e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Μήνυμα Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου για τα Χριστούγεννα 2022

Μήνυμα
τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Ἀποστόλου
ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις
πρός τό ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ποίμνιον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
    «Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα» (Στιχηρά Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἦχος δ΄).
    Ἀκόμη μίαν φοράν μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά ἑορτάσωμεν τήν Γέννησιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη μίαν χρονιάν θά προσέλθωμεν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ὅλοι ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί καί θά δοξάσωμεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τήν Ἁγίαν Τριάδα, τόν Θεόν Πατέρα καί τόν Μονογενῆ Υἱόν Του, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καθώς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό Κύριον καί Ζωοποιόν.
    Κατά τήν γέννησιν τοῦ Ιησοῦ εἰς τήν Βηθλεέμ συναντῶνται τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια. Κατά τόν Ευαγγελιστήν Λουκᾶν αἱ οὐράνιαι δυνάμεις δοξολογοῦν τόν Ἰησοῦν καἰ ἀναφωνοῦν τό «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ 2,14). Αὐταί δοξολογοῦν τόν ἐν ὑψίστοις Θεόν καὶ Κύριον τῶν πάντων, καθώς καὶ τὴν ἄρρητον γέννησιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Δοξολογοῦν ἐπίσης τήν ἔναρξιν τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς τῆς εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐγκαινιάζει ὁ κατ᾽ ἐξοχήν φορεύς τῆς εἰρήνης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ» (Ἐφ 2,14).
    Ἡ μεγίστη, ὅμως, τραγῳδία τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ὅτι ὀλίγοι ἀποδέχονται τήν πρόσκλησιν τῆς ἀποδοχῆς τῆς εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας. Ἐπιλέγουν τήν ἔριδα, τόν πόλεμον καί ἐν τέλει τόν θάνατον, τόν φυσικόν καί τόν πνευματικόν.
    Τά θλιβερά γεγονότα, τά ὁποῖα ἐκτυλίσσονται ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, τό ἐπιβεβαιώνουν. Ὁ πόλεμος καί μάλιστα ὁ πόλεμος μεταξύ ἀδελφῶν συνεχίζεται καί σπείρει τήν διχόνοιαν, τὸν ὄλεθρον, τήν ἐνεργειακήν κρίσιν, τήν ἐπιτάχυνσιν τῆς καταστροφῆς τοῦ πλανήτου καί τήν οἰκονομικήν ἐξαθλίωσιν. Ἔτσι ἀναιρεῖ τό ἐλπιδοφόρον διά τήν εἰρηνοποίησιν σύμπαντος τοῦ κόσμου μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
    Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
    Προσεύχομαι ἡ πίστις μας εἰς τόν φιλανθρώπως πάντα οἰκονομοῦντα Χριστόν νά παραμείνῃ ἀμετακίνητος. Ὁ ἐρχομός τοῦ Θεανθρώπου εἰς τόν κόσμον νά πλημμυρίσῃ τάς καρδίας ἡμῶν πίστιν καί ἐλπίδα δι᾿ ἕν καλύτερον μέλλον, νά φέρῃ εἰς τήν γῆν συμφιλίωσιν καί εἰρήνην.
    Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὔχομαι εἰς ὅλους ὑμᾶς εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί ὑγιηρόν, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων δωρημάτων τόν Νέον Ἐνιαυτόν. Χριστός Ἐτέχθη!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: