e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Η επίσημη Εγκύκλιος και θέση της ΔΙΣ για την εορτή των Φώτων 2021

 
Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

Πρός
τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας
τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν

ΘΕ­ΜΑ: «Ἀ­πο­φά­σεις τῆς Δια­ρκοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 4.1.2021 ὡς πρός τήν λει­τουρ­γί­αν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων»

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φέ,

Συ­νο­δικῇ Ἀ­πο­φά­σει, λη­φθείσῃ ἐν τῇ Συ­νε­δρίᾳ τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 4ης μη­νός Ἰ­α­νου­α­ρίου ἐ.ἔ., γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅτι ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος, ἐν τῇ ῥη­θείσῃ Συ­νε­δρίᾳ Αὐ­τῆς, ἐ­ξή­τασε τά νέα δε­δο­μένα ὡς πρός τήν λει­τουρ­γίαν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν καί τήν ἐν­τός αὐ­τῶν πα­ρου­σίαν τῶν πι­στῶν κατά τήν Ἑ­ορ­τήν τῶν Θε­ο­φα­νείων, κα­τό­πιν τῶν αἰ­φνι­δι­α­στι­κῶν κυ­βερ­νη­τι­κῶν ἀ­να­κοι­νώ­σεων τοῦ Σαβ­βά­του 2ας Ἰ­α­νου­α­ρίου ἐ.ἔ., περί προ­λη­πτι­κῆς αὐ­στη­ρο­ποι­ή­σεως τῶν μέ­τρων ἐν ὄ­ψει τοῦ ἀ­νοί­γμα­τος τῶν σχο­λι­κῶν μο­νά­δων, καί λα­βοῦσα ὑπ’ ὄ­ψιν ὅτι κατά τάς ἑ­ορ­τάς τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τῆς Πρω­το­χρο­νιᾶς καί τάς λοι­πάς ἡ­μέ­ρας τοῦ Ἁ­γίου Δω­δε­κα­ημέ­ρου εἰς τούς Ἐ­νο­ρι­α­κούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, με­ρί­μνῃ τῶν κατά τό­πους Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν καί τῶν εὐ­λα­βῶν Κλη­ρι­κῶν, ἐ­τη­ρή­θη­σαν ἅπαντα τά προ­βλε­φθέντα ὑ­γιει­ο­νο­μικά μέ­τρα διά τόν πε­ρι­ο­ρι­σμόν τῆς δι­α­σπο­ρᾶς τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ, ἀ­πε­φά­σι­σεν ὁ­μο­φώ­νως τά ἑ­ξῆς:

1. Δέν συναινεῖ εἰς τά νέα κυβερνητικά μέτρα ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐμμένει εἰς ὅσα συνεφωνήθησαν ἀρχικῶς μετά τῆς Πολιτείας καί ἐντέλλεται οἱ Ἱεροί Ναοί νά παραμείνουν ἀνοικτοί διά τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν τελεσθησόμενον Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, ὡς εἶχε συμφωνηθῆ καί ἀποτυπωθῆ εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509).

2. Ἡ πα­ρου­σί­α πι­στῶν ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων θά εἶναι σύμφωνος πρός τήν ἀ­να­λο­γί­αν τοῦ ἑ­νός (1) προ­σώ­που ἀ­νά δε­κα­πέν­τε (15) τ.μ. ἐ­πι­φα­νεί­ας καί μέ ἐλαχίστην ἀ­πό­στα­σιν δύ­ο (2) μέ­τρων με­τα­ξύ των, μέ μέγιστον ἐ­πι­τρε­πό­με­νον ἀ­ριθ­μόν πι­στῶν εἰς τούς μι­κρούς Να­ούς (ἕ­ως 375 τ.μ., συμφώνως πρός τήν ὡς ἄ­νω ἀνα­λο­γί­αν) τά εἴκοσι πέντε (25) πρό­σω­πα καί εἰς τούς κεν­τρι­κούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς (Μη­τρο­πο­λι­τι­κούς κλπ.) τῶν Ἐνο­ρι­ῶν πό­λε­ων καί χω­ρί­ων τά πεντήκοντα (50) πρό­σω­πα, μή ἐπιτρεπομένης τῆς εἰσόδου καί παραμονῆς παραπάνω προσώπων ἤ προσώπων τά ὁποῖα δέν εἰσέρχονται ἐπί σκοπῷ συμμετοχῆς εἰς τάς ἱεροτελεστίας (φωτογράφοι κλπ.). Κατά τόν ὑ­πο­λο­γι­σμόν τῶν ὡς ἄνω προ­σώ­πων ἐ­ξαι­ροῦν­ται οἱ Λει­τουρ­γοί καί τό προ­σω­πι­κόν τοῦ Ἱε­ροῦ Να­οῦ (ἱ­ε­ρο­ψάλ­ται, νε­ω­κό­ροι, ἐπί­τρο­ποι κλπ.­). Ὡς πρός τά λοιπά ὑγιειονομικά μέτρα ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύῃ ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 3032/ 15.12.2020 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

3. Ἐ­ξου­σι­ο­δο­τεῖ τόν Μα­κα­ρι­ώτα­τον Πρό­ε­δρον Αὐ­τῆς, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πον Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μον, ὅ­πως ἐκ προ­σώ­που τοῦ Σώ­μα­τος τῆς σε­πτῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας, τῶν εὐ­λα­βῶν κλη­ρι­κῶν καί τοῦ πι­στοῦ λαοῦ τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος κατά τήν ἡ­μέ­ραν τῶν Θε­ο­φα­νείων, εἰς ὥ­ραν ἐ­πι­λε­γη­σο­μέ­νην ὑπ᾿ Αὐ­τοῦ, με­ταβῇ, συ­νο­δευ­ό­με­νος μό­νον ὑπό τοῦ Δι­α­κό­νου Αὐ­τοῦ, δίχα πομ­πῆς καί πα­ρα­τά­ξεως καί ἄ­νευ τῆς πα­ρου­σίας πι­στῶν εἰς θα­λάσ­σιον χῶ­ρον τῶν ὁρίων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν καί εὐ­λο­γήσῃ διά τοῦ Με­γά­λου Ἁ­γι­α­σμοῦ τά ὕ­δατα τῆς Πα­τρί­δος μας.

4. Ἀ­πο­στέ­λλει ἐ­πι­στο­λήν δι­α­μαρ­τυ­ρίας πρός τήν Ἑλ­λη­νι­κήν Κυ­βέρ­νη­σιν, θε­ω­ροῦσα τόν δι­ά­λο­γον ὡς τό μο­να­δι­κόν μέ­σον ἐ­πι­λύ­σεως ζη­τη­μά­των, τά ὁ­ποῖα ἀ­φο­ροῦν εἰς τάς σχέ­σεις τῆς Πο­λι­τείας μετά τῶν ἐν­τός τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Κρά­τους θρη­σκευ­τι­κῶν κοι­νο­τή­των.

5. Προ­σφεύ­γει ἄ­μεσα εἰς τό Συμ­βού­λιον τῆς Ἐ­πι­κρα­τείας κατά τῆς νέας Κ.Υ.Α. ὑπ᾿ ἀ­ριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1/2-1-2021) ἐξ ὀ­νό­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὡς καί τῶν 82 Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λεων Αὐ­τῆς.

6. Ἀπευθύνει ἔκ­κλη­σιν τό­σον πρός τήν ἡ­γε­σίαν τῆς Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Ἑ­νώ­σεως, ὅσον καί πρός τήν Ἑλ­λη­νι­κήν Κυ­βέρ­νη­σιν προ­κει­μέ­νου νά προ­βοῦν εἰς τάς ἀ­πα­ραι­τή­τους ἐ­νερ­γείας, οὕ­τως ὥ­στε νά ἐξα­σφα­λι­σθῇ τάχιστα ἱ­κα­νός ἀ­ρι­θμός ἐγ­κε­κρι­μέ­νων ἐμ­βο­λίων διά τούς πο­λί­τας. Οὐ­δείς ἔ­χει τό δι­καί­ωμα νά ὑ­πη­ρετῇ ἀλ­λο­τρί­ους σκο­πούς ἔ­ναντι ἑ­νός ση­μαν­τι­κοῦ ζη­τή­μα­τος, ὅ­πως ἡ κα­τα­πο­λέ­μη­σις τῆς παν­δη­μίας, δι­ότι τό δι­καί­ωμα τῆς ὑ­γι­είας εἶ­ναι ἱ­ε­ρόν καί ἀ­πα­ρα­βί­α­στον ἀν­θρώ­πι­νον δικαίωμα.

7. Πα­ραγ­γέλ­λει ἅ­πα­σιν ὑ­μῖν, καί δι᾿ ὑ­μῶν τῷ ὑφ᾿ ὑ­μᾶς ἱ­ερῷ Κλήρῳ, ὅ­πως τη­ρη­θοῦν αἱ ὡς ἄνω Συ­νο­δι­καί ἀ­πο­φά­σεις, ἐνῷ ὑ­πεν­θυ­μί­ζει ὅτι κατά τήν πα­ροῦ­σαν χρο­νι­κήν πε­ρί­ο­δον, συμ­φώ­νως πρός προ­γε­νε­στέ­ραν Συ­νο­δι­κήν Ἀ­πό­φα­σιν, τήν θέ­σιν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου εἰς τά Μέσα Μα­ζι­κῆς Ἐ­νη­με­ρώ­σεως θά ἐκ­φράζῃ μό­νον ὁ ἐκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αὐ­τῆς, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως κ. Ἀ­θη­να­γό­ρας καί οὐδείς ἕτερος.

Ἐ­πί δέ το­ύ­τοις, κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τήν ὑ­με­τέ­ραν Σε­βα­σμιότη­τα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Δεν υπάρχουν σχόλια: