschoktheid geuit bij het zien van de invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie. Geconfronteerd met het extreme geweld, de verwoesting en het leed dat de bevolking van Oekraïne ondergaat, heeft onze gemeenschap een hulpactie voor de vluchtelingen gestart.

Als geestelijkheid van de parochie hebben wij een petitie ondertekend die Patriarch Kirill oproept om zijn stilzwijgen rond het conflict te doorbreken en om een beroep op de autoriteiten te doen om de oorlog te stoppen.

Vandaag heeft Patriarch Kirill zich uitgesproken over de oorlog. In een circulaire gaf hij zijn goedkeuring aan een gebed voor de vrede waarin de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogendheden wordt neergelegd (verjaag de vreemde volkeren die dorsten naar strijd en die de wapenen omgorden tegen het heilige Roes’, en werp hun overleggingen omver.” Ook bevat het gebed de bede dat “diegenen die met gezag bekleed zijn, in al het goede onderlegd mogen worden.”

Wij distantiëren ons van dit narratief van Patriarch Kirill. Met het oog hierop zullen wij Patriarch Kirill niet langer noemen in de eredienst. Hierin verbinden wij ons ook met de Orthodoxe geestelijkheid in Oekraïne, die in steeds groter getale stoppen met de commemoratie van Patriarch Kirill in de diensten.

Als u hierover vragen hebt, stuurt u ons aub een bericht naar het adres: office@orthodox-amsterdam.nl

Met liefde in Christus,

Meletios, archim.

Δεν υπάρχουν σχόλια: