e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Οικουμενικός Πατριάρχης: "Ό,τι παραλάβατε ως γονική κληρονομιά να το αυξάνετε καθημερινώς"

Αποστολή: Μάκης Αδαμόπουλος | 17 Απριλίου 2015
Να αυξάνουν καθημερινώς ό,τι παρέλαβαν ως γονική κληρονομιά κάλεσε τους κατοίκους της ιστορικής πόλης των Σερρών ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αμέσως μετά την Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Μετά την επίσημη υποδοχή στην κεντρική πλατεία της πόλης ο Πατριάρχης και οι Ιεράρχες κατευθύνθηκαν με πομπή στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού, όπου καλωσόρισε τον Πατριάρχη εκπρόσωπος της Χριστιανικής Νεολαίας της Μητροπόλεως.

Στη συνέχεια τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό και ο Μητροπολίτης Σερρών καλωσορίζοντας τον πατριάρχη μεταξύ άλλων τόνισε: "Σας εκαλέσαμεν, εν απλότητι καρδίας διά να αναπνεύσητε τον ζείδωρον αέρα της ελληνίδος γης, η οποία διασώζει, ένεκα της φιλανθρώπου και σωτηριώδους διακονίας της αγίας ημών Εκκλησίας και της ευπρεπείας της ημετέρας φυλής, εισέτι το κάλλος του ανθρωπίνου προσώπου και την ωραιότητα των διαπροσωπικών σχεσεων. Ευρισκόμεθα, τιμιώτατε Πάτερ εις τόπον αποστολοβάδιστον, αιματοπότιστον, ηρωικόν και άγιον, την ελληνικωτάτην Μακεδονίαν, η οποία φυλάσσει με πολλάς θυσίας από αιώνων πολλών τα όρια της πατρίδος. Ούτος ο τόπος εγέννησεν τον μέγαν Στρατηλάτην και εκπολιτιστήν της οικουμένης Αλέξανδρον ως και λαμπρούς φιλοσόφους και σκαπανείς του πνεύματος ως οι Αριστοτέλης, Στοβαίος, Καλλισθένης. Ιστάμεθα εις χώρον, ο οποίος κατοικείται συνεχώς επί δύο και ημίσειαν χιλιετηρίδας από Έλληνας το γένος. Ενταύθα και σήμερον διαβιοί και δημιουργεί ο αυτος λαος, λαός φιλόθεος, φιλόπατρις, φιλότιμος, φιλάνθρωπος, φιλόκαλος, φιλοπρόοδος, φίλεργος, φιλόπολις, φιλεκκλήσιος, φιλάγιος".

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Σερρών υπογράμμισε: "Είμεθα βέβαιοι, ότι ο πλήρης χάριτος λόγος Σας, τον οποίον ως δρόσον εξ ουρανού αναμένομεν, θα στηρίξει, θα παρακαλέσει, θα οικοδομήσει, θα ανανεώσει αποσταμένας ελπίδας, θα εμψυχώσει και θα αγιάσει πάντας ημάς. Είναι ο λόγος του Θεού, η βιωματική εμπειρία της φλεγομένης, αλλά μηδέποτε κατακαιομένης ιεράς και μυστικής Κωνσταντινοπολίτιδος βάτου, η ένθεος μαρτυρία του αειφεγγούς Φαναρίου, περί του οποίου, ο Υμέτερος φιλόστοργος ποδηγέτης, ιερός διδάσκαλος και σοφός ιερομύστης, αοίδιμος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων ούτως εφιλοσόφει: "Το Φανάριον, έλεγεν, είναι μία έννοια. Συμβολίζει την ικανότητα της ζωής να ξεπερνά τον χαλασμόν. Συμβολίζει την δυνατότητα της επιβιώσεως. Το Φανάριον είναι η τέχνη του να εξάγη τις εκ των χειρίστων δεδομένων το άριστον δυνατόν. Το Φανάριον είναι υπομονή. Είναι σιωπή. Είναι ευγένεια. Η ευγένεια των παλαιών. Είναι φύλαξ του θησαυρού της αμωμήτου ημών πίστεως".

Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ άλλων τόνισε: "Χαιρόμεθα διότι ευρισκόμεθα εις ένα τόπον ιστορικόν, ένθα τα λείψανα του ενδόξου βυζαντινού παρελθόντος, όσα κατέλιπεν όρθια η αδυναμία των ανθρώπων, μαρτυρούν την ποιότητα και το πνευματικόν μεγαλείον του χριστοκεντρικού ορθοδόξου πολιτισμού, ο οποίος ήνθησεν εις την πόλιν σας και προσέφερεν άνθη εύοσμα και κάλλιστα εις την ιστορίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Ευρισκόμεθα εις τόπον κοσμούμενον και περιστοιχιζόμενον υπό βυζαντινών αλλά και νεωτέρων, Ιερών Μονών, μαρτυρουσών εναργώς την ευλάβειαν και φιλοθείαν των κατοίκων αυτού, αι οποίαι μέχρι σήμερον εξακολουθούν να αρδεύουν πνευματικώς την γην των Σερρών και να ποτίζουν αυτήν με τα νάματα της ευσεβείας".

Ολοκληρώνοντας την αντιφώνησή του απευθυνόμενος προς τους κατοίκους της πόλης των Σερρών επεσήμανε: 

"Είσθε κάτοχοι μιάς μακραίωνος πνευματικής κληρονομίας, η οποία σας συνδέει αρρήκτως μετά της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ο,τι παρελάβετε ως γονικήν κληρονομίαν, προτρεπόμεθα να το αυξάνετε καθημερινώς, ώστε και ημείς να χαίρωμεν και να καυχώμεθα μετά του αναλισκομένου καθημερινώς διά το ευ ζην και το χάριτι ζην όλων σας, θεοφιλούς Ποιμενάρχου σας, της υμετέρας προσφιλούς Ιερότητος, αδελφέ άγιε Σερρών και Νιγρίτης κύριε Θεολόγε, ο οποίος, ως επώνυμος, έργω και λόγω, πράξει και θεωρία, του προστάτου σας Ευαγγελιστού Ιωάννου, Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και Συμεών του Νέου Θεολόγου, εκλήθης ίνα «ποιμαίνης τα πρόβατα» Κυρίου «φυλάσσων τας εντολάς, διά πολιτείας ανερχόμενος, διά καθάρσεως κτώμενος το καθαρόν», «τύπος και υπογραμμός» γινόμενος κλήρω και λαώ και τη Μητρί Εκκλησία, καυχωμένη δι᾿ Ιεράρχας ως υμείς.

Λοιπόν, αδελφοί και τέκνα, θα επιτύχετε εις την ζωήν και εις τον προσωπικόν σας αγώνα ο καθείς, εάν παραμένετε πιστοί εις τας επιταγάς του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μας και εις την διδασκαλίαν των Πατέρων μας, δηλαδή εάν και όταν διατηρήτε μεταξύ σας την αγάπην και την ομόνοιαν και την σωφροσύνην, πορευόμενοι συμφώνως προς το θέλημα του Κυρίου και εργαζόμενοι την σωτηρίαν σας πέριξ και υπό την πνευματικήν επιστασίαν του φιλοστόργου Ποιμένος σας και μέσα εις την παράδοσιν της Εκκλησίας μας.

Η ευλογία της είναι η διακρατούσα την κοινωνίαν μας δύναμις, ιδιαιτέρως κατά την δυσχερή αυτήν περίοδον, την οποίαν διέρχεται ο λαός της Ελλάδος. Είναι ανάγκη μέσα εις τας δυσκόλους αυτάς καταστάσεις να περιορίσωμεν το ίδιον θέλημα και να δουλώσωμεν εαυτούς εις την διακονίαν της πατρίδος και του πλησίον, να επιδιώξωμεν με κάθε τρόπον την μεταξύ μας ενότητα και ομοψυχίαν, ώστε να εξέλθωμεν εκ της κρίσεως ισχυροί και δυνατοί, με μεγαλυτέραν εμπιστοσύνην και πίστιν εις τον Θεόν, Εκείνον που από την δειλίαν του θανάτου, από το «παρελθέτω απ᾿ εμού το ποτήριον» της δοκιμασίας, το ήπιε μέχρι τέλους και εξήλθε νικών και ίνα νικήση. Δηλαδή, ο Κύριος «αεί νικά», ως μόνος κραταιός και δυνατός, και αποδεικνύεται ότι «εργάζεται δι᾿ ορατών και αοράτων», διά πειρασμών και δοκιμασιών, το αληθινόν συμφέρον μας και είναι ο μόνος γνωρίζων τας αιτήσεις μας προτού γενέσθαι αυτάς. Η Ορθόδοξος πίστις μας και η μεταξύ μας εμπιστοσύνη και αγάπη εδημιούργησαν την ιστορίαν του Γένους μας. Αντιθέτως, αι διχοστασίαι και αι έριδες υπήρξαν πειρασμικαί καταστάσεις, άνευ συνεχείας, άνευ ιστορίας, διά τούτο και παρεδόθησαν εις την λήθην, όπως ο θάνατος. Θριαμβευτής παραμένει η ιστορία, η μάλλον η αλήθεια της ιστορίας, ο Αναστάς Κύριος και Θεός και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος".

Αύριο το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τελέσει τον αγιασμό των εγκαινίων του νέου Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης και θα μιλήσει προς την χριστιανική Νεολαία της Μητροπόλεως και αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείον "ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ" για τα εγκαίνια της έκθεσης ιερών εικόνων των Νεομαρτύρων. Έπειτα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί τον Εκκλησιαστικό Ραδιοφωνικό Σταθμό "ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ" και στη συνέχεια τον Ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Σερρών και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. 

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ!

Παλλαϊκή υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου στις Σέρρες

Απόγευμα Παρασκευής της Διακαινησίμου, 17 Απριλίου 2015 
Φωτογραφίες: π. Θωμάς Ανδρέου
Την ευχή να υπάρξει σύντομα και ταχέως υπέρβαση των δυσκολιών και να επιλυθούν τα πιεστικά προβλήματα που ταλανίζουν την πολύπαθη Ελλάδα εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τις Σέρρες, όπου πραγματοποιεί επίσημη προσκυνηματική επίσκεψη. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, μιλώντας στους πολυάριθμους πιστούς που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία των Σερρών, τους κάλεσε να έχουν πίστη στις δυνάμεις της Εκκλησίας, του ελληνικού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας.

«Η πατρίδα σήμερα απαιτεί να θυσιάσουμε τα πάθη μας τα οποία βλάπτουν και ατιμάζουν εμάς και αυτήν. Απαιτεί ευθύτητα, εντιμότητα και Δικαιοσύνη. Απαιτεί να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι και το ελάχιστο των συμφερόντων της πατρίδας εξαγοράσθηκε με μεγάλες θυσίες. Προπάντων, η πατρίδα απαιτεί σταθερή και ακράδαντη εμμονή στην Αγία Ορθόδοξη πίστη των πατέρων μας, η οποία έσωσε στο παρελθόν το γένος μας και θα το σώσει και σήμερα. Χωρίς την πίστη στον Θεό, δεν υπάρχει σωτηρία», υπογράμμισε με ιδιαίτερο νόημα στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, τον οποίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων για τη στήριξη των πασχόντων κατοίκων της χώρας, καλώντας την Ελλαδική Εκκλησία να εκπληρώνει ανεμπόδιστα την αποστολή της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι βρίσκονται κοντά στον πάσχοντα άνθρωπο. Η Εκκλησία υπήρξε πάντα η κιβωτός του γένους».

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ!

Αναστάσιμες φωτοστιγμές από τη λιτάνευση της Χρυσοπηγής στο ολάνθιστο προάστιο του Μπόχαλη (17.4.2015)

Σήμερα, Νια Παρασκευή, ώρα 11 το πρωί, μετά την αναστάσιμη θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, λιτανεύτηκε η περίπυστη Εικόνα της Χρυσοπηγής ανά το προάστιο του Μπόχαλη, ήτοι στις παρυφές του Κάστρου της Ζακύνθου. Προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος Δ΄.
Για τις φωτογραφίες κοπίασαν ο Λεωνίδας Πέττας και ο Κίμων Μπάστας.