e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Πώς εορτάσθηκε στην Γαληνότατη Βενετία το Άγιο Δωδεκαήμερο 2015-6

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Τό Ἀγγελικόν Μήνυμα “Μή φοβεῖσθε” πρός τούς ταπεινούς καί γενναίους Ποιμένας, τό ὁποῖον κατ’ ἐπέκτασιν ἀπευθύνεται καί πρός τόν ἄνθρωπον τῆς σήμερον, εἶναι μήνυμα ἐπίκαιρον, μήνυμα ὑψίστης σημασίας διά τόν ἀδιάφορον καί ἐκκοσμικευμένον ἄνθρωπον, εἶναι μήνυμα εἰρήνης καί σωτηρίας».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 201527 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2016ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016

Τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον εἰς τήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς ἰσχυροτάτης Δημοκρατίας τῆς Γαληνοτάτης, Βενετίαν, ὑπῆρξεν ὅπως πάντοτε πλουσιώτατον εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, εἰς τήν συμμετοχήν τοῦ κόσμου εἰς αὐτάς, καθώς καί εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, εἰς τήν ὁποίαν ἐπρωτοστάτησαν τά μικρά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι.
Ἡ Βενετία μέ τά ἐξαίσια καί μοναδικά χαρακτηριστικά της, τά ὁποῖα καί τήν καθιστοῦν φημισμένην ἀνά τήν ὑφήλιον, ἔχουσα, μάλιστα, ἁγίους καί ἁγίας κατά τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτελεῖ modello ἐλευθερίας, modello εἰρήνης, modello γαληναίας συμβιώσεως τῶν λαῶν, modello οἰκουμενικοῦ Διαλόγου εἰς τήν ζωήν ἐν πράξει, πόλις τήν ὁποίαν θαυμάζουν μικροί καί μεγάλοι, νέοι καί νεώτεροι, παλαιοί καί παλαιότεροι, καί διά τά ἀριστουργηματικά μέγαρα καί τά ἀρχιτεκτονικά ἔκπαγλα κέντρα της. Τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον εἰς αὐτήν ὑπῆρξεν εἰρηνικόν καί χαρμόσυνον, μέ πλήθη τουρίστας ἀπό ὅλον τόν κόσμον, φιλακόλουθοι καί ἀνακόλουθοι, οἱ πάντες, πλούσιοι καί εὐκατάστατοι, πτωχοί καί μέσης οἰκονομικῆς καταστάσεως, ὑγιεῖς καί ἀνάπηροι, εὑρίσκουν, ἔστω καί μίαν ἡμέραν, καταφύγιον εἰς τήν εὐκλεεστάτην Βενετίαν, διά νά ἀπολαύσουν τήν γαλήνην, τήν εἰρήνην, τήν ἐλευθερίαν, νά συζητήσουν τά προβλήματα τοῦ κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου, νά σωθοῦν ἀπό τά κυκλοφοριακά βάσανα καί τάς ὕβρεις τῶν ὁδηγῶν τῶν αὐτοκινήτων, νά ζήσουν μερικάς ἡμέρας μακράν τοῦ ἐπιγείου χάους καί τῆς ἀνθρωπίνης συγχύσεως καί ἀδιαλλαξίας, νά ἀκούσουν, χωρίς φόβον καί ἀπόγνωσιν, τάς εἰδήσεις καί τά γεγονότα τῆς ἡμέρας, νά μάθουν τά σχετικά μέ τήν κρίσιν καί τάς πολεμικάς συγκρούσεις, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλην πλευράν νά ἀπολαύσουν τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην, τάς χριστουγεννιάτικας γλυκυτάτας καμπάνας τῶν ἐκκλησιῶν.
Πλεῖστοι ὅσοι, ἡμέτεροι καί ξένοι, ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προερχόμενοι, παρηκολούθησαν, μέ κατάνυξιν τάς Ἀκολουθίας τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους, καί τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, καί τῶν Θεοφανείων, οἱ ὁποῖοι, οἱ μέν διά λόγον τινα, οἱ δέ ἄλλοι δι’ ἐκεῖνον τόν λόγον, ἐξῆλθον ἐκ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, κατευχαριστημένοι καί ἐλπιδοφόροι.
Ἡ Προπαραμονή τῶν Χριστουγέννων ἀπετέλεσε τήν ἀρχήν τῆς πνευματικῆς καί κοινωνικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, διότι μέσα εἰς τόν μεγαλοπρεπέστατον καί ἀριστουργηματικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἔλαβε χώραν ἡ ἀνταλλαγή τῶν ἑορτίων εὐχῶν μεταξύ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ προηγήθη Συναυλία μέ καλλιτέχνας τῆς Ὄπερας καί τοῦ Θεάτρου Fenice Βενετίας (ἐκ τῶν καλυτέρων τοῦ κόσμου), ἡ ὁποία διῄρκησε μίαν ὥραν καί ἦτο εἰρηνική ἀνάπαυσις καί ὑπέροχος μουσική ἀγαλλίασις. Ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Βενετίας, αὐτοῦ ἀπουσιάζοντος λόγῳ τῆς Ποιμαντορικῆς Περιοδείας του, ὁ Πρόεδρος τῆς Περιφερείας, αἱ λοιπαί Πολιτικαί, Στρατιωτικαί καί Δικαστικαί Ἀρχαί, ἅπαντες ἦσαν παρόντες. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, εἶχε τήν αἰσίαν εὐκαιρίαν ὅπως μεταφέρῃ εἰς ὅλας τάς Ἀρχάς τῆς Βενετίας τάς διαπύρους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, νά εὐχηθῇ καί νά συνομιλήσῃ μετ’ αὐτῶν ἐπί διαφόρων θεμάτων.
Τά ἤθη καί τά ἔθιμα ἐτηρήθησαν, καθώς καί ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιτας εἰς τούς οἴκους, εἰς τά ἑστιατόρια, εἰς τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Οἱ Σύλλογοι, τά Ἱδρύματα, οἱ θεσμοί, οἱ διάφοροι ὀργανισμοί ἐχάρησαν ὅλας τάς ἡμέρας, μέ ἔξοχα ἐδέσματα καί παραδοσιακά γλυκά, μή παραλείψαντες νά στρέψουν καί τήν κεφαλήν αὐτῶν πρός τούς ἔχοντας ἀνάγκην, εἰς τούς πτωχούς καί εἰς τά ἱδρύματα.
Εἰς τά ἱστορικά ὕδατα τῶν Ἑλληνικῶν Καναλίων τῆς Γαληνοτάτης, πρωτεύοντα ρόλον ἔχει ἡ «Βενετική Γόνδολα», ἡ ὁποία καί ἐφέτος ἦτο ὁ κύριος βοηθός εἰς τήν εὕρεσιν καί παραλαβήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐνῶ ἠχοῦσαν αἱ σηρῆναι τῶν vaporetti καί αἱ Γόνδολαι ἐπανηγύριζον τόν θρίαμβον τῆς εὑρέσεως, μέ ἐξάλλους πανηγυρικάς φωνάς. Ἡ κ. Σταμάτα Χέλμη, Α΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κοινότητος Βενετίας, παρέλαβε τόν Τίμιον Σταυρόν, βοηθουμένη ὑπό τῆς ἀρχοντικῆς «Βενετικῆς Γόνδολας», διότι ἄνευ αὐτῆς ὁ Σταυρός θά φθάσῃ εἰς τήν μεγάλην θάλασσαν τῆς Βενετίας, ἡ ὁποία ὑποδέχεται, χαιρετίζει καί φιλοξενεῖ τά πλοῖα, πάσης κατασκευῆς, πρός διαφόρους κατευθύνσεις καί δρόμους θαλασσίους ἐν συνεχείᾳ κατευθυνόμενα. Ἡ ὅλη τελετή, ἀπό τῆς Γεφύρας τῶν Ἑλλήνων (Ponte dei Greci), τῆς ρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά Κανάλια καί τῆς εὐλογίας τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ὑδάτων καί, γενικά, ὅλης τῆς δημιουργίας διά τοῦ Σταυροῦ, ἀποτελεῖ ἐν Βενετίᾳ “Sacro Spettacolo” εἰς τό ὁποῖον προσέρχονται ἡμέτεροι καί ξένοι, μέ προσευχήν, εὐλάβειαν καί ἀγαλλίασιν, καί ἀπολαμβάνουν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ ἐπιστροφή εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, μέ συνοδείαν τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων καί ἄλλων Χριστιανῶν, εἶναι ἄκρως συγκινητική καί περιχαρής, μέσα εἰς μίαν πόλιν, ἡ ὁποία εἰς τό παρελθόν εἶχε σχέσιν στενοτάτην μέ τήν Ἱστορίαν καί τόν Πολιτισμόν τοῦ Γένους μας. Καί τώρα, ὅσον ποτέ ἄλλοτε, χάρις εἰς τήν σοβαράν καί σώφρονα Ποιμαντορίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, ἡ Ὀρθοδοξία ἀνεγνωρίσθη μέ κῦρος εἰς ὑψηλότατον βαθμόν, ἡ ὁποία εἰς τήν οὐσίαν εἶναι μία δύναμις ἐλευθέρα καί ἐνεργοποιός, ἡ ὁποία, ἀκολουθοῦσα τό τοῦ Κυρίου ἡμῶν ρῆμα «... μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου», μυστικῶς καί ἀθορύβως προσφέρει μεγάλας ὑπηρεσίας εἰς την Ἰταλικήν κοινωνίαν, εἰς κάθε ἄνθρωπον ἀγαθῆς προαιρέσεως, ἄνευ διακρίσεως.
Τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον ὑπῆρξε, περισσότερον πάσης ἄλλης ἐποχῆς, ἐποικοδομητικόν, προοδευτικόν καί καρποφόρον πνευματικά καί κοινωνικά, καθόσον εἰς τά Ἄχραντα Μυστήρια προσῆλθε μέγας ἀριθμός Ὀρθοδόξων, ἦσαν κυρίως νέοι, οἱ ὁποῖοι μέ τόν τρόπον τοῦτον διετράνωσαν τήν βαθεῖαν αὐτῶν πίστιν καί, μέ τήν νεότητα αὐτῶν, τό αἴσιον μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. Πρός αὐτούς ἀπευθυνόμενος, κυρίως, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Γεννάδιος ανέφερε, μεταξύ ἄλλων: «Τό Ἀγγελικόν Μήνυμα “Μή φοβεῖσθε” πρός τούς ταπεινούς καί γενναίους Ποιμένας, τό ὁποῖον κατ’ ἐπέκτασιν ἀπευθύνεται καί πρός τόν ἄνθρωπον τῆς σήμερον, εἶναι μήνυμα ἐπίκαιρον, μήνυμα ὑψίστης σημασίας διά τόν ἀδιάφορον καί ἐκκοσμικευμένον ἄνθρωπον, εἶναι μήνυμα εἰρήνης καί σωτηρίας. Μέσα εἰς τήν ἀνάδελφον καί ἀδιάφορον, συγκεχιμένην καί ἀναστατωμένην ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία μαστίζεται καί καταδιώκεται, βασανίζεται καί θανατοῦται, ὁ ἀπεσταλμένος ὑπό τοῦ Θεοῦ Ἄγγελος τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, εὐαγγελιζόμενος ἡμῖν μέ τό ἐκπληκτικόν καί χαρμόσυνον Μήνυμα: “Μή φοβεῖσθε”, μήνυμα δυναμικόν καί ζωηφόρον, τό ὁποῖον δηλοῖ τήν συνέχειαν τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, διότι “χαράν μεγάλην ἐν παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ ... Χριστος, Κύριος”, οἱ ποιμένες, μέ ἄξωνα ἐνεργείας καί πυξίδα πορείας τόν ἐν Σπηλαίῳ γεννηθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Θεάνθρωπον Σωτῆρα μας, ἀνταποκρίνονται πρός τό ὑπερφυσικόν καί ἀνυπέρβλητον θέαμα μέ ἀγάπην, προθυμίαν, διάθεσιν, καθαρότητα καρδίας, μέ πιστότητα καί γενναιότητα, μέ τό ἀνεπίληπτον τοῦ βίου αὐτῶν καί οὕτω συμπεριλαμβάνονται εἰς τό ὑπερφυές θαῦμα, διά νά προσφέρουν τήν προσκύνησιν καί τήν λατρείαν των εἰς τό “Παιδίον τῆς Βηθλέεμ”, εἰς ὅ «ἐδόθη πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28,18)».
          Εἶναι γεγονός ἀναντίρρητον ὅτι οἱ νέοι Ὀρθόδοξοι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκκλησιάζονται, πολλοί δέ νέοι Ἰταλοί ἐνδιαφέρονται σχετικά μέ τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί ζητοῦν συναντήσεις καί ἐξηγήσεις ἐπί τῶν σπουδαίων κεφαλαίων της. Οἱ ὀκτώ ὑποψήφιοι διά χειροτονίαν ἑτοιμάζονται, μέ σύνεσιν καί ἀγαθήν διάθεσιν, ὥστε νά διακονήσουν εἰς τήν Μητρόπολιν, διά τό ἠθικόν καλόν καί τό πνευματικόν συμφέρον, ὄχι μόνον τοῦ Ὀρθοδόξου, ἀλλά καί παντός ἀνθρώπου, διότι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη διά νά σωθῇ καί νά εἰσέλθῃ εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Τήν 27ην Δεκεμβρίου, ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ διακόνου Δημητρίου Ζάφκου, ἐκ Ρωσίας καταγομένου, ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος. Διά τήν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, ἡ νέα χειροτονία, καί αἱ ἑπόμεναι, λίαν προσεχῶς, δίδουν εἰς τήν Μητρόπολιν ἐνίσχυσιν πολλήν καί κανοποίησιν ἀληθινήν, βαθεῖαν χαράν καί θάρρος ἀκαταμάχητον εἰς τόν λαμπρότατον ἔργον τῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖον ἔχει συντελεσθῆ μέσα εἰς τήν καρδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: