e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου στον Δήμο Νέας Προποντίδος (27.5.2022) [+photos]

Ἱερώτατοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε Νέας Προποντίδος,

Ἔντιμα μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε καὶ ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Νέας Τρίγλιας,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς ἀνέστη!.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐλέῳ Θεοῦ ὑπερτριακονταετοῦς ταπεινῆς Πατριαρχίας μας, πολλῶν καὶ ἐξαιρέτων τιμῶν ἐγενόμεθα ἀποδέκται ἀπὸ μέρους πολλῶν Πόλεων ἀνὰ τὸν κόσμον. Καὶ βεβαίως ὅλας αὐτὰς πάντοτε τὰς ἐπιγράφομεν εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τὸν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ὁ Πατριάρχης, δηλ. εἰς τὴν σεβασμίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸν ἅγιον Ἀποστολικὸν καὶ Οἰκουμενικὸν Θρόνον. Αἱ πρὸς τὸν Πατριάρχην τιμαὶ εἰς τὸ μαρτυρικὸν Σεπτὸν Κέντρον ἀνήκουν! Εἴμεθα ὅ,τι εἴμεθα, διότι ὑπάρχει τὸ Φανάρι! Ἡ εὐσεβὴς πηγὴ τοῦ Γένους, ὁ ἄσβεστος φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ζῶσα ἱστορία τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς ἡμῶν Παραδόσεως, τὰ σεβάσματα καὶ ἁγιάσματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ρωμηοσύνης, τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τῶν Πατέρων μας, τῶν Μαρτύρων μας, τῶν Ὁσίων μας, καὶ ἡ Διδασκαλία τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅλα αὐτὰ μαζί! Καἰ ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης εἶναι ὁ φορεὺς καὶ ἐκφραστὴς πάντων τούτων καὶ ὁ Κυρηναῖος τῆς Ἐσταυρωμένης Ἐκκλησίας!

Σήμερον δεχόμεθα ἀπὸ μέρους τοῦ Δήμου Νέας Προποντίδος καὶ τῆς Κοινότητος Νέας Τρίγλιας μίαν ἀνάλογον τιμήν, ἤτοι τὴν ἀνακήρυξίν μας εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Νέας Προποντίδος, κατόπιν ὁμοφώνου σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀλλὰ καὶ τὴν ὀνοματοδοσίαν τῆς ἔμπροσθεν τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Σταδίου Νέας Τρίγλιας Πλατείας μὲ τὸ ὄνομά μας, κατόπιν ὁμοφώνου ὡσαύτως ἀποφάσεως τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου, τὴν ὁποίαν ἐνέκρινε τόσον ἡ ἁρμοδία ἀρχὴ τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς, ὅσον καὶ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Νέας Προποντίδος. Ἡ ἀμφιλαφὴς αὐτὴ εὐγενὴς ἐκδήλωσις αἰσθημάτων σεβασμοῦ καὶ Αγάπης πρὸς τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους μᾶς προξενεῖ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν. Ὁ ἀγαπητὸς κ. Δήμαρχος Νέας Προποντίδος εἰς τὴν πρὸς ἡμᾶς σχετικὴν ἐπιστολήν του ἔγραφε: «Ἡ ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία μᾶς περιβάλλετε μᾶς ὁδήγησε στὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς καλέσουμε νὰ γίνετε ὁ πατέρας τῆς δικῆς μας οἰκογενείας, ποὺ θὰ μᾶς προστατεύει, καθοδηγεί και διδάσκει». Μὰ ἡ ἀγάπη εἶναι δεδομένη καὶ αὐτονόητος, καθ’ὅσον ὁ Πατριάρχης, φίλτατε κ. Δήμαρχε, ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι πατέρας ὅλων τῶν τέκνων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν! Καὶ σεῖς ἐδῶ, πέραν τοῦ ὅτι τυγχάνετε εὐσεβὲς ποίμνιον Πατριαρχικῆς Μητροπόλεως τῶν Νέων Χωρῶν, κατάγεσθε ἐπὶ πλέον ἀπὸ πλησιεστάτους πρὸς τὸ Σεπτὸν Κέντρον ἱεροὺς τόπους τοῦ Γένους, πέριξ τῆς Ρωμιοθάλασσας τοῦ Μαρμαρᾶ, ἀπ’ ὅπου αἱ ἀπαίσιαι καὶ καταστρεπτικαὶ συστροφαὶ τῆς Ἱστορίας πρὸ ἑκατονταετίας ἐξερρίζωσαν βιαίως τοὺς μακαριστοὺς πατέρας σας καὶ τοὺς ἔφεραν ἐμπεριστάτους πρόσφυγας ἐνταῦθα καὶ ἀλλαχοῦ, ὅπου ἐκ νέου ἐπύργωσαν τὴν ἀρχοντιάν των καὶ προώδευσαν, δοξάσαντες τὰ ὀνόματα τῶν ἀλησμονήτων Πατρίδων καὶ τὰ ἰδικά των ονόματα. Διὰ τὸν τελευταῖον αὐτὸν μάλιστα λόγον ὁ Πατριάρχης διαθέτει θερμότερον καὶ στοργικότερον πατρικὸν φίλτρον διὰ σᾶς, καὶ ἔχετε πάντοτε ξεχωριστὴν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν του, εἰς τὰς σκέψεις του καὶ εἰς τὰς προσευχάς του! Οὕτω πως ὅσα εὐσεβῶς ἀπεφασίσατε καὶ σήμερον πραγματοποιοῦνται ἐδῶ ἀποτελοῦν μίαν ἐπίσημον ὑπογράμμισιν καὶ ἐπιβεβαίωσιν αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, ἡ ὁποία μᾶς συνδέει μὲ ἱεροὺς καὶ ἀκαταλύτους δεσμούς! Καὶ ημείς, ὡς ἐπίτιμος πλέον Δημότης τοῦ Δήμου σας θὰ νιώθουμε ἐφεξῆς ἔτι ἐντονωτέραν τὴν ἀνάγκην νὰ ἀγρυπνούμε ἐν ἀγάπῃ καὶ προσευχῇ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἀγαπητῶν συνδημοτῶν, ἔστω καὶ ἐξ ἀποστάσεως, ἀλλὰ καὶ σεῖς βλέποντες τὸ ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ προσδιορίζῃ αὐτὴν τὴν πλατεῖαν τῆς Νέας Τρίγλιας, θὰ αἰσθάνεσθε ἐγγυτέραν τὴν εὐλογίαν τῆς πολυπάθου Μητρὸς Ἐκκλησίας!

Ἐκφράζοντες ἀπὸ κέντρου ψυχῆς τὰς πλέον εἰλικρινεῖς καὶ θερμὰς εὐχαριστίας διὰ τὰς φιλοπάτορας ἐνεργείας σας πρὸς τιμὴν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, σᾶς εὐλογοῦμεν ὁλοκαρδίως ἕνα ἕκαστον καὶ τὰ τίμια ἔργα σας καὶ τὸν τόπον σας καὶ παρακαλοῦμεν νὰ μείνετε ἀκραδάντως πιστοὶ εἰς τὴν μοσχολιβανισμένην ἱστορίαν τῆς ἁγιοτόκου Βιθυνίας καὶ τὰς συναφεῖς παραδόσεις τῶν πατέρων σας, εἰς τὴν εὐσέβειάν των, τὴν φιλογένειάν των, τὴν ἐργατικότητα καὶ προοδευτικότητά των, εἰς τὴν προσήλωσίν των εἰς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν, εἰς τὴν ἀφοσίωσίν των πρὸς τὴν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν προθυμίαν των εἰς ἔργα ἀλληλεγγύης, ἀνθρωπισμοῦ καὶ πολιτισμοῦ! 

Περαίνοντες σᾶς ἐμπιστευόμεθα εἰς τὴν μητρικὴν στοργὴν καὶ κραταιὰν σκέπην τῆς Παντοβασίλισσας Θεοτόκου καὶ εἰς τὰς πρεσβείας ὅλων τῶν Βιθυνῶν Ἁγίων καὶ σᾶς ἀναμένομεν νὰ ἔρχεσθε ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ὡς προσκυνηταὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὸ Πατριαρχεῖον μας, νὰ ἀντλῆτε ἀπὸ τὸ βαθὺ φρέαρ τοῦ Ἁγιάσματος τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ρωμιοσύνης δροσισμὸν ἀναστάσιμον, ζωῆς καὶ σωτηρίας! 

Χριστὸς ἀνέστη!-

[Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο]


Δεν υπάρχουν σχόλια: