e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην Αθήνα (22-24.5.2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν 22αν τ.μ. Μαΐου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, διά νά προστῇ, κατόπιν ἀδελ­φικῆς προσκλήσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέν­τρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύ­ριος» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τόν Πατριάρχην συνώδευον οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ.  Παναγιώτης Γραφιαδέλης, ἐκ τῶν Γραμμα­τέων τῶν Πατριαρχείων. 
     Ἐν τῷ ἀερολιμένι τῶν Ἀθηνῶν τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιος Λιανός Λιαντῆς, Εἰδικός Γραμματεύς Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, καί λοιποί ὑπηρεσιακοί παράγοντες. 
     Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Ἵδρυμα «ΙΑΣΩ» τήν ἀδελφήν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαρώ Ἀναστασιάδου καί ἀκολούθως κατέλυσε, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μεγάλη Βρεταννία».
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν περί θεμάτων διορθοδόξου καί διεκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος. Εἰς τό τέλος αὐτῆς, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε πρός τούς ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ ἐπιτελεῖς τῆς Α. Μακαριότητος καί προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὑπογραμμίσας τό ἄριστον κλῖμα τῆς γενομένης συναντήσεως καί ἐκφράσας τήν αἰσιοδοξίαν Του διά τό μέλλον τῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν σχέσεων καί τήν ἀλλαγήν σελίδος εἰς αὐτάς.    
                Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Ἀλεξάνδρου Φίλω­νος, πρό τινων μέν ἐτῶν διατελέσαντος Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, παλαιότερον δέ καί Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ. 
     Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 23ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο ἀλληλοδιαδόχως:
      Α) Τό Ἵδρυμα Εἰκαστικῶν Τεχνῶν καί Μουσικῆς Θεοχα­ράκη, ξαναγηθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Τάκη Μαυρωτᾶ εἰς τήν ἔκθεσιν ζωγρα­φικῆς ὑπό τόν τίτλον "Ἀλέκος Φασιανός - Βαγγέλης Χρόνης, 30 χρόνια φιλίας. Ζωγραφική καί ποίηση". 
     Β) Τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφη­με­ρίδων Ἀθηνῶν (ΕΣΗΕΑ), ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς ὑπό τῆς Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀντωνιάδου, παρουσίᾳ πλήθους ἐκπροσώπων ἐκ τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημε­ρώσεως, ἅτινα καί ἐκάλυψαν εἰς ἀπ’ εὐθείας μετάδοσιν τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὡς καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου, ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτήν, ὁ Πανα­γιώτατος, ἀπαντητικῶς πρός τόν χαιρετισμόν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Βασιλικοῦ, Δημοσιογράφου, Συγγραφέως καί Μέλους τοῦ Μορφω­τικοῦ Ἱδρύματος τῆς ΕΣΗΕΑ, ἀνέδειξε τήν εὐθύνην τοῦ δημο­σιογραφικοῦ κόσμου διά τήν προαγωγήν τοῦ λειτουργήματος τῆς δια­τηρήσεως καί δημοσιεύσεως τῆς ἀληθείας μέσῳ τῶν διαύλων τῆς γενικῆς ἐνημερώσεως, καθώς, κατά κοινήν ὁμολογίαν, τά μέσα ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, ἔχουν ἐνίοτε μίαν τάσιν ὄχι παρουσιάσεως τῆς ἀληθείας ἀλλά δημιουργίας τῆς ἰδίας αὐτῶν ἀληθείας, μεταβαλλόμενα εἰς φορεῖς διαστρεβλώσεως τῶν γεγονότων καί ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ σώματος τῶν πολιτῶν δι᾽ αὐτῆς καί ὑπηρετοῦντα συγκεκριμένας ἐπιδιώξεις καί συμφέροντα, ἐλαυνόμενα ἀπό τούς νόμους καί τάς ἀρχάς τῆς ἀγορᾶς, τάς τεχνηέντως διο­λισθαινούσας πρός τήν ἐπιδερμικήν παρουσίασιν τῶν γεγονότων. Ὡς μάλιστα ἐπεσήμανεν ὁ Παναγιώτατος, ἀκόμη καί εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς δημοσιογραφίας διαχέονται καί προωθοῦ­νται κατά καιρούς τοιαύτης μορφῆς εἰδήσεις, προερχόμεναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἰδιοτελῆ κίνητρα, ὡς τοῦτο, ἐξ ἄλλου, ἀποδεικνύεται καί ἀπό μίαν πρόχειρον ἔρευναν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό πρόσφατον Οὐκρανικόν ἐκκλησιαστικόν ζήτημα, καθώς ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν προ­κειμένῳ κινήσεων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διωχετεύθησαν ἀφειδῶς εἰς τόν χῶρον τῶν μέσων ἐνημερώσεως πολλαί ψευδεῖς πληροφορίαι, διαστρεβλωμένα τά ἱστορικά γεγονότα καί παραπεποιημένη ἡ ἀλήθεια, ἐνῶ τά πραγματικά δεδομένα ἀπεκρύβησαν ἐπιμελῶς ἤ καί σκοπίμως.
     Ἀκολούθως, εἰς τόν Παναγιώτατον ἐπεδόθη, κατόπιν προσφωνήσεως, ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Φάνης Πετραλιᾶ, Δημοσιογράφου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος, ἡ ἐξαιρετική διάκρισις τῆς ΕΣΗΕΑ ὁ "Χρυσοῦς Ξενοφῶν", δι' ἧς ἐτιμήθησαν κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν διακεκριμέναι προσωπικότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
      Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐξεναγήθη εἰς τήν ἀξιολογωτάτην Βιβλιοθήκην τῆς Ἑνώσεως ''Δημήτρης Ἰ. Πουρνάρας'', ἔνθα διασῴζονται σπάνια κειμήλια τοῦ πολιτικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί δημοσίου βίου τῆς ἑλληνικῆς δια­χρονίας, συγχαρείς ὁλοκαρδίως τά τέκνα τοῦ Δημητρίου Πουρνάρα, πρῴην Προέδρου τῆς Ἑνώσεως, διά τήν ἐπιχορήγησιν τῆς ἀνα­πλάσεως τῶν χώρων στεγάσεως τῆς ἐν λόγῳ διακεκριμένης Βιβλιο­θήκης, καί ἀπονείμας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τήν Εὐγεν. κ. Ἀντωνιάδου, πρός τούς συνεργάτας αὐτῆς, ἀλλά καί πρός πάντα τά μέλη τῆς ΕΣΗΕΑ καί τοῦ Μορφωτικοῦ αὐτῆς Ἱδρύματος διά τήν ἀξιέπαινον συμβολήν των εἰς τήν διαφώτισιν τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ.
     Γ) Τόν διαπρεπῆ Ἐκδοτικόν Οἶκον "Ἑστία", ξεναγηθείς εἰς τούς χώρους ἐκθέσεως τῶν πολυσημάντων ἐκδόσεων ὑπό τῶν ὑπευθύνων αὐτοῦ, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. 
     Μετά ταῦτα, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, Ἀρχιγραμμα­τέως τῆς Ἱ. Συνόδου, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ παρεπιδημῶν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος. 
     

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν κ. Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς τό Δή­λεσι Ἀτ­τι­κῆς, πρός ἐπί­σκε­ψιν καί ἐγκαι­νι­σμόν τοῦ προρ­ρηθέντος Κέντρου Γε­ρον­το­λο­γίας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πλειάδος Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουρ­γοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἐρεύνης, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί ἐκπροσώπων τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων τῆς Χώρας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Θη­βῶν καί Λε­βα­δείας κ. Γε­ωρ­γίου, τοῦ Θεοφιλ. πισκό­που Θε­σπιῶν κ. Συ­μεών, Πρω­το­συγ­κέλ­λου τῆς Ἱ­. Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν, τοῦ Πε­ρι­φε­ρει­άρ­χου Στε­ρεᾶς Ἑλ­λά­δος Ἐξοχ. κ. Κων­σταν­τί­νου Μπα­κο­γι­άννη καί τοῦ Δη­μάρ­χου Τα­νά­γρας Ἐντιμ. κ. Βα­σι­λείου Περ­γά­λια.
     Κατόπιν τῆς εἰ­σα­γω­γι­κῆς ὁ­μι­λίας τοῦ Μακ. Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν κ. Ἱερωνύμου περί τῆς ἱδρύ­σεως καί τοῦ σκο­ποῦ τοῦ ἐγκαινια­σθέντος Κέν­τρου, ὡς καί τῶν εὐγνωμόνων εὐχαριστίων αὐτοῦ πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τήν τέλεσιν τῶν ἐγκαινίων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμιλήσας καταλλήλως, ἐξέφρασε τόν θαυμασμόν Του διά τό ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος ἐπιτελούμενον κοινωνικόν ἔργον, συγχαρείς ἀδελφικῶς αὐτήν, καί τονίσας ὅτι ἀφ' ἑνός μέν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό κοινωνικόν ἔργον δέν εἶναι ἁπλῶς κοινωνι­κή προσφορά, ἀλλά «λειτουργική διακονία», «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», διακονία τοῦ ἐπιγείου βίου καί τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ' ἑτέρου δέ ἡ κοινωνία ὀφείλει νά ἐξασφαλίζῃ διά τούς ἡλικιωμένους τάς προϋποθέσεις διά μίαν ζωήν μέ ἀξιοπρέπειαν καί σεβασμόν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου διανύοντος τήν λεγομένην «τρίτην ἡλικίαν», ὅπερ ἀδύνατον νά συμβῇ, ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀντι­μετωπίζωνται ἐπί τῇ βάσει κριτηρίων ξένων πρός τά ἰδιαίτερα χαρα­κτηριστικά των.
     Μετά τούς ἐπακολουθήσαντας χαι­ρε­τι­σμούς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προ­έ­δρου τῆς Δη­μο­κρα­τίας, τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Παιδείας, τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πολίτου Θηβῶν, τοῦ Ἐξοχ. Πε­ρι­φε­ρειάρχου Στε­ρεᾶς Ἑλ­λά­δος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δη­μάρ­χου Τα­νά­γρας καί τοῦ νεοεκλεγέντος Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐλλογ. κ. Μελετίου-Ἀθανασίου Δημο­πούλου, Προέδρου τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐγκαινιασθέ­ντος Ἱδρύματος, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν λοιπῶν ἐπισήμων, ἐν οἷς καί οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καί Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐξενα­γήθησαν εἰς τούς χώρους τοῦ Κέντρου.  
            Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 24ην ἰδίου, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῶν αἰτημά­των, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν:
- Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἐρεύνης τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Καλπαδάκη, Διπλωματικοῦ Συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ. 
- Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος κ. Εὐσταθίου Γιαννῆ.
- Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Πρέσβεως ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ. 
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μαΐστορος κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Σπιρτούνια, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐπιμελητηρίου.
- Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θωμᾶ, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ.  
     Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος γεῦμα ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, καθ' ὅ ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, εὐχαριστήσαντος καί αὔ­θις τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν Του ἐν τῷ Κλεινῷ Ἄστει, καί τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπισημάναντος τοῦτο μέν ὅτι τό Φανάριον ἦτο, εἶναι καί θά εἶναι τό κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, καθώς δέν δύναται νά ὑπάρξῃ Ρωμηοσύνη ἄνευ Φαναρίου, τοῦτο δέ ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετά τῆς πολυτίμου Θυγατρός αὐτῆς καί ἀδελ­φῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν κοινόν βηματισμόν καί βεβαίαν συμπόρευσιν.
     Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ὁμοῦ μετά τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου ἐπεσκέφθησαν ἀλληλοδιαδόχως τήν Α. Μεγαλειότητα, τόν Βα­σι­­λέα Κωνσταντῖνον καί τήν τραυματισθεῖσαν ὑπό ἀδεσπότου σφαί­ρας ἐν τῇ περιοχῇ Θεσπιές Βοιωτίας, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 8χρονον μαθήτριαν Ἀλεξίαν Σαμαρτζῆ, νοσηλευομένους εἰς Νοσοκο­μεῖα τῶν Ἀθηνῶν, εὐχηθέντες αὐτοῖς τά εἰκότα.
     Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Κλεινοῦ Ἄστεως, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐπεσκέφθη καί τό ἐν Ἀθήναις Γραφεῖον Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπαντηθείς εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ ἁγίου Ἀδριανουπόλεως.  
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τά ἴδια, ὑπαντηθεῖσα ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτῆς Σεβ. Μητρο­πολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. 
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: