e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τους συμμετέχοντες στο ΣΤ΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφίας και Κοσμολογίας

18 Οκτωβρίου 2017

Μήνυμα προς τους συμμετέχοντες στο ΣΤ΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφίας και Κοσμολογίας, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «επετειακού έτους» που ανεκήρυξε η UNESCO προς τιμήν του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Όταν ο Απόστολος Παύλος διελέχθη εν Αρείω πάγω μετά "τινών" "των Επικούρειων και Στωϊκών φιλοσόφων" (Πραξ. Ιζ΄ 18), αποβλέπων εις το να οδηγήση τους εκπροσώπους του κλασσικού πνεύματος εις την γνώσιν του Δημιουργού και εις την συνειδητοποίησιν της αληθείας ότι ο Ιησούς ήτο ο αναμενόμενος Μεσσίας, μετήλθε μετά φρονήσεως, συνέσεως, πληρότητος και ευγενείας λόγον αποστολικό-φιλοσοφικόν», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνεχίζει: «Ο Απόστολος των Εθνών, εκήρυττεν «εν καινοτήτι ζωής πολιτεύεσθαι», καθώς ο Αναστας κύριος εποίησεν ημάς «καινούς αντί παλαιών, αντί φθαρτών δε αφθάρτους», καίτοι το κοινόν τούτο κήρυγμα του Πρωτοκορυφαίου δεν ήτο εύκολον να συλλάβη ο λογοκρατούμενος νους των αρχαίων Ελλήνων, δεδομένου ότι η φιλοσοφική σκέψις των διεκρίνετο διά τον ενδοκόσμιον χαρακτήρα αυτής, τον περικλειόμενον εντός των στενών ορίων της φύσεως, ενώ η χριστιανική διδασκαλία υπερβαίνει τα όρια του παρόντος κόσμου και εισέρχεται εις τον κόσμον του «επέκεινα», τον κόσμον του Θεού και της Χάριτος».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλογώντας και ευχόμενος κάθε επιτυχία στις εργασίες του ΣΤ΄ Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Φιλοσοφίας και Κοσμολογίας, που διοργανώνεται από τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, η οποία τελεί υπό την προεδρία του Καθηγητού της Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Κωνσταντίνου Γ.-Α. Νιάρχου,  καθώς και από την Οργανωτική Επιτροπή επικεφαλής της οποίας είναι ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος, εκφράζει την πεποίθηση ότι  «υπηρετεί τον σκοπόν αυτόν, της αναδείξεως, δηλονότι, του στενού συνδέσμου μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού, όστις διά της συναντήσεως αυτού μετά της χριστιανικής πίστεως και του βαπτίσματος του εν αυτή μετεμορφώθη και υπέστη την “καλήν αλλοίωσιν”».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχη προς το ΣΤ΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφίας και Κοσμολογίας:

Tῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ Γ.-Α. Νιάρχῳ, Καθηγητῇ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἀθήνῃσι Πανεπιστημίου, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διελέχθη ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ μετά «τινων» «τῶν Ἐπικουρείων καί Στωϊκῶν φιλοσόφων» (Πράξ. ιζ΄18), καθώς καί μετ' Ἰουδαίων καί «σεβομένων τόν Θεόν» ἐθνικῶν, ἀποβλέπων εἰς τό νά ὁδηγήσῃ τούς ἐκπροσώπους τοῦ κλασσικοῦ πνεύματος εἰς τήν γνῶσιν τοῦ Δημιουργοῦ καί εἰς τήν συνειδητοποίησιν τῆς ἀληθείας ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦτο ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, μετῆλθε μετά φρονήσεως, συνέσεως, πληρότητος καί εὐγενείας λόγον ἀποστολικο-φιλοσοφικόν.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἐκήρυττεν «ἐν καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθαι», καθώς ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐποίησεν ἡμᾶς «καινούς ἀντί παλαιῶν, ἀντί φθαρτῶν δέ ἀφθάρτους», καίτοι τό καινόν τοῦτο κήρυγμα τοῦ Πρωτοκορυφαίου δέν ἦτο εὔκολον νά συλλάβῃ ὁ λογοκρατούμενος νοῦς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, δεδομένου ὅτι ἡ φιλοσοφική σκέψις των διεκρίνετο διά τόν ἐνδοκόσμιον χαρακτῆρα αὐτῆς, τόν περικλειόμενον ἐντός τῶν στενῶν ὁρίων τῆς φύσεως, ἐνῷ ἡ χριστιανική διδασκαλία ὑπερβαίνει τά ὅρια τοῦ παρόντος κόσμου καί εἰσέρχεται εἰς τόν κόσμον τοῦ «ἐπέκεινα», τόν κόσμον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Χάριτος.

«Σοφίαν δέ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δέ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδέ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταργουμένων· ἀλλά λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τήν ἀποκεκρυμμένην, ἥν προώρισεν ὁ Θεὸς πρό τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, ἥν οὐδείς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν·» (Α΄ Κορ. β΄6-7).

Τό ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἀνακηρύξεως ὑπό τῆς UNESCO «ἐπετειακοῦ ἔτους», πρός τιμήν τοῦ μεγάλου Σταγειρίτου Φιλοσόφου Ἀριστοτέλους κατ' αὐτάς διοργανούμενον ΣΤ΄ Διεθνές Διεπιστημονικόν Συνέδριον Φιλοσοφίας καί Κοσμολογίας, ὑπό τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ προέδρου αὐτῆς, Καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ καί Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, τῆς ὑμετέρας Ἐλλογιμότητος κύριε Κωνσταντῖνε Νιάρχε, καί τῆς Ὀργανωτικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς προεδρευομένης ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ Ἐλλογιμωτάτου κυρίου Εὐαγγέλου Μουτσοπούλου, πιστεύομεν ὅτι ὑπηρετεῖ τόν σκοπόν αὐτόν, τῆς ἀναδείξεως, δηλονότι, τοῦ στενοῦ συνδέσμου μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ, ὅστις διά τῆς συναντήσεως αὐτοῦ μετά τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τοῦ βαπτίσματός του ἐν αὐτῇ μετεμορφώθη καί ὑπέστη τήν «καλήν ἀλλοίωσιν».

Διό καί μετά πολλῆς χαρᾶς ἀπονέμομεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, εὐχόμενοι πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἐργασίας αὐτοῦ, πᾶσι δέ τοῖς συμμετέχουσι πλουσίας τάς δωρεάς καί τόν φωτισμόν τῆς ἄνωθεν Σοφίας, ἐξ ἧς «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον», εἰς τάς ἐπιστημονικάς ὑμῶν διατριβάς καί τήν ζωήν ὑμῶν.

Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν.

,βιζ΄ Ὀκτωβρίου ις΄


Δεν υπάρχουν σχόλια: