e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Το σύντομο ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Άγκυρα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν, ἐπί τῷ τέλει τῆς αὐτοπροσώπου παρουσίας ἐν τῷ μέσῳ καί εὐλογήσεως ἐκ τοῦ σύνεγγυς τῆς νεοσυσταθείσης Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀγκύρας.
Τόν Παναγιώτατον συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, οἱ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύων κ. Ἀνδρέας, Μ. Ἀρχιμανδρίτης καί Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων κ. Βησσαρίων, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, καί Διάκονος Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἐντιμολ. Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Πατριαρχείου.
Εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Ἀγκύρας τόν Πατριάρχην ἡμῶν προϋπήντησεν εὐγενῶς ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Μπαλτάς, ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ. Τό ἀπόγευμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προσκληθεῖσα προφρόνως, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τάς Πρεσβείας Ἑλλάδος καί Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ὅπου ἔτυχε τῆς ἐγκαρδίου φιλοξενίας τῶν οἰκοδεσποτῶν. Ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεκύνησεν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, ἀργότερον δέ ἀπηυθύνθη εἰς ἅπαντας τούς ἐργαζομένους ἐν αὐτῇ, κομίσας τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἐν τῇ Πρεσβεία τῆς Ρωσσίας καί ἐν τῷ σημείῳ ὅπου θά τοποθετηθῇ προσεχῶς ἡ προτομή αὐτοῦ, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Andrei Harkov, Πρέσβεως, ἀδίκῳ θανάτῳ τελειωθέντος, ὡς γνωστόν, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ηὐλόγησε καί ὡμίλησεν εἰς τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀγκύρας παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Divan, τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ καί συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων Ὀρθοδόξων κρατῶν, Ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν, καθώς καί ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Τουρκίας.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 7ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Ὀρθόδοξον Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἀδελφικῶς παραχωρουμένῳ πρός χρῆσιν τῶν ἐν Ἀγκύρᾳ διαφόρων ἐθνικοτήτων Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῷ ναῷ, ἔνθα καί ὡμίλησεν ἀγγλιστί μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου ἐπί τῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας. Εἰς τό τέλος, τόν σεπτόν Ἐπισκέπτην προσεφώνησαν ὁ Πανοσιολ. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ρωμαιοκαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Γαλλικῆς Πρεσβείας, ἰδιοκτήτου τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος, καί ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου ἐπιτελούμενον ποιμαντικόν καί πνευματικόν ἔργον, ἀναφερθείς εἰς τήν Πανορθόδοξον ἑνότητα καί τήν ἀνάγκην ἐνισχύσεως αὐτῆς καί εὐχαριστήσας τούς Ρωμαιοκαθολικούς ἀδελφούς διά τήν φιλοξενίαν καί συμπαράστασίν των. Ἠκολούθησεν ἑόρτιος δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ ναοῦ ἐν μέσῳ μεγάλης χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ τῶν ἐκκλησιασθέντων πολυπληθῶν πιστῶν.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς εἰς τήν Πόλιν.
Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνεχίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων καί τό ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐνισχύεται διά τῆς ἀπροσκόπτου διακονίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί εἰς τούς χώρους τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Οὕτως ἔληξεν ἡ πρώτη ποιμαντορική ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τήν νεοπαγῆ διορθόδοξον Κοινότητα τῆς πρωτευούσης Ἀγκύρας, μέ τήν ὑπόσχεσιν Αὐτῆς ὅτι θά ἐπαναλάβῃ τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν καί εὐλογίαν μετά τήν Ἑορτήν τοῦ Πάσχα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: