e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Χρονικό της ιεραποδημίας του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κρήνη (Τσεσμέ)
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγματοποίησε προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν «φίλην παιδείας» Κρήνην τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου προέστη τῆς πανηγυρικῆς  Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματί του τιμώμενου Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κρήνης (Τσεσμέ), ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.    

Ὁ Πατριάρχης ἔφθασεν εἰς τήν Σμύρνην ἀεροπορικῶς τήν προτεραίαν. Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος, Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Χρυσόστομος, ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης Ἁγ. Παντελεήμονος.   

 Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν εἰς τό ἀεροδρόμιον Σμύρνης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, κ. Βαρθολομαῖος, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κα Ἀργυρώ Παπούλια καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης. Ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν εἰς Çeşme, ἔνθα καί κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Radisson.

Τό ἐσπέρας, ἐν τῷ Πατριαρχικῷ καταλύματι παρετέθη ‒πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος‒ Δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Τρομπούκη, Ἰατροῦ, ἐκ Χίου. 

Τήν πρωίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 10ης Φεβρουαρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος, Συνταγματάρχης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικής Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐν Σμύρνη ἕδραν τοῦ NATO, καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί Χίου, ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τῆς Σμύρνης.  

Μετά τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπί πνευματικῇ ὠφελείᾳ τῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ ναῷ συμπροσευχομένων, παραινέσας αὐτούς πατρικῶς πρός μίμησιν τοῦ  βίου τοῦ Ἱερομάρτυρος, καί τονίσας τήν σημασίαν τῆς τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς διασώσεως τῶν παραδόσεων τῆς  Ρωμιοσύνης. Ἐν συνεχείᾳ, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ ὀλίγων τουρκιστί, εὐχαριστήσας τόν εἰρηνοδότην Θεόν, διά τήν εὐλογίαν τῆς ἀγαθῆς συνεργασίας καί τῆς ὁμονοίας μεταξύ τῶν δύο γειτονικῶν Λαῶν Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Περαίνων τόν λόγον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς ἁρμοδίους ἀρχάς διά τήν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἀκόμη, ἐξέφρασε τήν Πατριαρχκήν Του εὐαρέσκειαν πρός τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ ἀγίους ἀρχιερεῖς, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησε διά τήν προσέλευσίν των καί ἐπῄνεσε διά θερμῶν λόγων τό ὑπ’αὑτῶν ἐπιτελούμενον ποιμαντορικόν καί γενικώτερον ἐκκλησιαστικόν ἔργον. 

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Σμύρνης ἐδώρησε  τῷ Πατριάρχῃ ἀντίγραφον τῆς ἐφεστίου Θεομητορικῆς εἰκόνος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Νέας Μονῆς Χίου εἰς ενδειξιν τοῦ ἀπ’ αἰώνων στενοῦ ἰεροῦ συνδέσμου μεταξύ τῆς Ἰωνικῆς γῆς και τῆς μυροβόλου νήσου. 

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος –φιλαδέλφῳ διαθέσει– παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν λοιπῶν ἐπισήμων, ἄριστον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον.
Χάριτι Θεοῦ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, καί διά τοῦ προσκυνήματος τούτου, ἐξέφρασε τό ἀνύστακτον καί ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ διά τά ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῇ σεβάσματα τῶν Πατέρων ἡμῶν, εἰς τά ὁποῖα καί πραγματοποιεῖ κατά καιρούς εὐλαβικά προσκυνήματα.   Οικουμενικός Πατριάρχης: «Σας παρακαλούμεν πατρικώς να μη λησμονήσετε τας ρίζας σας»

Προέτρεψε τους προσκυνητές με καταγωγή από τον Τσεσμέ, που ταξίδεψαν στη Μικρασιατική πόλη απ’ όλο τον κόσμο, για να παραστούν στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγίου Χαραλάμπους

* * *


Σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε σήμερα, Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον Τσεσμέ, την παλαιά Κρήνη των Ερυθρών. Μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος και Σμύρνης Βαρθολομαίος.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους και Μάρτυρες της Ορθοδοξίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθειά που καταβάλλει ο ίδιος από την ημέρα της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο για να ακούγεται το Ευαγγέλιο και πάλι, ύστερα από πολλούς χρόνους σιωπής, στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη.

      «Καθ᾽ όλην την διάρκειαν της Πατριαρχίας ημών, η οποία διανύει, ευδοκία του πλουσιοδώρου Θεού, το 28ον έτος της, ηγωνίσθημεν διά να ακουσθή και πάλιν, μετά από πολλάς δεκαετίας σιωπής, εις την Μικράν Ασίαν, τον Πόντον και την Ανατολικήν Θράκην, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, το «Ευλογημένη η Βασιλεία...», το «Άγιος ο Θεός», το «Χριστός Ανέστη», το «Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας». Θα συνεχίσωμεν, του Θεού συνεργούντος, αυτήν την πορείαν και καλούμεν και υμάς εις συμπόρευσιν.

Όταν επισκεπτώμεθα τα άγια χώματα της καθ᾽ ημάς Ανατολής, έχομεν την εντύπωσιν ότι τα ερειπωμένα μνημεία του Γένους, τα οποία επιμένουν να φυλάσσουν τον τόπον και τον τρόπον του βίου της πονεμένης Ρωμιοσύνης, διηγούνται την ιστορίαν της μακράς ευλογημένης παρουσίας και χριστιανικής μαρτυρίας των Πατέρων μας. Ακούομεν νοερώς τον γλυκύν ήχον της καμπάνας να καλή τους χριστιανούς να καταθέσουν τον πόνον και τας ελπίδας των, την μετάνοιαν και την παράκλησίν των, να δοξολογήσουν τον Θεόν διά τας ευεργεσίας του. Βλέπομεν τους πιστούς να προσκομίζουν  εις τους ναούς και τα εξωκκλήσια τα αγαθά της γης και του μόχθου των, τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον, για να αγιασθούν και να αγιασθή η ζωή των. Συμμετέχομεν εν πνεύματι εις τας εορτάς και τας πανηγύρεις, εις τας ιεράς λιτανείας, εις τα παραδοσιακά έθιμα. Θαυμάζομεν το πως οι ημέτεροι συνυπήρχον εν ειρήνη με τους λοιπούς κατοίκους, πως εγνώριζον να μοιράζωνται τον κόσμον, τας ευλογίας και τας δωρεάς του Θεού.

      Όσα βιούμεν εις κάθε επίσκεψίν μας, τα συναισθήματα, ο υπαρξιακός συγκλονισμός και πλουτισμός, είναι πολύ δύσκολον να περιγραφούν. Είναι σωτηριώδεις και ανεκτίμητοι εμπειρίαι, είναι η φωνή του ουρανού μέσα εις ένα κόσμον «συγχύσεως της καρδίας», αποδιοργανώσεως του αξιολογικού κριτηρίου μας και αποκοπής από τας ωραίας παραδόσεις μας, γεγονός το οποίον δημιουργεί το αίσθημα της ανεστιότητος και παραλύει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου».

Απευθυνόμενος στους προσκυνητές από την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, των οποίων οι πρόγονοι ήταν από τον Τσεσμέ και γειτονικές περιοχές της Ερυθραίας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τους προέτρεψε να μη λησμονούν τις ρίζες τους και την πατρίδα των προγόνων τους.

      «Σας παρακαλούμεν πατρικώς να μη λησμονήσετε τας ρίζας σας. Να κρατήτε εις την καρδίαν σας και εις τον νούν σας την ευλογημένην πατρώαν γην, να σκέπτεσθε και να επισκέπτεσθε την αλησμόνητον πατρίδα, όπου βέβαια δεν θα αισθάνεσθε ξένοι ή απλοί επισκέπται, αφού είσθε σαρξ εκ της σαρκός της. Εις τα ερείπια των ναών και των μοναστηρίων, εις τα σπίτια και τα σχολεία, εις ο,τι απέμεινεν από τα μνημεία του Γένους, υπάρχει η σφραγίς των προγόνων σας, της αγάπης διά τον τόπον των. Μην αφήνετε να σβήσουν μέσα σας αι εικόνες, η περιγραφή του πατρικού σπιτιού από τους προγόνους σας, αι αναμνήσεις από τον ενοριακόν ναόν και από το σχολείο τους, αι διηγήσεις περί εορτών και παραδόσεων, ηθών και εθίμων, αλησμονήτων γεγονότων.

Να μεταδίδετε εις τα τέκνα σας όλα αυτά, τον υψηλόν πατρογονικόν πολιτισμόν και τας πολυτίμους αξίας του. Να τα παρακινήτε να θεωρούν την καταγωγήν των από την μικρασιατικήν γην ως ουσιαστικόν στοιχείον  της ταυτότητός των. Απευθυνόμενοι εις τους νέους οι οποίοι ευρίσκονται ανάμεσά μας, λέγομεν, πως τελικώς γνωρίζομεν ο,τι αγαπώμεν. Τα μάτια της καρδίας βλέπουν πράγματα απρόσιτα εις την λογικήν. Δεν εγεννήθητε εδώ. Ας γεννηθή η γη των προγόνων σας εις την καρδίαν σας. Αν δεν διασωθή μέσα εις την μνήμην της νέας γενεάς η εικών της αλησμονήτου πατρίδος, ουδείς θα ενθυμήται πλέον, τους καημούς, τη ήθη και το ήθος της Ρωμηοσύνης εις τα χρόνια που έρχονται.

      Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι και εδώ εις την Τουρκίαν υπάρχουν πολλοί νέοι, οι οποίοι πιστεύουν  εις την συμφιλίωσιν και την φιλίαν των λαών, θέλουν την ειρήνην και την συνεργασίαν και αγωνίζονται δι᾿ αυτάς. Η έμπρακτος, η βιουμένη συμφιλίωσις αντανακλά και επηρεάζει ευρυτέρους κύκλους. Τοιουτοτρόπως αλλάζει η εικών την οποίαν έχει ο ένας διά τον άλλον. Η προσπάθεια  και τα οράματα όλων των νέων αποτελούν σημαντικήν συμβολήν εις το ειρηνικόν και φωτεινόν μέλλον των σχέσεων του ελληνικού και του τουρκικού λαού».

Εκκλησιάστηκαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη Αργυρώ Παπούλια, πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.  Να σημειωθεί ότι ο Ναός του Αγίου Χαραλάμπους, που μετά το 1922 χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς, ανακαινίστηκε πριν μερικά χρόνια με πρωτοβουλία των τοπικών Αρχών και σήμερα λειτουργεί σαν Πολιτιστικό Κέντρο. Η πρώτη λειτουργία μετά το 1922 σ’αυτόν έγινε το 2016 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: